نقش نگرش و تاب آوری در پیش بینی کیفیت زندگی والدین کودکان با نیازهای ویژه

0

نقش نگرش و تاب آوری در پیش بینی کیفیت زندگی والدین کودکان با نیازهای ویژه

کیفیت زندگی والدین کودکان با نیازهای ویژه و عوامل موثر بر آن موضوع مهمی است که نیازمند بررسی و مطالعه دقیق است.

متغیرها و عوامل متعددی در پژوهش­ های مختلف در تبیین کیفیت زندگی این والدین مورد آزمایش قرار گرفتند اما مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه نگرش و تاب­آوری با کیفیت زندگی والدین کودکان با نیازهای ویژه انجام شده است.

روش­: مطالعه­ حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه­ آماری شامل تمامی والدین کودکان با نیازهای­ ویژه شهرستان رشت در سال ۹۵-۱۳۹۴ بود که از بین آنها ۱۱۰والد (۵۵ مادر و ۵۵ پدر) به روش نمونه ­گیری در دسترس انتخاب شدند.

برای جمع ­آوری داده­ ها از پرسشنامه نگرش والدین نسبت به فرزند با نیازهای ویژه­ (گوندر، ۲۰۰۲)، مقیاس تاب­آوری (کانر و دیویدسون، ۲۰۰۳) و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان سلامت جهانی- فرم کوتاه (۱۹۹۶) استفاده شد. داده ­ها با روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه گام به گام تحلیل شدند.

یافته­ ها: نتایج مطالعه حاضر نشان می ­دهند نگرش و تاب ­آوری والدین کودکان با نیاز­های ویژه با کیفیت زندگی­ شان همبستگی معناداری دارند و نگرش (۳۰/۰-=β) و تاب ­آوری (۴۷/۰=β) به صورت معناداری می­تواند کیفیت زندگی والدین کودکان با نیازهای ویژه را پیش ­بینی کند (۰/۰۰۱ >p).

نتیجه­ گیری: بر اساس نتایج پژوهش حاضر، نگرش و تاب­ آوری عواملی موثر در کیفیت زندگی والدین کودکان با نیازهای ویژه هستند. استلزام­ های نتیجه به دست آمده در مقاله مورد بحث قرار گرفته است.

 

 

نقش نگرش و تاب آوری در پیش بینی کیفیت زندگی والدین کودکان با نیازهای ویژه

 

نقش نگرش و تاب آوری در پیش بینی کیفیت زندگی والدین بنابر همین گزارش از خانه تاب آوری ادبیات تحقیق نشان میدهد والدین کودکان دارای ناتوانی های ذهنی و/یا رشدی یا نیازهای ویژه  در مقایسه با والدین کودکان بدون معلولیت، سطوح بالاتر استرس را تجربه می کنند.

با این حال، برخی از والدین هنوز می توانند به طور مؤثر مدیریت کنند و مراقبت مؤثری را برای فرزند خود ارائه دهند. سبک مقابله، خوش‌بینی و حمایت اجتماعی پیش‌بینی‌کننده های معتبری برای تاب‌آوری والدین کودکان دارای معلولیت هستند.

حمایت اجتماعی تأثیر شدت علائم اختلال رشد عصبی کودکان (NDD) را بر سلامت روان والدین کاهش می دهد، بهباشی آنها را بهبود می بخشد و علائم اضطراب و افسردگی را کاهش می دهد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سیزده − یازده =