تعامل تيم مديريت ارشد با ابعاد تاب آوري آنان

امروزه سازمانها در محیطی سرشار از پیچیدگی، تغییر و ظهور رویدادهای غیر قابل پیشبینی فعالیت مینمایند؛ بطوریکه تحولات فناورانه در عرضه کالاها و خدمات، پایهریزی ساختارهای سازمانی جدید، روشهای جدید رقابت، فروش محصولات و خدمات با شیوههای منحصر بفرد، نشاندهنده اهمیت برنامه‌ریزی تیم مدیریت ارشد در یک سازمان، در راستای کسب موفقیت‌های روز‌افزون می‌باشد. لذا مشخصه‌ای که در این بین بیش از گذشته حائز اهمیت است، تاب‌آوری تیم مدیریت ارشد از دو بعد اعتقادات کا‌ر‌آمد و قابلیت تطبیق‌پذیری در برابر اتفافات گوناگون محیطی می‌باشد. لذا در این تحقیق تاثیر تعامل تیم مدیریت ارشد بر تاب‌آوری آنان در بین ۵۰۰ واحد فعال مستقر در شهرک صنعتی توس مشهد، به عنوان جامعه آماری، مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل نمونه آماری مشتمل بر ۱۸۵ سازمان و با استفاده از مدل معادلات ساختاری، نشان داد که مدل آزمون شده از برازش خوبی نسبت به داده‌ها برخوردار است و ضمن تایید تاثیر تعامل تیم مدیریت ارشد بر اعتقادات کارآمد تاب‌آوری و ظرفیت تطبیق‌پذیری تاب‌آوری، هم سو با مبانی نظری و مطالعات گذشته در این زمینه نیز می‌باشد.

تاثیر تعامل تیم مدیریت ارشد بر ابعاد تاب‌آوری آنان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.