اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

مقایسۀ اثربخشی دو برنامۀ آموزشی تاب‌آوری و مهارتهای ارتباطی بر سازگاری زناشویی

این پژوهش به دنبال مقایسۀ اثربخشی دو برنامۀ آموزشی تاب‌آوری و مهارتهای ارتباطی بر سازگاری زناشویی بود. روش:روش پژوهش، آزمایشی و طرح آن پیش‌آزمون و پس‌آزمون چندگروهی بود. جامعۀ آماری پژوهش حاضر، شامل زوجین دانشجوی شهرستان ساوه بود که تا سال ۹۳ مدت یک تا هفت سال از زندگی زناشویی

رابطه انسجام خانواده، حمایت تحصیلی و تاب آوری تحصیلی با پیوند با مدرسه و مولفه های آن

پیوند با مدرسه به ارتباطات دانش آموز با مدرسه و دیگر جنبه های زندگی اشاره دارد. این سازه، بازنمایی از حس دلبستگی و تعهد دانش ‏آموز نسبت به مدرسه است و در برگیرنده تجربه های دانش‏ آموز از مورد توجه قرار گرفتن در مدرسه و داشتن حس نزدیکی به کارکنان

نقش میانجیگری خودگویی در رابطه تصور از خود با تاب آوری دانشجویان

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجیگری خودگویی در رابطه تصور از خود با تاب آوری می باشد. روش این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان ۴۰-۱۸ سال موسسه حکمت مشهد است و نمونه براساس جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه

اثربخشی استعاره درمانی گروهی بر رضایت از مدرسه و تاب‌آوری دانش آموزان دارای اُفت تحصیلی

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر استعاره درمانی بر رضایت از مدرسه و تاب آوری دانش آموزان با افت عملکرد تحصیلی دوره دوم متوسطه شهرستان لنجان در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه‌ دانش آموزان دارای عملکرد تحصیلی ضعیف در سال مذکور بود که ۳۰ دانش

بوروکراسی هراسی و ادراک از تاب آوری ملی

علی رغم اهمیت ادراک شهروندان از عملکرد دولت، مطالعات اندکی درباره ادراک و نگرش منفی به بخش دولتی انجام گرفته است. هدف این مقاله توصیفی همبستگی، بررسی رابطه بوروکراسی هراسی و ادراک از تاب آوری ملی است. به این منظور با پیمایش شهروندان از طریق پرسشنامه وجود پدیده بوروکراسی هراسی

رابطه تاب آوری و اختلالات روانی در بیماران مبتلا به ایدز در شهرستان بندرعباس

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه تاب آوری و اختلالات روانی در بیماران مبتلا به HIV/ADIS صورت گرفت. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع بنیادی و روش توصیفی – همبستگی استفاده گردید. جامعه آماری کلیه بیماران مبتلا به HIV/AIDS مرکز مشاوره بیماری های رفتاری شهرستان بندرعباس در سال ۱۳۹۳

آخرین اخبار

Translate »