پیش‌بینی بی‌رمقی زناشویی زوجین خواهان جدایی با آگاهی از شناسه‌های جمعیت شناختی، ذهن تمام عیار و تاب‌آوری هیجانی

بی‌رمقی پیامد درگیری طولانی‌مدت در موقعیت‌هایی است که مستلزم نیروی بدنی، روانی و اجتماعی بیش‌ازاندازه است. پژوهش با هدف بررسی نقش پیش‌بین شناسه‌های جمعیت شناختی، ذهن تمام‌عیار و تاب‌آوری هیجانی در بی‌رمقی زناشویی زوجین خواهان جدایی انجام گرفت. روش پژوهش، توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی است. تعداد ۱۴۰ نفر (۷۰ نفر زن و ۷۰ نفر مرد) از زوجین خواهان جدایی مراجعه‌کننده به دادگستری شهرستان خوی با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از سنجه تاب‌آوری هیجانی کانر و دیویدسون (۲۰۰۳) پرسشنامه پنج‌وجهی ذهن تمام‌عیار بائر، اسمیت و آلن (۲۰۰۶) و سیاهه بی‌رمقی زناشویی پاینز (۱۹۹۶) استفاده شد.

تحلیل داده‌ها با روش تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی انجام شد. یافته‌ها نشان داد با مهار اثرات متغیرهای جمعیت شناختی، متغیرهای ذهن تمام‌عیار (۰۱/ ۰ =pو ۱۰/ ۰-=β) و تاب‌آوری هیجانی (۰۴/ ۰ = p و ۱۴/ ۰-=β) قادر به پیش‌بینی بی‌رمقی زناشویی زوجین خواهان جدایی بود. بر پایه این یافته‌ها می‌توان نتیجه گرفت که گریز پیاپی از تجربه رخدادهای تنش‌زای رابطه و توان اندک این زوجین در بازسازی رابطه، زمینه بی‌رمقی آن‌ها را فراهم می‌آورد.

پیش‌بینی بی‌رمقی زناشویی زوجین خواهان جدایی

با آگاهی از شناسه‌های جمعیت شناختی، ذهن تمام عیار و تاب‌آوری هیجانی

 

راهنمای ایجاد تاب آوری هیجانی

مددکاری اجتماعی حرفه ای ارزشمند، اما پر استرس است. یک بررسی در اواخر سال ۲۰۱۴ از مراکز سلامت و مراقبت اجتماعی نشان داد که اگرچه ۹۷ درصد از ۲۰۰۰ مددکار اجتماعی، استرس متوسط یا زیادی را احساس کرده بودند، اما تنها ۱۶ درصد اذعان داشتند که هیچ گونه آموزشی درباره ی چگونگی مقابله با استرس شغلی دریافت نکرده اند و تقریبا نیمی از آنها (۴۷ درصد) بیان کردند که استرس در محیط کارشان به صورت آشکار مورد بحث قرار نگرفته است.
این اثر یک نسخه ی اصلاح شده از «راهنمای ما به جهت ایجاد تاب آوری هیجانی در مددکاران اجتماعی» است و یکی از منابع اطلاع رسانی مراقبت اجتماعی است، که از امنیت و بهزیستی شغلی حمایت می کند.
ما شما را به استفاده از این اثر برای ساخت «جعبه ی ابزار تاب آوری هیجانی» خودتان با نشان دادن شایستگی هایی که می تواند به شما در مقابله با موقعیت های استرس زا کمک کند، تشویق می کنیم و همچنین شما را ترغیب می کنیم «سبک تفکر»تان را در هنگام وقوع مشکلات یا شکست ها و شناسایی تکنیک های موثر، سازگار کنید. در این کتاب ما به تشویق شما جهت تاب آوری هیجانی تان می پردازیم. این اثر همچنین درباره ی چگونگی دریافت نظارت بیشتر بر خود بحث می کند، بنابراین می تواند به تمرین تخصصی و بهزیستی هیجانی کمک کند.

این کتاب در ۷۶ صفحه و توسط انتشارات روان داد  به قیمت ۲۴۰۰۰۰ ریال  در نوبت چاپ اول در اختیار علاقه مندان است .

مدل‌یابی علّی تاب‌آوری هیجانی: نقش دلبستگی به والدین و همسالان، راهبردهای مقابله‌ای و تنظیم شناختی هیجانات

در پژوهش حاضر نقش واسطه‌گری تنظیم عواطف و راهبردهای مقابله‌ای در رابطه دلبستگی به والدین و همسالان با تاب‌آوری هیجانی بررسی شد. شرکت‌کنندگان پژوهش ۳۰۴ دانش‌آموز دختر(۱۷۰نفر) و پسر (۱۳۴نفر) دبیرستان‌های شهر شیراز بودند که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. برای اندازه‌گیری متغیرهای پژوهش از مقیاس‌های دلبستگی به والدین و همسالان آرمسدن و گرینبرگ، مقیاس راهبردهای مقابله‌ای سندلر و همکاران، پرسشنامه تنظیم شناختی عاطفی گارنفسکای و کراجی، مقیاس بهزیستی روانی کلی و پیترسون، مقیاس عاطفه مثبت و عاطفه منفی واتسون و همکاران، و افسردگی کودکان کواکس و بک استفاده شد. پایایی و روایی ابزارها با استفاده از ضریب پایایی آلفای کرونباخ و تحلیل عوامل احراز شد. با استفاده از رگرسیون به شیوه متوالی همزمان و با به‌کار‌گیری مراحل پیشنهادی بارون و کنی مدل فرضی تحلیل شد.

یافته‌ها نشان داد که الف) دلبستگی به والدین در مقایسه با همسالان پیش‌بینی‌کننده قوی‌تری برای تاب‌آوری هیجانی است. ب) دلبستگی به والدین با راهبردهای مقابله‌ای فعال و کناره‌گیری و جستجوی حمایت اجتماعی و تنظیم شناختی مثبت رابطه مثبت و با تنظیم شناختی منفی و راهبردهای مقابله‌ای اجتنابی رابطه منفی دارد. دلبستگی به همسالان نیز فقط با راهبردهای مقابله‌ای فعال و اجتنابی رابطه مثبت داشته است. ج) به‌طور کلی راهبردهای مقابله‌ای و تنظیم شناختی می‌توانند نقش واسطه‌ای در رابطه انواع دلبستگی و تاب‌‌‌آوری هیجانی داشته به‌طوری‌که دلبستگی به والدین و همسالان به‌طور غیر مستقیم و به‌واسطه راهبردهای مقابله‌ای فعال پیش‌بینی کننده مثبت تاب‌آوری هیجانی و بواسطه راهبرد اجتنابی پیش‌بینی کننده منفی تاب‌آوری هیجانی هستند. دلبستگی به والدین همچنین به‌واسطه راهبرد مقابله‌ای کناره‌گیری تاب‌آوری هیجانی را به شکل مثبت و به‌واسطه راهبرد مقابله‌ای اجتنابی و تنظیم شناختی منفی تاب‌آوری هیجانی را به شکل منفی پیش‌بینی می‌کند

مدل‌یابی علّی تاب‌آوری هیجانی نقش دلبستگی به والدین و همسالان راهبردهای مقابله‌ای و تنظیم شناختی هیجانات