اثربخشي ذهن آگاهي مبتني بر يوگا بر كاهش اضطراب و ارتقاء تاب آوري در زنان ميانسال شهر كرمانشاه

با توجه به اهميت تمرين هاي ذهني در سلامت روان افراد و نيز موثر بودن آنها در شادكامي انسان ها، پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي ذهن آگاهي مبتني بر يوگا بر كاهش اضطراب  و ارتقاء تاب آوري در زنان ميانسال انجام شد.

روش كار

 پژوهش حاضر نيمه آزمايشي بود، كه با بهره گيري از طرح پيشآزمون پسآزمون با گروه كنترل انجام گرفت. جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه بانوان ميانسال مراجعه كننده به باشگاه هاي ورزشي شهر كرمانشاه حاضر در كلاسهاي آموزشي يوگا در سال ۱۳۹۶ بود كه ۳۰ نفر از آنهايي كه نمره بالاتر از حد متوسط در مقياس اضطراب و  نمره پايين تر در تاب آوري كسب كردند، انتخاب و به روش تصادفي(به اين صورت كه هر كدام شانس برابر براي انتخاب شدن داشتند) در دو گروه جايگزين شدند. از هردو گروه قبل و بعد از مداخله پيش آزمون و پس آزمون گرفته شد. افراد گروه آزمايش ۱۶ جلسه ۷۵ دقيقه اي (هفته اي۲ جلسه) تحت تمرين ذهن آگاهي مبتني بر يوگا قرار گرفتند. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه اضطراب بك (۱۹۹۹) و تاب آوري كانر ديويدسون (۲۰۰۳) بود. داده هاي جمع آوري شده به روش تحليل كوواريانس با استفاده از SPSS-23 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.

يافته ها

 نتايج  حاصل از يافته ها بيانگر آن بود كه بين دو گروه  آزمايش و گواه بعد از تمرينات ذهن آگاهي، در ميزان نمره اضطراب و نيز سطح تاب آوري تفاوت حاصل شد، و اين تفاوت در سطح (۰۰۱/۰) معنا دار بود.

نتيجه گيري

 بنابراين چنين مي توان نتيجه گرفت  كه مي توان از يوگا به عنوان درماني راحت، در دسترس و كم هزينه براي درمان اضطراب و ارتقاء تاب آوري در زنان ميانسال استفاده كرد.

اثربخشي ذهن آگاهي مبتني بر يوگا بر كاهش اضطراب و ارتقاء تاب آوري در زنان ميانسال شهر كرمانشاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *