مقايسه تاب آوري، سبک هاي هويتي، معنويت و حمايت اجتماعي ادراک شده در افراد معتاد، غير معتاد و بهبود يافته

هدف از انجام اين پژوهش مقايسه تاب آوري، سبک هاي هويتي، معنويت و حمايت اجتماعي ادراک شده در افراد معتاد، غيرمعتاد و بهبوديافته بود.
روش: در اين مطالعه علي مقايسه اي، تعداد ۳۰ نفر معتاد، ۳۰ نفر غير معتاد و ۳۰ نفر معتاد بهبوديافته به روش نمونه گيري در دسترس در سال ۱۳۹۰ كه متعلق به جمعيت خيريه تولد دوباره در تهران بودند، انتخاب شدند. همه شرکت کنندگان پرسش نامه هاي تاب آوري، سبک هاي هويت برزونسکي، معنويت و حمايت اجتماعي ادراک شده را تکميل كردند.
يافته ها: نتايج نشان داد که در سبک هويتي اطلاعاتي، افراد غيرمعتاد به طور معني داري داراي نمرات بالاتري نسبت به افراد معتاد و افراد بهبود يافته اند. در سبک هويتي هنجاري، گروه غيرمعتاد به طور معناداري داراي سطح بالاتري نسبت به گروه معتاد و گروه بهبود يافته هستند. در مقايسه سبک هويت سردرگم/اجتنابي، افراد غيرمعتاد به طور معني داري داراي نمرات پايين تري نسبت به معتادان هستند. نتايج حاصل از مقايسه تاب آوري در چهار گروه نشان داد که افراد غيرمعتاد به طور معناداري داراي تاب آوري بالاتر نسبت به گروه هاي معتاد و بهبوديافته هستند. همچنين افراد بهبود يافته نيز نسبت به معتادين به طور معني داري داراي تاب آوري بالاتري بودند. در مقايسه مولفه معنويت، افراد غيرمعتاد و افراد بهبوديافته به طور معناداري داراي نمرات بالاتري نسبت به افراد معتادند. در مقايسه حمايت اجتماعي ادراک شده، افراد غيرمعتاد و بهبوديافته نسبت به افراد معتاد به طور معناداري داراي سطوح بالاتري هستند.
نتيجه گيري: حضور در گروه هاي
NA، دريافت حمايت اجتماعي و مشارکت در فرايند ترک مواد باعث افزايش تاب آوري در معتادان بهبوديافته شده است. همچنين هويت يک مولفه فردي نسبتا ثابت است که با مشارکت در فرايند درمان، تغيير چنداني در آن ايجاد نمي شود

 

مقایسه تاب آوری درافراد معتاد ، غیرمعتاد و بهبود یافته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.