مقالات تاب آوری ( قسمت دوم )

بمنظور تسهیل دردسترسی علاقه مندان به مقالات منتشر شده در حوزه تاب آوری قسمت دوم مجموعه مقالات ارایه میگردد.

با کلیک برروی متن عناوین  دریافت نمایید

iran resilienceتاب آوری و ارتقای سلامت کودکان

تاب آوری و روانشناسی تحول

رابطه تاب آوری با خود پنداشت دختر معلول با نقش واسطه ای خلاقیت 

تاب آوری و بیماری ام اس ( مولتیپل اسکلروزیس)

اثربخشی آموزش تاب آوری بر کاهش علایم اضطراب نوجوانان مبتلا به بیماری قلبی

رابطة دلبستگي به خدا و تاب آوري با معناداري در زندگي دانشجويان

رابطة بین ویژگیهای شخصیتی با تاب آوری در کارکنان یگان ویژه ناجا

وضعیت تاب آوري و آسیبهاي هیجاني در مادران داراي کودک مبتلا به سرطان

استرس و تاب آوری و خوش بینی

تاب آوری و راهبرد های نه گانه تنظیم شناختی

اثربخشی آموزش برنامه تاب آوری پن بر تنظیم شناختی هیجان افراد افسرده

خودکارآمدی در دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی بالا

رابطه دینداری و تاب آوری در دانش آموزان راهنمایی و دبیرستان شهر شیراز

مقایسه تاب‫آوری، سلامت عمومی، پرخاشگری و عملکرد تحصیلی دانش ‫آموزان دختر دبیرستانی خانواده‫های طلاق و عادی

تنش های شغلی ، سلامت روانی و تاب آوری تکنسین های بیهوشی

حمایت اجتماعی، تاب‌آوری و سلامت روانی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه‌های شهر ایلام

کنترل اجتماعی و حمایت اجتماعی با تاب‌آوری در برابر سوء مصرف مواد در پسران دارای پدرِ معتاد

رابطه سبک دلبستکی و نارسایی هیجانی بر تاب آوری

تاب‌آوری براساس خودکارامدی در دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار

تاب آوری و رضایت از زندگی

تاب آوری و کم شنوایی

اثر بخشی تاب آوری بر سلامت روانی افراد مبتلا به مواد مخدر

مقایسه تاب آوری و اختلالات روانی

رابطه الگوهای ارتباطی خانواده با تاب آوری

بررسی رابطه و نقش جنسیتی با میزان تاب آوری

رابطه جهت گیری مذهبی با تاب اوری و امیدواری

سلامت روان و هوش معنوي با تاب آوري

پیش بینی تاب آوری روانشناختی بر اساس میزان پایبندی مذهبی در زنان متأهل

رابطه تاب آوری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان کم شنوا

الگوهای ارتباطی خانواده ، تاب آوری ، میانجی گری هوش هیجانی

تاب آوری تحصیلی و رضایت از زندگی

فراهیجان و تاب آوری زنان نابارور

نقش راهبردهاي نه گانه ي تنظيم شناختي هيجان در پيش بيني تاب آوري

رابطه معنويت، تاب آوري و راهبردهاي مقابله اي با كيفيت زندگي دانشجويان

رابطه  ناظر خیالی و خود افسانه ای و تاب آوری

تاب آوری وتجارب خطرناک اجتماعی

ارزيابي ويژگيهاي روانسنجي » تابآوري خانواده « مقياس سيکسبي

ارتقاي سلامت روان و کیفیت زندگی از طریق برنامه آموزش تاب آوري براي مادران کودکان داراي اختلال یادگیري

تأثيز یوگا بر تاب آوری و مولفه های روانشناختی

 اثر بخشی مداخلات مثبت نگر و روان درمانی آدلری بر تاب آوری

مقایسه تاب آوري و رفتارهاي پرخطر بر اساس ساختار انگیزشی در نوجوانان

رابطه سلامت سازمانی با فرسودگی شغلی و تاب آوری

عملکرد خانواده، تمایزیافتگی خود و تابآوري با استرس

زنان مطلقه ، علایم افسردگی و تاب آوری و حمایت اجتماعی

رابطه تاب آوری و اختلالات روانی در جوانان مجرم زندان مرکزی شیراز

مقايسة سبك اسناد و تاب آوري در بين دانش آموزان آسيب ديده و

اثربخشی تاب ‌آوری بر کاهش تنش والدگری مادران دارای فرزند مبتلا به اختلال اوتیسم

آگاهی افزایی از سندرم پیش از قاعدگی بر تاب آوری و کیفیت زندگی

اثربخشي آموزش تاب آوری بر استرس مادران دارای فرزندان مبتلا به سرطان

تاب آوری و سرسختی با سبک های مقابله هیجان مدار ( دیابت یزد)

اثربخشی آموزش بر تاب‌آوری، اضطراب، افسردگی و استرس بیماران مبتلا به ضایعه نخاعی

تاب آوری و آسم

تاب آوری و حمایت اجتماعی کودکان نابینا و ناشنوا

تاب آوری و طرحواره های ناسازگار

تاثیر یوگا بر تاب آوری

عوامل مؤثر بر تاب آوري در افراد مواجه شده با ضربه روانی

فرسودگي شغلي و تاب آوری در پرسنل فوریت های پزشکی

مقالات تاب آوری ( قسمت اول )

 

 بمنظور تسهیل در دسترسی علاقه مندان به مقالات منتشر شده ارایه میگردد.

با کلیک برروی متن عناوین دریافت نمایید :

iran resilienceشناسایی فرایند تاب آوری نوجوانان در برابر سو مصرف مواد

 تاب آوري و هیجان خواهی با فرسودگی شغلی در زنان پلیس

استرس درک شده با تاب‌آوری در دانشجویان کارشناسی پرستاری

تاب‌آوری خانواده و ذهن‌آگاهی در آمادگی اعتیاد دانشجویان

ذهن آگاهی و سو مصرف مواد مخدر

ذهن آگاهی و کاهش تعارضات والد فرزندی

تاب آوری و درمان شناختی رفتاری مذهب محور

مقایسه تاب آوری و سبک زندگی بیماران دیالیزی و پیوند کلیه ۶۰_۲۵ ساله شهر تهران

اثر بخشی آموزش خانواده محور و تاب آوری زنان همسر معتاد

اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله‌ای مبتنی بر مدل مارلات در پیشگیری از عود و افزایش تاب‌آوری

ارتباط بین هوش هیجانی و تاب آوری روانشناختی در بین کشتی گیران لیگ برتر ایران

مقایسه اثر بخشی آموزش تاب آوري بصورت گروهی و شناخت درمانی گروهی بر کاهش

نقش راهبردهاي نه گانه ي تنظيم شناختي هيجان در پيش بيني تاب آوري

حمايت اجتماعي و سبک هاي مقابله با تاب آوري

روایت درمانی و تاب آوری دختران طلاق

اثربخشی آموزش مهارت های تاب آوری بر میزان تاب آوری و مؤلفه های آن در خواهران و برادران کودکان دارای نشانگان داون

رابطة تاب­ آوري و سخت­کوشي با موفقيت ورزشي

تاثير آموزش تاب آوري بر افزايش بهزيستي روان شناختي زنان نابارور

رابطه تاب آوری و سلامت و روان و مواد مخدر

مقایسه تاب‌آوری روانی در مبتلایان به بیماری عروق کرونر قلبی با افراد سالم

رابطه تعالی معنوی و تاب آوری در دانشجویان دانشگاه

تدوين برنامه مداخله براي ارتقاي تاب آوري مبتني بر روايت شناسي شناختي و روان شناسي مثبت نگر

مقایسه تاب آوری درافراد معتاد ، غیرمعتاد و بهبود یافته

اثربخشی معنادرمانی به شیوه گروهی بر تاب آوری و احساس تنهایی دانشجویان دختر دارای نشانگان ضربۀ عشق

انعطاف پذیری شناختی ، سبک های مقابله ای ، افسردگی و تاب آوری

اثربخشي آموزش تاب آوري بر فشار رواني دانش آموزان دختر دبيرستاني ساكن خوابگاه

تاب آوری ، مخاطره و سازگاری افراد دارای اختلال یادگیری

تدوین برنامه افزایش تاب آوری  دربرابراسترس و تاثیر آموزش آن بر..

اثربخشي آموزش خانواده محور بر سلامت روان و تاب آوري

تاب آوری در برابر وابستگی به مواد در پسران مردان وابسته و غیروابسته به مواد

پيش بيني بهزيستي معنوي سالمندان از طريق مولفه های سرمایه روان شناختی

ارتباط هوش معنوی با تاب اوری و ترجیح روش زایمان

رابطه تاب آوری کودکان کارو خلاقیت

تاب آوری و سرسختی با سبک های مقابله هیجان مدار ( دیابت یزد)

تاب آوری خانواده و ذهن آگاهی در آمادگی اعتیاد

رابطه بین هوش عاطفی ، هوش معنوی و تاب آوری

مقایسه تاب آوري و رفتارهاي پرخطر براساس ساختار انگیزشی در نوجوانان

اثز بخشی آموزش تاب آوری بر کاهش استرس والد گری مادران اوتیسم

تدوین برنامه پرورش تاب آوری و بررسی تاثیر آن

اثربخشی آموزش گروهی تفکر انتقادي بر خوداثرمندي اجتماعی و تابآوري

اثربخشی آموزش مهارت های تاب آوری بر میزان تاب آوری و مؤلفه های آن در خواهران و برادران کودکان دارای نشانگان داون

تدوين برنامه افزايش تاب آوري در برابر استرس و تأثير آموزش آن بر مؤلفه هاي كيفيت زندگي والدين داراي كودك كم توان ذهني خفيف

home of resiliency iran

کارگاه تاب آوری برای مربیان پیش دبستانی کرمانشاه

iran resiliency website

اولین دوره آموزش کلاسهای تاب آموری برای معلمان مقطع پیش دبستانی و ابتدایی ناحیه یک آموزش و پرورش استان کرمانشاه در سالن اجتماعات دبستان امین در این ناحیه برگزار شد .

 معاون آموزش ابتدایی ناحیه یک کرمانشاه در مراسم آغازین این دوره آموزشی گفت :حفظ سلامت وتقویت  توانش اجتماعی در مقطع ابتدایی  جایگاهی ویژه دارد. آموزش و پرورش به توجه به اهمیت موضوع ، درنظر دارد برای  کلیه مراکز پیش دبستانی و مدارس ابتدایی دوره های مختلف آموزش تاب آوری برگزار کند.

وی هدف اصلی برگزاری این دوره ها را تربیت نسلی مقاوم  دربرابر آسیبها و صدمات برشمرد وافزود  به یقین آموزش و تقویت تاب آوری میتواند منجر به داشتن فرزندان و دانش آموزانی ، سالم ، توانمند ، خوش بین و امیدوار و پرتلاش بیانجامد

کتاب تاب آوری زوجین دارای تعارض زناشویی

تاب آوری زوجین دارای تعارض زناشویی

ناشر علوم وفنون پزشکی اهواز

مولفان : احمد عرب زاده ، منصور سودایی ، امیر کشاورزی

علاقه مندان برای تهیه کتاب باشماره تلفن : ۰۹۱۶۸۰۷۹۴۷۹ تماس بگیرند

 

iran resiliencey

تاب آوری با باورها آغاز میشود

iran resilience

کتاب ( تاب آوری با باورها آغاز میشود) با ترجمه خانمها لیلاوطن پرست ، مریم شهری و آقای حسن صادفی  توسط انتشارات ورای دانش چاپ ودراختیارعلاقه مندان قرار گرفته است ، در پیش گفتار این کتاب آمده است :

«ما به عنوان والدین، معلمان، اعضای جامعه و سیاست گذاران، چطور می توانیم رشد سالم و یادگیری موفقیت آمیز در افراد جوان جامعه مان را ارتقا دهیم؟» در سال ۱۹۸۶ یک پژوهش در مورد تاب آوری روی افراد جوان انجام شد. این امر سبب شد که چندین پژوهش طولی روی کودکانی که در محیط های با احتمال خطر بالا زندگی می کردند انجام شده و تا بزرگسالی بررسی شوند. یکی از یافته های جالب این پژوهش ها این بود که کودکانی که در خانواده هایی با سابقه سوءاستفاده، الکلیسم، بیماری های روانی و خشونت خانوادگی زندگی می کردند، و نیز آن هایی که در محله های فقیر و مناطق جنگ زده بودند، می توانستند در آینده زندگی موفقیت آمیز و معناداری داشته باشند. تحلیل دقیق این پژوهش ها نشان داد که سه عامل می تواند در به موفقیت رسیدن آینده این کودکان نقش داشته باشد. این سه عامل محافظ عبارت بودند از: روابط حمایتی و مراقبتی، پیامهایی با انتظار بالا، و فرصت هایی برای مشارکت و همیاری معنادار.
کتاب «تاب آوری با باورها آغاز می شود»:

تکیه بر نقاط قوت مدرسه برای به موفقیت رسیدن در مدارس بر این تمرکز دارد که چطور می توان این باورها را در مدارس و کلاس های درس ایجاد کنیم. سارا (مولف کتاب) به روشنی سازه ای را شرح می دهد که به رشد پیش-حرفه ای و حرفه ای که طی آن فرد می تواند ثبات خود را در بلندمدت حفظ کند، ختم می شود. این کتاب بر اساس باور حقیقی سارا در این مورد است که معلمان، متخصیین، پژوهشگران و تسهیل گران عامل کلیدی در سازه تاب آوری هستند. وی همچنین عقیده دارد بسیاری از معلمان قلباً و منطقاً می دانند که چطور باید تاب آوری یک دانش آموز را نشانه گرفت؛ این معلمان نیز سعی می کنند محیطی در کلاس ایجاد کنند که این سه عامل (روابط حمایتی و مراقبتی، پیامهایی با انتظار بالا، و فرصت هایی برای مشارکت و همیاری معنادار) را داشته باشد.

این کتاب منبع معتبری برای کار خوب این معلمان خواهد بود و به آن ها کمک می کند تا این راه را ادامه دهند.

تاب آوری در آموزش و پرورش کرمانشاه مورد تاکید قرار گرفت

resilience kermanshah

فرماندارکرمانشاه در جلسه شورای اموزش و پرورش این شهرستان گفت :

باید تلاش کرد تا آموزش و پرورش به جایگاه واقعی خودش برسد چرا که این نقش و جایگاه واقعی آموزش و پرورش است که می‌تواند بستر توسعه و پیشرفت را فراهم کند. وی با تاکید بر نقش مهم و تاثیر گذار آموزش و پرورش در حوزه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و تعاملات سازنده دستگاه تعلیم و تربیت با دستگاه‌ها و ادارات مختلف در شهرستان، با تاکید بر اهمیت سلامت اجتماعی و تاب آوری افزود : این موضوع میتواند از بهترین راهکارهای بهبود وضعیت روانشناختی و غلبه بر هیجانات کاذب باشد فضل اله رنجبر با حمایت از توسعه و بسط فرایند تاب آوری در آموزش و پرورش کرمانشاه تاکید کرد :

موضوع تاب آوری در بین دانش آموزان باید به شکلی نهادینه آموزش داده شود.

دراین جلسه مدیر کل آموزش و پرورش استان و نماینده محترم ولی فقیه در آموزش و پرورش نیز حضور داشتند.

resilience kermanshah 11

کارگاه آموزشی تاب آوری

اطلاعیه برگزاری کارگاه تاب آوری در کلینیک مددکاری بامداد

کارگاه یکروزه ” ﺗﺎﺏ ﺁﻭﺭﻱ”

مدرس : محمدرضا مقدسی

ﺯﻣﺎﻥ ۱۶ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ

ﺷﻤﺎﺭﻩ تلفنهای ﺗﻤﺎﺱ:         ۰۲۱۸۸۶۹۹۵۶۰    و     ۰۲۱۸۸۶۹۸۷۸۱   

دراین کارگاه یکروزه تاکید برمفاهیم و مبانی تاب آوری ، اهمیت وضرورت آن  ، امداد و حمایت های اجتماعی و تاب آوری خانواده خواهد بود.  روشها و مداخلات ، اندازه گیری و مقیاس از دیگر مباحث این کارگاه یکروزه  می باشد.

 

resiliency iran tehran

 

جلسه هم اندیشی روانشناسی ورزش درکرمانشاه برگزار شد

sport resiliencyجلسه هم اندیشی روانشناسی ورزش با تاکید بر تاب آوری درکرمانشاه برگزار شد .
این نشست تخصصی به همت معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش وپرورش استان کرمانشاه و با حضور کارشناسان و روانشناسان تربیت بدنی آموزش و پرورش برگزار گردید.
در ابتدای جلسه رییس اداره تربیت بدنی آموزش و پرورش استان ضمن خیر مقدم به حضار، اهمیت مولفه های روانشناختی درتربیت بدنی را مورد تاکید قرار دادند.
در این  جلسه علاوه بر مفاهیم بنیادی همچون هیجان ، استرس و انگیزش  ،  توسعه آموزشهای خوش بینی و امید  نیز مورد توجه واقع گردید .
تقویت و توسعه تاب آوری و ارتباط آن با سرسختی و موفقیت ورزشی در بهینه سازی تمرین و عملکرد مسابقاتی از دیگر مفاهیم این نشست تخصصی بود که توسط محمدرضا مقدسی ، تسهیلگر جلسه مورد تاکید واقع شد .

کارگاه آموزشی ” تاب آوری در نظام سلامت در حوادث و بلایا ” برگزار شد

دانشگاه-علوم-بهزیستی-و-توانبخشی

بنابه گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزرات بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مرکز تحقیقات سلامت در حوادث و بلایا دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، کارگاه آموزشی ” تاب آوری در نظام سلامت در حوادث و بلایا ” را برگزار  کرد.

    به گزارش خبرنگار وبدای دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،  این کارگاه آموزشی توسط دکتر ” ورما Verma ” مشاور سازمان جهانی بهداشت در حوزه سلامت در حوادث و بلایا و با شرکت ۴۰ تن از دانشجویان مقطع دکتری رشته سلامت در حوادث و بلایا برگزار شد.

   در این کارگاه یک روزه ، شرکت کنندگان ابعاد مختلف مساله ” تاب آوری در نظام سلامت در حوادث  و بلایا ” را مورد بررسی قرار دادند.

   دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با ۲۱ گروه آموزشی تخصصی و هشت مرکز تحقیقات، از جمله مرکز تحقیقات سلامت در حوادث و بلایا، به تعلیم و تربیت بیش از یک هزار و ۷۰۰ نیروی متخصص در رشته های خاص حوزه های ” رفاه اجتماعی، سلامت اجتماعی (وتعیین کننده های آن)، سلامت روانی و توانبخشی” می پردازد ، که در برخی از رشته ها به عنوان تنها برگزارکننده دوره های تحصیلات تکمیلی و phd ،  و در بعضی از آنها، نخستین مجری دوره های تحصیلات تکمیلی در کشور و حتی کشورهای منطقه شناخته شده است.

  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در مجموعه دانشگاههای علوم پزشکی کشور قرار دارد و زیر نظر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی فعالیت می کند.

آموزش وپرورش کرمانشاه کارگاه تاب آوری برگزار کرد

به همت اداره آموزش و پرورش ناحیه یک کرمانشاه صبح امروز۱۳۹۴/۱۰/۲۲ در محل پژوهش سرای دانش آموزی این اداره کارگاه  تاب آوری برگزارگردید .

درابتدای جلسه سرکار خانم دکتر ردگاه ( معاونت آموزش) ضمن خیر مقدم به حضار، اهمیت حفظ سلامت وتوسعه تاب آوری را خصوصا درمدارس  ابتدایی مورد تاکید قرارداد در این نشست تخصصی که با همراهی مدیران ، معاونین و کارشناسان حوزه ستادی برگزار گردید ، مفاهیم و کلیات تاب آوری ، چرایی و چگونگی تاب آوری در مدارس توسط آقای محمدرضا مقدسی تدریس گردید.

ksh resilience 1

اعلامیه رسمی کنفرانس بین‌المللی کاهش آسیب سال ۲۰۱۵، کوالالامپور

1

به سوی دهه کاهش آسیب:

ثابت‌شده است که کاهش آسیب زندگی‌ها را نجات می‌دهد و بهداشت، حقوق بشر و کرامت انسانی مصرف‌کنندگان مواد مخدر را ارتقا می‌دهد. زمان آن فرارسیدهاست که جامعه بین‌المللی این موفقیت را بپذیرد و تضمین نماید که ده سال آینده، متعلق به دهه کاهش آسیب باشد.
در سال ۱۹۹۸، جامعه بین‌المللی در جلسه فوق‌العاده مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص مواد مخدر در نیویورک گرد هم آمدند و شعار «جهان عاری از مواد مخدر – ما می‌توانیم آن را محقق نماییم» را سر دادند. از آن زمان به جای دست یافتن به دنیای بدون مواد مخدر، آنچه را که در عوض شاهد بوده‌ایم، افزایش آسیب‌های ناشی از مبارزه کیفری با مواد مخدر در کلیه نقاط جهان بوده‌ است: مجموعه‌ای که شامل نقض حقوق بشر مصرف‌کنندگان مواد مخدر، گسترش شیوع اچ آی وی و اچ سی وی ناشی از تزریق ناسالم، سطح بالای اوردوز در بسیاری از کشورها و حبس همگانی به عنوان نتیجه مستقیم قوانین تنبیهی مواد مخدر بوده است. ادامه‌ی خواندن

چرا تاب اوری ؟

iran resilience moghaddasi

تعدد و تنوع آسیب های اجتماعی یک مشکل جهانی است و این دغدغه مقوله ای با اندک اختلافی قابل اغماض خارج از مرزهای جغرافیایی و فرهنگی در همه جای مطرح و اسباب دل نگرانی است.
امروزه اختلالات رفتاری و روانی به واسطه صنعتی شدن و افت کیفی روابط انسانی، بی هویتی و خالی شدن زندگی از معنا و معنویت، بستر گسترده ای برای بروز در اختیار دارند.
به این روال انواع جدیدی از آسیب ها را به نام (نوپدید) همراه خود به بار آورده و این روند متاسفانه با شتاب بیشتری هم ادامه دارد همه اینها به یک طرف، از طرف دیگر برای بسیاری از صدمه دیدگان و مددجویان و یا بیماران روانی و رفتاری، درمان و حمایتی فراخور در دسترس نیست و نمیتواند اینگونه باشد.
فی الواقع درمان بیماریها و اختلالات رفتاری، ترمیم و حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی فقط گاهی و تحت شرایط خاصی آن هم منوط به در دسترس بودن درمان و اثر بخش بودن آن و در نهایت درمان پذیر بودن آن امکان پذیر است. بسیار طبیعی است که در هر کجای دنیا که باشی همیشه برای درمان و بازیابی سلامت از دست رفته فرصت و شرایط مناسب در دسترس نباشد به همین دلیل است که شعار تقدم پیشگیری بر درمان در این مبحث جایگاه ویژه ای دارد.
اغلب برنامه های پیشگیری در واقع بر توسعه تاب آوری تمرکز دارند.
دلیل دیگری که میتوان برای ضرورت توجه به تاب آوری اقامه کرد، گران بودن درمان است.
درمان مستلزم داشتن پول و زمان است به ویژه درمان بیماریهای رفتاری و روانی گاهی بسیار طولانی مدت و پرهزینه و در مواردی چون اعتیاد علاوه بر اینها با خطر عود و برگشت پذیری هم همراه است.
برای مراجعین مراکز مشاوره و بیماران در کلینیک روانشناسی شاید، اما مددجویان واقعا پولی برای درمان در اختیار ندارند، توصیه ما تاب آوری است.
حتی مقوله کاهش آسیب هم مستلزم صرف هزینه های فراوان است خصوصا در مورد بیماریهای قابل انتقال (بی درمان و سخت درمان) همچون ایدز و ….
تقویت تاب آوری پیشگیرانه و مقرون به صرفه است بهترین گواه این مدعا ایجاد مصونیت و تاب آوری از طریق واکسیناسیون است. علی القاعده و بر همین اساس لااقل به همین روش میتوان در برخی از زمینه های فردی، خانوادگی و اجتماعی برای کودکان و نوجوانان و یا سایر افراد آسیب پذیر تاب آوری را ایجاد و تقویت نمود.
تاب آوری حامل پیام امید و عبور به سلامت از سختی هاست اگرچه عوامل تهدید فراوان باشد.
زندگی تهی از معنویت انسان امروزی آسیب زا و آسیب پذیر است با این حال سلامت روان در دسترس است، نادر و کمیاب نیست اگرچه مسیر سخت و ناهموار به نظر می آید این پیام روشن تاب آوری است که میتوان به سختی ها و تهدیدات غلبه کرد و سلامت روح و روان را مصون و در امان نگه داشت.

محمدرضا مقدسی
مدیر و موسس خانه تاب آوری

انجمن تاب آوری افغانستان ( ARC )

SRACAD

انجمن تاب آوری افغانستان ( ARC )

این انجمن بمنطور توسعه تاب آوری در بخشهای چهارگانه : تقویت نهادهای رسیدگی کننده به حوادث ، آگاه سازی و افزون سازی آمادگی برای مقابله با حوادث ، تاب آوری خانواده و تحقیق و پژوهش در تاب آوری محیط زیست افغانستان در سال ۲۰۱۴ تاسیس گردید.

انجمن تاب آوری افغانستان اولین پروژه خود را با مشارکت نهادهای بین المللی در حوزه های پیش گفته و با مشارکت چندین سازمان و وزارتخانه دولتی از جمله وزرات علوم ، کشاورزی ، آب و انرژی ، کار و امور اجتماعی ، محیط زیست و در نهایت اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی در چند استان از جمله ، کابل ، بدخشان و بلخ و بامیان و سمنگان آغاز کرده است.

اولین پروژه تاب آوری افغانستان تا سال ۲۰۱۹ ادامه خواهد یافت .

توسعه تامین و امداد اجتماعی ، کمک به امرار معاش خانواده های آسیب پذیراز جمله اهداف مورد اشاره در این پروژه تاب آوری است .

مقیاس تاب آوری موبرای ۲۰۱۱

دکتر ( درک موبرای ) مدیر مرکزملی روانشناسی کاربردی انگلستان و دارای تجربیات و عناوینی در زمینه بهزیستی روانشناختی است وی هم چنین  دارای سوابقی در روانشناسی اجتماعی و هم چنین نایب رییس انجمن بین المللی مدیریت استرس انگلستان است. رویکرد اصلی پروفسور موبرای ترویج وارتقا سلامت است از ایشان هم کتابی در راهنمایی تاب آوری فردی در سال ۲۰۱۲ متشر شده است .

عبدالاامیرگاطع زاده ومریم نیسی در سال ۱۳۹۱  بررسی پایایی و روایی پرسشنامه ( موبرای ،۲۰۱۱) را برای معلمان مدارس ( کودک و نوجوان ) استثنایی شهر اهواز مورد مطالعه قرار دادند که اصل مقاله ارایه شده در سومین همایش ملی مشاوره دردانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر رابا کلیک برمتن و یا تصویر مربوطه میتوانید دریافت نمایید.

 

مقیاس-تاب-اوری-موبرای-،-۲۰۱۱

مزایای تاب آوری

مزایای تاب آوریتاب آوری کتاب
تغییرات اساسی، شکوفایی تحت فشار و بازگشت به عقب از موانع و مشکلات
دکتر آل سایبرت
ترجمه:
علیرضا صارمی
سید باقر میرسلمانی
ناشر: روزگار

 

 

این یک واقعیت است که جهان انسانی و حیات اجتماعی همواره در حال تغییر و تحول است و زندگی ما در گرو این تغییرات است، چرا که رکود و سکون در نهایت به فساد و تباهی انسان و اجتماع منجر می گردد. احتمالاً از خود پرسیده اید چرا برخی افراد با این تغییرات رشد می کنند و به تعالی می رسند، اما برخی دیگر خرد می شوند و خود را مانند قربانی، درمانده فرض می کنند. تفاوت این دو دسته افراد در یک ویژگی خاص، یعنی؛ «تاب آوری» نهفته است.
واژه تاب آوري از کلمه لاتين «resilio» به معناي برگشت به عقب مشتق شده است. در فرهنگ لغت وبستر، از تاب آوري به عنوان «توانايي بازگشت به شکل يا حالت قبلي بعد از فشرده يا کشيده شدن» یاد مي شود. هر چند اين تعريف بسيار جزئي است، اما مفهوم تاب آوري را به بهبود بعد از فشار فيزيکي پيوند مي دهد. اصطلاح تاب آوری براي اولين بار در سال ۱۹۷۳ به وسيله هولينگ به عنوان يک مفهوم اکولوژيکي مطرح شد، اما بعد مورد توجه سيستم هاي بيولوژيکي، اقتصادي، سازماني، اطلاعاتي و روان شناسی قرار گرفت. به طور کلي تاب آوري، توانايي افراد براي بازيابي خويش در هنگام بروز مشکلات و سختي ها، مدارا با سطح بالايي از تغييرات مداوم مخل، حفظ سلامتي در موقعيت هاي استرس زا، برگشت به حالت اوليه، فائق آمدن بر سختي ها، تغيير مسير و وارد شدن به يک مسير جديد تعريف مي شود.
کتاب مزایای تاب آوری اثر دکتر سیبرت، نویسنده و مدرس آمریکایی است. وی در سال ۱۹۳۴ در پورتلند متولد شد و مدرک دکتری روان شناسی بالینی خود را از دانشگاه میشیگان دریافت کرد. دکتر سیبرت با تحقیق در زمینه طبیعت درونی بازماندگان تاب آور، یک شخصیت بین المللی برای خود دست و پا کرد. وی می گوید: «من متعجب می شوم چرا برخی افراد از مشکلات سخت به طور موفقیت آمیز عبور می کنند و بهتر و قوی تر از قبل می شوند؟ چگونه به این امر نائل می شوند؟ من کتاب هایی در مورد بازماندگان خوانده ام و با صدها نفر از آنان که تمایل داشتند در مورد تجربیات خود صحبت کنند مصاحبه کرده ام. (من کشف کرده ام که تاب آوری بازماندگان در هیچ یک از دروس روان شناسی تدریس نشده است). من به جای استفاده از روش های سنتی، سوالاتی مطرح می کردم و تا شکل گیری یک الگوی پایدار گوش فرا می دادم. پس از سال ها گوش دادن و یادگیری، درک خوبی از آنچه شخصیت بازماندگان می نامم به دست آورده ام.»
وی ادامه می دهد: «یافته های من در مورد زندگی بازماندگان در سال ۱۹۹۶ تحت عنوان «شخصیت بازمانده» منتشر شد. هنگامی که این اثر بیرون آمد من درخواست های زیادی از شرکت ها، انجام های حرفه ای، گروه های آموزشی و بهداشتی دریافت کردم. آنان تمایل داشتند برای مقابله با چالش های محیط کار، ویژگی های شخصیت بازمانده را فرا گیرند. تقریباً نیمی از درخواست ها از بخش دولتی آمد. آنان سعی می کردند بعد از اخراج ها و کاهش بودجه، کماکان خدمات ضروری خود را حفظ کنند.»
دکتر سیبرت در بیست و پنجم ژوئن ۲۰۰۹ در سن ۷۵ سالگی به دیار باقی شتافت.

 علاقه مندان برای تهیه کتاب می توانند با شماره تلفن ۰۷۱۵۳۷۲۳۸۸۷ کتابفروشی حافظ  تماس حاصل فرمایند.

کتاب از طریق پست ارسال خواهد شد.