اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

رابطه بین هوش عاطفی، هوش معنوی و تاب آوری

رابطه بین هوش عاطفی، هوش معنوی و تاب آوری نشان داد که در مقایسه دو جنس تنها میانگین نمرات هوش معنوی دختران به نحو معنی داری از میانگین نمرات پسران بیشتر بود و در دو متغیر دیگر، تفاوت معنی داری بین میانگین نمرات مشاهده نگردید.

رابطه خلاقیت و تاب آوری در کودکان کار

رابطه خلاقیت و تاب آوری در کودکان کار از آنجا که در معرض مخاطرات متعددی قرار دارند داذرای اهمیت اشت تاب آوری در شرایط پرخطر در مورد آن‌ها از اهمیت بسیاری برخوردار است.

این پژوهش با هدف بررسی رابطه خلاقیت و تاب آوری درکودکان کار تهران انجام شد.

بررسی کفایت روانسجی مقیاس اندازه گیری تاب آوری در بین زندانیان زندان عادل آباد شهر شیراز: روایی، پایایی و ساختار عاملی

بررسی کفایت روانسجی مقیاس اندازه گیری تاب آوری از روایی و پایایی مناسبی در جامعه زندانی برخوردار است و می تواند در موقعیت های پژوهشی و بالینی برای مردان زندانی مورد استفاده قرار گیرد

پیش بینی نگرش به خوردن بر اساس توان حل مساله اجتماعی و تنظیم هیجانی شناختی

به منظور تعیین توان پیش بینی مولفه های حل مساله اجتماعی و تنظیم هیجانی شناختی در بروز نگرش به خوردن، تعداد ۴۱۲ نفر از دانشجویان دختر مشغول به تحصیل در دانشگاه های تهران و شهید بهشتی با استفاده از شیوه تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند.

آخرین اخبار

Translate »