تاثير خنده درماني كاتاريا بر ميزان خشم و تاب آوري كاركنان مطالعه نيمه تجربي در يك مجتمع پتروشيمي

خشم و تاب آوري مولفه هاي روانشناختي هستند كه در شرايط تنش زاي محيط كاري مطرح مي شوند. خنده درماني كارتاريا با تاثيرات جسمي و رواني، سبب تغيير در وضعيت رواني فرد شود. در اين مطالعه تاثير خنده درماني كاتاريا بر خشم و تاب آوري كاركنان پتروشيمي جم عسلويه در سال ۱۳۹۶ بررسي شد.

مواد و روش ها :اين مطالعه پژوهشي نيمه تجربي با طرح پيش آزمون و پس آزمون است. ۷۰ نفر بر اساس معيارهاي ورود و خروج، انتخاب شدند. جمع آوري داده با بهره گيري از پرسشنامه سه قسمتي (اطلاعات دموگرافيك، پرسشنامه خشم اشپيلبرگر و پرسشنامه تاب آوري كانر و ديويدسون) انجام شد. مداخله شامل ۸ جلسه ۵/۱ ساعته بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-v22 تجزيه و تحليل شد.
يافته ها :ميانگين نمرات خشم و تاب آوري در مرحله پيش آزمون به ترتيب برابر با ۲۱/۱۷۹ و ۴۰/۸۳ بود كه در مرحله پس آزمون به ميزان ۵۳/۱۳۹ و ۰۰/۹۹ تغيير كرد. نتايج حاصل از آزمون تي زوجي بيانگر معني داري اختلاف ايجاد شده در وضعيت متغيرهاي خشم (۶۸/۳۹-) و تاب آوري (۶۰/۱۵) در مرحله پس آزمون نسبت به مرحله پيش آزمون بوده است (۰۵/۰>p).
نتيجه گيري :ميانگين خشم در ميان كاركنان بيشتر از متوسط بوده است كه نيازمند تدابير مناسب مي باشد. با توجه به اثربخشي مداخله خنده درماني كاتاريا، توصيه مي شود كه اين مداخله در برنامه هاي آموزشي و توانمند سازي كاركنان گنجانده شود تا زمينه براي بهبود وضعيت رواني آنان فراهم شود.

تاثير خنده درماني كاتاريا بر ميزان خشم و تاب آوري كاركنان مطالعه نيمه تجربي در يك مجتمع پتروشيمي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.