اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

بهزیستی روانشناختی، تاب آوری و شوخ طبعی در بیماران عروق کرونر قلب و افراد سالم

هدف این پژوهش بررسی ابعاد بهزیستی روانشناختی، تاب آوری و شوخ طبعی در بیماران عروق کرونر قلب و افراد سالم بود. روش: این پژوهش از نوع علی – مقایسه ای بود. جامعه آماری آن شامل دو گروه افراد مبتلا به عروق کرونر قلب و حاضر در بیمارستان ها و کیلنیک

مقایسه مکانیزم‌های دفاعی و میزان تاب آوری روانی در نظامیان و افراد غیرنظامی

هدف پژوهش حاضر مقایسه مکانیزم‌های دفاعی و میزان تاب آوری روانی در نظامیان و افراد غیرنظامی شهر ارومیه می‌باشد. روش‌ها: مطالعه حاضر از نوع مورد–شاهدی می‌باشد. نمونه پژوهش عبارت بود از ۱۰۰ نفر (۵۰ نفر افراد گروه نظامی و ۵۰ نفر افراد گروه غیرنظامی) که به شیوه نمونه گیری خوشه‌ای

سبک های رویا رویی و تاب آوری با رفتارهای قانون شکنانه در کودکان

هدف پژوهش حاضربررسی رابطه ساده و چندگانه سبک های رویا رویی و تاب آوری با رفتارهای قانون شکنانه در کودکان شهر بندرعباس بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دوم و سوم راهنمایی دختر و پسر ناحیه دو شهر بندرعباس بود که در نیم سال اول سال تحصیلی ۹۱-۹۲

مدل‌یابی علّی تاب‌آوری هیجانی: نقش دلبستگی به والدین و همسالان، راهبردهای مقابله‌ای و تنظیم شناختی هیجانات

دلبستگی به والدین همچنین به‌واسطه راهبرد مقابله‌ای کناره‌گیری تاب‌آوری هیجانی را به شکل مثبت و به‌واسطه راهبرد مقابله‌ای اجتنابی و تنظیم شناختی منفی تاب‌آوری هیجانی را به شکل منفی پیش‌بینی می‌کند

تاب آوری (مقاله مروری)

انسان ها در کلیه مراحل زندگی خود با فشارها و شرایط ناگوار رو‌به‌رو می شوند، که این فشارها می تواند سلامت روانی و جسمانی آنان را تهدید نماید. با وجود این ، انسان توانایی مقابله با این فشارها را داشته و به زندگی خود ادامه می دهد. تاب آوری۱  نوعی

تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر سازگاری اجتماعی، تاب آوری و سلامت عمومی خانواده های معتادان شهر تهران

هدف از این پژوهش، تعیین تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر سازگاری اجتماعی، تاب آوری۱ و سلامت عمومی در خانواده های معتادان شهر تهران بود .   در این مطالعه تجربی، ۱۰۰ نفر از خانواده بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی و بازتوانی اعتیاد تحت نظارت اداره بهزیستی شهر تهران

رابطه خودشیء انگاری با تاب‌آوری و خوددلسوزی دانشجویان دختر

مفهوم ارزیابی دیگران براساس ظاهر فیزیکی، زیبایی و جذابیت جنسی، پدیده ای است که منبع عمده درد و رنج زنان، به‌ویژه دانشجویان دختر، به‌شمار می آید و موجب کاهش تاب آوری و خوددلسوزی و تهدید سلامت روانی آن ها می شود.

مقیاس تاب آوری جامعه(CRS)

مقیاس تاب آوری جامعه ( community resiliency scale ) دارای ۱۵ گویه ای پنج نمره ای است( مقیاس لیکرت) که ادراک افراد نسبت به تاب آوری جامعه را می سنجد.این پرسشنامه بین حداقل ۱۵ تاحداکثر۷۵ نمره تولید میکند.آلفای کرونباخ برای این آزمون توسط سازندگان ۸۵ /۰ گزارش شده است. این

آخرین اخبار

Translate »