رابطه خودکارآمدی، استرس شغلی و تاب آوری معلمان با هوش هیجانی دانش آموزان شهر کرمانشاه

این پژوهش با هدف بررسی رابطه هوش هیجانی دانش آموزان با خودکار آمدی ، تاب آوری و استرس شغلی معلمان صورت گرفت . جامعه آماری این تحقیق دانش آموزان و معلمان مدارس شهرتان سرپل ذهاب هستند. تعداد ۷۷ معلم و ۳۲۸ دانش آموز  به صورت نمونه گیری در دسترس از مدارس شهرتان سرپل ذهاب انتخاب شدند. داده ها با استفاده از آزمون همبستگی و شاخص های آماری توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .

نتایج نشان داد که هوش هیجانی دانش آموزان با خودکارآمدی ، تاب آوری و استرس شغلی معلمان رابطه مستقیم و معنی دار دارد . به این معنی که هوش هیجانی بالای دانش آموزان، از طرفی باعث افزایش خودکار آمدی و تاب آوری معلمان شده و از طرف دیگر به دلایلی باعث افزایش استرس معلمان می شود . افزایش هوش هیجانی دانش آموزان می تواند باعث افزایش خودکار آمدی و تاب آوری معلمان شود ولی بایستی به گونه ای تنظیم گردد که استرس شغلی معلمان از حدی فراتر نرود که توجه به این نکته می تواند در امر تعلیم و تربیت بسیار تاثیرگذار باشد  .

رابطه خودکارآمدی، استرس شغلی و تاب آوری معلمان با هوش هیجانی دانش آموزان شهر کرمانشاه

 

بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی به روش درونگردی جذب و انطباق بر تاب آوری و پرخاشگری در دختران نوجوان

مقدمه: ناتوانی در کنترل و مهار پرخاشگری و فقدان تاب آوری از موضوعاتی است که نوجوانان با آن درگیرند. برای پاسخ به این نیاز آموزش هوش هیجانی به روش درونگردی جذب و انطباق به آنها ارائه گردید.

روش: در این پژوهش از طرح آزمایشی از نوع پیش آزمون _ پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. ۳۰ نفر از دانش آموزان دختر نوجوان به صورت تصادفی و خوشه‏ ای چندمرحله‏ ای انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. افراد گروه آزمایش تحت آموزش هوش هیجانی قرار گرفتند. گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند. قبل و بعد از آموزش و ۱۰ هفته بعد از اتمام آموزش پرسشنامه پرخاشگری «باس و پری » و مقیاس تاب آوری «کونر و دیویدسون » اجرا شد. نتایج: داده‏ ها به روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره تجزیه و تحلیل شد.

نتایج نشان داد که میزان پرخاشگری کلی و نیز تمام مؤلفه‏ های آن در گروه آزمایشی کاهش یافته است که تا زمان پیگیری نیز ادامه داشت. میزان تاب‏ آوری نیز افزایش داشت. به نظر می‏رسد آموزش هوش هیجانی به روش درونگردی جذب و انطباق برای کاهش پرخاشگری و افزایش تاب آوری در نوجوانان مفید است از این رو می‏توان این آموزش را در مدارس و دیگر مراکز آموزشی جهت ارتقای سطح تاب آوری و نیز کاهش پرخاشگری به کار برد. نمونه ‏های بزرگتر و متنوع‏ تر به فهم بهتر سودمندی این شیوه مداخله کمک خواهد کرد.

بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی به روش درونگردی جذب و انطباق بر تاب آوری و پرخاشگری در دختران نوجوان

 

 

تاب‌آوری فروشندگان بنگاه‌های کسب و کار

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر هوش هیجانی وتاب­آوریبر تمایل فروشندگان به ترک خدمت با نقش میانجی خستگی عاطفی و تعارض کار – خانواده صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش فروشندگان ۵۸ شرکت صنعتی فعال در عرصه تولید مواد غذایی در استان کرمانشاه بوده که از میان آن‌ها ۲۱۵ نفر با استفاده از رابطه کوکران و روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده‌ها به کمک پرسشنامه‌ گردآوری شدند که روایی آن با استفاده از روایی محتوا و سازه و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و الگو‌سازی معادلات ساختاری استفاده‌ شده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که هوش هیجانی فروشندگان به ­طور مستقیم و غیرمستقیم (از طریق خستگی عاطفی و تعارض کار – خانواده) بر تمایل به ترک خدمت آنها تأثیر منفی و معنی­داری دارد و تأثیر مستقیم هوش هیجانی فروشندگان بر تمایل به ترک خدمت آنها بیشتر از تأثیر غیرمستقیم آن بوده است.

همچنین تاب­ آوری فروشندگان به­طور مستقیم و غیرمستقیم (از طریق خستگی عاطفی) نیز بر تمایل به ترک خدمت آنها تأثیر منفی و معنی­ داری دارد و تأثیر مستقیم تاب­ آوری فروشندگان بر تمایل به ترک خدمت آنها بیشتر از تأثیر غیرمستقیم آن بوده است.

نتایج پژوهش نیز نشان می‌دهد که تعارض کار – خانواده فروشندگان تأثیر مثبت و معنی ­داری بر خستگی عاطفی آنها دارد و خستگی عاطفی فروشندگان تأثیر مثبت و معنی ­داری بر تمایل به ترک خدمت آنها دارد.

تاب‌آوری فروشندگان بنگاه‌های کسب و کار

رابطه ي تاب آوري، اميدواري و هوش هيجاني با فرسودگي تحصيلي در دانشجويان

زندگي تحصيلي يكي از مهم ترين ابعاد زندگي اشخاص و جوامع است. موفقيت و رضايت از تحصيل نشان دهنده ي پيشرفت و هدفمند بودن آن جامعه مي باشد. در اين ميان يكي از عواملي كه به شكل منفي بر عملكرد تحصيلي فراگيران اثرگذار بوده و اخيراً مطالعاتي را در مدارس و دانشگاه ها به خود اختصاص داده است فرسودگي تحصيلي مي باشد. از اين رو، پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه ي بين اميدواري، تاب آوري و هوش هيجاني با فرسودگي تحصيلي در بين دانشجويان دانشگاه كاشان انجام گرفت. براي اين منظور، از بين كليه ي دانشكده هاي دانشگاه كاشان، سه دانشكده ي مهندسي، علوم پايه و علوم انساني به روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب شده و از بين اين سه دانشكده تعداد ۳۰۰ نفر به مقياس هاي اميدواري اسنايدر، تاب آوري كانرو و ديويد، هوش هيجاني شوت و مقياس فرسودگي تحصيلي برسو پاسخ دادند. نتايج رگرسيون چندگانه نشان داد كه متغيرهاي اميد، تاب آوري و هوش هيجاني پيش بيني كننده ي منفي فرسودگي تحصيلي مي باشند. علاوه بر اين، يافته ها حكايت از آن داشت كه اميد در مقايسه با هوش هيجاني و تاب آوري متغير پيش بيني كننده ي قوي تري است. بنابراين مي توان نتيجه گرفت، ارتقاي سطح اميد و تاب آوري و هم چنين آموزش دانشجويان و برنامه ريزي هاي دراز مدت جهت افزايش هوش هيجاني، در كاهش فرسودگي تحصيلي نقش تعيين كننده خواهد داشت.

رابطه ي تاب آوري، اميدواري و هوش هيجاني با فرسودگي تحصيلي در دانشجويان

 

رابطه هوش هیجانی و تاب آوری در دانشجویان

رابطه هوش هیجانی و تاب آوری در دانشجویان

در سال های اخیر رویکرد روان شناسی مثبت با شعار توجه به استعدادها و توانمندی های انسان مورد توجه پژوهشگران حوزه های مختلف روانشناسی قرار گرفته است. این رویکرد بر شناسایی سازه ها و پرورش توانمندی هایی تاکید می کند که ارتقاء سلامت و شادکامی انسان را فراهم می کند. تاب آوری مهمترین راهبردی است که در این رویکرد مورد توجه پژوهشگران است.

پژوهش های تاب آوری حاکی از این واقعیت است که برای عوامل خطر، قدرت پیش بینی کننده مطلق وجود ندارد. تاب آوری را فرایند یا توانایی سازگاری موفقیت آمیز به رغم شرایط چالش انگیز و تهدید کننده تعریف کرده اند. والر (۲۰۰۰) اظهار می دارد تاب آوری صرفاً به سازگاری و تطابق سازنده و مثبت در برخورد با مشکلات و گرفتاری ها اطلاق شده است.

محققان تاب آوری و آسیب پذیری را در دو قطب متضاد یک پیوستار می دانند. آسیب پذیری به افزایش احتمال پیامدهای منفی در برابر خطرات اطلاق می شود.تاب آوری نوعی مصون سازی در برابر مشکلات روانی اجتماعی بوده و کارکرد مثبت زندگی را افزایش می دهد. ورنر و اسمیت (۱۹۹۲) اظهار می دارند تاب آوری می تواند با افزایش مهارت های اجتماعی تقویت گردد. مهارت هایی از قبیل برقراری ارتباط، مهارت های رهبری، حل مساله، مدیریت منابع، توانایی رفع موانع موفقیت و توانایی برنامه ریزی.

اکثر محققان متفق اند که افراد تاب آور در عوامل مشابهی مشترک اند. برخی از این عوامل مشترک عبارتند از: هوش بالاتر، تازه جویی پایین تر، تعلق کمتر به همسالان بزهکار و عدم سوء مصرف مواد مخدر و بزهکاری. محققان ویژگی های مشترک دیگری نیز در افراد تاب آور بررسی کرده اند که عبارتند از خودمختاری بالاتر، استقلال، همدلی، تعهد به کار، جدیت، مهارت های حل مساله خوب و روابط خوب با همسالان.

از جمله مسائلی که در حوزه عوامل موثر بر تاب آوری مطرح است، نقش هوش بر تاب آوری است. برخی یافته ها حکایت از آن دارد که هوش یک عامل تعیین کننده تاب آوری است و برخی هم خلاف این نظر را تایید کردند.لازم به ذکر است که این محققان، هوش عمومی را که توسط آزمون های سنتی هوش سنجیده می شود مد نظر قرار می دادند. اما امروزه گونه ای دیگر از هوش تحت عنوان هوش هیجانی مطرح است که در سال ۱۹۹۰ توسط سالوی و می یر مطرح شد. هوش هیجانی شامل درک، فهم و استدلال و اداره هیجان در خود و دیگران است و مجموعه ای از توانایی ها، کفایت ها و مهارت های غیر شناختی است که توانایی فرد برای کسب موفقیت در مقابله با اقتضائات محیطی را تحت تاثیر قرار می دهد و باعث فائق آمدن فرد بر فشارها و نیازهای محیط می گردد.

استرس های محیطی در جوانانی که هوش هیجانی پایینی دارند، آنها را در مقابل اختلالات روانی،آسیب پذیر می کند و سازگاری آنها را با محیط به چالش می کشد. اختلالاتی که در این جوانان بیشتر مشاهده می شود عبارتند از اختلالات خلقی، اختلالات اضطرابی، اختلالات خوردن و اختلالات سوء مصرف مواد. نظریه پردازان هوش هیجانی بر این باورند که بین هوش هیجانی و قدرت مقابله با موقعیت های مخاطره آمیز رابطه مثبت وجود دارد و بالا بودن هوش هیجانی را به عنوان یک عامل محافظت کننده مطرح نمودند.

ترینیداد و جانسون (۲۰۰۲) در پژوهشی بر روی ۲۰۵ دانش آموز دبیرستانی قومیت های مختلف، رابطه هوش هیجانی و استفاده از الکل و تنباکو را بررسی کردند. آنها دریافتند که بین نمره کلی هوش هیجانی و مقیاس های استفاده از الکل و تنباکو، رابطه منفی وجود دارد و هوش هیجانی به عنوان یک عامل محافظت کننده عمل می کند.

جوکار (۱۳۸۶) پژوهشی با عنوان «نقش واسطه ای تاب آوری در رابطه بین هوش هیجانی و هوش عمومی با رضایت از زندگی» بر روی ۵۷۷ دانش آموز دبیرستانی (۲۸۴ دختر و ۲۹۳ پسر) در شیراز انجام داد. نتایج این پژوهش نشان داد که هوش عمومی و هوش هیجانی با تاب آوری رابطه مستقیم دارند و هوش هیجانی پیش بینی کننده قوی تری برای تاب آوری است. همچنین تاب آوری نقش واسطه ای بین انواع هوش و رضایت از زندگی دارد و این نقش در مورد هوش هیجانی قوی تر است.

خدا جوادی و پرو ، پژوهشی را با هدف شناخت رابطه هوش هیجانی و تاب آوری در دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی انجام دادند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که نمره کلی هوش هیجانی و خرده مقیاس های هوش هیجانی (ادراک و ابراز هیجانات، تنظیم هیجانات، بهره جویی از هیجان و اداره کردن هیجان) با تاب آوری رابطه مثبت و معنی دار دارد. خرده مقیاس ادراک و ابراز هیجانات و خرده مقیاس تنظیم هیجانات به طور معناداری تاب آوری را پیش بینی کردند. نتایج این تحقیق را می توان با توجه به عوامل مشترکی که در تحقیقات گذشته یافت شده، توجیه کرد. سالوی، استرود، وولری و ایپل (۲۰۰۲) در پژوهشی نشان دادند که هوش هیجانی، مهارت های مقابله ای انفعالی را به صورت منفی و مهارت های مقابله ای فعال را به صورت مثبت پیش بینی می کند. محمدی (۱۳۸۴) نیز مهارت های مقابله ای را بر تاب آوری افراد موثر دانسته است. بنابراین می توان گفت که هوش هیجانی با مهارت های مقابله ای فعال و موثر ارتباط دارد و از این طریق بر تاب آوری افراد تاثیر می گذارد. از آنجا که مهارت های مقابله ای مثل قدرت نه گفتن و امتناع در برابر مصرف مواد و مقابله با فشار گروه همسالان ( مهارت های مرتبط با سازه هوش هیجانی) در پیشگیری از مصرف مواد موثر است. نتایج این تحقیق می تواند در برنامه های پیشگیری از مصرف مواد با تمرکز بر ارتقاء توانایی های مربوط به هوش هیجانی مورد توجه قرار گیرد.

با توجه به ساختار و مولفه های هوش هیجانی نیز می توان گفت که ادراک و ابراز هیجانات، تنظیم هیجانات، بهره جویی از هیجان و اداره کردن هیجان در موقعیت های پر خطر و ناگوار به عنوان عامل محافظ عمل می کنند و تاب آوری افراد را ارتقا دهند. در ادبیات پژوهشی تاب آوری نیز به مواردی مشابه با مولفه های هوش هیجانی بر می خوریم. توانایی گسترش عواطف به دیگران، احترام به خود، اطمینان به آینده، مسئولیت پذیری برای اعمال خود، خود کنترلی، کفایت خود، درک مثبت خود، خود تنظیم گری هیجان ها، جذابیت کلی برای دیگران، حس معناداری زندگی، دید مثبت به زندگی، فعالیت اجتماعی، حس خود مختاری، روابط خوب با همسالان و انتظارات سالم از این مواردند که به عنوان عوامل موثر بر تاب آوری افراد مطرح هستند و به مولفه های هوش هیجانی نزدیک اند.

از طریق ارتباط درونی که بین مولفه های هوش هیجانی است می توان رابطه آن را با تاب آوری توجیه کرد. تنظیم هیجانات به استفاده مثبت از هیجانات در تسهیل تفکر و فرایند حل مساله کمک می کند و به واکنش موثرتر در موقعیت های پر خطر می انجامد بنابراین تنظیم هیجانات به کاربرد بهینه و بهره جویی از هیجانات که مولفه دوم هوش هیجانی است کمک می کند.تنظیم هیجانات می تواند به مدیریت خوب هیجانات کمک کند. مدیریت خوب هیجانات به خود کنترلی منجر می شود و خود کنترلی از عوامل موثر بر تاب آوری است.

هوش هیجانی از طریق برنامه های مداخله و آموزش های منظم و مفید، تقویت می گردد لذا نتیجه این تحقیق می تواند زمینه ساز انجام تحقیقات مداخله ای جهت پرورش تاب آوری در دانشجویان گردد و با آموزش مهارت های هوش هیجانی در پیشگیری از بروز مشکلات رفتاری به ویژه مصرف مواد مخدر، مفید واقع شود.

منبع : پیشگیری نوین

پيش بيني تاب آوري بر اساس ميزان هوش هيجاني در کارکنان ادرات دولتي شهر ياسوج

زمينه و هدف: تاب آوري توانايي انسان در مقابله با شرايط پر خطر و آسيب زاست، اما همه افراد به يکسان تاب آور نيستند و تاب آوري مي تواند تحت تاثير عوامل مختلف کاهش و يا افزايش يابد. هدف اين مطالعه پيش بيني تاب آوري بر اساس ميزان هوش هيجاني در کارکنان ادارات دولتي شهر ياسوج بود.
روش بررسي: در اين مطالعه همبستگي ۳۸۲ نفر از کارکنان ادارات دولتي شهر ياسوج (۲۲۱ مرد و ۱۶۱ زن) به روش خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند. براي اندازه گيري متغيرها از مقياس هوش هيجاني بار –
اون و مقياس تاب آوري کونور و ديويدسون، استفاده شده است. داده ها با آزمون آماري ضريب همبستگي و رگرسيون تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: نمره کلي هوش هيجاني با تاب آوري رابطه مثبت و معني دار نشان داد و ميزان هوش هيجاني مي تواند تا حدودي ميزان تاب آوري را پيش بيني کند. هم چنين ميزان هوش هيجاني و تاب آوري در مردان بيشتر از زنان بود.
نتيجه گيري: هر چه ميزان هوش هيجاني بالاتر باشد، احتمال تاب آوري کارکنان در برابر شرايط پرخطر بيشتر است.

پيش بيني تاب آوري بر اساس ميزان هوش هيجاني در کارکنان ادرات دولتي شهر ياسوج

resiliency iran 24