اثربخشی استعاره درمانی گروهی بر رضایت از مدرسه و تاب‌آوری دانش آموزان دارای اُفت تحصیلی

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر استعاره درمانی بر رضایت از مدرسه و تاب آوری دانش آموزان با افت عملکرد تحصیلی دوره دوم متوسطه شهرستان لنجان در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه‌ دانش آموزان دارای عملکرد تحصیلی ضعیف در سال مذکور بود که ۳۰ دانش آموز پسر به­صورت نمونه گیری تصادفی در دو گروه آزمایشی(۱۵نفر) و کنترل(۱۵نفر) گمارده شدند.

روش پژوهش آزمایشی از نوع پیش­آزمون-پس­آزمون با گروه کنترل بود. مداخلات استعاره درمانی به مدت ۸ جلسه ۹۰ دقیقه‌ای طی ۲ جلسه در هفته بر روی آزمودنی های گروه آزمایش انجام گرفت. ابزار مورد استفاده پرسشنامه رضایت تحصیلی هوبنر(۱۹۹۴) و تاب­ آوری کانر و دیویدسون(۲۰۰۳) بود. داده‌ها‌ با روش آماری تحلیل کواریانس (ANCOVA) تجزیه و تحلیل شد.

تحلیل داده­ های پژوهش نشان داد که مداخله آموزش مبتنی بر استعاره درمانی در دو متغیر رضایت از مدرسه و تاب آوری منجر به افزایش معنادار عملکرد در گروه‌ها‌ی آزمایش نسبت به گروه گواه در مرحله پس آزمون گردید. آموزش مبتنی بر رویکرد استعاره درمانی بر رضایت نحصیلی و تاب آوری به ترتیب ۹۲ و ۸۴ درصد واریانس تغییرات را تبیین نمود. متغیر مستقل در‌ این مرحله بر خرده مقیاس های متغیر تاب آوری شامل شایستگی و استحکام شخصی، اعتماد به غرایز شخصی و تحمل عواطف منفی، پذیرش مثبت  عواطف و روابط ایمن، کنترل و تاثیرات معنوی  به ترتیب ۵۹، ۷۷، ۸۴، ۷۷ و ۵۸ درصد از تغییرات متغیرهای وابسته را تبیین نمود (۰۵/۰(P<.

اثربخشی استعاره درمانی گروهی بر رضایت از مدرسه و تاب‌آوری دانش آموزان دارای اُفت تحصیلی

 

اثربخشی برنامه آموزش تاب آوری فرندز نوجوانان بر اضطراب دانش آموزان دختر شهر اهواز

پژوهش حاضر، یک مطالعه آزمایشی است که با هدف بررسی تأثیر برنامه تاب‌آوری فرندز نوجوانان بر اضطراب ۴۵ نفر از دانش‌آموزان دختر ۱۴-۱۳ سال پایه هفتم در شهر اهواز صورت گرفته است. جامعه آماری شامل تمام دختران پایه هفتم شهر اهواز در سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ بود که با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب و به طور تصادفی به سه گروه آزمایشی، گواه و گواه فعال تقسیم شدند.

در این پژوهش، از مقیاس تجدید نظر شده اضطراب آشکار کودکان، به عنوان ابزار جمع‌ آوری اطلاعات، استفاده شده که پیش از مداخله آزمایشی شرکت کنندگان به آن پاسخ دادند (پیش آزمون). سپس، مداخله آموزشی با استفاده از برنامه فرندز نوجوانان به مدت ۱۲ جلسه ۶۰ دقیقه‌ای به صورت دو جلسه در هفته برای گروه آزمایش ارائه شد، گروه گواه فعال در مورد بهداشت فردی آموزش دریافت کرد و گروه کنترل هیچ گونه آموزشی دریافت نکرد. پس از پایان آموزش، دانش‌آموزان مجدداً به پرسشنامه (پس آزمون) پاسخ دادند. ۳ ماه بعد نیز آزمون پیگیری اجرا شد.

نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داد، برنامه فرندز برای نوجوانان منجر به کاهش اضطراب دانش‌آموزان شده است.

اثربخشی برنامه آموزش تاب آوری فرندز نوجوانان بر اضطراب دانش آموزان دختر شهر اهواز

 

 

 

اثربخشي بسته هاي آموزشي تاب آور و تركيب مثبت نگر و تاب آور در بهبود بهزيستي روان شناختي، راهبردهاي مقابله اي و كاهش اهمال كاري و تنيدگي تحصيلي

زمينه و هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي مداخله تاب آور و تركيب مثبت نگر و تاب آور در كاهش اهمال كاري تحصيلي و تنيدگي تحصيلي و بهبود بهزيستي روان شناختي و راهبردهاي مقابله اي موثر دانش آموزان دختر نوجوان انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه از نوع نيمه آزمايشي همراه با مراحل پيش آزمون، پس آزمون و دوره پيگيري بود. ۶۰ دانش آموز ۱۴ تا ۱۶ ساله به روش خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و يك گروه شاهد قرار گرفتند. آموزش هاي تاب آور و تركيب مثبت نگر و تاب آور طي ۹ جلسه دو ساعته، به دو گروه آزمايش ارايه گرديد. از پرسش نامه هاي اهمال كاري تحصيلي سواري، تنيدگي تحصيلي Ang و Huang، بهزيستي روان شناختي Ryff و راهبردهاي مقابله اي Endler و Parker در مراحل پيش آزمون، پس آزمون و پيگيري استفاده شد. داده ها با استفاده از روش تحليل واريانس با اندازه گيري هاي مكرر مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: آموزش هاي تاب آور و تركيب مثبت نگر و تاب آور، باعث كاهش معني دار اهمال كاري تحصيلي و تنيدگي تحصيلي و افزايش معني دار بهزيستي روان شناختي و راهبردهاي مقابله اي موثر گرديد، با اين تفاوت كه برنامه آموزشي تركيبي در ارتقاي بهزيستي روان شناختي، راهبردهاي مقابله اي موثر و كاهش تنيدگي تحصيلي موفق تر از برنامه آموزشي تاب آور بود. همچنين، برنامه آموزشي تاب آور در كاهش اهمال كاري تحصيلي تاثير بهتري داشت.
نتيجه گيري: برنامه هاي آموزشي كه از تلفيق چند رويكرد و نظريه براي طراحي بسته هاي آموزشي بهره مي گيرند، تاثيرات معني دار بيشتري دارند. بنابراين، استفاده از نتايج پژوهش در طراحي برنامه هاي آموزشي پيشگيرانه و بهبود دستاوردهاي آموزشي موثر باشد.

اثربخشي بسته هاي آموزشي تاب آور و تركيب مثبت نگر و تاب آور

در بهبود بهزيستي روان شناختي، راهبردهاي مقابله اي و كاهش اهمال كاري و تنيدگي تحصيلي

تأثیر برنامه آموزش تاب آوری بر ارزیابی های شناختی، مقابله و هیجان ها

این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی برنامة آموزش تاب‌آوری بر ارزیابی‌های شناختی، مقابلة فعال و هیجان‌های مثبت و منفی گروهی از دانش‌آموزان دختر انجام شد. در این پژوهش تجربی با طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه کنترل و همراه با پیگیری، ۳۲ دانش‌آموز دختر ۱۲ساله در دو گروه آزمایش و کنترل قبل و بعد از آموزش به نسخة تجدیدنظرشدة سنجش ارزیابی تنیدگی (رویلی، رویش، جاریکا و واگن، ۲۰۰۵)،مقیاس مقابلة فعال (گرین‌گلس، شوارزر، جاکوبیک، فیکسنبام و تابرت، ۱۹۹۹) ونسخة تجدیدنظرشدة مقیاس هیجان‌های متمایز (فردریکسون، تاگادی، واگ و لارکین، ۲۰۰۳) پاسخ دادند. در ۱۰ جلسه یک‌ساعته برنامة آموزش تاب‌آوری روانی به شیوة گروهی برای گروه آزمایش اجرا شد. نتایج روش‌های آماری تحلیل کوواریانس تک‌متغیری و چندمتغیری نشان داد که در کوتاه‌مدت و بلندمدت برنامة آموزش تاب‌آوری در افزایش ارزیابی‌های شناختی سازشی، راهبرد مقابلة فعال و هیجان‌های مثبت و در کاهش ارزیابی شناختی مبتنی بر تهدید و هیجان‌های منفی دانش‌آموزان دختر مؤثر بود. درمجموع، نتایج این بررسی نشان می‌دهد که برنامة آموزش تاب‌آوری از طریق تقویت راهبردهای تفکر مثبت، راهبردهای سازشی مدیریت هیجان و همچنین غنی‌سازی مهارت‌های رابطة بین‌فردی، در تحقق ایدة ایمن‌سازی روانی فراگیران به طور تجربی مؤثر است.

تأثیر برنامه آموزش تاب آوری بر ارزیابی های شناختی، مقابله و هیجان ها
 

ساخـتار عاملي فرم کوتاه مقياس تاب آوري(۱۴-R)

پژوهـش حاضر با هدف بررسي روايي، پايايي و ساخـتار عاملي فرم کوتاه مقياس تاب آوري در دانش آموزان دبيرستاني ايران صورت گرفت. شرکتکنندگان شامل ۴۶۳دانش آموز دختر و پسر دبيرستاني ساکن بابلسر بودکه به روش نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي انتخاب و فرم کوتاه مقياس تاب آوري را تکميل نمودند. دادهه اي گردآوري شده با استفاده از نرم افزار SPSSو AMOSتحليل گرديدند. براي بررسي روايي مقياس از تحليل عاملي اکتشافي و تأييدي استفاده شد. نتايج تحليل عاملي، بيانگر وجود سه مؤلفه مديريت خود، معناداري زندگي و اعتماد به نفس بود. براي بررسي پايايي مقياس از روشهاي آلفاي کرونباخ و بازآزمايي استفاده شد. پايايي مقياس و خرده مقياسها توسط دو روش آلفاي کرونباخ در دامنه ۱۵/۰تا ۸۷/۰و بازآزمايي در دامنه ۱۵/۰تا ۸۱/۰، مورد تأئيد قرار گرفت. در مجموع، نتايج نشان دادکه مقياس استفاده شده داراي برازش خوبي بوده و ميتوان از آن در پژوهشهاي مرتبط با جامعه دانش آموزي ايران استفاده کرد.

ساخـتار عاملي فرم کوتاه مقياس تاب آوري

تاب آوری در آموزش و پرورش

 

 

 

 

 

 

خانه تاب آوری با افتخارسه گانه فوق را جهت استفاده و توسعه تاب آوری در مدارس و محیط های آموزشی معرفی مینماید . توضیح اینکه کتاب تاب آوری د رمدارس چاپ و در اختیار علاقه مندان قرارگرفته و دوعنوان دیگر بزودی روانه بازرار خواهد شد

 

اثربخشي آموزش برنامه تاب آوري بر خشم و بهزيستي روان شناختي دانش آموزان تكانشور

هدف پژوهش حاضر تعيين اثربخشي آموزش برنامه تاب آوري بر كنترل خشم و بهزيستي روان شناختي دانش آموزان تكانشور بود. پژوهش حاضر به شيوه‏ي نيمه ‏آزمايشي با طرح پيش‏آزمون-پس‏آزمون با گروه كنترل اجرا شد.

جامعه‏ ي آماري پژوهش را كليه‏ ي دانش آموزان دبيرستان شهيد غفاري شهرستان كامياران در سال ۹۵-۹۴ تشكيل مي‏دادند كه از ميان آنها با استفاده از روش نمونه‏گيري خوشه اي، ۳۰ نفر كه در پرسشنامه‏ ي تكانشوري بارات نمره‏هاي بالايي داشتند انتخاب و به طور تصادفي در گروه آزمايش (۱۵ نفر) و كنترل (۱۵ نفر) جايگزين شدند. آزمودني هاي گروه آزمايش، آموزش تاب آوري را طي ۹ جلسه۶۰ دقيقه اي دريافت نمودند در حالي كه گروه گواه هيچ گونه مداخله اي دريافت نكرد.

براي جمع‏ آوري داده‏ ها از پرسشنامه‏ ي خشم ﺣﺎﻟﺖ-ﺻﻔﺖ اسپيلبرگر و پرسشنامه‏ ي بهزيستي روان شناختي ريف استفاده شد. داده‏ ها با روش آماري كورايانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايح تجزيه و تحليل كوواريانس چندمتغيري نشان داد كه آموزش تاب آوري مي تواند موجب بهبودي بهزيستي روان شناختي و كنترل خشم دانش آموزان تكانشور شود. بنابراين، توجه به اثربخشي آموزش تاب آوري بر متغيرهاي مرتبط بابهزيستي روان شناختي و كنترل خشم در دانش آموزان تكانشور از اهميت ويژه اي برخوردار است.

اثربخشي آموزش برنامه تاب آوري بر خشم و بهزيستي روان شناختي دانش آموزان تكانشور

نقش واسطه اي حرمت خود و عواطف مثبت و منفي در رابطه بين تاب آوري و بهزيستي روان شناختي

هدف پژوهش حاضر تعيين رابطه تاب آوري و بهزيستي روان شناختي با توجه به نقش واسطه گري حرمت خود و عواطف مثبت و منفي بود. ۳۸۷ دانش آموز دوره دوم متوسطه مدارس شهر خرم آباد مقياس تاب آوري (کانر و ديويدسون، ۲۰۰۳)، مقياس حرمت خود (روزنبرگ، ۱۹۶۵)، مقياس عواطف مثبت و منفي (واتسون، کلارک و تليجن، ۱۹۸۸) و مقياس بهزيستي روان شناختي (ريف، ۱۹۸۹) را تکميل کردند. نتايج تحليل مسير نشان دادند تاب آوري اثر مستقيم بر بهزيستي روان شناختي دارد. همچنين تاب آوري به طور غيرمستقيم و از طريق عاطفه مثبت و حرمت خود، منجر به افزايش بهزيستي روان شناختي شده است. براين اساس مي توان گفت عاطفه مثبت و حرمت خود، نقش واسطه اي در رابطه بين تاب آوري با بهزيستي روان شناختي ايفا مي کنند. اين يافته ها بر توسعه ويژگي تاب آوري در ارتقاي عاطفه مثبت و حرمت خود در جهت افزايش بهزيستي روان شناختي دانش آموزان تاکيد مي کند

نقش واسطه اي حرمت خود و عواطف مثبت و منفي در رابطه بين تاب آوري و بهزيستي روان شناختي

 

مقایسه تاب آوری، احساس تنهایی و خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان مدارس شبانه روزی و عادی مقطع دوم متوسطه شهرستان بانه

در این پژوهش از روش نمونه­گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شده است، به این صورت که از میان مدارس مقطع دوم متوسطه شبانه روزی و عادی شهرستان بانه دو مدرسه (یکی شبانه روزی و دیگری عادی) به صورت تصادفی انتخاب و در آن دو مدرسه نیز ۲۰۰ نفر (هر مدرسه  ۱۰۰ نفر) به روش تصادفی انتخاب شدند.برای گردآوری داده­ها از مقیاسهای تاب آوری (کانر و دیویدسون، ۲۰۰۳)، احساس تنهایی UCLA (راسل، پپلاو و کاترونا، ۱۹۸۰)، خودکارآمدی تحصیلی (مک­ایلروی و بانتینگ، ۲۰۰۲) بهره­گیری شده است. در بخش آمار توصیفی این پژوهش از شاخصهایی مانند میانگین و انحراف استاندارد استفاده شده است. همچنین در بخش آمار استنباطی، برای مقایسه دو گروه (دانش آموزان شبانه روزی و عادی) از نظر تاب آوری، احساس تنهایی و خودکارآمدی تحصیلی، آزمونt مستقل به کار رفته است. نتایج آزمون t مستقل نشان داده است که ۱) دانش آموزان مدارس عادی تاب آوری بالاتری نسبت به دانش­آموزان مدارس شبانه روزی دارند ۲) دانش آموزان مدارس عادی احساس تنهایی کمتری نسبت به دانش آموزان مدارس شبانه روزی دارند ۳) دانش آموزان مدارس عادی خودکارآمدی تحصیلی بیشتری نسبت به دانش آموزان مدارس شبانه روزی دارند.

تاب آوری، احساس تنهایی و خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان مدارس شبانه روزی و عادی

تاب آوری در مدارس

دانشمندان رفتارشناس از واژه تاب آوری حداقل برای توصیف سه پدیده استفاده می کنند: ۱- پیامدهای مثبت رشد ویژه کودکان و نوجوانانی که در محیط های پرخطر زندگی می کنند. ۲- توانایی به دست آمده پس از عبور از موقعیت های دشوار ۳- بهبودی، ترمیم و درمان پذیری معلمان و مدارس از جمله عوامل محافظتی و حمایتی برای کودکان و دانش آموزان بوده و به آنها کمک می کنند تا به مشکلاتی مثل فقر مزمن و استرس مداوم و مشکلات روحی والدین و خانواده های ناکارآمد خود فائق آیند.
کتاب تاب آوری در مدارس علاوه بر اینکه میتواند بعنوان محتوی آموزشی در دوره های تخصصی  تاب آوری  برای مددکاری اجتماعی، مشاوره، روانشناسی، رفاه اجتماعی و گرایش های مختلف مدیریت و حرفه های یاورانه مورد رجوع واقع شود، در فعالیت های سازمانهای مردم نهاد نیز میتواند راهنمای تدوین و طراحی پروژه های تقویت تاب آوری باشد.
نان هندرسون با معرفی مبسوط چرخه تاب آوری در این کتاب علاقه مندان را با روشها و پروتکل های مداخلاتی اثر بخشی آشنا میکند که میتواند در تحول آموزشی بسیار کارآمد باشد.
کتاب تاب آوری در مدارس در فصول هشتگانه خود به تعریف تاب آوری در محیطهای آموزشی، چگونگی تقویت تاب آوری در مدارس، تاب آوری در فضاهای دانشگاهی و دانشجویی، توصیف ویژگی های مدارس تاب آور، خردورزی و تدبیر برای تقویت تاب آوری، انعطاف در فرآیندهای تغییر و تحولات آموزشی، تاب آوری در عمل و معرفی ابزارهایی برای تسهیل توجه نشان داده است.
قابل به ذکر است، مجموعه آثار خانم هندرسون و همکارش علاوه بر اینکه در ۲۵ کشور دنیا تدریس میگردد و به زبانهای فرانسوی، اسپانیایی و روسی نیز ترجمه شده است. پیش از این نیز کتاب ره نمای تاب آوری از همین نویسنده با ترجمه محمدرضا مقدسی و هُما نیابتی در اختیار علاقه مندان قرار گرفته بود.
این کتاب توسط نشر ورجاوند و با ترجمه محمدرضا مقدسی و عفت حیدری در هشت فصل و ۱۶۰ صفحه در دسترس علاقه مندان به تاب آوری قرار گرفته است.

تاب آوری در مدارس

کارگاه یک روزه تاب‌آوری باحضور ۱۴۰ معلم کلاس اول مدارس آموزش و پرورش ناحیه یک کرمانشاه برگزار شد.

محمدرضا مقدسی دراین نشست تخصصی گفت : راه خوشبختی از مدرسه میگذرد

دراین جلسه بر اهمیت نقش مدارس در توسعه تاب آوری به ویژه آموزگاران در مقطع ابتدایی تاکید شد . محمدرضا مقدسی دراین دوره آموزشی گفت : تاب آوری مخاطب عام دارد و همه بدنه آموزش و پرورش می‌تواند از آن بهره مند باشد اگرچه دانش‌آموزان بی‌سرپرست و بی‌بضاعت  و دانش‌آموزانی که به هر دلیل ساختار خانوادگی و تمکن مالی خود را از دست داده‌اند بیشتر مدنظر هستند.

برای مشاوران و روانشناسان برگزارشد

کارگاه آموزشی تاب آوری از سری دوره های توانمند سازی مشاوران آموزش و پرورش برگزار شد. توسعه تاب آوری دانش آموزان اصلی ترین هدف این دوره آموزشی تعیین گردیده بودresiliency-workshop-iran-3دراین کارگاه روانشناسان ومشاوران تمامی آموزشگاههای ناحیه دو کرمانشاه حضور داشتند .

پیش بینی شادکامی بر اساس ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده با واسطه گری تاب آوری در دانش آموزان

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه گری تاب آوری در رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده و شادکامی در دانش آموزان مقطع متوسطه بود. بدین منظور۱۸۶ دانش آموز دختر و پسر مقطع متوسطه شهر شیراز با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه الگوهای ارتباطی خانواده (کوئرنر و فیتزپاتریک، ۲۰۰۲)، مقیاس تاب آوری (کانر و دیویدسون، ۲۰۰۳) و پرسشنامه شادکامی آکسفورد (هیلز و آرجیل،۲۰۰۱)، استفاده شد. نتایج تحلیل های آماری نشان داد که بین ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده، تاب آوری و شادکامی رابطه معناداری وجود دارد، به این صورت که بین جهت-گیری گفت و شنود خانواده، تاب آوری و شادکامی رابطه مثبت و بین جهت گیری همنوایی خانواده، تاب آوری و شادکامی، رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین، بین تاب آوری و شادکامی نیز رابطه مثبت و معناداری وجود داشت. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که جهت گیری گفت و شنود خانواده، پیش بینی کننده مثبت و معنادار تاب آوری و شادکامی فرزندان و جهت گیری همنوایی خانواده، پیش بینی کننده منفی بوده است. همچنین، تاب آوری در رابطه بین جهت گیری گفت و شنود و شادکامی نقش متغیر واسطه ای سهمی و در رابطه بین جهت گیری همنوایی و شادکامی، نقش واسطه ای کامل را ایفا می‌کند.

واسطه گری تاب آوری در رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده و شادکامی

تاب آوری resilience

تاب آوری در آموزش و پرورش کرمانشاه مورد تاکید قرار گرفت

resilience kermanshah

فرماندارکرمانشاه در جلسه شورای اموزش و پرورش این شهرستان گفت :

باید تلاش کرد تا آموزش و پرورش به جایگاه واقعی خودش برسد چرا که این نقش و جایگاه واقعی آموزش و پرورش است که می‌تواند بستر توسعه و پیشرفت را فراهم کند. وی با تاکید بر نقش مهم و تاثیر گذار آموزش و پرورش در حوزه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و تعاملات سازنده دستگاه تعلیم و تربیت با دستگاه‌ها و ادارات مختلف در شهرستان، با تاکید بر اهمیت سلامت اجتماعی و تاب آوری افزود : این موضوع میتواند از بهترین راهکارهای بهبود وضعیت روانشناختی و غلبه بر هیجانات کاذب باشد فضل اله رنجبر با حمایت از توسعه و بسط فرایند تاب آوری در آموزش و پرورش کرمانشاه تاکید کرد :

موضوع تاب آوری در بین دانش آموزان باید به شکلی نهادینه آموزش داده شود.

دراین جلسه مدیر کل آموزش و پرورش استان و نماینده محترم ولی فقیه در آموزش و پرورش نیز حضور داشتند.

resilience kermanshah 11

مقايسه سبك اسنادي و تاب آوري در بين دانش آموزان آسيب ديده و دانش آموزان عادي

هدف پژوهش حاضر بررسي مقايسه سبك اسنادي و تاب آوري در بين دانش آموزان آسيب ديده و دانش آموزان عادي بود. روش پژوهش حاضر علي ـ مقايسه اي بود. جامعه آماري پژوهش حاضر شامل كليه دانش آموزان آسيب ديده و عادي در دامنه سني ۱۵ تا ۱۹ ساله شهر ساري و قائم شهر بود. ۱۲۰ دانش آموز (۶۰ دانش آموز آسيب ديده و ۶۰ دانش آموز عادي) از مدارس ساري و قائم شهر به عنوان نمونه انتخاب شدند. از شركت كنندگان خواسته شد كه پرسشنامه سبك اسناد (ASQ) و مقياس تاب آوري كانرو و ديويد سون ((CD-RTS9 را تكميل كنند. داده ها به وسيله آمار توصيفي ميانگين، انحراف معيار و استنباطي شامل تحليل واريانس چند متغيره، ضريب همبستگي و رگرسيون چند متغييري تحليل شدند. خلاصه نتايج تحليل واريانس نشان داد كه دانش آموزان معلول (نابينا و حركتي) در مولفه هاي اسناد دروني- بيروني ناخوشايند، اسناد موقت- پايدار ناخوشايند، اسنادكلي- اختصاصي ناخوشايند، و تاب آوري با دانش آموزان عادي تفاوت معني دار داشتند، كه نشان دهنده سبك اسناد بدبينانه تر اين گروه مي باشد. همبستگي مثبتي بين سبك اسناد با تاب آوري وجود دارد و نتايج تحليل رگرسيون نشان مي دهد كه مولفه هاي سبك اسناد توان پيش بيني تاب آوري را دارد (۰۱/۰>p). بر مبناي نتايج اين پژوهش مي توان به متخصصان تعليم و تربيت پيشنهاد كرد كه اقدام به تدوين و اجراي برنامه هاي درماني تركيبي براي دانش آموزان معلول نابينا/حركتي همراه با اختلال هاي هيجاني كنند.

 

مقايسة سبك اسناد و تاب آوري در بين دانش آموزان آسيب ديده وعادی