ساخـتار عاملي فرم کوتاه مقياس تاب آوري(۱۴-R)

پژوهـش حاضر با هدف بررسي روايي، پايايي و ساخـتار عاملي فرم کوتاه مقياس تاب آوري در دانش آموزان دبيرستاني ايران صورت گرفت. شرکتکنندگان شامل ۴۶۳دانش آموز دختر و پسر دبيرستاني ساکن بابلسر بودکه به روش نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي انتخاب و فرم کوتاه مقياس تاب آوري را تکميل نمودند. دادهه اي گردآوري شده با استفاده از نرم افزار SPSSو AMOSتحليل گرديدند. براي بررسي روايي مقياس از تحليل عاملي اکتشافي و تأييدي استفاده شد. نتايج تحليل عاملي، بيانگر وجود سه مؤلفه مديريت خود، معناداري زندگي و اعتماد به نفس بود. براي بررسي پايايي مقياس از روشهاي آلفاي کرونباخ و بازآزمايي استفاده شد. پايايي مقياس و خرده مقياسها توسط دو روش آلفاي کرونباخ در دامنه ۱۵/۰تا ۸۷/۰و بازآزمايي در دامنه ۱۵/۰تا ۸۱/۰، مورد تأئيد قرار گرفت. در مجموع، نتايج نشان دادکه مقياس استفاده شده داراي برازش خوبي بوده و ميتوان از آن در پژوهشهاي مرتبط با جامعه دانش آموزي ايران استفاده کرد.

ساخـتار عاملي فرم کوتاه مقياس تاب آوري

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.