اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

سنجش رضایت زناشویی بر اساس تاب‌آوری و تمایزیافتگی خود

هدف: احساس رضایت از ازدواج و رابطه زناشویی نقش مهمی را در میزان کارکردهای بهنجار خانواده ایفا می­کند. از عوامل مهمی که در سال­های اخیر به آن توجه شده است و بر زندگی زناشویی زوجین تأثیر به سزایی دارد، تاب‌آوری و تمایزیافتگی خود است. هدف پژوهش حاضر پیش ­بینی رضایت

رابطه حمایت‌های اجتماعی ادراک‌شده از سوی خانواده و تاب‌آوری روان‌شناختی با خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان

اگرچه متغیرهای حمایت اجتماعی ادراک شده از خانواده و تاب ­آوری با متغیر خودکارآمدی تحصیلی ارتباط مثبت دارند؛ اما قدرت پیش ­بینی کنندگی متغیر تاب ­آوری برای متغیر خودکارآمدی تحصیلی بیشتر می­باشد.

آخرین اخبار

Translate »