رابطه بين تنظيم شناختي هيجان با تاب آوري در مديران هلال احمر

هدف اين پژوهش بررسي رابطه بين تنظيم شناختي هيجان با تاب آوري در مديران هلال احمر بوده است. روش تحقيق توصيفي- همبستگي بوده است. جامعه آماري در اين پژوهش شامل كليه مديران هلال احمرتهران بود كه تعداد ۱۰۸ نفر به طور تصادفي به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گيري در اين پژوهش آزمون نظم جويي شناختي هيجان گارنفسكي و همكاران (۲۰۰۱) و مقياس تاب آوري كانر و ديويدسون (۲۰۰۳) بوده است. نتايج تجزيه وتحليل داده ها نشان داد متغير استراتژي هاي تنظيم شناختي هيجان مثبت به صورت مثبت و معني دار متغير تاب آوري را پيش بيني مي كند.

متغير استراتژي هاي تنظيم شناختي هيجان منفي به صورت منفي و معني دار قادر به پيش بيني متغيرتاب آوري بود.بين تنظيم شناختي هيجان با تاب آوري در مديران هلال احمر رابطه وجود دارد(۰۱/۰>p). لذا توصيه مي شود از راهبردهاي تنظيم هيجان مثبت در افزايش تاب آوري استفاده شود.

رابطه بين تنظيم شناختي هيجان با تاب آوري در مديران هلال احمر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *