اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

اثربخشی آموزش تاب آوری بر اضطراب مرگ و امید به زندگی زنان سالمندان مقیم سرای سالمندان

میتوان برای ارتقای امید به زندگی و کاهش اضطراب مرگ سالمندان ، تاب آوری را به آنها آموزش داد

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش مولفه های تاب آوری در اضطراب مرگ و امید به زندگی سالمندان شهر قزوین انجام شد.

روش پژوهش نیمه آزمایشی و از طرح پیش آزمون ? پس آزمون با گروه کنترل بود.

روش نمونه گیری در دسترس با واگذاری تصادفی بود. از ۵۰ نفری که در دو آسایشگاه حضور داشتند تست به عمل آمد و از بین این افراد تعداد ۳۰ نفر که دارای اضطراب بالا و امید به زندگی پایینی بودند انتخاب و به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند.

به گروه آزمایش ۹ جلسه آموزش مولفه های تاب آوری ارائه شد و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد.

ابزارهای سنجش پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر و پرسشنامه امیدواری اشنایدر بود.

داده ها به وسیله تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج نشان داد که آموزش تاب آوری در کاهش اضطراب مرگ و افزایش امید به زندگی موثر است

(P<0/01.). بنابراین با توجه به نتیجه تحقیق حاضر، میتوان برای ارتقای امید به زندگی و کاهش اضطراب مرگ سالمندان ، تاب آوری را به آنها آموزش داد

woman adul resiliency 12 98 kermanshah resilie12qw

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب سایت

یادداشت

مقالات تاب آوری

ما در بوکبال حضور داریم

باشگاه تاب‌آوری

پایداری، پرورش، تقویت و توسعه تاب آوری ایران
کلیک کنید
Translate »