بررسي نقش سرمايه معنوي بر تاب آوري سازماني، با تاكيد بر ميانجي گري جو اخلاقي

امروزه سازمان‏ها با چالش‏هاي زيادي روبه رو هستند و توانايي تاب آوري سازمان براي مقابله با تغيير، از طريق تجديد پيوسته عمليات كسب وكار، از انحلال سازمان جلوگيري مي كند. در پژوهش حاضر تلاش شد نقش متغيرهاي جنسيت، جو اخلاقي، و سرمايه معنوي در تا‏ب ‏آوري سازماني مطالعه شود.

اين پژوهش به لحاظ هدف كاربردي و به لحاظ روش توصيفي پيمايشي از نوع همبستگي است. جامعه آماري پژوهش شامل كاركنان معاونت‏هاي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني تهران و نمونه آماري شامل ۱۰۲ نفر از كاركنان بود. ابزار گردآوري اطلاعات پرسش نامه استاندارد، حاوي ۶۶ سوال، بود. همچنين، براي تجزيه وتحليل داده‏هاي تحقيق از مدل سازي معادلات ساختاري بر اساس نرم‏افزار ‏Smart‏-PLS استفاده شد. يافته‏ هاي تحقيق حاكي از آن است كه سرمايه معنوي بر تاب ‏آوري سازماني تاثير مثبت و معنادار دارد و اين تاثير از طريق متغير جنسيت تعديل مي‏شود. افزون بر اين، سرمايه معنوي بر جو اخلاقي تاثير مستقيم و معنا‏دار دارد و با بهبود جو اخلاقي حاكم بر سازمان تا‏ب‏ آوري سازماني افزايش مي‏يابد. از اين طريق مي‏توان دريافت جو اخلاقي كاري در بهبود تاب ‏آوري سازماني از طريق سرمايه معنوي نقشي ميانجي دارد.

بررسي نقش سرمايه معنوي بر تاب آوري سازماني، با تاكيد بر ميانجي گري جو اخلاقي

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *