شناسایی مولفه های معنویت اثرگذار بر تاب آوری

0

شناسایی مولفه های معنویت اثرگذار بر تاب آوری در افراد کارآفرین

هدف محققان در این پژوهش، شناخت مولفه های معنویت اثرگذار بر تاب آوری در افراد کارآفرین بوده است.


روش: پژوهش حاضر به لحاظ نوع، کیفی به شیوه توصیفی و از نظر رویکرد، استقرایی است.

جامعه آماری پژوهش، شامل کارآفرینان شهر قم بود و نمونه پژوهش به روش نمونه گیری هدفمند از بین آنان انتخاب شد.

برای جمع آوری داده های کیفی، از ابزار مصاحبه و برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه، از تکنیک تحلیل مضمون استفاده شده است.


یافته ها: سوال اصلی پژوهش با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون بررسی و ۱۱ مضمون اصلی به عنوان مولفه های معنویت اثرگذار بر تاب آوری در افراد کارآفرین شناسای شد.


نتیجه گیری: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که ۱۱ مولفه اثرگذار بر تاب آوری در افراد کارآفرین به ترتیب عبارتند از: ارزش مداری، خودآگاهی، فرزانگی، هدف متعالی، رضایتمندی فردی، توکل و توسل، اخلاق مداری، فعالیتهای داوطلبانه، آخرت گرایی، امیدواری و سعه صدر

 

شناسایی مولفه های معنویت اثرگذار بر تاب آوری در افراد کارآفرین

 

 

شناسایی مولفه های معنویت اثرگذار بر تاب آوری در افراد کارآفرین

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیست + 19 =