اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

تاثیر روش درمانجو مداری راجرز بر تاب آوری دانش آموزان

این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه و مرحله پیگیری بود. جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون کوواریانس) استفاده شد.

نتایج پژوهش نشان داد که میزان تاب آوری دانش آموزانی که روش درمانجو مدار راجرز را دریافت کرده اند به طور معنادار بالاتر از میزان تاب آوری دانش آموزانی است که روش درمانجو مدار راجرز را دریافت نکرده اند.

نقش سبک های مقابله ای و تاب آوری در پیش بینی احساس غربت دانشجویان

هدف این پژوهش تعیین نقش سبک های مقابله ای و تاب آوری در پیش بینی احساس غربت در دانشجویان بود. پژوهش حاضر به روش همبستگی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان غیربومی ساکن خوابگاه های دانشگاه کردستان در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ تشکیل می دادند که از بین

بررسی کیفی ارتباط بین معنویت / مذهب­ گرایی و تاب­ آوری بررسی کیفی ارتباط بین معنویت / مذهب­ گرایی و تاب­ آوری از دیدگاه گروهی از زنان ایرانی ساکن ملبورن

معنویت/ مذهب­گرایی نه تنها می­تواند چارچوبی برای معنابخشیدن به رنج­ها و سازگار شدن با بحران­ها فراهم آورد، بلکه می­تواند سلامت روانشناختی فرد را نیز ارتقا بخشد.

بررسی اثربخشی معنادرمانی به شیوه گروهی بر تاب آوری و احساس تنهایی دختران دانشجوی دارای نشانگان ضربه عشق

عشق و نشانگان ضربه آن تحت تاثیر معنادرمانی به شیوه گروهی مورد مطالعه قرار گرفت نتایج نشان داد معنادرمانی به شیوه گروهی می تواند به عنوان درمان موثری در کاهش احساس تنهایی و نشانگان ضربه عشق دانشجویان به کار برده شود.

آخرین اخبار

Translate »