مقايسه تاب آوري و قدرت تحمل ابهام در ورزشكاران رشته هاي ورزشي انفرادي و گروهي

پژوهش حاضر باهدف شناخت مقايسه تاب آوري و قدرت تحمل ابهام در ورزشكاران رشته هاي ورزشي انفرادي و گروهي انجام شد. نمونه آماري شامل ۲۰۰ نفر از ورزشكاران زن و مرد رشته هاي فوتبال، واليبال، تكواندو و شنا بود كه به روش نمونه گيري تصادفي چندمرحله اي انتخاب شدند. آزمودني ها به دو پرسشنامه تاب آوري كانر ديويدسون(۲۰۰۳) و پرسشنامه قدرت تحمل ابهام مك دونالد(۱۹۷۰) پاسخ دادند. براي تحليل داده ها از آزمون، تحليل واريانس چندمتغيره استفاده شد. يافته هاي تحقيق نشان داد كه بين ورزشكاران انفرادي و گروهي ازنظر تاب آوري و قدرت تحمل ابهام، اختلاف معناداري وجود دارد (۵۰/۰>p). همچنين ازنظر جنس نيز در بين ورزشكاران رشته هاي ورزشي انفرادي و گروهي در تاب آوري و قدرت تحمل ابهام، اختلاف معناداري مشاهده شد (۵۰/۰>p). با توجه به نتايج اين پژوهش تاب آوري و قدرت تحمل ابهام در موفقيت ورزشكاران رشته هاي ورزشي انفرادي و گروهي تاثيرگذار مي باشد. ازاين رو به نظر مي رسد يافتن روش هايي براي كاهش ابهام در عملكرد ورزشي، ورزشكاران و مهار آن ضروري است.

مقايسه تاب آوري و قدرت تحمل ابهام در ورزشكاران رشته هاي ورزشي انفرادي و گروهي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.