تونی استالتزفوس(tony stoltzfus)

تونی استالتزفوس،  مدرس حرفه ای کوچینگ است و از سال ۱۹۹۹  بصورت ویژه در زمینه  آموزش و تدریس  کوچینگ فعالیت می‌کند. البته  بخش عمده فعالیت ایشان عام المنفعه و درموسسات آموزشی غیردولتی ( مردم نهاد)  است .

از ایشان هم اکنون  یازده  عنوان کتاب، انواع CD و DVD  آموزشی در اختیار است  تونی استالتزفوس همچنین بنیانگذار مرکزی تخصصی برای ترویج و آموزش کوچینگ است که در این فعالیت عام المنفعه جمعی از نویسندگان دیگر نیزبا ایشان همراهی میکنند تونی استالتزفوس چندین سازمان آموزشی از جمله سه مدرسه آموزش ( کوچینگ)  تأسیس کرده است وتنها در یکی از سازمان‌های غیر دولتی او دهها هزار نفرساعت ، آموزش تخصصی برای  نخبگان و علاقه مندان به این موضوع در  کشورهای مختلف تدارک و فراهم شده است .

میزان تاب ‏آوری، سخت‏ رویی و رضایت از زندگی با تصویر بدنی دانش ‏آموزان دختر دبیرستانی سبزوار

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تاب‏ آوری، سخت‏ رویی و رضایت از زندگی با تصویر بدنی دانش‏ آموزان دختر دبیرستانی سبزوار انجام شد. این پژوهش از نوع توصیفی‌ـ همبستگی بود. جامعة آماری پژوهش شامل هزار و ۵۷۸ نفر از دانش‏ آموزان دختر دبیرستان‏های سبزوار در سال تحصیلی ۱۳۹۳ بود که تعداد ۳۱۱ نفر از طریق روش نمونه ‏گیری خوشه‏ ای چند‌مرحله‏ ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده‏ ها از پرسش‌نامه‏ های استاندارد تاب‏ آوری کونور و دیویدسون، سخت‏ رویی کوباسا، رضایت از زندگی داینر و تصویر بدن فیشر استفاده شد. داده‏ های گردآوری‌شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS18 و روش‏های آمار توصیفی، همبستگی و رگرسیون چند‌متغیری تجزیه و تحلیل شد. یافته‏ های پژوهش نشان داد که بین میزان تاب‏ آوری، سخت‏ رویی و رضایت از زندگی با تصویر بدنی رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، متغیرهای مذکور توانستند حدود ۲۵‌درصد واریانس تصویر بدن را تبیین کنند. بر‌اساس نتایج حاصل از پژوهش می‏توان با افزایش میزان تاب‏ آوری، سخت‏رویی و رضایت از زندگی، نارضایتی از تصویر بدن دانش‏ آموزان دختر را کاهش داد و سلامت روان و بهزیستی آنان را بهبود بخشید.

 میزان تاب ‏آوری، سخت‏ رویی و رضایت از زندگی با تصویر بدنی دانش ‏آموزان دختر دبیرستانی سبزوار

 

رابطه بين سخت رويي و خودکارآمدي با نقش ميانجي گري تاب آوري در کارکنان نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

زمينه و هدف: هدف پژوهش حاضر تبيين مدل رابطه بين سخت رويي و خودکارآمدي با نقش ميانجي گري تاب آوري در کارکنان نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران بوده است. روش شناسي: روش پژوهش از نظر هدف، کاربردي و از نظر ماهيت و روش توصيفي و از نوع هم بستگي بود. جامعه مورد مطالعه، کارکنان فرماندهي انتظامي استان چهارمحال و بختياري بوده است که براي تعيين حجم نمونه بر اساس جدول گرجسي-مورگان تعداد ۱۱۳ نفر به صورت تصادفي طبقه اي انتخاب شدند. ابزار اندازه گيري در اين پژوهش شامل سه پرسش نامه خودکارآمدي شرر و همکاران (۱۹۸۲)، سخت رويي کوباسا و همکاران (۱۹۷۹)، تاب آوري کانر و ديويدسون (۲۰۰۳)، بوده است که روايي و پايايي ابزار با استفاده از آلفاي کرونباخ مورد تأييد قرار گرفت. يافته ها: تحليل رگرسيون و بررسي ضرايب هم بستگي نشان داد که سخت رويي با خودکارآمدي رابطه مثبت و معناداري دارد. متغير سخت رويي با تاب آوري رابطه مثبت و معني دار دارد. بين تاب آوري و خودکارآمدي کارکنان رابطه مثبت و معني داري وجود دارد.

نتيجه گيري: سخت رويي کارکنان نيروي انتظامي مي تواند با خودکارآمدي آنها رابطه داشته باشد و ابعاد تاب آوري نيز مي تواند در اين رابطه نقش واسطه اي ايفا کند. متغير تاب آوري در ارتباط بين متغير برون زاي سخت رويي با متغير درون زاي کارآمدي نقش واسطه گري دارد و تاب آوري به طور غير مستقيم بر خودکارآمدي تأثيرگذار است.

رابطه بين سخت رويي و خودکارآمدي

با نقش ميانجي گري تاب آوري در کارکنان نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

رابطه روان بنه هاي سازش نايافته اوليه و الگوي پنج عاملي شخصيت با ميزان تاب آوري در پرستاران

حقيقات به ارتباط بين الگوها و خصوصيات شخصيتي انسان ها اشاره دارد. با توجه براين آيا مي توان تاب آوري را بر اساس روان بنه ها پيش بيني کرد؟ هدف: اين پژوهش باهدف پيش بيني تاب آوري بر اساس روان بنه هاي سازش نايافته اوليه و الگوي پنج عاملي شخصيت در پرستاران شاغل در بيمارستان هاي دولتي تهران انجام شد. روش: روش تحقيق، توصيفي و از نوع همبستگي است. در اين تحقيق ۲۰۰ پرستار در بيمارستان هاي دولتي تهران بر اساس روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. به منظور تحليل داده ها از آمار استنباطي شامل تحليل رگرسيون چندگانه و آزمون ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد. ابزار مورداستفاده براي سنجش متغيرها عبارت بود از: فرم کوتاه روان بنه يانگ (۱۹۹۸)، پرسشنامه نئو فرم کوتاه (۲۰۰۴) و پرسشنامه تاب آوري کانر و ديويدسون (۲۰۰۳) يافته ها: با استفاده از روش تحليل رگرسيون چندگانه و آزمون ضريب همبستگي پيرسون، رابطه متغيرهاي روان آزردگي گرايي و روان بنه هاي سازش نايافته اوليه با تاب آوري، منفي و معنادار (۰۵/۰P<) و رابطه برون گردي، گشودگي به تجربه و مسئوليت پذيري با تاب آوري، مثبت و معنادار است (۰۵/۰P<).

نتيجه گيري: نتايج اين پژوهش نشان داد که با افزايش روان آزردگي گرايي و روان بنه هاي سازش نايافته اوليه از تاب آوري کاسته و همچنين با افزايش برون گردي، گشودگي به تجربه و مسئوليت پذيري، تاب آوري افزايش مي يابد. هم‍ چنين نتايج نشان داد که روان بنه هاي سازش نايافته اوليه، داراي بيشترين تأثير بر تاب آوري است.

رابطه روان بنه هاي سازش نايافته اوليه و الگوي پنج عاملي شخصيت با ميزان تاب آوري در پرستاران

بررسی نقش واسطه ای تاب آوری در رابطة بین قالب های ارتباطی خانواده و خود تنظیمی انگیزشی

پژوهش حاضر به منظور تعیین نقش واسطه ای تاب آوری در رابطة بین قالب های ارتباطی خانواده (شامل ابعاد جهت گیری گفت و شنود و جهت گیری همنوایی) و خودنظم جویی انگیزشی (شامل ابعاد خودتقویتی، افزایش علاقه، مهار محیط، گفت و گوی درونی تسلطی و گفت و گوی درونی عملکردی) انجام شد. شرکت کنندگان پژوهش ۲۷۵ نفر (۰۹۲ پسر و ۲۸۲ دختر) از دانش آموزان سال دوم دوره دبیرستان شهر شیراز بودند که به شیوة تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. به منظور بررسی نقش واسطه ای تاب آوری از الگوی معادلات ساختاری توسط نرم افزار ایموس استفاده شد.

نتایج نشان داد که هر دو بعد جهت گیری گفت و شنود و جهت گیری همنوایی می توانند خود تنظیمی انگیزشی را به صورت مثبت و معنادار پیش بینی کنند که در این میان نقش جهت گیری گفت و شنود به مراتب بیش از جهت گیری همنوایی است. جهت گیری همنوایی به صورت مستقیم خود تنظیمی انگیزشی را پیش بینی می کند، حال آنکه تأثیر جهت گیری گفت و شنود بر خود تنظیمی انگیزشی به صورت غیر مستقیم و با واسطه تاب آوری است.

بررسی نقش واسطه ای تاب آوری در رابطة بین قالب های ارتباطی خانواده و خود تنظیمی انگیزشی

نقش معنویت محیط کاری و تاب آوری در پیش بینی بهزیستی روانشناختی کارکنان

پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش معنویت محیط کاری و تاب آوری در پیشبینی بهزیستی روانشناختی کارکنان انجام شد.

این پژوهش دارای طرح همبستگی از نوع مطالعة پیش بینی بود. جامعة آماری کلیه کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی در سال ۹۵-۱۳۹۴ بود که تعداد ۳۹۶ نفر از آنها به شیوة تصادفی طبقه ای بر حسب وضعیت استخدامی آنها انتخاب و بررسی گردید. برای گردآوری داده ها، مقیاس های معنويت محیط كاری، تاب آوری و بهزیستی روان شناختی اجرا گردید و داده های حاصل با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه همزمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که معنویت محیط کاری و تاب آوری با داشتن رابطه ای مستقیم و معنادار حدود ۱۴ درصد از واریانس نمرات بهزیستی روانشناختی کارکنان را تبیین کردند، که در این زمینه تاب آوری، سهم معناداری در پیشبینی بهزیستی روانشناختی کارکنان و عامل های آن داشت، اما معنویت محیط کاری، تنها سهم معناداری در پیشبینی عامل پذیرش خود داشت.

در نتیجه می توان گفت معنویت محیط کاری و تاب آوری، نقش مهمی در بهزیستی روانشناختی دارند.

نقش معنویت محیط کاری و تاب آوری در پیشبینی بهزیستی روانشناختی کارکنان

بررسی نقش تاب آوری در مدیریت بحران هسته ای و پرتویی

با پیشرفت علم و تکنولوژی، سوانح فرآیندی و خصمانه به سوانح طبیعی که جزئی از فرایند زندگی بشر به شمار می‌رفتند، اضافه گردیده و هر روزه بر تعداد و تنوع آن‌ها افزوده می‌شود که این موضوع به‌عنوان چالشی اساسی در جهت نیل به توسعه پایدار جوامع انسانی. مطرح می‌باشند. در این پژوهش هدف بررسی تمامی ابعاد، مولفه‌ها و پیامدهای یک بحران هسته‌ای و استخراج مولفه‌های آمادگی و مقابله در برابر بحران‌های هسته‌ای می‌باشد. سوال اصلی این تحقیق آن است که چه رابطه‌ای بین تاب‌آوری و مدیریت بحران‌های هسته‌ای وجود دارد و گام‌های آمادگی در مقابله با این بحران‌ها چیست؟ با عنایت به ابعاد و گستردگی بحران‌های هسته‌ای و تبعات و پیامدهای گسترده‌تر آن، با روش مطالعه کتابخانه‌ای و تطبیقی بر اساس روش توصیفی نسبت به مقایسه شاخص تاب‌آوری هسته‌ای با دیگر مولفه‌های مدیریت بحران پرداخته شده و گام‌های آمادگی در برابر این بحران‌ها استخراج شده است.

بررسی نقش تاب آوری در مدیریت بحران هسته ای و پرتویی

تاب آوری و ارتقاء سلامت روانی اجتماعی زنان

توسط اداره کل بهزیستی استان مازندران وبمنظور توسعه تاب آوری وارتقای سلامت روانی اجتماعی زنان ودختران در روزهای ۴و ۵ آذرماه درشهرستان  بابلسرو درمحل اردوگاه شهید عظیمی کارگاه دوروزه تاب آوری برگزار خواهد شد این دوره آموزشی ویژه کارشناسان و پرسنل واحدهای تابعه این اداره کل خواهد بود .