نقش راهبردهاي نه گانه ي تنظيم شناختي هيجان در پيش بيني تاب آوري

استفاده از راهبردهاي مختلف تنظيم هيجان، تاثير مهمي بر نحوه ي خروج افراد از شرايط استرس زا دارد. هدف پژوهش حاضر، پيش بيني تاب آوري بر اساس راهبردهاي ۹ گانه ي تنظيم شناختي هيجان، انجام شده است. بدين منظور، طي يك مطالعه ي توصيفي از نوع همبستگي، ۳۰۰ نفر دانشجو (۲۰۰ زن، ۱۰۰ مرد) از دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايي به شيوه ي تصادفي انتخاب و از نظر تاب آوري و تنظيم شناختي مورد آزمون قرار گرفتند. نتايج تحليل رگرسيون نشان داد كه از بين راهبردهاي سازگارانه تنظيم شناختي هيجان، راهبردهاي ارزيابي مجدد مثبت و تمركز مجدد بر برنامه ريزي به صورت مثبت و از ميان راهبردهاي ناسازگارانه ي تنظيم شناختي هيجان، فاجعه آميز پنداري و سرزنش ديگران به صورت منفي امكان پيش بيني تاب آوري دارند. اين نتايج، نشان مي دهد راهبردهايي كه افراد براي تنظيم هيجاناتشان به كار مي گيرند، مي تواند عامل بسيار مهمي در تعيين تاب آوري آنها باشد و تقويت راهبردهاي سازگارانه ي تنظيم هيجان بايد به عنوان هدفي براي پي ريزي مداخلات و برنامه هاي آموزشي تاب آوري مورد توجه واقع شود.

 

نقش راهبردهاي نه گانه ي تنظيم شناختي هيجان در پيش بيني تاب آوري

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.