تأثیر کتاب‌درمانی به شیوۀ گروهی بر میزان تاب‌آوری و امید به زندگی در بهبود وضعیت سلامت کودکان مبتلا به‌ سرطان

هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر مداخلۀ آزمایشی کتاب­درمانی­ به شیوۀ گروهی بر ­تاب­­آوری و امید به زندگی در بهبود وضعیت سلامت کودکان مبتلا به سرطان در مرکز بیمارستان بعثت شهر همدان است.
روش­: روش این پژوهش، نیمه­تجربی با استفاده از طرح­ پژوهشی ­پیش­آزمون-­پس­آزمون ­­با­ دوگروه­ کنترل و آزمایش ­است. در گروه آزمایش، جلسات کتاب­درمانی­ به شیوۀ گروهی بر­گزار شد و مداخله­ای بیش از اقدامات معمول در محیط پژوهش انجام نشد. نمونۀ جامعۀ پژوهش متشکل از ۳۰ نفر از کودکان مبتلا به سرطان ۱۰ تا ­۱۴ساله بود که در مرحلۀ اولیه بیماری قرار داشته و حداقل یک دورۀ شیمی‌درمانی را گذرانده بودند. این نمونه به‌صورت تصادفی به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شد. ابزار پژوهش شامل دو پرسش‌نامۀ تاب­آوری کانر و امید­ به زندگی اشنایدر بود. تحلیل داده­‌های ­پژوهش با استفاده از آزمون تی‌مستقل و تحلیل کوواریانس در نرم‌افزار آماری SPSS انجام شد.
یافته­‌ها: نتایج آزمون تی‌مستقل نشان داد بین میانگین نمرات دو مؤلفۀ تاب­آوری و امید­ به زندگی در گروه کنترل و آزمایش تفاوت وجود دارد. همچنین، نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد تأثیر کتاب‌درمانی به شیوۀ گروهی ­بر امید به زندگی در کودکان سرطانی ۶/۴۳ درصد و تأثیر کتاب‌درمانی به شیوۀ گروهی بر تاب‌آوری ۱/۶۴ درصد بود.
اصالت/ارزش: این مقاله نخستین پژوهشی است که در زمینۀ تأثیر کتاب‌­درمانی به شیوه گروهی بر میزان تاب­آوری، و امید به زندگی در بهبود وضعیت سلامت کودکان مبتلا به سرطان انجام شده است. کتاب‌درمانی با توجه به اثرات مثبت آن می‌تواند به‌عنوان یکی از خدمات کتابخانه‌های عمومی برای اقشار دارای مشکلات خاص در جامعه و همچنین به‌عنوان یک خدمت بالینی و جذاب در آموزش‌و‌پرورش برای کودکان دارای مشکلات خاص ارائه شود.

رابطه بین ابعاد سلامت روانشناختی پرستاران با تاب آوری بیماران

سلامت روانشناختی به مفهوم تامین و ارتقا سلامت روانی فردی و اجتماعی، پیشگیری از ابتلا و درمان مناسب بیماری های روانی و توانبخشی بیماران روانی است. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین ابعاد سلامت روانشناختی پرستاران با تاب آوری بیماران بخش های جراحی است.

مواد و روش ها

این پژوهش به روش توصیفی-همبستگی با ماهیت کاربردی در سال ۱۳۹۸ انجام شد. جامعه آماری شامل بیماران بخش های جراحی بیمارستان نمازی شیراز بود که با استفاده از فرمول کوکران عداد ۱۱۵ نفر از بیماران به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده بود و فرم رضایت آگاهانه شرکت در تحقیق نیز از نمونه نیز اخذ گردید. ابزارهای اندازه گیری شامل پرسشنامه استاندارد فلاح (۱۳۹۸) برای سنجش سلامت روانشناختی و پرسشنامه استاندارد کونور و دیویدسون (۲۰۰۳) برای سنجش تاب آوری می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شبکه های عصبی مصنوعی و آزمون اسپیرمن استفاده گردید. همچنین آنالیزهای آماری با استفاده از نرم افزار spss نسخه ۲۲  انجام شد.

یافته ها

میانگین نمرات ارزیابی بیماران از متغیر سازگاری هیجانی ۷۱/ ۴ از نمره ۵ با انحراف معیار ۰۳/۱، هوش هیجانی ۴۵/۴ با انحراف معیار ۱۱/۱، سازگاری اجتماعی۳۱/۴ با انحراف معیار ۱۰/۱، عوامل محیطی ۱۸/۴ با انحراف معیار ۱۵/۱، ارتباطی-اجتماعی ۰۷/۴ با انحراف معیار ۱۷/۱ و تاب آوری ۷۵/۴ با انحراف معیار ۰۲/۱ محاسبه شد.

نتیجه گیری:

بین ابعاد سلامت روانشناختی با تاب آوری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، بنابراین با  بهبود، تقویت و توسعه ابعاد سلامت روانشناختی پرستاران می توان میزان تاب آوری بیماران را در مقابله با درد افزایش داد.

رابطه بین ابعاد سلامت روانشناختی پرستاران با تاب آوری بیماران

تاب آوری در پنل اول ششمین فن بازار سلامت

تاب آوری درنخستین پنل از ششمین همایش ملی فن بازار سلامت سخنرانی خواهد شد نخستین سخنرانی از اولین پنل این رخداد علمی به مفاهیم بنیادی تاب آوری در بازتوانی و مدیریت بیماریهای نوین با محوریت کووید ۱۹ اختصاص یافته است.

علاقه مندان به شرکت در این پنل  روی پوستر یا  این متن کلیک فرمایند

تشویق محققان و حمایت از استعدادهای درخشان گامی سودمند در راستای پویایی هر چه بیشتر تحقیقات کاربردی و محصول‌محور است و موجبات پیشرفت و خودکفایی کشور را فراهم می‌کند به همین جهت ازسال ۱۳۹۴ به‌منظور توسعه و ترویج فرهنگ فناوری و حمایت از طرح‌های فناورانه روز ۱۸ آبان مصادف با «روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه» که در ایران به نام روز «فناوری سلامت» نام‌گذاری شده، همه‌ساله برگزاری همایش فن بازار ملی سلامت را در دستور کار وزرات بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی قراردارد .
دبیرخانه دائمی این رویداد ملی در دانشگاه علوم پزشکی تهران اولین همایش فناوری سلامت را در آبان‌ سال ۱۳۹۴، دومین همایش فن بازار ملی سلامت را در ۱۷ و ۱۸ آبان‌ سال ۱۳۹۵ و سومین همایش را در ۲۲ آبان‌ سال ۱۳۹۶ و چهارمین همایش در ۲۰ و ۲۱ آبان سال ۱۳۹۷ را با حضور پژوهشگران و فناوران برتر در حوزه‌های گوناگون علوم پزشکی و معرفی آخرین و برترین دستاوردهای فناورانه و نوآوری‌ها برگزار کرد.

این ذبیرخانه همچنین در آبان سال ۱۳۹۸ نیز با هدف بهبود شرایط بازار محصولات فناورانه سلامت با شعار «دانشگاه نوآور، رونق اقتصاد سلامت» به برگزاری این رویداد با همکاری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در چابهار اقدام کرد.
ششمین همایش فن بازارسلامت ۶ و ۷ بهمن سال جاری با هدف «دانشگاه فناور در صلح، سلامت و توسعه» با توجه به شرایط کنونی پاندمی کووید ۱۹ به‌صورت مجازی و با ۳ محور مسابقه دانشجویی، پنل های تخصصی با محوریت COVID 19 و فن بازار ملی سلامت برگزار می‌شود. اتفاق ویژه‌ای که در این دوره نمود پیدا کرده است  برگزاری این فن باز در قالب سامانه و به‌ صورت دائمی است. علاقه مندان میتوانند با کلیک بر متن مربوطه برنامه کامل این رخداد علمی را   همراه با  لینک های  دسترسی  برای ثبت نام دریافت نمایند.

 

برنامه کامل تمامی پنل های ششمین همایش ملی و فن بازار سلامت و لینک های مرتبط را ازاینجا دریافت نمایید

بررسی تاثیر آموزش هنردرمانی بر تاب آوری کودکان

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش هنردرمانی بر تاب آوری کودکان بوده است. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. روش نمونه‌گیری این پژوهش، نمونه‌گیری دردسترس بود بود. بدین‌صورت که ۳۰  نفر از افراد مراجعه‌کننده به آموزشگاه موسیقی سرود مهر واقع در منطقه ۱۰ شهر تهران است که به روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند و به شکل تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش جایگزین شدند (تعداد هر گروه ۱۵ نفر بود). گروه آزمایش به مدت ۴۴ جلسه (سه جلسه در هفته) به مدت ۴ ماه تحت آموزش مهارت‌های هنر درمانی قرار گرفتند.درحالی‌که گروه کنترل هیچ نوع مداخله‌ای دریافت نکردند.

بعد از پایان کار آموزش از هر دو گروه پس‌آزمون به عمل آمد. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تجزیه‌وتحلیل شدند. تحلیل کوواریانس نشان داد که بین گروه‌های موردمطالعه در تاب آوری تفاوت معناداری وجود دارد. یافته‌ها نشان دادند آموزش مهارت‌های هنر درمانی در بهبود تاب آوری کودکان مؤثر بوده است.

بررسی تاثیر آموزش هنردرمانی بر تاب آوری کودکان

روز جهانی ایدز ۲۰۲۰، “تاب آوری خدمات اچ آی وی”

دکتر احمد المنظری، مدیرمنطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت در پیامی به مناسبت روز جهانی ایدز، موضوع منطقه ای روز جهانی ایدز ۲۰۲۰ را “تاب آوری خدمات اچ آی وی” عنوان کرده و بر خدمات بهداشتی اچ آی وی به صورت قوی تر، شبکه ای تر و یکپارچه تر که هنگام رویارویی با بحران ها، بازهم نیرومند بمانند، تاکید کرد.

«امروز روز جهانی ایدز سال ۲۰۲۰ است که قرار بود که سال مهمی برای دستیابی به اهداف جهانی ۹۰-۹۰-۹۰ باشد. هدف این بود که اطمینان حاصل شود که تا سال ۲۰۲۰، از کسانی که با اچ آی وی زندگی می کنند، ۹۰ درصد وضعیت خود را می دانند، از افرادی که ابتلایشان به اچ آی وی تشخیص داده شده ۹۰ درصد درمان بگیرند و از کسانی که تحت درمان بودند، ۹۰ درصد در بدنشان تکثیر ویروس سرکوب شود.

در حالی که ما از این اهداف جهانی عقب بودیم، عالم گیری کووید-۱۹ آمد که باعث ایجاد اختلال گسترده در خدمات و تهدید به پسرفت بسیاری از دستاوردهای بهداشتی و حوزههای دیگر توسعه شد.

در حالی که کشورها برای پا سخ دادن به کووید-۱۹ با دشواری کار کرده اند، خدمات ضروری بهداشتی دیگر از جمله پیشگیری ، تشخیص و درمان اچ آی وی گزند دیده اند. یک گروه مدل سازی که سازمان جهانی بهداشت و یو-ان-ایدز تشکیل دادند، تخمین زده است که نابسامانی شش ماهه در درمان ضدویروسی می تواند منجر به بیش از ۵۰۰۰۰۰ مرگ و میر افزوده از ناخوشی های مرتبط با ایدز در جنوب صحرای آفریقا در سالهای ۲۰۲۰-۲۰۲۱ شود.

در منطقه ما، کووید-۱۹ در یک زمان حساس برای همه گیری اچ آی وی آمد. تخمین زده می شود، ۴۲۰۰۰۰ نفر دچار اچ آی وی باشند و همه گیری در مقیاسی بی سابقه در حال دگرگونی است. ۴۴۰۰۰ ابتلای جدید به اچ آی وی فقط در سال ۲۰۱۹ در منطقه ما رخ داده است، یعنی ۴۷ درصد افزایش در مقایسه با سال پایه ۲۰۱۰. فقط یک سوم از کسانی که با اچ آی وی زندگی می کنند، در منطقه تشخیص داده شده است و تنها ۲۴درصد از آنها به درمان ضد ویروس دسترسی دارند.

این وضعیت دشوار با همه گیری کووید-۱۹ بیشتر شده است. بسیاری از کشورها اختلال در خدمات را گزارش کرده اند. با قرق کردن شهرها، دسترسی افرادی که با اچ آی وی زندگی می کنند، به مراکز بهداشتی، دستیابی نیروهای سیار به جمعیت های کلیدی و خدمت رسانی مراکز هم به کووید-۱۹ و هم به مشکلات دیگر، دشوار شد. ذخایر داروهای ضد ویروسی در برخی از کشورها به دلیل اختلال در حمل و نقل هوایی و کاهش جهانی در تولید داروها به پایان رسید؛ علاوه بر این، خدمات اچ آی وی، یا به دلیل سوق دادن نیروها به پاسخ به همه گیری کووید-۱۹ یا متأسفانه ابتلا به آن، نیروی کار کم آوردند. این امر باعث شده است که بسیاری از کسانی که با اچ آی وی زندگی می کنند، بیش از گذشته داروهای نجات دهنده زندگی خود و خدمات را به هنگام دریافت نکنند. اما عالم گیری کووید-۱۹همچنین فرصتی را برای معرفی نوآوری هایی مانند توزیع چند ماهه داروها، توزیع آنها با پیک، گروه های پشتیبانی مجازی و مشاوره با بیماران فراهم کرده است.

همکاری با جامعه مدنی در تضمین تداوم تعامل با مشتریان، عرضه خدمات و پشتیبانی از پایبندی آنها به درمان در این زمان دشوار مهم بوده است. به نمایندگی از سازمان جهانی بهداشت، اجازه دهید از این فرصت بهره برده و به سازمان های جامعه مدنی به خاطر نقش دیرینه آنها در توانمندسازی کسانی که با اچ آی وی زندگی می کنند و کار بنیادین آنها در این روزگار بی پیشینه درود فرستم.

با همه این کامیابی ها که گفته شد، چالش ها و نابسامانی ها، نبود تاب آوری را از جمله در برنامه های اچ آی وی در نظام های سلامت ما نشان داده اند. کووید-۱۹ آخرین بیماری عالم گیر نخواهد بود و ما باید از آن درس بگیریم تا در آینده آمادگی بیشتری داشته باشیم.

به همین دلیل، موضوع منطقه ای ما برای روز جهانی ایدز ۲۰۲۰ «تاب آوری خدمات اچ آی وی» است. هدف ما این است که به کشورها کمک کنیم تا خدمات بهداشتی اچ آی وی قوی تر، شبکه ای تر و یکپارچه تری بسازند که هنگام رویارویی با بحران ها، نیرومند بمانند. امسال همه ما باید به صدای کسانی که با اچ آی وی زندگی می کنند و بازخورد ایشان درباره خدماتی که در این شرایط اضطراری دریافت کرده اند، گوش کنیم.

شنیدن ماجرا از زبان آنها مهم است. با دانستن تجربیات آنها می توانیم یاد بگیریم که چگونه یک خدمت می تواند به خوبی با کاربرانش سازگار شود. هر کس حق دارد که از بالاترین استانداردهای بهداشتی بهره مند باشد و مشغله اضطرار نباید ما را از حفظ خدمات بهداشتی ضروری برای کسانی که به آنها نیاز دارند، بازدارند.

لازم است دست در دست هم کار کنیم تا خدمات ما حتی در زمان های بحران، استوار و بی وقفه باشد، تا بتوانیم به پوشش همگانی سلامت و پایان ایدز دست یابیم.

من از کشورهای عضو می خواهم که به کارهایی که تاکنون موفق بوده ادامه دهند، درس بیاموزند و نظام سلامت را تاب آورتر بسازند. تعهد سازمان جهانی بهداشت را به پشتیبانی از تلاش های کشورهای عضو، سازمان های جامعه مدنی و کسانی که با اچ آی وی زندگی می کنند، برای حفظ خدمات بهداشتی ضروری و تقویت نظام های سلامت در راستای افزایش تاب آوری اعلام می کنم.»

مهارت تاب‌آوری و ویژگی‌های آن از دیدگاه امام علی (ع) در نهج‌البلاغه

در عصر کنونی با توجه به افزایش آسیب‌های روانی و اجتماعی، شناخت تاب‌آوری و ویژگی‌های تاب‌آوری می‌تواند افراد را در برابر عوامل استرس‌زا و اضطراب‌آور مقاوم سازد، از مردم در برابر عواملی که باعث به وجود آمدن بسیاری از مشکلات روان‌شناختی می‌شود، محافظت نماید و همچنین کارکردهای مثبت زندگی آن‌ها را افزایش دهد. هدف این مقاله بررسی تاب‌آوری و ویژگی‌های تاب‌آوری از منظر امام علی(ع) در نهج‌البلاغه است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است. در این پژوهش ویژگی‌های تاب‌آوری در نهج‌البلاغه شامل؛ خودآگاهی، احساس ارزشمندی، ارتباط اجتماعی، آینده‌نگری، خودکنترلی، معنایابی، صبر، بردباری، سعه‌صدر، استقامت و پایداری به­‌دست آمد. لذا می‌توان از رهنمودهای نظری مستخرج از نهج‌البلاغه دربارۀ مهارت تاب‌آوری و ویژگی‌های آن، برنامه‌هایی مبتنی بر مباحث تاب‌آوری در نهج‌البلاغه برای مقابله با شرایط استرس‌زا طراحی نمود، تا بتوان از مردم در برابر رفتارهای خطرزا محافظت کرد.

 مهارت تاب‌آوری و ویژگی‌های آن از دیدگاه امام علی (ع) در نهج‌البلاغه

 

دستنامه تاب آوری و آسیب پذیری کودکان

دستنامه تاب آوری و آسیب پذیری کودکان

کتاب دستنامه تاب آوری و آسیب پذیری کودکان اثر دکتر آیدا آلایریان با ترجمه محمدرضامقدسی ، زهرا کاشفی و فریده شاهین در۸ فصل و ۳۰۴ صفحه به قیمت ۶۵۰۰۰ تومان توسط انتشارات ورجاوند منتشرودر اختیار علاقه مندان قرارگرفت .
کتاب تاب اوری و آسیب پذیری برای مددکاران اجتماعی که ارایه دهنده خدمات تخصصی به کودکان هستند همچنین برای مشاوران و روانشناسان درتمامی سطوح توصیه شده است این کتاب برای کار با کودکان پناهنده ، کودک سربازان ، کودکان قاچاق شده وانواع تجربیات آسیب زاوهرگونه سواستفاده های احتمالی ازاینگونه کودکان با رویکردی تحلیلی مطالب پراهمیتی را ارایه میکند .

کتاب تاب آوری زنان منتشر شد

 کتاب تاب آوری زنان منتشر شد

کتاب تاب‌آوری زنان نوشته «پاتریشیا اگورمن» با ترجمه محمدرضا مقدسی و عفت حیدری در ۳۵۶ صفحه در سیزده فصل و با قیمت ۵۵ هزار تومان توسط انتشارات رشد منتشر و در اختیار علاقه مندان قرارگرفت.

نویسنده در این کتاب که هفت گام عملی را برای افزایش تاب آوری زنان ترسیم کرده است، به سه سوال اساسی نیز در زمینه تاب آوری زنان پاسخ می دهد؛ دکتر پاتریشیا اوگورمن در این کتاب آورده است که: زنان پس از گذراندن روزهای سخت و مشکلات ناشی از آن، ممکن است قربانی تصورات و تفکراتی نادرست شوند، کتاب تاب آوری زنان سعی میکند این روند را معرفی کرده و قدرت تخریب این باورهای نادرست را کاهش دهد.

عمده‌ترین مطالبی که در این کتاب آمده است شناسایی تفکرات مخرب و مسمومی است که مانع توانایی و تاب آوری زنان است و همچنین شناخت تاب آوری به عنوان ابزاری کارآمد و سلاحی موثر برای مقابله با مشکلات در تمامی فصول مورد توجه است.

این کتاب همچنین برنامه ای روزانه برای تدارک و توسعه تاب آوری ارائه می کند

رهایی از باروهای سمی، توهمات و تصورات باطل، چگونگی جلب حمایت های اجتماعی برای تواناتر شدن و تقویت تاب آوری و همچنین آشنایی با منابع و ریشه های تاب آوری، خردورزی، توجه به الهامات و آیات الهی، قانونمندی و زیست معقول و صیانت از خویشتن در روابط عاطفی از سایر موضوعاتی هستند که در کتاب تاب آوری زنان مورد بحث قرار گرفته است.

کتاب هنر برای تاب آوری منتشر شد

کتاب هنر برای تاب آوری منتشر شد

کتاب هنر برای تاب آوری با ترجمه محمدرضا مقدسی و شقایق هاشمی شکفته توسط انتشارات پروچستا در ۶۳ صفحه به همراه یک جدول چارچوب تاب آوری، به قیمت ۳۹،۰۰۰ تومان در اختیار علاقه مندان قرار گرفت.

این کتاب برای هنرمندان علاقه مند به تاب آوری توصیه میگردد. هنرمندان و مربیانی که در حوزه های مختلف هنری مشغول بکار هستند، تا نگاهی ویژه به تاب آوری کودکان و نوجوانان، هنرجویان و فعالیت هنری در توسعه تاب آوری داشته باشند.

در کتاب هنر برای تاب آوری تکنیک و ابزارهای مورد نیاز این فعالیت های هنری معرفی شده است که میتواند برای والدین، معلمین، مربیان هنر، درمانگران، مشاوران و مددکاران اجتماعی، اهالی مدرسه و مهدکودک، تسهیلگران، سازمانهای دولتی و غیردولتی که با کودکان کار میکنند مخصوصاً کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان موثر باشد.

این مطلب را شقایق هاشمی شکفته به مجله اینترنتی مددکاران اجتماعی ایران گفت و در ادامه اظهار امیدواری کرد تکنیک های چندگانه ای معرفی شده در کتاب هنر برای تاب آوری منبع الهام و یا تلنگری باشد به خلاقیت تسهیلگران و مربیان تا در طراحی روشهایی متناسب با منابع و موانع خود بهتر عمل کنند هاشمی شکفته همچنین اضافه کرد:

با توجه اینکه کتاب هنر برای تاب آوری نخستین گام در این عرصه بشمار می آید در ابتدا به تعریفی از تاب آوری و توضیحاتی دراین مورد برای آندسته از نوآموزان که تازه با این مبحث آشنا شده اند وعلاقه مند به مطالعه بیشتر در مورد تاب آوری و تاثیرات آن در زندگی هستند پرداخته شده است.

خوانندگان همچنین با قوانینی برای تسهیلگران، روشهای اعمال چارچوب تاب آوری در فعالیت های هنری، تکنیک های هنری برای هر کدام از مولفه های تاب آوری، توسعه تاب آوری از طریق هنرهای مشارکتی و چگونگی پیشبرد جلسات گروهی مطالبی است که در کتاب هنر برای تاب آوری آشنا می شوند.

کلام پایانی اینکه مترجمین کتاب امیدوار هستند که این کتاب ادبیات تحقیق و گسترش همکاری در فضاهای بین بخشی را برای هنرمندان و تسهیلگران تاب آوری موجب باشد.

Share

پروژه تاب آوری

کتاب پروژه بین المللی تاب آوری منتشر شد

پروژه بین‌المللی تاب آوری(IRP) از روشهای متنوعی در تحقیق و پژوهش برای بررسی ابعاد زندگی کودکان و نوجوانان استفاده کرده است که به آنها در مقابله با بسیاری از چالش‌های پیشروی کمک کرده است. این پروژه جهانی به چگونگی کنار آمدن جوانان از دیدگاه سایرین در جوامع مورد مطالعه در سراسر گیتی می‌پردازد. پروژه بین المللی تاب آوری با پژوهشگران و سازمانهای جامعه‌محور در قاره های پنجگانه و بیش از ۲۵ جامعه محلی همکاری کرده است . گزارش اصلی این پروژه بر اساس کار با کودکان و نوجوانان در یازده کشور در پنج قاره جهان و اولین مجریان آن است.

رهبری و طراحی این پروژه با دکتر مایکل آنگار استاد دانشکده مددکاری اجتماعی در دانشگاه دالهاوزی کانادا بوده است این پروژه در سال ۲۰۰۲ تدوین و اجراء شده است نام آورانی  ازپژوهشگران، پزشکان، متخصصان سیاستگذاری، مدیران ارشد، فعالان مدنی و حامیان کودک در این پروژه مشارکت داشته اند بافتار و ساختار جهانگیر پروژه بین المللی تاب آوری فرصت بی مانندی را برای تنوع وتفاوتهای فرهنگی، هم از لحاظ روش شناختی متشکل از مددکاران اجتماعی، روانپزشکان، داده پردازان و تحلیلگران، متخصصین سلامت، روانشناسی، انسانشناسی، آموزش، پزشکی و اپیدمیولوژی تدارک و هم از این جهت این پروژه بین المللی تاب آوری  را ازجایگاه خاصی برخوردار ساخته است علاوه بردکتر مایکل آنگاراز دانشکده مددکاری اجتماعی، دانشگاه دالهاوزی که رهبری و چهره اصلی این اقدام جهانی بشمار می آید دکتر لیندا لیبنبرگ هم از دانشکده مددکاری اجتماعی، دانشگاه دالهاوزی کانادا بعنوان مدیر پروژه بین المللی تاب آوری مسئولیت داشته است.

کتاب پروژه بین المللی تاب آوری باترجمه محمدرضامقدسی و جواد طلسچی یکتا توسط انتشارات سخنوران در ۹۸ صفحه و به قیمت ۳۲۰۰۰ در اختیار علاقه مندان قرارگرفت.

پزشک تاب آور (راهنمای مدیریت استرس برای پزشکان و پیراپزشکان)

حرفه پزشکی در واقع مسابقه دو استقامت (ماراتن) است. سال های سال گوش به زنگ بودن و فشارهای کاری ظاهرا بی پایان ممکن است روی سلامتی  پزشکان  اثر بگذارد.  کتاب حاضر برای کسانی به رشته تحریر درآمده است که برای دستیابی به تعادل و نوعی معیار شادکامی میان عوامل  استرس زا، که به نظر می رسد سال به سال رو به افزایش است، تلاش می کنند.

بسیاری از مباحثی که با شما در میان می گذارم، نتیجه رنج هایی است که به اشتباه برای یافتن خوشبختی در جاهایی کشیده ام. دیدگاه هایی که با شما به اشتراک گذاشته ام، حاصل بررسی هایم درباره  تاب آوری و مدیریت  استرس  است. این  کتاب هدیه من به همه کسانی است که در زندگی روزمره در تلاش برای یافتن تعادل در شگفت انگیزترین حرفه ها هستند. اینک زمان بازیابی زندگی و رهایی از اعماق ناامیدی و … است

کتاب پزشک تاب آور راهنمای مدیریت استرس برای پزشکان و پیراپزشکان با ترجمه محمدرضامقدسی و عفت حیدری و توسط انتشارات رشد در شمارگان ۱۰۰۰ در ۱۴۸ صفحه و به قیمت ۲۵۰۰۰ تومان در اختیار علاقه مندان قرارگرفته است .

تاب آوری فردی و معنویت

تاب آوری فردی و معنویت
یادداشت اختصاصی از زهرانیازاده
روانشناس؛ مترجم و عضو تیم تخصصی تاب آوری در انجمن ازدواج و خانواده کشور

 تاب آوری از توانایی و موفقیت صحبت میکند و معنامندی ومعنویت از جلوه های اصلی توفیق است، این تاب آوری است که در رویکردی مبتنی بر دارایی ها و توانایی ها بر بخشندگی و مهربانی تأکید میکند و باوری عمیق بر این مساله دارد که بهباشی، خوشبختی موفقیت جز در سایه معنویت و معنامندی بدست نخواهد آمد.

تاب آوری بر توانمندی ­ها و استعدادهای انسان تأکید دارد و توسعه روش های بهباشی و شادکامی آدمی را مبنای فعالیت های خود میداند به همین دلیل عواملی که سبب انعطاف و انطباق هرچه بیشتر آدمی با مخاطرات و مشکلات زندگی شوند؛ بنیادی­ترین متغیرهای پژوهش درتاب آوری بشمار می آیند به همین دلیل ویژه تاب­آوری جایگاه ویژه ای در تکامل و تحول، توسعه و تعادل وحتی سلامت معنوی افراد و خانواده بدست آورده است.

برخی در برابر استرس و مشکلات از هر نوعی آسیب پذیر و شکننده هستند و عده ای دیگر از منطق و مقاومت خوبی برخوردارند و این جز با معنویت و معنامندی ممکن نخواهد بود.

تا­ب­آوری عبور موفقیت آمیز از مسائل و مشکلات را توصیف میکند که این مهم جز به سایه معنویت متصور نیست. متخصصان علوم رفتاری، جامعه شناسان و روانشناسان شناسایی این سازه را ، توصیف آن و روشهای توسعه آن را موضوعی برای موفقیت ، شادکامی و مواجهه کارآمد با مخاطرات و تهدیدات میداند  چه در تاب آوری خانواده ، چه در تاب آوری اجتماعی، چه در تاب آوری تحصیلی و یا حتی تاب آوری اقتصادی بشدت وابسته و همبسته معنویت تلقی میشودکه خالی ازمعنا بودن ازمصادیق آسیب است  اگرچه دستاورد عقلانیت، نگرش و مهارت­های بنیادی و خود مدیریتی از جلوه های تاب آوری هستند اما ماموریت این مقال تاکید بر معنویت است.

محدودیت در اثر استرس و کاهش اثرات مخرب آن نتیجه توسعه تاب آوری است، مسآله مهم این است که تاب آوری قابل یادگیری است و اینگونه نیست که عده ای تاب آور زاده شوند و باقی بی نصیب از آن بدنیا بیایند اگرچه  از نقش عوامل ارثی و ژنیتک نمیتوان غفلت کرد.

بهرحال تحقیقات مختلف نشان داده است که تاب­ آوری در کنار سایر خصوصیات و ویژگی­های فردی نقش مهمی در رضایت زناشویی، روابط زوجین، کاهش استرس­های زناشویی و افزایش هیجانات مثبت دارد (هابر و همکاران،۲۰۱۰؛ نف و برادی،۲۰۱۱).

ویژگی­های تاب­ آوری، پیوندهای خانوادگی و شبکه اجتماعی را تقویت کرده و باعث ارتقاء مضاعف تاب آوری­ می­شود (بالدوین و همکاران،۲۰۱۸).

اعتقادی دیگر بر این است  که تاب­آوری طی یک فرایند شکست مجدد ایجاد می­گردد و انسجام مجدد فرد در این فرایند شکست، به انرژی خاصی نیاز دارد که این انرژی یک منبع معنوی و ذاتی است. براساس همین دسته از نظریات افراد از نیرویی برخوردار هستند که از یک منبع معنوی سرچشمه می­گیرد و ایشان را به سوی خودشکوفایی، نوع­دوستی، خرد و هماهنگی سوق می­دهد.

به کمک هوش معنوی می­توان به تجزیه و تحلیل مسائل اساسی در زندگی و حل مشکلات پرداخت، به فعالیت­های خود، معنا و ارزش داد و اعتبار رفتارهای خود را بررسی کرده، آگاهانه در مورد عملکرد  تصمیم­گیری نمود.

 به عبارتی افراد زمانی از هوش معنوی استفاده می­کنند که بخواهند از ظرفیت­ها و منابع معنوی برای تصمیم­گیری­های مهم بهره ­برداری کنند هوش معنوی در ایجاد ارزش­ها و دیدگاه­های افراد نقش عمد­ ای ایفا می­کند. (سهرابی ، ۱۳۸۷)

تاب آوری و معنویت میتوانند به برخورداری از یک زندگی سالم کمک کنند. معنویت را  همانند تاب آوری می­توان صرف نظر از تفاوتهای فرهنگی ، فردی و خانوادگی، با روشهای متنوعی، افزایش داد. یکی از بهترین راه­های تقویت آن، در رأس قرار گرفتن ابرارزش ها، نگرش های وسیع و مثبت، آموزش  مستمر و اثر بخش همراه با والایی­ ها و عظمت­های راستین و نشان دادن افق­های بلند است که محدودیت­های فکری را از میان برداشته و گسترش نگرش ها را فراهم میکند.

تا انسان بتواند فارغ از تعلقات مادی از دایره بستۀ زندگی غریزی و حیوانی رها شود و معنای متعالی تری از زندگی را دریابد منابع معنوی، وحدانیت حتی با وجود اختلافاتی در فرآیندهای اجتماعی و  فرهنگی قادر است که احساس با معنا بودن، خود مدیریتی و تاب آوری را در تمامی افراد  توسعه دهد.  همچنین معنویت  است که میتواند بر شبکه های حمایت اجتماعی تأثیر مثبت بگذارد و موجبات گسترش فعالیت های نوعدوستانه و خیریه هم باشد که احساس مثبت و عشق الهی میتواند موجب غرقگی و اشتیاق در زندگی افراد باشد.

معنویت توانایی و تاب آوری فرد را در موقعیت های نامعین و مبهم، مصیبت و آشفتگی و  مقابله با پریشانی  و حتی در بیماریهای صعب العلاج افزایش خواهد داد.

اگرچه در برخی متون از معنویت بعنوان احساس مرتبط بودن با کسی بزرگ­تر از خود نیز یادشده و بر همین اساس تأثیر مثبتی را بر تاب آوری روانی آنها فراهم میکند که گاهی به ویژه برای کودکان برخورداری از مهر مادری و حمایت پدری و حتی همراهی معلمی مهربان و یا مددکاری فداکار میتواند عین معنای زندگی باشد.

اما نهایت تاب آوری در مسیر معنویت اعتماد و اعتقاد به خداوند بخشنده و مهربان است که البته این ویژگی­ همچنین می­تواند به افراد کمک کند معنایی را در مورد آنچه تجربه می­کنند ایجاد نمایند که زندگی خالی از معنا در واقع ارزش زیستن ندارد.

مقدمه ای بر تاب آوری و معنویت

زهرا نیازاده، روانشناس و عضو تیم تخصصی تاب آوری در انجمن ازدواج و خانواده کشور

در اغلب متون عبارت معنویت را برگرفته از لفظ لاتین اسپریتوس به معنای جان زندگی تعریف کرده اند.

معنا و معنویت در واقع هسته اصلی و جوهره ی زندگی بشمار می آید که در کلمات و عباراتی همانند، نفس، جان، روح، شور و حتی اشتیاق و شهامت نیز منظور نظر است همین معنویت میتواند اشاره ای باشد به خروج و یا دمیدن روح به زندگی انسان نیز باشد و به مثابه فرایندی فعال وغیرفعال تجربه می شود.

در واقع معنویت و معنامندی ظرفیت، تمایل و یا گرایشی است که برای هر فرد، میتواند ویژه، فطری و منحصر به فرد می باشد.

به حقیقت تمایل وظرفیت معنوی، افراد را به سوی توحید ، معرفت، عشق و تاب آوری، معنا و آرامش، تعالی و پیوند و حتی به شفقت و مهربانی، رهنمون گردد.

معنویت، قابلیتی در افراد است برای تاب آوری و مواجهه با با مخاطرات، خلاقیت، رشد و تحول نظام ارزشی و شامل مجموعه ای از پدیده ها مانند تجربیات، عقاید و افعال است.

نهایت معنویت مسیر وحدانیت و ربانیت است و عبارتست از ارتباط با وجود متعالی خداوند، اعتقاد به ماورا و غیب و باور به وجود و حضور نیرویی مافوق در جهان هستی.

معنویت بالطبع دارای ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی است.

ساختارهای اجتماعی و نظام های بشری مثل خانواده‌ها، جوامعی معناساز و با جهت گیری های خاص خود هستند که به یقین بر سلامت، کارکرد و توانایی تاب آوری موثر هستند.

نهادها و سازه های اجتماعی به مثابه یک ارگانیسم با حیات ویژه دارای یک معنا و روح جمعی هستند واین وبه ویژه در خصوص نهاد خانواده بمراتب بیش از اینها قابل توجه می باشد. از این جهت که تجارب معمولی انسان چه به عنوان فرد و چه به عنوان خانواده پنجره ای رو به سوی ایزد منان است و این در تعین سطح توانایی و تاب آوری واقعاً اثرگذار است.

به یقین معنویت مفهومی مبتنی بر تجربه و شهود و باوری عمیق و پایدار به وجود به نیرویی برتراست و همچنین به کاووش، تقدس و روحانیت، جستجوی معنای غایی، هوشیاری برتر و بُعد ماورایی وجود انسان می پردازد در واقع معنویت با توحید و یکتا پرستی در آمیخته و عجین است.

اما در چند دهه ی اخیر توجهات آکادمیک به مقوله توانایی و تاب آوری انسان و از سوی دیگر توسعه روانشناسی مثبت و توجهات به متغیرهایی از قبیل تاب‌آوری نیز به عنوان یکی ازتوانایی های ویژه آدمی وتوجه رو به تزاید به آموزش آن از طریق توجه به معنا و معنویت البته که در سلامتی روان و سازگاری با مسائل و مشکلات نیز موثر واقع شده است.

و با اینحال که عوامل مختلفی از قبیل عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی در تاب آوری افراد نیز تأثیرگذارند که به صورت خاص در این مجال معنویت مدنظر ماست و مطالعات داخلی و پژو هشهای بین المللی بر ارتباط تاب آوری و معنویت تأکیدات فراوان داشته و اکنون به یقین میدانیم هوش عاطفی و “هوش معنوی” از جمله عوامل فردی و شخصیتی موثر بر” تاب آوری” است.

همچنین ناکاشیما و کاندا (۲۰۰۵) عنوان نمودند که یکی از عوامل تأثیرگذار در تاب آوری افراد، معنویت و ساختن یک روایت معنی‌دار از زندگی و مرگ (معناسازی شخصی) است.

در این راستا و در پژوهشی دیگر اسمیت و همکاران (۲۰۰۹) عنوان نمودند، داشتن معنا و هدف در زندگی برای سازگاری با شرایط دشوار و استرس‌زای زندگی، ضروری می باشد و در این میان، وجود افراد حمایتگر پیش بینی کننده مثبت و معنی دار انتخاب هدف و معنای شخصی توسط افراد می باشد.

پن و همکاران (۲۰۰۸) عنوان نمودند داشتن معنا و هدف در زندگی یکی از عوامل محافظتی شناخته شده در تاب آوری افراد است.

به عبارت دیگر افرادی که قادر به شناسایی نظم، انسجام و هدف در زندگی خود هستند و همچنین توانایی پیگیری و دستیابی به اهداف خود را دارند، تاب آوری بیشتری در شرایط دشوار زندگی، از خود نشان می دهند.

تاب آوری به سازگاری مثبت، یا توانایی حفظ کردن و به دست آوردن مجدد سلامت روانی علیرغم تجربه مصیبت و سختی اشاره دارد.( هرمن، استوارت، دیازگراتادوز، برگر، جکسون و بون ۲۰۱۱)

و همچنین ماستن ( ۲۰۰۹ ) معتقد است که تاب‌آوری در روانشناسی اشاره به تمایل افراد برای مقابله با استرس و سختی ها دارد. که به وضوح این توانایی در افراد معنامند چشمگیرتر است.

همچنین جوکار و هاشمی در مطالعه خود در سال ۱۳۹۰ اعلام کردند یکی از متغیر های مرتبط با تاب آوری، معنویت و مذهب(دینداری) می‌باشد.

مطالعه دیگری که توسط بلازر و مدور (۲۰۰۹ ) انجام شد در نتیجه اعلام کرد مذهب به عنوان یک “سیستم سازمان یافته ای از عقاید، اعمال، رسوم و نمادهای طرح شده برای تسهیل ارتباط با یک قدرت برتر” است و معنویت هم به عنوان ” ذات (وجودی) مذهب را در برگرفته و تعریف ذکر شده را با درک پاسخ به پرسش هایی درباره زندگی، معنا، و رابطه بایک قدرت برتر گسترش می‌دهد”،پدیدار میگردد.

در واقع، معنویت به عنوان مفهومی وسیع تر و انتزاعی تر که دربرگیرنده جستجو برای معنا و هدف در زندگی و رابطه با وجودی متعالی و برتر توصیف می‌شود در حالی که دینداری( مذهب) به عنوان سیستم سازمان یافته ای از باورها و عبادات توصیف شده است.

پژوهش های متعددی بر این نکته تأکید کرده اند که بخشایش و معنویت در بالا رفتن کارایی خانواده نقش دارند.

چنانکه غفوری و همکاران در سال (۱۳۹۲) در نتیجه پزوهشی اعلام کردند روان درمانی معنوی مبتنی بر بخشودگی، مایه افزایش بخشودگی، رضایت زناشویی، درک عواطف و همبستگی زوجین، پردازش شناختی و بهبود روابط می شود همچنین در مطالعات فراوان به نقش معنویت در پایداری زندگی زناشویی و خانوادگی اشاره شده است.

به روایت دلگادو در سال ۲۰۰۵ نگاهی اجمالی به تعاریف موجود معنویت بیانگر وجود چهار ویژگی اساسی لازم و ملزوم در این تعاریف است

که عبارتند از:

۱)معنویت به پذیرش سیستمی از باورها نیاز دارد. مارکوین (۱۹۹۴) معتقد است “معنویت نمی‌تواند کاملاً خودساخته باشد؛ بلکه تعاملاتی که فرد با فرهنگ خود دارد شکل می‌گیرد یکی از نکاتی که بیقین بایستی در آن دقت داشت این است که این باورهای فرهنگی هستی گرایانه ممکن است مذهبی بر توحید و آموزه های دینی و خدا پرستانه و یا غیرمذهبی باشند.

۲)معنویت مستلزم جستجو یا پرسش برای معنا و هدف زندگی است. این پرسش ها مربوط است به جوهر و اصل هستی. یافتن معنا و هدف زندگی مربوط است به رسالتی که فرد احساس می کند به خاطر آن به سرنوشت خاصی فراخوانده شده است.

۳)معنویت شامل ایمان و آگاهی از پیوند یا ارتباط با دیگران است. حین جستجویی که فرد برای یافتن معنا و هدف زندگی انجام می‌دهد، خودشناسی و رشدی حاصل می‌شود که به برقراری پیوندی بین خود ، دیگران، جهان و سر چشمه حیات خداوند بخشنده و مهربان منجر می‌شود.

۴) معنویت در برگیرنده تجربیات اوج، استعلا، تعالی یا فرا رفتن از خویشتن می‌باشد.

معنویت جنبه ای از آدمی است که میتواند منشاء توانایی و تاب آوری باشد معنامندی به زندگی مفهومی فراتر از مرگ می بخشد بدین معنا که انسان از مرگ و فناپذیری خود آگاه است و در نتیجه تلاش می کند تا هدف و معنایی برای زندگی اش بیابد.او از خود می‌پرسد که هدف از وجود چیست و ارزش او برای جهانی که در آن سکنی گزیده است چه می باشد این معنا مکرر در پروژه های مطالعاتی حوزه تاب آوری مورد تاکید قرارگرفته است.

در واقع یکی از منابع اصلی تاب آوری معنویت است در این میان، جهت‌گیری معنوی زمانی شکل می‌گیرد که این پاسخ ها انسان را هدایت کند به سمت تدوین معنایی از تعالی معنوی یا استعداد فرد برای بیرون ایستادن از زمان و مکان حاضر و دیدن زندگی ازیک منظرگاه بزرگتر و عینی تر.

این دیدگاه متعالی چیزی است که شخص از طریق آن یک کلیت بنیادی و زیربنایی را می‌بیند که اساس همه تلاش‌های طبیعت است نکته حائز اهمیت آن است که نگرش وسیع، مثبت و فراگیر در ادبیات و مبانی نظری تاب آوری مورد توجه فراوان بوده است.

درک یکپارچی و ارتباط همه جانبه با دیگران، خدا و طبیعت به انسان مقام و منزلتی می بخشد که وی را از علایق در زمان، مکان و دلبستگی مادی فراتر خواهد برد.

معنویت از این حیث هم به مثابه یک راهبرد مقابله ای می باشد که موجب تقویت و توسعه تاب آوری آدمی است به هنگام بروز هرگونه شکست و ناملایمتی، فرد می تواند با کمک آن تعادل خویش را حفظ و در بازسازی و بازیابی خود اقدام نماید از این جهت است که معنویت و تاب آوری کیفیت زندگی، شادکامی و رضایتمندی افراد را تحت تأثیر قرار می دهد.

امروز بر همگان روشن است تأمین نیازهای روانی و عاطفی در گرو معنویت و دین نهفته است و این دو، مهمترین اصل برای تامین سلامت روان است.

یافته های پژوهشگران نیز حاکی از آن است که دین و معنویت تأثیر مثبتی بر سلامت روان و بهزیستی اجتماعی دارد و در ارتقای وضعیت سلامت و پیشگیری از بیماری‌های جسمی و روانی موثر است و همچنین در کیفیت زندگی مبتلایان به بیماریهای صعب العلاج، بازماندگان از بلایا و فجایع معنامندی و معنویت موجب توانایی و تاب آوری بوده است.

آشنایی با بزرگان تاب آوری دنیا؛ قسمت نهم “لیندا ترون”

آشنایی با بزرگان تاب آوری دنیا؛ قسمت نهم “لیندا ترون”

گردآوری و ترجمه: جواد طلسچی یکتا
مددکار اجتماعی و عضو تیم تخصصی تاب آوری خانواده در  انجمن ازدواج و خانواده کشور

معرفی

لیندا ترون، استاد دانشکده علوم انسانی دانشگاه نورث وست در آفریقای جنوبی است. تحقیقات وی پیرامون چرایی و چگونگی سازگاری جوانان آفریقایی با فقر، یتیمی، و مشکلات یادگیری است و اینکه بسترهای اجتماعی- فرهنگی فرآیندهای تاب آوری را چگونه شکل می دهند. وی دستیار ویراستار مجله بین المللی آفریقای جنوبی تحت عنوان “آموزش و روانشناسی مدرسه” است. در سال ۲۰۱۳، انجمن آموزش آفریقای جنوبی به دلیل مشارکت های ترون در درک عمیق تر فرآیندهای تاب آوری در جوانان آفریقای جنوبی، مدال تحقیق و پژوهش را به وی اهدا کرد.

پژوهش های ترون

لیندا ترون درباره چرایی و چگونگی تاب آوری جوانان آفریقایی با وجود اینکه در معرض خطر پیامدهای منفی زندگی قرار دارند، پژوهشی انجام داده است. وی می افزاید که در بوم شناسی اجتماعی، بسیاری از جوانان آفریقای جنوبی توسط چالش های متعددی در معرض خطر هستند نظیر فقر، اچ آی وی، ایدز، مشکل خود سرپرستی کودکان، بالا رفتن میزان طلاق، آموزش غیر موثر و… .

احتمالاً این چالش ها در سال های پیش رو نیز با مردم این سرزمین خواهد ماند و ضرورت دارد که یاد بگیریم چرا و چگونه جوانان بر این نابرابری ها (چالش ها) غلبه می کنند. این دانش پشتیبان والدین، مدارس، جوامع، بزرگسالان و رهبران، خدمات رسان ها، متخصصین سلامت روان است و به طور خلاصه آن هایی که به جوانان اهمیت می دهند و باید بدهند و این افراد با جوانان به سمت سازگاری مثبت همراه میشوند؛ خصوصاً بیشتر نیاز داریم بدانیم جوامع آفریقایی و جوانان چگونه تاب آوری را تعریف میکنند و فرآیندهای تاب آوری جوانان چگونه در فرهنگ محلی درونی شده است.

بخش عمده ی نظریه تاب آوری از بسترهای غیر آفریقایی نشأت گرفته است؛ آیا می توان تصور کرد که نظریه های غربی، تاب آوری جوانان آفریقایی را به طور کامل توضیح می دهد؟ بدین گونه درک چگونگی شباهت و تمایز سازوکارهای تاب آوری جوانان آفریقای جنوبی در برابر آنهایی که در ادبیات غربی گزارش شده، مهم بوده تا بدین ترتیب بتوانیم با جوانان به روش هایی که فرآیندهای تاب آوری بومی را تعریف میکند، به سوی تاب آوری همراه شویم.

امروزه شاهد علاقه روزافزون جهانی پیرامون اهمیت فرهنگ برای تاب آوری هستیم. ترون اظهار می دارد بدین منظور با همکاری دکتر لیندا لیبِنبرگ و دکتر مایکل آنگار کتابی را با عنوان “فرهنگ و تاب آوری جوانان: اشتراکات و پیچیدگی ها” را تألیف کرده است. این کتاب با استفاده از تحقیق و پژوهش از بسترهای جهانی اقلیت و اکثریت مشخص می کند که درک انتقادی و غیر کلیشه ای از نظام های فرهنگی که در آن جوانان نهفته اند یا بدان وابسته شده اند. برای فهم اینکه چرا فرآیندهای خاص تاب آوری برای جوانان خاص در زندگی یا دنیای خاص در یک مقطع خاص از زمان اهمیت دارد، اساسی است. این جلد از کتاب که درحال چاپ استخواننده ها را نسبت به اهمیت بررسی تاثیر بسترهای فرهنگی بر فرآیندهای تاب آوری و خطر ایده پردازی و عملی سازی تاب آوری، فرهنگ، یا تعاملاتشان به صورت ساده انگارانه یا آرمان گرایانه حساس میکند.

برخی از آثار لیندا ترون

۱- لیندا ترون؛ توضیحاتی در باب قابلیت های تاب آوری از زبان نوجوانان در مقابل بزرگسالان ؛ مطالعات آفریقای جنوبی؛ جوان و جامعه ؛ ۲۰۲۰
۲- ترون و همکاران؛ آسیب، تاب آوری و سلامت روان در جوانان مهاجر و غیر مهاجر، مطالعه مقطعی بین المللی در ۶ کشور؛ مرزها در روانپزشکی، ۲۰۱۹
۳-ترون و هافِجی؛ “قدرت من”: نقش نماینده در فرآیندهای تاب آوری دختران نوجوان آفریقایی تبار که مورد سوء استفاده جنسی قرارگرفته اند؛ ۲۰۱۹
۴- ترون و همکاران؛ مدارس چگونه در جوانان رشد تاب آوری را افزایش میدهند؛ ۲۰۱۹
۵- ترون و آنگار؛ تاب آوری و سلامت روان: چگونه فرآیندهای چند سیستمی به پیامدهای مثبت کمک میکند؛ ۲۰۱۹
۶- ترون و جِفریز؛ توضیحات تاب آوری از زبان زنان و دختران: به چه میزان برای دختران سیاه پوست افریقایی قابل اجراست؛ انجمن بین المللی مطالعات زنان؛ ۲۰۱۸

منابع:
۱ .http://lindatheron.org
۲٫ ۵۲(۱) ۷۸–۹۸٫ doi: 10.1177/0044118X17731032
۳ .https://doi.org/10.3389/fpsyt.2019.00997
۴ .Journal of Adolescent Research, 34(6) 683–۷۱۲

ایجاد تاب آوری در زنان روستایی به دلیل همه گیری کووید – ۱۹

متن کامل پیام آنتونیو گوترش به شرح زیراست:

زنان روستایی نقشی اساسی در کشاورزی، امنیت غذایی و تغذیه، تاب آوری اقلیمی، و مدیریت زمین و منابع طبیعی آن ایفا می کنند. اما بسیاری از زنان روستایی از تبعیض، نژادپرستی نظام مند و فقر ساختاری رنج می برند.

همه گیری کووید-۱۹ اکنون بیش از نیمی از زنان کشاورز جهان را به دلیل محدودیت درجابجایی، تعطیلی مغازه ها و بازارها، و اختلال در زنجیره های تأمین خود تحت تأثیر قرار داده است. زنان روستایی که با چالش هایی از جمله بیشتر شدن مسئولیت های بی مزد و کار خانگی و افزایش میزان خشونت های جنسیتی روبرو هستند، سنگین ترین بارهای این همه گیری بر آنان تحمیل می شود.

کانال های دیجیتال می توانند در مناطق روستایی یک خط نجات باشند، در مورد دسترسی به مراقبت های سلامت و همچنین به روزرسانی کشاورزی اطلاعاتی ارائه دهند. با این حال، شکاف دیجیتال جنسیتی بسیار زیاد است، به ویژه برای زنان روستایی که فقط یک چهارم کاربران راه حل های کشاورزی دیجیتال را تشکیل می دهند.

کمک به زنان روستایی در مدت همه گیری و بوسیله ایجاد تاب آوری در آنان برای آینده، به همبستگی و حمایت همه نیاز دارد.

با همدیگر، باید برای زنان روستایی سرمایه گذاری کنیم تا آنان به خدمات درمانی، حمایت اجتماعی و اطلاعات کشاورزی مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند. باید شکاف دیجیتالی را برطرف کنیم و خدمات اساسی را برای پاسخگویی در سایه همه گیری خشونت علیه زنان ارائه دهیم. و باید با قوانین وعملکرد های تبعیض آمیز مربوط به ملک و ارث مقابله کنیم که زنان روستایی را در معرض از دست دادن منابع درآمد خود قرار می دهد.

در روز بین المللی زنان روستایی، بگذارید تعهدمان نسبت به زنان روستایی را در تمامی اشکال متنوع ایشان تجدید کنیم، تلاش های خود را برای حمایت از آنان در طی همه گیری کووید-۱۹ افزایش دهیم و با آنان کار کنیم تا در برابر بحران های آینده تاب آوری پیدا کنند.