اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

تأثیرآموزش مهارت های تاب آوری بر کیفیت زندگی کاری پرستاران: یک مطالعه کنترل تصادفی شده

آموزش منجر به ارتقای مهارت های تاب آوری پرستاران و در نتیجه کاهش استرس شغلی و افزایش کیفیت زندگی کاری آنها میشود

ارتقای کیفیت زندگی کاری پرستاران نقش بسزایی در بهبود عملکرد آنها و ارائه مراقبت های با کیفیت پرستاری دارد.

پرستاری شغل پر استرسی است.

مهارت های تاب آوری به پرستاران کمک می کند تا بهتر با شرایط سخت کاری و انتظارات زیاد دیگران کنار بیایند.

این پژوهش به بررسی تأثیر آموزش مهارت های تاب آوری بر کیفیت زندگی کاری پرستاران پرداخت.

مواد و روش کار: این مطالعه کنترل تصادفی شده در سال ۱۳۹۴ بر روی ۶۰ پرستار یکی از بیمارستان های خصوصی شهر تهران که به صورت تصادفی به دو گروه آزمون (۳۰ نفر) و شاهد (۳۰ نفر) تقسیم شدند، انجام شد.

پرستاران گروه آزمون، آموزش های نظری کیفیت زندگی کاری، استرس و فرسودگی شغلی و تاب آوری را در دو جلسه ی سه ساعتی دریافت کردند.

سپس، آموزش های عملی مهارت های تاب آوری در ۹ جلسه ۵/۱ ساعتی به صورت هفتگی به آنها ارائه شد.

از یک پرسشنامه کیفیت زندگی کاری معتبر شامل ۹ بعد و ۳۶ گویه برای جمع آوری داه های قبل و پس از اجرای مداخله آموزشی استفاده شد.

داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS17 تحلیل شدند.

یافته ها: میانگین کیفیت زندگی کاری پرستاران در گروه آزمون از ۶۸/۲ به ۰۱/۳ از ۵ امتیاز رسیده (۳/۱۲ درصد افزایش) و آزمون تی زوج این اختلاف را از نظر آماری معنادار نشان داد (۰۰۳/۰=p). کیفیت زندگی کاری پرستاران در گروه شاهد، در شروع و پایان مطالعه، تفاوت آماری معنادار نداشت (۲۱۴/۰=p).

 

مداخله آموزشی بیشترین تأثیر مثبت را بر ابعاد حل مشکلات فردی، مشارکت در سازمان، ارتقای شغلی، امنیت شغلی و حقوق و دستمزد پرستاران گروه آزمون داشته است.

بحث و نتیجه گیری: آموزش منجر به ارتقای مهارت های تاب آوری پرستاران و در نتیجه کاهش استرس شغلی و افزایش کیفیت زندگی کاری آنها شد.

 

تأثیرآموزش مهارت های تاب آوری

بر کیفیت زندگی کاری پرستاران یک مطالعه کنترل تصادفی شده

 

 

keyfiyatzendegiparastaran 98 5 30

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب سایت

یادداشت

مقالات تاب آوری

ما در بوکبال حضور داریم

باشگاه تاب‌آوری

پایداری، پرورش، تقویت و توسعه تاب آوری ایران
کلیک کنید
Translate »