مقايسه اميد به زندگي، مهارت هاي اجتماعي و قدرت تاب آوري در دختران نوجوان داراي مادر شاغل و غير شاغل

پژوهش حاضر با هدف مقايسه اميد به زندگي، مهارت هاي اجتماعي و قدرت تاب آوري در دختران نوجوان داراي مادر شاغل و غيرشاغل شهر تهران انجام گرفت.
روش: روش تحقيق مورد استفاده در پژوهش حاضر از لحاظ نوع هدف کاربردي و از لحاظ روش غيرآزمايشي و علي مقايسه اي بود. جامعه آماري پژوهش حاضر نيز شامل کليه نوجوانان دختر داراي مادر شاغل و غير شاغل شهر تهران که در سال تحصيلي ۹۶-۹۵ در مقطع متوسطه مشغول به تحصيلي بودند، که با استفاده از روش هاي نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي، تعداد ۲۰۰ نفر از دانش آموزان به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه هاي اميدواري اشنايدر، مهارت هاي اجتماعي نوجوانان ايندربيتزن و فوستر و پرسش نامه مقياس تاب آوري کونور و ديويدسون مي باشند.
يافته ها: يافته هاي حاضر حاکي از معنادار بودن تفاوت بين دوگروه دختران نوجوان داراي مادر شاغل و غيرشاغل در متغيرهاي اميد به زندگي و قدرت تاب اوري بود. در متغير مهارت هاي اجتماعي در بين دو گروه تفاوت معناداري ديده نشد.

مقايسه اميد به زندگي، مهارت هاي اجتماعي و قدرت تاب آوري در دختران نوجوان داراي مادر شاغل و غير شاغل

هم سنجي تراز تاب آوري و دين داري زنان شاغل در بيرون از خانه و زنان خانه دار

دگرگوني هاي زندگي زنان يكي از تحولات زندگي اجتماعي در روزگار نوين است. گرچه، اشتغال زنان در ميان اين تحولات به فرنود تاثيرات عيني آن در عرصه اجتماعي و فردي نقش ويژه اي دارد. هدف پژوهش حاضر بررسي و هم سنجي دين داري و تاب آوري خانواده در زنان شاغل و غير شاغل شهر كرج بود. روش انجام اين پژوهش پس رويدادي است. جامعه آماري اين پژوهش دربرگيرنده همه آموزگاران زن آموزشگاه هاي ابتدائي و زنان خانه دار ساكن شهر كرج در سال ۱۳۹۵ است. روش نمونه گيري به شيوه خوشه اي چندمرحله اي انجام شد. داده ها با به كارگيري سنجه تاب آوري كونر و ديويدسون (۲۰۰۳) و پرسشنامه دين داري گلاك و استارك (۱۹۶۵) گردآوري شدند. براي تجزيه وتحليل داده ها از آزمون T دو نمونه مستقل استفاده شد. يافته ها نشان داد ميان ميانگين هاي دو گروه زنان آموزگار و غير شاغل در دين داري (۰۹/۳T=؛ ۰۱/۰P<) و تاب آوري خانواده (۹۸/۱T=؛ ۰۵/۰P<) تفاوت معني داري وجود دارد؛ مي توان نتيجه گرفت دين داري و تاب آوري به افراد كمك مي كند كه با دشواري ها كنار آمده و بتوانند سلامت رواني خود را حفظ كنند و برآيند اينكه تنيدگي كمتري را در زندگي و روابط خود ادراك كنند.

هم سنجي تراز تاب آوري و دين داري زنان شاغل در بيرون از خانه و زنان خانه دار