مقايسه تاب آوري و قدرت تحمل ابهام در ورزشكاران رشته هاي ورزشي انفرادي و گروهي

پژوهش حاضر باهدف شناخت مقايسه تاب آوري و قدرت تحمل ابهام در ورزشكاران رشته هاي ورزشي انفرادي و گروهي انجام شد. نمونه آماري شامل ۲۰۰ نفر از ورزشكاران زن و مرد رشته هاي فوتبال، واليبال، تكواندو و شنا بود كه به روش نمونه گيري تصادفي چندمرحله اي انتخاب شدند. آزمودني ها به دو پرسشنامه تاب آوري كانر ديويدسون(۲۰۰۳) و پرسشنامه قدرت تحمل ابهام مك دونالد(۱۹۷۰) پاسخ دادند. براي تحليل داده ها از آزمون، تحليل واريانس چندمتغيره استفاده شد. يافته هاي تحقيق نشان داد كه بين ورزشكاران انفرادي و گروهي ازنظر تاب آوري و قدرت تحمل ابهام، اختلاف معناداري وجود دارد (۵۰/۰>p). همچنين ازنظر جنس نيز در بين ورزشكاران رشته هاي ورزشي انفرادي و گروهي در تاب آوري و قدرت تحمل ابهام، اختلاف معناداري مشاهده شد (۵۰/۰>p). با توجه به نتايج اين پژوهش تاب آوري و قدرت تحمل ابهام در موفقيت ورزشكاران رشته هاي ورزشي انفرادي و گروهي تاثيرگذار مي باشد. ازاين رو به نظر مي رسد يافتن روش هايي براي كاهش ابهام در عملكرد ورزشي، ورزشكاران و مهار آن ضروري است.

مقايسه تاب آوري و قدرت تحمل ابهام در ورزشكاران رشته هاي ورزشي انفرادي و گروهي

تقلیل فرسودگی شغلی در پرتو تاب آوری

شرایط محیط کار اعم از عوامل فیزیکی، اجتماعی روانشناختی بر عملکرد شغلی و میزان بهره وری کارکنان تاثیر گذار است. در دنیای کار، ماهیت برخی از مشاغل و تجارب بگونه ای است که خواه ناخواه افراد دچار مشکل می شوند، به گونه ای که ممکن است سلامت روانی آنها تهدید شود و بصورت معضل فرسودگی شغلی در نیروی انسانی بروز کند. از آنجاییکه یکی از سرمایه های ارزشمند سازمانی در عصر حاضر نیروی انسانی آن می باشد لذا توجه به ظرفیت فردی و روانی- به عنوان ساز و کارها و تکنیک های درون سازمانی و کم هزینه- نه تنها برای مقابله با این شرایط ناگوار و بلکه هم چنین به منزله ی تجربه و فرصتی برای ارتقاء قابلیت های فردی و سازمانی حایز اهمیت است. لذا در این پژوهش با هدف دستیابی به سازوکارهای کاهش فرسودگی شغلی، اثر تاب آوری بر فرسودگی شغلی بررسی شده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی است و به روش توصیفی- همبستگی صورت گرفته است. حجم نمونه تعداد ۲۳۴ نفر از کارشناسان و کارکنان شرکت گاز استان مرکزی می باشند، که بصورت تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد تاب آوری کانر و دیویدسون (۲۰۰۳) و پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی ماسلاچ و جکسون (۱۹۸۶) می باشد، که پایایی آن ها از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب ۰/۹۳۶ و ۰/۸۲۸ به دست آمد و روش تحلیل عاملی تاییدی برای بررسی روایی مورد استفاده قرار گرفته است. داده ها نیز با بهره مندی از همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی، و مدل معادلات ساختاری تحلیل شدند. نتایج نشان داد تاب آوری تاثیر منفی و معناداری بر فرسودگی شغلی دارد و می تواند موجب تعدیل آن شود. از این رو پیشنهاد می شود با ایجاد ساختارهای مناسب و تقویت کننده ی تاب آوری، از این ظرفیت فردی و روانی افراد برای تقلیل معضل فرسودگی شغلی بهره گرفته شود.

تاملی بر تقلیل فرسودگی شغلی در پرتو تاب آوری

 

کارگاه تاب آوری ( تدوین پروژه ) برگزارشد.

به همت دفتر اموربانوان و خانواده استانداری اصفهان وبا همکاری انجمن نیایش کارگاه یک روزه تدوین پروژه در محل سالن کنفرانش شهرداری اصفهان برگزار شد . در این دوره آموزشی تسهیلگران واعضای سازمانهای مردم نهاد استان اصفهان حضور داشتند .

کانون کلینیک های مددکاری استان تهران با همکاری اداره کل بهزیستی استان تهران برگزار کرد

کارگاه تخصصی تاب آوری با تاکید بر مولفه های اجتماعی در روزهای ۸٫۹ آذرماه در محل تالار همایش های سازمان مدیریت صنعتی  وبه همت کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی استان تهران  وبا همکاری اداره کل بهزیستی استان تهران برگزار  شد.این دوره دارای ارزش باز آموزی و  ویژه مدیران کلینک های مددکاری اجتماعی استان تهران  بود .