نقش حمایت اجتماعی و هیجان‌خواهی در تاب‌آوری امدادگران جمعیت هلال احمر

مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی نقش حمایت اجتماعی و هیجان‌خواهی در تاب‌آوری امدادگران جمعیت هلال احمر اجرا گردید.
روش: تحقیق حاضر از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را امدادگران جمعیت هلال احمر شهر تهران در سال ۹۷-۹۶ تشکیل دادند. نمونه پژوهش ۱۵۰ نفر از این امدادگران بودند که به صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. در این پژوهش از مقیاس تاب‌آوری کانر و دیویدسون (۲۰۰۳)، پرسش‌نامه ارزیابی حمایت اجتماعی (۱۹۸۶) و مقیاس هیجان‌خواهی (۱۹۷۸) استفاده شد. اطلاعات به‌دست آمده با روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان دادند که بین همه مولفه‌های هیجان‌خواهی با تاب‌آوری همبستگی معنی‌دار وجود دارد. بعلاوه، بین همه مولفه‌های حمایت اجتماعی با تاب‌آوری همبستگی معنی‌دار وجود دارد (۰۱/۰>P). همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که هیجان‌خواهی و حمایت اجتماعی قدرت پیش‌بینی تاب‌آوری در بین امدادگران را دارند.
نتیجه‌گیری: با توجه به اهمیت تاب‌آوری در شرایط تنش‌زا در بین امدادگران، توصیه می‌شود میزان هیجان‌خواهی ایشان در آغاز همکاری بررسی شود و در ادامه نیز امکان دریافت حمایت اجتماعی برای امدادگران فرآهم گردد.

نقش حمایت اجتماعی و هیجان‌خواهی در تاب‌آوری امدادگران جمعیت هلال احمر

 

رابطه بين تنظيم شناختي هيجان با تاب آوري در مديران هلال احمر

هدف اين پژوهش بررسي رابطه بين تنظيم شناختي هيجان با تاب آوري در مديران هلال احمر بوده است. روش تحقيق توصيفي- همبستگي بوده است. جامعه آماري در اين پژوهش شامل كليه مديران هلال احمرتهران بود كه تعداد ۱۰۸ نفر به طور تصادفي به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گيري در اين پژوهش آزمون نظم جويي شناختي هيجان گارنفسكي و همكاران (۲۰۰۱) و مقياس تاب آوري كانر و ديويدسون (۲۰۰۳) بوده است. نتايج تجزيه وتحليل داده ها نشان داد متغير استراتژي هاي تنظيم شناختي هيجان مثبت به صورت مثبت و معني دار متغير تاب آوري را پيش بيني مي كند.

متغير استراتژي هاي تنظيم شناختي هيجان منفي به صورت منفي و معني دار قادر به پيش بيني متغيرتاب آوري بود.بين تنظيم شناختي هيجان با تاب آوري در مديران هلال احمر رابطه وجود دارد(۰۱/۰>p). لذا توصيه مي شود از راهبردهاي تنظيم هيجان مثبت در افزايش تاب آوري استفاده شود.

رابطه بين تنظيم شناختي هيجان با تاب آوري در مديران هلال احمر

«افزایش تاب‌آوری در جامعه» شعار ۱۰ سال آینده هلال‌احمر

به گزارش پایگاه اینترنتی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران دکتر سید امیرمحسن ضیائی در نشست با دبیرکل و کارشناسان کمیسیون ملی یونسکو با اشاره به ا ینکه ارتباط میان کمیته ملی یونسکو و هلال احمر در حوزه های مختلفی میسر بوده و به هم افزایی در ماموریت‌ها منجر خواهد شد، گفت:ضیائی با تاکید بر اینکه «افزایش تاب‌آوری در جامعه» شعار ۱۰ سال آینده هلال‌احمر است، خاطرنشان کرد: این افزایش تاب‌آوری در حوزه‌های مختلفی چون فیزیکی، فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی که به شدت ضریب آن در کشورمان پایین است، عملیاتی خواهد شد و در این زمینه افزایش تاب‌آوری اجتماعی از اهمیت بیشتری برای تاثیرگذاری عمیق در جامعه برخوردار است.به گفته وی، بلایا اساسا در ادبیات بحران، جایی ندارد و آنچه اکنون به آن بلایا می‌گویند، در اصل نتیجه تهاجم انسانی به طبیعت و محیط‌زیست است و همه اینها در نتیجه به میزان آسیب‌پذیری و کاهش تاب‌آوری جوامع ارتباط دارد.

resilience-23e

 

رابطه بین ویژگی های شخصیتی، خودکارآمدی و سبک های حل مسأله با تاب آوری در اپراتورهای مراکز پاسخگویی اضطراری ۱۱۲

اپراتوری خط ­اضطراری ۱۱۲ هلال ­احمر، فعالیت داوطلبانه‌ای است که به دلیل درگیرشدن با مشکلات و بحران­ها فشار روانی ­زیادی همراه دارد. لازمۀ مشاغل پراسترس، داشتن ویژگی‌های ­رفتاری و شخصیتی ­مشخصی است. از‌این‌رو­ هدف پژوهش حاضر بررسی ­رابطۀ ­بین ویژگی‌های­ شخصیتی، خودکارآمدی و سبک‌های­ حل­ مسأله با تاب­ آوری در اپراتورهای ­مراکز پاسخگویی ­اضطراری هلال ­احمر می‌باشد.

روش: این مطالعه از نوع مطالعات همبستگی است که به صورت مقطعی در سال ۹۳ انجام شد. تمامی اپراتورهای ­مرد خط ­اضطراری ۱۱۲ هلال­ احمر سراسرکشور  که درحال حاضر تعداد کل آنها ۲۴۸ نفر است، در این تحقیق بررسی شدند. آزمودنی‌های این مطالعه ۱۰۳ نفر اپراتور مرد ­

شرکت­ کننده­ بود که به روش نمونه ­گیری­ غیراحتمالی دردسترس ­انتخاب شدند. پرسشنامۀ اطلاعات دموگرافیک، ویژگی‌های شخصیتی، خودکارآمدی، سبک‌های حل مسأله و تاب‌آوری در اختیار اپراتورهای گروه نمونه قرار گرفت. در نهایت ۹۳ نفر از اپراتورها، پرسشنامه‌ها را به پژوهشگران عودت دادند. در این پژوهش از نرم‌افزار SPSS برای تحلیل داده‌ها و آزمون‌های همبستگی، تحلیل واریانس و ­رگرسیون چندگانه استفاده شد.

یافته­ ها: بر اساس یافته‌ها، ویژگی‌های ­شخصیتی برون‌گرایی و وجدان­ مداری با تاب ­آوری رابطۀ مثبت معنادار دارند و وجدان ­مداری و خودکارآمدی قادر به پیش­ بینی تاب­ آوری اپراتورها می­باشد. از بین سبک‌های حل مسأله، رابطۀ سبک گرایشی با تاب‌آوری، مثبت و در سطح ۰۵/۰ معنا­دارست (۲۰۹/۰r=). رابطۀ تاب ­آوری روان‌شناختی با سبک اعتماد (۲۸۱/۰ r=)، سبک خلاقانه (۴۴۲/۰r=) و سبک کارآمد (۴۰۲/۰ r=)، در سطح ۰۱/۰ معني دار است و از این میان، سبک مقابله‌ای خلاقانه می‌تواند ۶/۱۸درصد از تغييرات تاب ­آوری را پيش­بيني­ كند.

نتیجه­ گیری: قرارگرفتن بلندمدت در برابر عوامل­ استرس ­زا بدون ­توجه به نیازهای اپراتورها همچون زمان ­و مکان استراحت، مدت­ زمان ساعات­ کاری و فرصت­ کم بین تماس‌ها برای تخلیۀ هیجانی ناشی از شنیدن اخبار حوادث می‌تواند با تأثیر بر سبک‌های حل مسأله اپراتورها، تاب‌آوری آنها را تحت تأثیر قرار دهد و در نتیجه بر بهداشت روان و عملکرد شغلی آنها اثر سو داشته باشد. از‌این‌رو به­ نظرمی­رسد حمایت روانی- ­اجتماعی اپراتورها می‌تواند به تحقق اهداف جمعیت ­هلالل احمر کمک­ کند. درضمن، براساس یافته­ های­ پژوهش­ حاضر پیشنهاد می­شود پژوهش‌های گسترده­ تری در خصوص ارزیابی با جزییات بیشتر نیازهای روان‌شناختی این­ گروه از امدادگران انجام گیرد.

رابطه بین ویژگی های شخصیتی، خودکارآمدی و سبک های حل مسأله با تاب آوری در اپراتورهای مراکز پاسخگویی اضطراری

112

برنامه‌ای ۱۰ ساله برای تاب‌آوری بیش از یک میلیارد نفر در برابر حوادث

13931220000711_PhotoA

به گزارش خبرگزاری فارس، موضوع تاب‌آوری در نهضت بین‌المللی صلیب‌سرخ و هلال‌احمر، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و بیانگر دستیابی به جامعه‌ و انسان‌هایی تاب‌آور در برابر حوادث و سوانح است.
تاب آوری نه فقط در زمان حوادث و سوانح، از اهمیت بسیاری برخوردار است، بلکه شامل همه ابعاد زندگی بشری اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و به‌خصوص از نقطه نظر بشردوستانه خواهد بود.
در این نشست الحاج اس سی، دبیرکل فدراسیون بین‌المللی صلیب‌سرخ و هلال‌احمر با اشاره به مطالعات و تحقیقات انجام شده در خصوص تاب آوری، گفت: آمادگی در برابر حوادث در مقایسه با این که ناگهان در معرض حادثه قرا بگیریم از اهمیت دو چندانی برخوردار است.
وی با اشاره به هزینه ۲۰ میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری در دنیا برای مقابله با حوادث، عنوان کرد: با توجه به این که میزان خسارات وارده از حوادث ۶ برابر بیشتر از مبلغی است که برای مقابله با حوادث سرمایه‌گذاری می‌شود، لذا لازم است که سرمایه‌گذاری برای دستیابی به جامعه‌ای تاب‌آور انجام شود تا بعد از وقوع حوادث مجبور نباشیم هزینه‌های بیشتری پرداخت کنیم.
دبیرکل فدراسیون بین‌المللی صلیب‌سرخ و هلال‌احمر با اشاره به این که یک میلیارد، نمونه‌ای از مردم جهان است تا بتوانیم در قبال حوادث جامعه را آماده کنیم، اظهار امیدواری کرد: در یک برنامه ۱۰ ساله از ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵ بتوانیم یک میلیارد تن از مردم جهان را در برابر حوادث تاب‌آور کنیم و این مهم می‌تواند هدفی مهم برای فدراسیون بین‌المللی و جمعیت‌های ملی باشد. البته این مهم به تنهایی از عهده جمعیت برنیامده، بلکه باید دولت‌های محلی، سازمان‌های غیردولتی، شهرداری‌ها و دیگر شرکای خود را در این مهم دخیل کنیم.

بیانیه خانه تاب آوری در خصوص انتخاب ایران به عنوان ریاست کمیسیون تاب آوری سازمان صلیب سرخ جهانی

 

Iranian_Red_Crescent_
انتشارخبرریاست کمیسیون تاب آوری سازمان صلیب سرخ جهانی توسط جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مایه مباهات و امیدواری علاقه مندان به مقوله (( تاب آوری )) است.
جمعیت هلال احمرجمهوری اسلامی ایران با توجه به تجربیات بی نظیر و گرانبهایش جای هیچ شک و شبهه ای برای هیچ کس در عرصه بین الملل باقی نگذاشت که بحق شایسته ریاست کمیسیون ( تاب آوری ) است .
فرصت بی نظیری در اختیار داریم تا توان وشایستگی خویش را در امداد و مداخلات پس از بحران ، آموزش و تربیت امدادگران و مددکاران ، بازیابی و بازسازی جوامع را به جهانیان ارایه نماییم و همچنین از این شرایط جدید برای تجهیز وبروز رسانی کمی وکیفی خود نیز نهایت بهره را ببریم .
امید میرود جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی با در اختیارداشتن تجربیات و ظرفیتهای فراوان زمینه جهش و رشد چشمگیری در حوزه تاب آوری برای نیروهای امدادی فراهم آورد وهم چنین فرصت گرانبهایی است که سایر سازمانهای دولتی و غیر دولتی متولی امداد و بازیابی با همراهی و مشارکت در این امر مهم همراه شوند .
از آنجا که در تاب آوری مولفه های فراوان اجتماعی ، آموزشی ، فرهنگی ، زیست محیطی، حمل و نقل و زیر ساخت ها … از توجه وجایگاه خاص خود برخوردارهستند میتوان حدس زد چه بستر مناسب و متنوعی برای رشد و توسعه در این خصوص فراهم آمده است .
از سوی دیگر ظرفیت های بوجود آمده بواسطه ریاست کمیسیون تاب آوری صرفا متوجه داخل کشورنبوده و بسترجذب و مشارکت سازمانهای مختلف بین المللی که در زمینه کاهش خطر و حمایت های روانی ، اجتماعی فعال هستند نیز با این اتفاق مهم فراهم گردیده است . که انتظار میرود در این زمینه هم بتوانیم شاهد موفقیت های روز افزون  باشیم .
نکته جالب توجه این است که تمرکزفدراسیون بین المللی صلیب سرخ بر مقوله (( تاب آوری جوامع شهری )) ازهم اکنون تا سال ۲۰۲۵ اعلام و ادامه دارد ومایه بسی مباهات و افتخار که جمعیت هلال احمرجمهوری اسلامی ایران پیشتاز این فرایند است .
این فرآیند قطعا شامل توجهات ، اعتبارات ، امکانات جدید و فرصت ها ی فراوان است .دست مریزاد ، پرتوان وموفق باشید.

روابط عمومی خانه تاب آوری
اولین وبسایت تاب آوری روانشناختی کشور

 

جمهوری اسلامی ایران رئیس کمیسیون تاب‌ آوری شد

Iranian_Red_Crescent_

رئیس جمعیت هلال‌احمر در جلسه عمومی بیستمین مجمع فدراسیون بین‌المللی صلیب‌سرخ و هلال‌احمر بر ضرورت کاهش خطر سوانح در مناطق شهری و توجه سازمان‌های بین‌المللی به‌خصوص سازمان ملل بر وقوع حوادث در مناطق شهری تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، سید امیر محسن ضیائی، در این جلسه با اشاره به همکاری نزدیک هلال‌احمر ایران با فدراسیون بین‌المللی در زمینه کاهش خطر سوانح در مناطق شهری، اذعان کرد: از همه اعضای نهضت و همچنین سازمان‌های بین‌المللی به‌خصوص سازمان ملل درخواست می‌کنم تا موضوع وقوع حوادث در مناطق شهری را جدی تلقی کنند.
وی گفت: جمعیت هلال‌احمر ایران در اجرای پروژه کاهش خطر سوانح در مناطق شهری، همکاری نزدیکی با فدراسیون دارد و لذا از همه شرکای کاری در داخل و خارج نهضت درخواست می‌کنیم به حوادث سال‌های گذشته در مناطق شهری هائیتی، نپال، فیلیپین و ژاپن که در چهار سال گذشته متحمل بیشترین آسیب از نظر حوادث شهری شده‌اند، توجه خاصی داشته باشند.
ضیائی با تاکید بر این که تاب‌آوری جوامع، راه‌حلی برای مقابله با حوادث شهری است، از شرکای خود خواست تا به این موضوع در جوامع شهری توجه خاصی داشته باشند؛

چراکه برنامه اصلی فدراسیون بین‌المللی صلیب‌سرخ و هلال‌احمر از سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵ بر تاب‌آوری جوامع در برابر حوادث شهری متمرکز شده است.
با توجه به برگزاری همایش کاهش خطرپذیری در مناطق شهری که اردیبهشت امسال به میزبانی هلال‌احمر ایران و با حضور ۸۰ نماینده از جمعیت‌های صلیب‌سرخ و هلال‌احمر برگزار شد، سید امیرمحسن ضیائی، رئیس جمعیت هلال‌احمر کشورمان در نشست روز چهارشنبه فدراسیون به عنوان رئیس کمیسیون تاب‌آوری، به عنوان یکی از ۶ کمیسیون اصلی کنفرانس بین‌المللی انتخاب شده است.

home of resiliency  kermanshah