اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

رابطۀ تعهد سازمانی، تاب‌آوری و سلامت روانی با فرسودگی شغلی کارکنان سازمان آتش‌نشانی

تاب آوری، سلامت روانی و تعهد سازمانی در فرسودگی شغلی نقش به سزایی دارند.

فرسودگی شغلی یک احساس ذهنی- درونی است که باعث ایجاد احساسات و نگرش‌های منفی فرد در ارتباط با شغلش و بروز اختلال در عملکرد حرفه‌ای او می‌شود.

در مقابل، تعهد سازمانی، تاب‌آوری و سلامت روانی به عنوان یک پیش‌بینی کننده برای جلوگیری و کاهش فرسودگی شغلی محسوب می‌شود.

پژوهش حاضر برای تعیین رابطۀ تعهد سازمانی، تاب‌آوری و سلامت روانی با فرسودگی شغلی در کارکنان سازمان آتش‌نشانی شهر تبریز در ۱۳۹۳ انجام شد.


روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ شیوۀ گردآوری داده‌ها توصیفی- همبستگی است.

جامعۀ آماری این پژوهش شامل همۀ کارکنان آتش‌نشانی شهر تبریز در ۱۳۹۳ بودند که از این جامعۀ هدف، با استفاده از فرمول آماری کوکران، ۱۴۲ نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.

برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های فرسودگی شغلی مسلش، تعهد سازمانی آلن و می‌یر، سلامت عمومی گلدبرگ، و تاب‌آوری کانر و دیویدسون استفاده شد

داده‌ها به کمک روش‌های آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام و با استفاده از نرم‌افزار تحلیل آماری SPSS-20 تجزیه و تحلیل شدند.


یافته‌ها: نتایج نشان داد که فرسودگی شغلی با تعهد سازمانی و تاب‌آوری رابطۀ منفی و معنی‌دار و با وضعیت سلامت روانی رابطۀ مثبت و معنی‌داری دارد.

همچنین نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که متغیرهای تاب‌آوری، سلامت روانی و تعهد سازمانی به ترتیب قادرند تغییرات فرسودگی شغلی را در کارکنان آتش‌نشانی پیش‌بینی کنند.


نتیجه‌گیری: از یافته های پژوهش میتوان نتیجه گرفت که تاب آوری، سلامت روانی و تعهد سازمانی در فرسودگی شغلی نقش به سزایی دارند.

 

Image7finbnnbnbsasas12221

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب سایت

یادداشت

مقالات تاب آوری

ما در بوکبال حضور داریم

باشگاه تاب‌آوری

پایداری، پرورش، تقویت و توسعه تاب آوری ایران
کلیک کنید
Translate »