اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

اثربخشی معنادرمانی گروهی بر باورهای وسواسی و تاب‌آوری زنان

پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر آموزش معنادرمانی گروهی بر کاهش باورهای وسواسی و افزایش تاب‌آوری در زنان انجام شد. روش‌بررسی: این مطالعه شبه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. بدین منظور آزمون‌های باورهای وسواسی ۴۴-OBQ و مقیاس تاب‌آوری کانر-دیویدسون (CD-RISC) به‌صورت پیش‌آزمون و پس‌آزمون و

بررسی نقش سرمایه معنوی بر تاب آوری سازمانی، با تاکید بر میانجی گری جو اخلاقی

امروزه سازمان‏ها با چالش‏های زیادی روبه رو هستند و توانایی تاب آوری سازمان برای مقابله با تغییر، از طریق تجدید پیوسته عملیات کسب وکار، از انحلال سازمان جلوگیری می کند. در پژوهش حاضر تلاش شد نقش متغیرهای جنسیت، جو اخلاقی، و سرمایه معنوی در تا‏ب ‏آوری سازمانی مطالعه شود.  

بررسی بسته آموزشی آگاهی افزایی تغییرات بلوغ بر تاب آوری و تحمل پریشانی نوجوانان دختر

آگاهی از تغییرات جسمانی و روان شناختی بلوغ باعث می شود که دختران نوجوان با مشکلات و چالش های روان شناختی ناشی از این دوره آشنا بشوند. مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی آگاهی افزایی تغییرات بلوغ بر تاب آوری و تحمل پریشانی نوجوانان دختر انجام شد.   روش کار:این

آخرین اخبار

Translate »