سارا تروبرویج (Sara Truebridge )

saratruebridge

سارا تروبرویج دارای مدرک دکتری در تعلیم و تربیت و نویسنده کتاب ( تاب آوری با باورها آغاز میشود) با است .

وی متخصص و نامی شناخته شده در عرصه تاب آوری و عضو انجمن تحقیقات و مطالعات آموزشی ایالات متحده امریکا ست .وی از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ میلادی بعنوان دستیارو همکارخانم بونی بنارد بوده است . سارا تروبرویج عضو انجمن ملی تحقیقات آموزشی امریکا و برنده جوایز متعددی در سطوح مختلف ملی است . نکته جالب توجه در مورد ایشان علاقه و اعتقاد به مساله نگرش و اثر بخشی آن بر موضوع تاب آوری است که از قضا عنوان رساله پژوهشی ایشان در مقطع دکتری نیز بوده است . ایشان دارای تشویقات وجوایز متعدد ملی و دانشگاهی است.

به قلم مشترک سارا تروبروبریج و بونی بنارد اثر قابل ذکری نیز درحوزه مددکاری و رفاه اجتماعی با تمرکزبه چشم اندازهای موفقیت ، بهزیستی و ارتقاء کیفی زندگی منتشر شده است . پیش از این سارا تروبرویج در حوزه آموزش ومسایل زنان ، مشاوره تربیتی برای ساخت فیلم های مستند و برگزاری وبینارهای متعدد در فضای مجازی رادر کارنامه خود داشته است.

 جالب توجه اینکه کتاب تاب آوری با باورها آغاز میشود توسط خانمها لیلا وطن پرست ، مریم شهری و آقای حسن صادقی ترجمه و توسط نشر ورای دانش منتشر ودراختیار علاقه مندان قرار گرفته است .

2

برگزاری کارگاه تاب آوری در مجتمع رعد

نمایندگی مجتمع آموزشی رعد در کرمانشاه برای بیماران ضایعه نخاعی کارگاه آموزشی تاب آوری برگزار کرد .این دوره آموزشی در تاریخ ۹۵/۵/۷ در محل نمایندگی این موسسه  برگزارشد.

خیریه آموزشی رعد سازمانی مردم نهاد است که در سال ۱۳۶۳ تاسیس و درسال ۱۳۹۳ نیز از سوی شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل موفق به اخذ مقام مشورتی در سازمان ملل موسوم  به ( اکوسوک ) گردیده است .

resiliencey-iran. raad charity

رابطه خودشیء انگاری با تاب‌آوری و خوددلسوزی دانشجویان دختر

امروزه، پدیدة خودشی انگاری به مفهوم ارزیابی دیگران براساس ظاهر فیزیکی، زیبایی و جذابیت جنسی، پدیده ‏ای است که منبع عمدة درد و رنج زنان، به‌ویژه دانشجویان دختر، به‌شمار می‏ آید و موجب کاهش تاب‏ آوری و خوددلسوزی و تهدید سلامت روانی آن‏ ها می ‏شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ خودشی انگاری با تاب ‏آوری و خوددلسوزی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار انجام شد. این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بود. جامعة آماری این پژوهش شامل همۀ دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار ورودی ۱۳۹۳ به تعداد ۶۴۷ نفر بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ۲۴۲ نفر تعیین شد که با روش نمونه ‏گیری تصادفی طبقه‏ ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده‏ ها از پرسش‌نامه ‏های استاندارد خودشی انگاری مک‏ کینلی و هاید، تاب ‏آوری کونور و دیویدسون و خوددلسوزی نف استفاده شد. یافته‏ های پژوهش نشان داد که بین متغیرهای خودشی انگاری با تاب ‏آوری و خوددلسوزی رابطة منفی و معناداری وجود دارد. همچنین، براساس نتایج تحقیق مشخص شد که مؤلفه‏ های خودشی انگاری (شرم بدنی، نظارت بدنی و کنترل ظاهر) توانستند حدود ۳۱‌ درصد واریانس تاب‏آوری و ۱۸‌ درصد واریانس خوددلسوزی را تبیین کنند. بنابراین، کاهش خودشی انگاری می‏ تواند سبب افزایش تاب‏ آوری و خوددلسوزی دانشجویان دختر شود.

 

رابطه خودشیء انگاری با تاب‌آوری و خوددلسوزی دانشجویان دختر

self-objectification

تاب آوری اجتماعی چیست ؟( قسمت دوم )

home of resiliency 12

تاب آوری چیزی نیست که داشتن آن خوب باشد، تاب آوری ضرورت است.

به همین خاطر است که گفته میشود سرمایه گذاری در تاب آوری فرصت است.افزایش قدرت مقابله، تسهیل در بازیابی ساختار و رفتارهای اجتماعی آسیب دیده و تسهیل در بهبود پذیری مأموریت ذاتی تاب آوری اجتماعی است. چنانچه تاب آوری را مترداف با انعطاف پذیری بدانیم، جامعه و یا سازمان برخوردار از آن دارای قدرت مداومی در مواجهه با تغییرات و تطبیق با نیازهای جدید خویش است. در این معنا بخودی خود به ظرفیتهایی اشاره کرده ایم که متضمن رشد است.

مقدار چالشی را که یک سازمان و یا جامعه میتواند مدیریت، کنترل و یا تحمل نماید بدون اینکه به عملکرد آن خدشه ای وارد شود شاید به گونه ای تاب آوری آن اجتماع یا سازمان را نمایندگی کند. البته قدرت واکنش و بهبود پذیری یا تطابق و برگشت پذیری به زمان قبل از آسیب و یا پس از سوانح و بلایای طبیعی علاوه بر برخورداری از دانش مدیریت بحران، وابسته و منوط به قدرت تاب آوری است. برای مواجهه کارآمد با تغییرات اجتماعی، اقتصادی، آشفتگی و آسیب های اجتماعی برخورداری از تاب آوری ضرورت است که میتواند شامل خود سازمان دهی، تحمل و حفظ شایستگی ها در شرایط سخت و در نهایت توانایی ترمیم و برگشت پذیری مشاهده و اعمال گردند. در این معنا درخواهیم یافت که تاب آوری اجتماعی قدرت پیش بینی و برنامه ریزی برای آینده را افزایش خواهد داد. بهرحال در تاب آوری جوامع به میزان برخورداری و رشد اقتصادی، حفظ و توسعه سرمایه های اجتماعی، میزان دانش و اطلاعات و برخورداری از ارتباطات و انسجام اجتماعی توجهات ویژه صورت گرفته است. تنوع در منابع اقتصادی و مالی، مشارکت های شهروندی و حمایت های اجتماعی، توسعه پیوندهای سازمانی در بخش دولتی و مردم نهاد و تأکید بر (عمل جمعی) نکات بسیار حایز اهمیتی در این مبحث به شمار می آیند. از تنوع پذیری در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی و … میتوان بعنوان بستری برای توسعه خلاقیت ها و افزایش سرمایه اجتماعی و ارتقای تاب آوری نام برد. هم چنین ضرورت دارد در تقویت نگرش های علمی و توجه بیش از پیش برحقایق محلی و مقتضیات اجتماعی در هر موقعیت ویژه تأکید بیشتری صورت گیرد که این خود بخود بستر مشارکت بهینه را فراهم و بر جمعیت ذینفعان خواهد افزود و موجب شمولیت اجتماعی خواهد بود.

با برخی از تغییرات نمیتوان جنگید بلکه با آنها بایستی زندگی کرد، بسیاری از تهدیدات طبیعی و بلایای اجتماعی را میتوان دراین طبقه بندی جای داد چه بسا برخی از تغییرات دیگر برگشت پذیر هم نباشند، تاب آوری با تأکید بر پیشگیری در تمامی سطوح زندگی اجتماعی از این حیث از اهمیت شایان توجهی برخوردار است و از سوی دیگر در مداخلات هم میتواند نقش محوری ایفا کند. از این حیث چه در مباحث نظری و چه در عملیات و اجرا میتواند بیش از پیش مورد توجه مددکاران اجتماعی قرار بگیرد.

تاب آوری اجتماعی چیست ؟ محمدرضامقدسی ایران پاک

 

محمدرضا مقدسی

مدیر و موسس خانه تاب آوری

تأثیر امنیت در مدرسه بر تاب آوری

در پژوهش حاضر میزان تأثیر امنیت در مدرسه بر تاب آوری با نقش واسطه ای عزّت نفس و حل مسئله در قالب آزمون مدل معادلات ساختاری مطالعه شد. روش پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیۀ دانش آموزان دبیرستان های دولتی شهر بهارستان بود و شرکت کنندگان ۳۸۶ نفر بودند که با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه طراحی شده بر اساس مدل مفهومی پژوهش پاسخ دادند.از نتایج جالب توجه می توان به تأثیر غیر مستقیم امنیت در مدرسه بر تاب آوری و تأثیر مستقیم عزّت نفس و حل مسئله بر تاب آوری اشاره کرد. در مجموع، مدل مفهومی پژوهش با داده ها برازش مناسبی داشته است که نشان دهنده اهمیت و نقش امنیت در مدرسه، عزّت نفس و حل مسئله بر تاب آوری است.

 

تأثیر امنیت در مدرسه بر تاب آوری