مقايسه اميد به زندگي، مهارت هاي اجتماعي و قدرت تاب آوري در دختران نوجوان داراي مادر شاغل و غير شاغل

پژوهش حاضر با هدف مقايسه اميد به زندگي، مهارت هاي اجتماعي و قدرت تاب آوري در دختران نوجوان داراي مادر شاغل و غيرشاغل شهر تهران انجام گرفت.
روش: روش تحقيق مورد استفاده در پژوهش حاضر از لحاظ نوع هدف کاربردي و از لحاظ روش غيرآزمايشي و علي مقايسه اي بود. جامعه آماري پژوهش حاضر نيز شامل کليه نوجوانان دختر داراي مادر شاغل و غير شاغل شهر تهران که در سال تحصيلي ۹۶-۹۵ در مقطع متوسطه مشغول به تحصيلي بودند، که با استفاده از روش هاي نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي، تعداد ۲۰۰ نفر از دانش آموزان به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه هاي اميدواري اشنايدر، مهارت هاي اجتماعي نوجوانان ايندربيتزن و فوستر و پرسش نامه مقياس تاب آوري کونور و ديويدسون مي باشند.
يافته ها: يافته هاي حاضر حاکي از معنادار بودن تفاوت بين دوگروه دختران نوجوان داراي مادر شاغل و غيرشاغل در متغيرهاي اميد به زندگي و قدرت تاب اوري بود. در متغير مهارت هاي اجتماعي در بين دو گروه تفاوت معناداري ديده نشد.

مقايسه اميد به زندگي، مهارت هاي اجتماعي و قدرت تاب آوري در دختران نوجوان داراي مادر شاغل و غير شاغل

اثربخشي آموزش تاب آوري بر بهزيستي روان شناختي دختران خيابان

هدف پژوهش حاضر، تعيين اثربخشي آموزش تاب آوري بر بهزيستي روان شناختي دختران خياباني واجد اختلال هاي بروني سازي شده بود. در اين مطالعه شبه تجربي، از جامعه آماري دختران ۱۲ تا ۱۶ ساله عضو جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان شهر تهران، ۹۴ نفر به مقياس خودگزارش دهي آشنباخ و رسکورلا (۲۰۰۱) پاسخ دادند. ۳۰ نفر با نمره ۶۳ و بالاتر به صورت تصادفي انتخاب شدند و به تعداد مساوي در گروه هاي آزمايش و گواه قرار گرفتند. گروه آزمايش در ۱۵ جلسه آموزش تاب آوري شرکت کردند. پرسشنامه بهزيستي روان شناختي ريف (ريف و کيز، ۱۹۹۵) قبل و بعد از جلسات آموزشي توسط دختران تکميل شد. نتايج تحليل کوواريانس چند متغيري نشان دادند در تمامي مولفه هاي بهزيستي روان شناختي به استثناي استقلال عمل، نمره هاي دختران گروه آزمايش بالاتر از گروه گواه بود. بنابراين مي توان نتيجه گرفت برنامه آموزش تاب آوري موجب افزايش بهزيستي روان شناختي دختران خياباني داراي اختلال هاي بروني سازي شده مي شود.

اثربخشي آموزش تاب آوري بر بهزيستي روان شناختي دختران خيابان