اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

ارتباط تاب آوری و کیفیت زندگی در والدین دارای کودک مبتلا به تالاسمی ماژور در شهر زاهدان

تالاسمی یکی از شایع ترین بیماری های ارثی و مزمن دنیاست و در والدینی که دارای فرزند مبتلا به بیماری اند توانایی بازگشت به کیفیت عادی زندگی و سازگاری با بیماری امری بسیار مهم است. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط تاب آوری و کیفیت زندگی در والدین کودکان مبتلا

اثربخشی درمان گروهی مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر تاب آوری و امیدواری زنان مبتلا به سرطان پستان

سرطان پستان شایع‌ترین سرطان زنان است که بر جنبه‌های مختلف روانشناختی فرد اثر می‌گذارد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوۀ شناختی – رفتاری بر تاب‌آوری و امیدواری زنان مبتلا به سرطان پستان بود.   این پژوهش ازجمله طرح‌های نیمه‌آزمایشی پیش‌آزمون، پس‌آزمون با گروه کنترل و

پیش بینی تاب آوری براساس خود- دلسوزی و همدلی در جانبازان

جنگ یکی از عوامل تاثیرگذار در بهداشت عمومی جامعه است که باعث آسیب های جسمی و روانی زیادی در افراد می شود. هدف این پژوهش پیش بینی تاب آوری براساس خود- دلسوزی و همدلی در جانبازان هشت سال جنگ تحمیلی بود. ابزار و روش ها: این پژوهش توصیفی- همبستگی در

بررسی رابطه جنس و نقش جنسیتی با میزان تاب آوری

این پژوهش با هدف بررسی رابطه جنس و نقش جنسیّتی با میزان تاب آوری دانش آموزان سال اول دبیرستان های شهرستان سقز انجام شد. روش پژوهش همبستگی بود. جامعه آماری کلیه دانش آموزان سال اول دبیرستان های شهرستان سقز بودند که در سال تحصیلی ۸۹-۸۸، حدوداً از ۴۰۷۵ نفر، نمونه

آخرین اخبار

Translate »