ساخت، پایاسازی و اعتبارسنجی پرسشنامۀ تاب آوری روانی ملی

پژوهش حاضر بر آن است که با درنظرگرفتن پژوهش‏ های پیشین درباره تعریف سازه تاب‌آوری روانی ملی به ساخت و اعتباریابی پرسشنامه‏ ای جهت اندازه‏ گیری این سازه بپردازد.
روش: باتوجه‌به تعاریف، ۴۸ گویه اولیه طراحی و پس از اخذ نظر صاحب‌نظران حوزه ‏های سیاسی، روان‌شناسی و دفاعی و اجرای مقدماتی روی ۵۰ نفر، داده ‏ها تحلیل ابتدایی شد و درنهایت روی نمونه نهایی (۳۵۰ نفری) مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج: یافته ‏های پژوهش، نشان‌دهنده آلفای کرونباخ کل ۹۶/۰ بود و نتایج تحلیل عاملی اکتشافی به‌روش مؤلفه‏ های اصلی نیز ۸ عامل اساسی را نشان داد. غیر از یک سؤال که بار عاملی معنی‏ داری را با هیچ‌یک از عوامل هشتگانه پرسشنامه نشان نداد، سایر سؤالات در عوامل هشت‌گانه، بار عاملی مناسبی را نشان دادند.
بحث: نتایج حاصل از پایاسازی و روایی ‏یابی پرسشنامه تاب ‏آوری روانی ملی، بیانگر کفایت این پرسشنامه برای پژوهش‏ های آتی خواهد بود.

ساخت، پایاسازی و اعتبارسنجی پرسشنامۀ تاب آوری روانی ملی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *