مقیاس اندازه گیری تاب آوری

0
مقیاس اندازه گیری تاب آوری
بررسی کفایت روانسنجی مقیاس اندازه گیری تاب آوری در بین زندانیان زندان عادل آباد شهر شیراز: روایی، پایایی و ساختار عاملی

هدف پژوهش حاضر بررسی روایی، پایایی و ساختار عاملی مقیاس تاب آوری بزرگسالان در بین زندانیان مرد زندان عادل آباد شیراز بود.

بدین منظور نمونه ای به حجم ۲۱۵ نفر از زندانیان مرد (با میانگین سنی ۲۰٫۸۶) به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شد.

روایی این مقیاس با استفاده از روش های تحلیل عوامل، روایی همگرا و واگرا بررسی شد.

پایایی مقیاس از سه روش آلفای کرونباخ، دونیمه سازی و بازآزمایی مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج تحلیل عاملی نشان داد که این مقیاس، از ۵ عامل با عناوین شایستگی فردی، شایستگی اجتماعی، حمایت اجتماعی، انسجام خانوادگی و ساختار فردی تشکیل شده است که بیش از ۵۷ درصد از واریانس کل را تبیین می کنند.

روایی همگرای این مقیاس حاکی از همبستگی رضایت بخشی بین ابعاد مقیاس تاب آوری با نمره کل بود.

برای تعیین روایی واگرای مقیاس، همبستگی ابعاد مقیاس تاب آوری با پرسشنامه پرخاشگری باس و پری بکار رفت که حاکی از همبستگی مطلوبی بود (p<0.001).

ضرایب آلفای کرونباخ، دونیمه سازی و بازآزمایی نیز حاکی از پایایی مطلوب مقیاس بود.

نتیجه نهایی اینکه فرم فارسی مقیاس تاب آوری بزرگسالان، از روایی و پایایی مناسبی در جامعه زندانی برخوردار است و می تواند در موقعیت های پژوهشی و بالینی برای مردان زندانی مورد استفاده قرار گیرد

 

 

بررسی کفایت روانسجی مقیاس اندازه گیری تاب آوری

در بین زندانیان زندان عادل آباد شهر شیراز روایی پایایی و ساختار عاملی

مقیاس اندازه گیری تاب آوری مقیاس اندازه گیری تاب آوری
بررسی کفایت روانسجی مقیاس اندازه گیری تاب آوری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

13 − 10 =