تاب آوری نوجوانان{شناسایی فرایند تاب آوری نوجوانان و جوانان در برابر سوء مصرف مواد}

این مطالعه به شناسایی فرایند تاب آوری نوجوانان و جوانان محله دروازه غار تهران، از طریق تحلیل تجارب زیسته آنان پرداخته است .

روش: این مطالعه کیفی بوده و به روش مطالعه پایه ای با رویکرد استراوس و کوربین ۱۹۹۸-۱۹۹۰ انجام شده است . محیط مطالعه، محله دروازه غار شهر تهران در سال ۱۳۹۰ بود . برای جمع آوری اطلاعات، از مصاحبه عمیق و بحث گروهی متمرکز استفاده شد . درمجموع، چهارده مصاحبه با دوازده نفر انجام شد . بحث گروهی متمرکز نیز با حضور هفت نفر برگزار شد . یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که پنج عنصر اصلی، فرایند تاب آوری نوجوانان و جوانان را شرح می دهد: ۱ـ تلاش هدفمند و امید به آینده به منظور کسب هویت؛ ۲ـ به کارگیری استراتژی های حفظ خود، برای غلبه بر؛ ۳ـ عوامل فرهنگی و جامعه انگ زننده، توسعه نیافتگی، محیط پرخطر و موضوع های نگران کننده آن؛ ۴ـ کسب هویت؛ ۵ـ تجربه عوامل تسهیل کننده و مداخله گر .

مهم ترین عاملی که سایر عناصر حول محور آن، معنا و مفهوم می یابد و نظریه برآمده از مطالعه را شکل می دهد، کسب هویت است .

نتیجه گیری: از نتایج مطالعه برمی آید که تایید شدن و رسیدن به معنای زندگی و کسب موفقیت، عمده ترین مقوله هایی هستند که در جریان فرایند تاب آوری نوجوانان و جوانان محله دروازه غار شکل می گیرند. این فرایند از آموزش های دوران کودکی آغاز می شود و با تلاش آنان برای غلبه بر موانع و کسب هویت تداوم می یابد .

شناسایی فرایند تاب آوری نوجوانان در برابر سومصرف مواد

رابطه هوش معنوی با تاب آوری در بیماران مبتلا به سرطان

سرطان یکی از پر استرس ترین رویدادهایی است که شخص در زندگی اش می تواند با آن روبرو شود، و بیماران درمواجهه با آن، دچار ضربه و شوک می شوند. تاب آوری عاملی است که به افراد در مواجهه وسازگاری با شرایط سخت واسترس زای زندگی کمک می کند، و از آنها در برابر اختلالات روانی و مشکلات زندگی محافظت می کند.

هدف : هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین هوش معنوی و تاب آوری در بیماران مبتلا به سرطان استان خراسان جنوبی در سال ۱۳۹۳ می باشد.

روش : این مطالعه از نوع مقطعی می باشد، که برروی ۱۰۰ بیمار مبتلا به سرطان مراجعه کننده به کلنیک درمان مبتلایان به سرطان بیرجند انجام شده است. نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه هوش معنوی ( بدیع) و تاب آوری (فرایبرگ) جمع آوری و در نرم افزار SPSSv.16 وارد و سپس با استفاده از روش های آماری همبستگی پیرسون، آنالیزواریانس و تی تست در سطح معنی داری α=۰٫۰۵ تجزیه و تحلیل شد.

یافته‌ها : نتایج نشان داد همبستگی معنی داری بین هوش معنوی و تاب آوری کلی وجود دارد ( ۶۶/۰ r= و ۰۰۱/۰ (p= . همچنین همبستگی معنی داری بین هوش معنوی و ابعاد تاب آوری (بعد شخصیت ، معنوی، اجتماعی، انسجام خانوادگی و ساختار شخصیت) به ترتیب با ضریب همبستگی ۶۸/۰ ، ۶۵/ ۰ ، ۴۰/۰ ، ۴۱/۰ و ۵۲/۰ مشاهده شد.

نتیجه گیری : مطالعه حاضر نشان داد که در بیماران سرطانی مورد مطالعه بین هوش معنوی و میزان تاب آوری رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. بنابراین باتوجه به نتایج بدست آمده می توان قدرت و معنا داری را در شرایط طاقت فرسا بعنوان کانون توجه هر گونه مداخلات پیشگیرانه، آموزشی و رشد فردی به ویژه در بیماران سرطانی قرار داد.

رابطه هوش معنوی با تاب آوری در بیماران مبتلا به سرطان استان خراسان جنوبی

کتاب تاب آوری

 

کتاب روش های نوین تاب آوری و به زیستی جوانان
نویسندگان نیکول نیکتورا؛ جولی آن لیزر – ماریا
مترجمان : محمد رضا مقدسی؛ عفت حیدری
قسمت: ۲۳۵۰۰ تومان
انتشارات ورجاوند
نوجوانان می توانند جالبترین و دقیقترین و در عین حال مشکل ترین و کسل کننده ترین و شرورترین افراد باشند. آنها می توانند به چشم بر هم زدنی بین این حالات و رفتار در نوسان باشند. بسیاری از شکل های سنتی مداخلات درمانی در سطح گسترده ای در جوانان مورد استفاده قرار می گیرند. بهرحال این مداخلات به مذاق جوانان خوش نمی آید و اغلب نتایج غیر منتظره ای می گیرند.

هدف این کتاب برطرف کردن این نگرانی  با بررسی استراتژی های خلاقانه و تکنیکها و مداخلات شواهدمحور و مقابله با بسیاری از مداخلات درمانی که از دیدگاه های معیوب منشا می گیرند و تمرکز بر مداخلات توانمندمحور و بهبود بهزیستی و تاب آوری جوانان است

کتاب روش های نوین تاب آوری و بهزیستی برتماس بی واسطه و مستقیم با حیوانات مزرعه و پرورش گل و گیاه و زراعت  بعنوان یک روش تربیتی و مداخله درمانی تاکید و از این رو میتواند بعنوان درسگفتار در مدارس طبیعت مورد توجه باشد .

 

 

 

کارگاه تاب آوری اجتماعی

دوره آموزشی  تاب آوری اجتماعی بمدت ۵ روز در کرمانشاه برگزار شد .

این دوره آموزشی به همت اداره کل اموربانوان وخانواده استان کرمانشاه و از تاریخ ۱۳۹۷/۲/۱۵ تا ۱۳۹۷/۲/۱۹با حضور اعضای سازمانهای مردم برگزارگردید .

تاب‌آوری فروشندگان بنگاه‌های کسب و کار

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر هوش هیجانی وتاب­آوریبر تمایل فروشندگان به ترک خدمت با نقش میانجی خستگی عاطفی و تعارض کار – خانواده صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش فروشندگان ۵۸ شرکت صنعتی فعال در عرصه تولید مواد غذایی در استان کرمانشاه بوده که از میان آن‌ها ۲۱۵ نفر با استفاده از رابطه کوکران و روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده‌ها به کمک پرسشنامه‌ گردآوری شدند که روایی آن با استفاده از روایی محتوا و سازه و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و الگو‌سازی معادلات ساختاری استفاده‌ شده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که هوش هیجانی فروشندگان به ­طور مستقیم و غیرمستقیم (از طریق خستگی عاطفی و تعارض کار – خانواده) بر تمایل به ترک خدمت آنها تأثیر منفی و معنی­داری دارد و تأثیر مستقیم هوش هیجانی فروشندگان بر تمایل به ترک خدمت آنها بیشتر از تأثیر غیرمستقیم آن بوده است.

همچنین تاب­ آوری فروشندگان به­طور مستقیم و غیرمستقیم (از طریق خستگی عاطفی) نیز بر تمایل به ترک خدمت آنها تأثیر منفی و معنی­ داری دارد و تأثیر مستقیم تاب­ آوری فروشندگان بر تمایل به ترک خدمت آنها بیشتر از تأثیر غیرمستقیم آن بوده است.

نتایج پژوهش نیز نشان می‌دهد که تعارض کار – خانواده فروشندگان تأثیر مثبت و معنی ­داری بر خستگی عاطفی آنها دارد و خستگی عاطفی فروشندگان تأثیر مثبت و معنی ­داری بر تمایل به ترک خدمت آنها دارد.

تاب‌آوری فروشندگان بنگاه‌های کسب و کار

اميد به زندگي، تاب آوري و بخشش به عنوان پيش بين هاي جهت گيري مذهبي دروني در سربازان

مقدمه: جهت گيري مذهبي دروني و اصيل از متغيرهاي تاثيرگذار بر سلامت به شمار مي رود، ازاين رو هدف از اين مطالعه، بررسي رابطه اميد به زندگي، تاب آوري و بخشش با جهت گيري مذهبي دروني در سربازان بوده است.
روش: پژوهش حاضر يك مطالعه توصيفي و طرح همبستگي بود. جامعه آماري را كليه سربازان مشغول به خدمت در شهر تهران تشكيل مي دادند. نمونه پژوهش شامل ۲۱۰ نفر از سربازان بوده است كه به روش نمونه گيري دردسترس انتخاب شده و پرسشنامه هاي اميد به زندگي، تاب آوري و بخشش را تكميل كردند. داده هاي پژوهش با استفاده از شاخص هاي آمار توصيفي و رگرسيون لوجستيك تحليل شدند.
نتايج: يافته هاي به دست آمده از تحليل لوجيت نشان داد كه هر سه متغير اميد به زندگي، تاب آوري روان شناختي و بخشش، به صورت معناداري توان پيش بيني جهت گيري مذهبي دروني را دارند (۰۱/۰>p). شبه R2 نگلكرك نشان داد كه مدل حدود ۹۰ درصد از واريانس متغير وابسته را تبيين مي كند. مدل درمجموع ۷/۹۵ درصد از افراد گروه ها را به درستي طبقه بندي كرده است.
بحث: به نظر مي رسد متغيرهاي بنيادين و چالش زاي شخصيت، نقش قوي و تاثيرگذاري در پيدايش جهت گيري مذهبي دروني دارند.

اميد به زندگي، تاب آوري و بخشش به عنوان پيش بين هاي جهت گيري مذهبي دروني در سربازان

 

تاب آوری اجتماعی ایلام

همگام با فاز سوم طرح ملی تاب آوری اجتماعی به همت استانداری ایلام و با مشارکت اعضای سازمانهای مردم نهاد ، اساتید دانشگاه و کنشگران اجتماعی کارگاه ۳۶ ساعته تاب آوری اجتماعی در استان ایلام برگزار شد .