اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

نقش طرحواره های هیجانی در تاب آوری “افراد مبتلا به HIV”

ابتلا به عفونت HIV همه ابعاد زندگی اجتماعی، اقتصادی، بهداشت و سلامت روان فرد را تحت تاثیر قرار می دهد. افراد واکنش های متفاوتی به این وضعیت نشان می دهند. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه طرحواره های هیجانی با میزان تاب آوری و مقاومت افراد مبتلا به عفونت HIV

رابطه حمايت اجتماعي و سبک هاي مقابله، با تاب آوري در پسران نوجوان

هدف از پژوهش حاضر تعيين رابطه بين حمايت اجتماعي و سبک هاي مقابله با تاب آوري در نوجوانان حومه شهر تهران بود. روش: روش پژوهش حاضر توصيفي از نوع همبستگي بود. 410 نوجوان از ميان دانش آموزان مقاطع راهنمايي و دبيرستان مناطق حومه شهر تهران با روش نمونه گيري تصادفي

بررسی اثربخشی روایت درمانی گروهی بر سازگاری با طلاق والدین، تاب آوری و مشکلات رفتاری- هیجانی دختران والدین مطلقه دوره ابتدایی شهر اصفهان

هدف: بررسی اثربخشی روایت درمانی گروهی بر سازگاری با طلاق والدین، تاب آوری و مشکلات رفتاری ـ هیجانی دختران والدین مطلقه دوره ابتدایی شهر اصفهان بود. روش: این پژوهش به روش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل اجرا گردید. جامعه آماری شامل کلیه دختران

پیش‌بینی دلزدگی زناشویی بر مبنای کارکرد خانواده، تاب­آوری فردی و باورهای معنوی

پژوهش حاضر با هدف تدوین الگویی برای پیش‌بینی دلزدگی زناشویی بر مبنای کارکرد خانواده، تاب­ آوری فردی و باورهای معنوی انجام شد. روش پژوهش همبستگی است. جامعه­ ی آماری شامل کارکنان متاهل مناطق بیست و دوگانه شهرداری شهر تهران و همسران آنان که حداقل سه سال از زندگی مشترک آنها

آخرین اخبار

Translate »