تاب آوری برای سازمانهای مردم نهاد

دوره آموزشی دو روزه ای در زوهای ۷و۸ بهمن و  به همت اموربانوان فرمانداری کرمانشاه برای اعضای سازمانهای مردم نهاد  این شهرستان برگزار گردید.

كيفيت زندگي زنان سرپرست خانواده

زنان سرپرست خانوار با مشكلات متعدد و نقش هاي مضاعفي روبرو هستند كه مي تواند روي سلامت، رضايت و كيفيت زندگي آنان تاثير منفي بگذارد. در مطالعه حاضر ارتباط كيفيت زندگي با كاركرد خانواده و نقش واسطه اي تاب آوري در اين خانواده ها مورد مطالعه قرار گرفته است. جامعه آماري پژوهش شامل كليه زنان سرپرست خانوار شهر تهران بود. حجم نمونه با توجه به نوع پژوهش، سياهه و خرده مقياس ه اي آن، ۱۶۰ نفر در نظر گرفته شد كه به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. پرسش نامه سنجش كاركرد خانواده، پرسشنامه كيفيت زندگي و مقياس تاب آوري كانر- ديويدسون مورد استفاده قرار گرفت. نتايج نشان داد كه بين تاب آوري با سلامت جسمي، سلامت روان، سلامت محيط و روابط اجتماعي ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد. بين ابعاد كيفيت زندگي و تاب آوري با تمام خرده مقياس هاي كاركرد خانواده رابطه منفي معنادار وجود داشت. همچنين نقش واسطه اي تاب آوري در رابطه كاركرد عمومي خانواده با سلامت جسماني، بين نقش ها و سلامت روان، بين متغير نقش ها و كاركرد عمومي با سلامت محيط رابطه معني داري داشت و در نهايت در رابطه كاركرد عمومي و نقش ها با روابط اجتماعي اين رابطه معنادار بود. تاب آوري را متغيري موثر در ارتباط بين كيفيت زندگي با سطوح كاركرد خانواده دانست.

كيفيت زندگي زنان سرپرست خانواده نقش تاب آوري و كاركرد خانواده مبتني بر مدل مك مستر

تاب آوري اجتماعي در اسلام آبادغرب

تاب آوري اجتماعي براي جوامع محلي” توسط امور بانوان فرمانداری شهرستان در محل سالن آمفی تئاتر مجتمع غدیر اسلام آبادغرب برگزار گردید.فعالان مدني، کارکنان شبکه بهداشت، هلال احمر،مشاورین مدارس،اعضای سازمان هاي مردم نهاد و بانوان شاغل در ادارات سطح شهرستان حضورداشتند.

 

تاب آوری برای جوامع محلی برگزارشد

کارگاه آموزشی «تاب آوری» در ۱۷دی با حضور فعالان مدنی و کارشناسان ادارات در تالار فرمانداری شهرستان صحنه برگزارشد.

این کارگاه آموزشی با تشریح چیستی و چرایی «تاب آوری» و توان افزایی اجتماعی برای کارکنان ادارات مختلف این شهرستان به درخواست فرمنداری شهرستان صحنه برگزارگردید.

مفاهیم بنیادی و اصول تاب آوری در این نشست تخصصی مورد تاکید قرارگرفت .

تاب آوری در نیروگاه حرارتی بیستون

 روز شنبه ۱۶  دی ماه جاری در محل سالن  آموزش نیروگاه حرارتی بیستون نشستی با مشارکت کارکنان وبا حضور مدیر عامل این واحد صنعتی برگزارشد .

اثربخشي هيپنوتيزم درماني بر تاب آوري بيماران مبتلا به لوسمي ميلوئيد حاد

بي ترديد سرطان يكي از پر استرس ترين رخداد ها است. پژوهش حاضر با هدف بررسي تاثير هيپنوتيزم درماني برتاب آوري بيماران مبتلا به لوسمي ميلوئيد حاد تحت درمان شيمي درماني انجام شد.روش:روش پژوهش از نوع شبه آزمايشي بود. جامعه آماري پژوهش حاضر كليه بيماران مبتلا به لوسمي ميلوئيد حاد مراجعه كننده به كلينيك كانسر بيمارستان امام بوده و داراي پروند پزشكي و آزمايش فلوسايتومتري در تشخيص لوسمي ميلوئيد حاد مي باشند كه تعدادشان ۸۶ نفر بوده و نمونه به حجم ۲۶ نفر به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش (۱۳ نفر) و گروه كنترل (۱۳ نفر) قرار گرفتند.يافته ها:پرسشنامه اي كه جهت جمع آوري اطلاعات از گروه نمونه در نظر گرفته شد عبارت بوداز كانر و ديويدسون بود. شش جلسه هيپنوتيزم درماني براي گروه آزمايش اجرا شد و براي تجزيه و تحليل آماري داده ها از تحليل كوواريانس به كمك نرم افزار SPSS₂₂ استفاده شد.نتيجه گيري:نتايج نشان داد كه هيپنوتيزم درماني به طور معنادار موجب موجب افزايش تاب آوري شد كه از لحاظ آماري معنادار بوده( p<0/001). مداخله هيپنوتيزم درماني بر افزايش تاب آوري بيماران aml موثر بوده و مي تواند بعنوان يكي از روش هاي درماني در افزايش تاب آوري در بيماران مبتلا به سرطان در نظر گرفته شود

اثربخشي هيپنوتيزم درماني بر تاب آوري بيماران مبتلا به لوسمي ميلوئيد حاد

کارگاه تاب آوری در شهرکرد برگزارشد

به همت اموربانوان و خانواده استانداری چهارمحال و بختیاری  در تاریخ ۵و۶ آذرماه  کارگاه دوروزه تاب آوری در تالار ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برگزارشد .