کارگاه آموزشی تاب آوری روانشناختی

  کارگاه یکروزه تاب آوری رواتنشناختی

کلیات ، مبانی ومفاهیم تاب آوری ، کاربرد و سنجش

مدرس : محمدرضا مقدسی

 ۳۰ مهرماه 

گواهی ۸ ساعت

هزینه : ۱۰۰۰۰۰ تومان

  پذیرایی و پارکینگ

شماره کارت :

6037 9971 6337 0399بانک ملی ایران بنام آقای محمدمدرسی

با توجه به محدودیت ظرفیت حق تقدم با آندسته از عزیزانی ست که سریعتر ثبت نام فرمایند .

لطفا پس از واریزوجه و در اسرع وقت

 مشخصات خود و کد پیگیری را به آدرس info@resiliency.ir ارسال فرمایید

مکان : تهران ، خیابان آیت اله کاشانی ، خیابان تربیت روبروی بوستان تربیت مرکز جامع آرمان شایان

 

resilience-workshop1

تاب آوری : حداقل آشفتگی با مقدار معینی از تنش

اگر بتوان علی رغم شرایط پرتنش و آسیب زا نتیجه ای خوب بدست آورد این اتفاق خوب ثمره و نماینده قدرت تاب آوری است در واقع تاب آوری قدرت پیش بینی کننده گی و حاکمیت شرایط سخت را نمی پذیرد و با سازگاری و سازندگی در شرایط پر تنش راه ارتقا و توسعه را گشوده و امکان ادامه دادن و بالندگی را فراهم میکند .تاب آوری در مقابل آسیب پذیری قرار میگیرد واگر چه بر سر تعریف آن توافق جامعی وجود ندارد اما برای ساخت آن حداقل به وجود دو عنصر (( شرایط سخت)) و ((نتیجه خوب )) نیاز هست .

اما براستی چگونه کودکان و نوجوانانی که در شرایط و محیط های نامناسب بوده اند از انواع آسیب ها و مخاطرات در امان مانده اند و نه تنها در امان مانده بلکه به رشد قابل توجه و مدارج عالی و توانش اجتماعی چشمگیر و تحسین برانگیز دست یافته اند ؟Resilience_ir

پاسخ این سوال و سوالاتی از این دست موضوع مورد علاقه تاب آوری است. همه ما کسانی را می شناسیم که درشرایط نامناسب و آسیب زا بوده اند ولی علی رغم شرایط بد و سخت هم اکنون انسانهای سالم و موفقی هستند .از این جهت که که گفته شده تاب آوری ظرفیت انسان برای مواجهه با ، یادگیری از ، و غلبه بر شرایط ناگوار است (گروتبرگ ،۲۰۰۴). ادامه‌ی خواندن

رابطه جهت گیری مذهبی و هوش معنوی با میزان تاب آوری دانشجویان

این پژوهش، با هدف بررسی رابطه میان جهت گیری مذهبی، هوش معنوی با میزان تاب آوری دانشجویان انجام شده است. جامعه آماری، شامل کلیه دانشجویان دانشگاه کاشان در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ بود که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای (تعداد ۲۲۸ دانشجو) انتخاب شدند. ابزار پژوهش، شامل پرسش نامه جهت گیری مذهبی آلپورت، پرسش نامه هوش معنوی و مقیاس تاب آوری بود.

نتایج نشان داد که جهت گیری مذهبی درونی، با هوش معنوی و میزان تاب آوری دانشجویان رابطه مثبت معنی دار دارد. از سوی دیگر، بین دانشجویان دختر و پسر در جهت گیری مذهبی، هوش معنوی و تاب آوری تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین بین دانشجویان و دین پژوهان در جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی تفاوت معناداری دیده شد، اما در هوش معنوی و میزان تاب آوری در این دو گروه تفاوتی مشاهده نگردید. نتایج تحلیل رگرسیون حاکی از آن بود که هوش معنوی، بیشترین سهم را در تبیین تاب آوری دانشجویان دارد. در نهایت، می توان گفت: افراد دارای جهت گیری مذهبی درونی، که تنها برای منافع شخصی تظاهر به دین داری نمی کنند و افراد دارای هوش معنوی بالا، از تاب آوری بالاتری برخوردارند.

 

رابطه جهت گیری مذهبی و هوش معنوی با میزان تاب آوری دانشجویان

spiritual-intelligence-resilience

مقایسه اختلالات روانی و تاب آوری زوجین دارای اولین فرزند عادی و استثنایی در شهر فاروج

هدف این پژوهش مطالعه وضعیت اختلالات روانی و تاب آوری و ارتباط این دو متغیر در والدین دارای فرزند اول عادی و استثنایی بود.

مواد و روش کار: این پژوهش از نوع مقطعی است و از بین زوجین شهر فاروج که دارای فرزند اول عادی و استثنایی ۷ تا ۱۲ ساله بودند، به صورت تصادفی ساده، نمونه ای شامل ۴۲۶ نفر انتخاب و به آزمونهای SCL-90 و تاب آوری کانر- دیویدسون پاسخ دادند. تحلیل داده ها با استفاده از میانگین، انحراف معیار و آزمون های کروسکال والیس، تی مستقل و ضریب همبستگی انجام شد. یافته ها: بین میزان اختلالات روانی والدین، بر حسب ابعاد ۹ گانه روانی و تاب آوری، تفاوت معنی داری در سطح (۰۵/۰P <) وجود داشت. بین میزان اختلالات روانی و تاب آوری والدین با توجه به متغیرهای مختلف در سطح (۰۵/۰P <) تفاوت معنی داری وجود داشت. بین میانگین کلیت ابعاد روانی(GSI) و تاب آوری در والدین کودکان استثنایی و عادی در سطح (۰۵/۰P <) تفاوت معنی داری وجود داشت. بین کلیت ابعاد روانی (GSI) و تاب آوری کل آزمودنی ها، در سطح (۰۱/۰P <) همبستگی معنی داری (۶۱/۰r =) وجود داشت. ۲۰ درصد والدین دارای اختلال روانی بودند.

نتیجه گیری: بین والدین عادی و استثنایی در میزان اختلالات روانی و تاب آوری با توجه به متغیرهای مختلف تفاوت وجود داشت. میزان اختلالات روانی زنان در مقایسه با مردان بیشتر بود و میزان تاب آوری مردان در مقایسه با زنان نیز بیشتر بود که نیازمند توجه جدی تر و برنامه ریزی بیشتر از سوی مسئولان است.

مقایسه اختلالات روانی و تاب آوری زوجین دارای اولین فرزند عادی

resiliency iran

رابطه حمایت اجتماعی و سبکهای مقابله با تاب آوری در پسران نوجوان

هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه حمایت اجتماعی و سبکهای مقابله با تاب آوری در پسران نوجوان حومه شهر تهران بود. روش: روش پژوهش حاضر توصیفی از همبستگی بود. ۴۱۰ نوجوان نوجوان از میان دانش آموزان مقاطع تحصیلی راهنمایی و دبیرستان مناطق حومه شهر تهران با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند.اطلاعات با استفاده از پرسشنامه های سبک های مقابله ای اندلر و پارکر(۱۹۹۰) حمایت اجتماعی ادراک شده واکس، فیلیپس،هالی، تامپسون، ویلیامز و استوارت(۱۹۸۶) و تاب آوری کانر و دیویدسون(۲۰۰۳) جمع آوری شد. داده ها با روشهای آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد، همبستگی بین حمایت اجتماعی و سبکهای مقابله با تاب آوری در نوجوانان تاب آوری است.

نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش میتوان چنین نتیجه گیری کرد که افزایش حمایت اجتماعی نوجوانان مناطق حومه شهر تهران خانواده شان و ارائه خدمات شهری توسط نهادهای ذیربط جهت حمایت هرچه بیشتر آنان، همچنین آموزش مهارت های اساسی و مفید مقابله با مشکلات می تواند نقش مهمی در افزایش تاب آوری نوجوانان داشته باشد.

رابطه حمایت اجتماعی و سبکهای مقابله با تاب آوری در پسران نوجوان

کارگاه تاب آوری

کارگاه یکروزه تاب آوری روانشناختی 

مرکز مشاوره و ارایه خدمات روانشناختی نیلوفر آبی 

با مدیریت دکتر مسعود نویدی مقدم برگزار میکند 

resilience-workshop


رابطه سبک دلبستگی و نارسایی هیجانی بر تاب‎آوری دانشجویان

تاب‎آوری، نوعی ترمیم خود با پیامدهای مثبت هیجانی، عاطفی و شناختی می‎باشد؛ لذا این پژوهش با هدف تعیین رابطه سبک دلبستگی و نارسایی هیجانی بر تاب‎آوری دانشجویان انجام شده است.
مواد و روش ها: نوع مطالعه، توصیفی و از نوع همبستگی است‎. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری در سال ۱۳۹۱-۱۳۹۲ به تعداد ۴۰۰نفر بودند. نمونه پژوهش بااستفاده ازروش نمونه گیری تصادف ساده،انتخابشدند که با توجه به جدول کرجسی و مورگان (۱۹۷۰) ۱۹۶ نفر تعیین شدند. به منظور جمع آوری داده‎های مورد نیاز از پرسشنامه مقیاس دلبستگی بزرگسالی، مقیاس نارسایی هیجانی تورنتو۲۰ و مقیاس تاب آوری کونرو و دیویدسون و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.

یافته ها: نتایج نشان داد که بین مولفه‎های سبک دلبستگی نظیر: دلبستگی ایمن و تاب‎آوری )۵۹۷/۰ r=) دلبستگی ناایمن و تاب‎آوری )۱۴۱/۰r=) دلبستگی دوسوگرا و تاب‎آوری )۴۷۰/۰ r=) دانشجویان رابطه معنی دار وجود دارد و هم چنین بین مولفه های نارسایی هیجانی، نظیر: دشواری در شناسایی احساسات و تاب‎آوری )۷۴۴/۰- r=)، دشواری در توصیف احساسات و تاب‎آوری )۷۷۰/۰- r=) و تفکر عینی و تاب‎آوری)۷۶۶/۰- r=) افراد رابطه معناداری وجود دارد

بحث و نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد، که سبک دلبستگی ایمن و شناخت هیجانات با تاب آوری دانشجویان رابطه دارد؛ لذا با توجه به جایگاه ویژة دانشجویان به عنوان رکن اساسی نظام آموزشی کشور، به کارگیری روشهای نوین و کارآمد در زمینه مشاوره و خدمات روانشناسی، مثمر ثمر خواهد بود.

رابطه سبک دلبستگی و نارسایی هیجانی بر تاب آوری دانشجویان

iran resiliency site 1

تاب آوری و اتیسم

Autism

بهانه و کلام نخست این یادداشت گرامیداشت روزجهانی اوتیسم دوم آوریل مصادف با سیزدهم فروردین است.

تاب آوری عاملی است که توانایی یک خانواده را در برخورد با ناملایمات و چالش ها توسعه میدهد و این مهم را از طریق بگارگیری و بسیج همه منایع ، به اشتراک گذاری و هم افزایی قابلیتها ، معنویت ونگرش مثبت به انجام میرساند.تاب آوری بعنوان یک راهبرد برای پرورش فرزندان مبتلا به طیف اختلالات اوتیسم که مستلزم توان حداکثری برای مقابله با مسایل و چالشهای ویژه است بخوبی میتواند راهگشا بوده و کارسازی کند در همین راستا میتوان به توانمند سازی کودکان برای حل مسایل خویشتن ، تقویت مهارتهای ارتباطی بمنظور افزایش پیوندهای اجتماعی ، تاکید و توجه بر یادگیری از طریق اشتباهات و تجربیات به جای احساس شکست و ناکامی و هم چنین توجه و نظارت ویژه بر منابع و تواناییهای خاص و چه بسا از همه مهمتر توسعه روابط هر چه بیشتر خانه و مدرسه از عمده ترین مولفه های توسعه تاب آوری در طیف اختلالات اوتیسم میباشد.تاکید برقدرت امید ، خوش بینی و معنویت دستیابی به معانی و نتایج باشکوه در شرایط سخت را ممکن میسازد.

فرزندپروری مبتنی بر تاب آوری از انعطاف و کارآیی لازم برخوردار است .تاب آوری به مراقب و مراقبت شونده بهره رسان است.بنابراین کودکان ، والدین ، مددکاران ، مشاوران و روانشناسان حوزه طیف اختلالات اوتیسم از مزایای تاب آوری همزمان بهره خواهند برد.

تاب آوری از جهات زیر میتواند شایسته توجهات دیگرنیز باشد.بعنوان استراتژی برای مدیریت چالشی با عنوان ( اوتیسم ) کار ساز است.بخشی از تصورات رایج و غلط را به اختلالات طیف اوتیسم را ترمیم کند.

یک برنامه عملی برای پرورش مهارتهای اجتماعی به خانواده ها ارایه میکند.آموزش تاب آوری به اعضا خانواده برای مواجهه ومقابله با استرس و فشارهای روانی کمک میکند.توسعه تاب آوری به معنای توسعه کیفیت زندگی وبهزیستی روانشناختی است.

(محمدرضا مقدسی، مدیر وموسس خانه تاب آوری)

 

منبع :http://www.socialworkeriran.com

نقش طرحواره هاي هيجاني در تاب آوري “افراد مبتلا به HIV”

ابتلا به عفونت HIV همه ابعاد زندگي اجتماعي، اقتصادي، بهداشت و سلامت روان فرد را تحت تاثير قرار مي دهد. افراد واکنش هاي متفاوتي به اين وضعيت نشان مي دهند. پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه طرحواره هاي هيجاني با ميزان تاب آوري و مقاومت افراد مبتلا به عفونت HIV انجام شد.
مواد و روش ها: شرکت کنندگان پژوهش ۱۳۰ نفر از بيماران مبتلا به عفونت HIV بودند که به مرکز مشاوره بيماري هاي رفتاري بيمارستان امام خميني (ره) مراجعه نموده بودند و با روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. داده هاي پژوهش با استفاده از پرسشنامه هاي تاب آوري کانر و ديويدسون، طرحواره هيجاني ليهي و جمعيت شناختي گردآوري و از طريق روش همبستگي و تحليل رگرسيون گام به گام مورد بررسي قرار گرفت.
نتايج: نتايج رگرسيون گام به گام نشان داد که چهار طرحواره هيجاني: نشخوار فکري، تاييدطلبي از ديگران، ديدگاه ساده انگارانه و پذيرش هيجانات ۳۸ درصد ميزان تاب آوري را (R2=0.38) به شيوه معنادار پيش بيني مي کنند (P<0.05). همچنين بر اساس تحليل همبستگي بين طرحواره هيجاني مثبت مانند ابراز احساسات، دريافت تاييد از ديگران، ديدگاه ساده انگارانه، ارزش هاي والاتر، توافق و پذيرش احساسات و تاب آوري رابطه مثبت معنادار و بين طرحواره هيجاني منفي مانند نشخوار فکري با تاب آوري رابطه منفي وجود داشت.
نتيجه گيري: يافته هاي پژوهش نشان داد طرحواره هيجاني نقش مهمي در ميزان تاب آوري افراد مبتلا به عفونت HIV دارد. لذا، طراحي مداخلات روان شناختي در اين زمينه توام با شناسايي و تغيير طرحواره هاي منفي مي توانند به بهبود تاب آوري افراد کمک کنند

نقش طرحواره هاي هيجاني در تاب آوري افراد مبتلا به HIV

hiv-aids-resilience