تاب آوری و تهدید کلیشه

تاب آوری و تهدید کلیشه
محمدرضا مقدسی
مدرس وپژوهشگر تاب آوری
تهدید کلیشه شکلی از اضطراب است که به خاطر تعلق افراد به شرایط خاص ، طبقه اجتماعی ، مرتبه شغلی ، سطح تحصیلات ، معلولیت ، بیماری وجنسیت باعث افت و کاهش عملکرد میشود.
تهدید کلیشه اضطرابی است که انسان به خاطر متعلق بودن به طبقه یا گروه خاصی بدآن 2گرفتارمیشود. عملکرد اصلی این کلیشه و اضطراب ناشی از آن محدود کردن رشد است این کلیشه بر اساس تعلقات و طبقه بندی های اجتماعی و اقتصادی از افراد انتظار عملکرد ضعیف را رواج و متصور میسازد واغلب اوقات افراد قربانی این پیشی بینی ها خواهند بود.
کودکانی که در خانواده های معتاد ، مجرم ، زندانی ، تک سرپرست ، بد سرپرست یا بی سرپرست ، شبه خانواده و ..آنانکه در فقراقتصادی گرفتارند و بطورکلی کسانی که در شرایط نامناسب و آسیب زا گرفتار آمده اند میتوانند قربانیان اصلی تهدید کلیشه باشند . ادامه‌ی خواندن

تاب آوری و حمایت اجتماعی

انسجام نیازمندی اول درالگوی موفق” سلامت ” است.
انسجام کمترین هزینه و بهترین نتیجه را دارد از این رو در بهینه سازی سلامت و درتوسعه و تحول از جایگاه ویژه برخوردار است .
انسجام مبتنی بر پذیرش و انعطاف است و سرمایه ای اجتماعی به شمار می آید ، جوامع هنگامی که شان و حقوق همه اعضا خودرا فراهم و رعایت کنند قدرت مقابله و مواجهه باچالش و بلایا را توسعه داده و ازهمین طریق سبب توسعه و تقویت تاب آوری را موجب شده اند .
عضویت در گروه از یک سوتحت تاثیرنیروهای موافق ، مشوق ، ترغیب و تقویت کننده قرار دارد و از سوی دیگرنیز نیروهایی وجود دارند که خروج از گروه را تحریک و تقویت میکنند . از هم گسستگی و نفاق بستر آسیب و مرض است.
اختلال درپیوند و حمایت های اجتماعی ، به معنای آسیب پذیری و اختلال در تاب آوری است.

تاب اوری و حمایت اجتماعی (3)
درعصب شناسی ، فیزیولوژی ، مهندسی ، روانشناسی ، مطالعات اجتماعی و خانواده ، اقتصاد و استراتژی هم احتمالا همین گونه است که:
انسجام توسعه دهنده سلامت و پایداری است.
همبستگی ، هم افزایی ، امداد و حمایت، پیشانی مباحث تاب آوری درهمه زمینه هاست. درگوشه وکنار ادبیات نظری تاب آوری مکرر به واژه های درخشان  مهربانی ، همدلی ، مشارکت ، حمایت طلبی ، پیوند های اجتماعی ، فعالیتهای خیریه ، مرزبندی و قانون مداری ، و کلماتی از این دست گرم و متبرک ، سالم و سازنده بر میخوریم که رسش و بلوغ آنها در واقع تقویت و توسعه تاب آوری و متضمن سلامت اجتماعی است .
پژوهشهای متعدد هم حاکی از نقش موثر حمایت های اجتماعی در توسعه تاب آوری است.
درواقع جامعه تاب آور جامعه ای متجانس و متحد است و این انسجام راز مصونیت در برابر آسیب ها و بلایا خواهد بود در خصوص خانواده و افراد هم ، آنان که ارتباطات و مشارکت های اجتماعی پرورده و معنا دار داشته نه تنها سرمایه و توان اجتماعی خود را برای مقابله با عوامل تهدید کننده رشدوتوسعه میدهند بلکه خود نیز سرمایه و عامل حمایت کننده سایر اعضاء در دیگر سازه های اجتماعی به شمار می آیند . فی الواقع حمایت اجتماعی بیشتر سلامتی و بهزیستی روانشناختی بهتری را نمایندگی و معرفی میکند.
حمایت اجتماعی قابلیت پیشی بینی سلامت روان و بهزیستی روانشناختی را نیز دارد.(حسینی ،۱۳۸۸).
در حوزه خانواده هم این قضیه دستمایه پژوهش های متنوع و متعدد قرار گرفته است که عموما در نتایج تشابه وهمسویی دارند که برخورداری از امداد و حمایت اجتماعی سبب ارتقاء سلامت و هم چنین رضایت از زندگی خواهد بود برای نمونه میتوان به (آسایش ، ۱۳۹۰) و ( مسعود نیا ، ۱۳۸۹) و ( آخوندی و هومن ، ۱۳۷۶) و ( میکاییلی و همکاران |، ۱۳۹۱) و ( بخشانی ، ۱۳۹۱) اشاره کرد . البته این تحقیقات صرفا نمونه های انجام شده ای در حوزه امداد و حمایت های اجتماعی هستند که هرکدام یا بر نقش آن بر پیشگیری از افسردگی ، ارتقاء سلامت ، حرمت خود ، قدرت مقابله بیماران سخت درمان وبی درمان و در مواردی هم اعتیاد تمرکز داشته اند .
ساده تر آن است که بگوییم تاب آوری با حمایت اجتماعی رابطه مستقیم داردو درمواردی نیزقابلیت پیش بینی نیز گزارش شده است .
بهزیستی روانشناختی و سلامت اجتماعی در خلاء اتفاق نمی افتد و در این میانه جایگاه پیوندها و ارتباطات ، حمایت و تجانس اجتماعی جایگاهی ممتاز واز اهمیت فراوان برخوردار است .
جوامع تاب آور جوامعی متجانس و برخوردار از اتحاد وپیوندهای مستحکم هستند .
هم از این رو ست که گفته میشود:چالش اصلی حفظ و ارتقاء سلامت مساله ارتباطات انسانی است ودر واقع هر گونه اخلال در همبستگی اجتماعی اخلال در تاب آوری است لذا هر قدر روابط متقابل اجتماعی قویتر باشد به همان میزان ازقدرت تاب آوری بیشتری برخوردارخواهیم بود.

محمدرضا مقدسی
مدرس و پژوهشگرتاب آوری

 

 

تاب آوری و اعتياد

2اعتياد بيان کننده يک حالت پاتولوژيک از يادگيری و حافظه است(malenka2007). اگر چه اين با تعاريف متداول از اعتياد در ظاهر تفاوتهايی دارد اما تاکيد وتوجه خاصی به اين مساله ميدهد که  مطالعه اعتياد نميتواند دور از مطالعات روانشناسی يادگيری وتربيتی و جدا از مطالعات نرولوژی و عصب شناختی خصوصا  درناحيه کرتکس مغز باشد به ويژه نواحی فروتنال و مراکز تشويق و پاداش  باشد.
پژوهشها نشان داده است که سطوح اکسيژن مصرفی حتی دراعتيادهای جنسی و پورنوگراف هم  دچار تغييرات شده است. بنا براين با سامانه ای يکپارچه و منسجم از ماده و شعورو شناخت  مواجهه  هستيم .از طرفی ديگر اختلالات نورولوژيک و عصب شناختي دراعتيادهای جنسی هم که رفتاری بيولوژيک است به مانند پرخوری و.. مشاهده و گزارش گرديده است. بر اساس اين دستاوردها ميتوان اذعان داشت پروتکل های درمان  برای موفقيت و اثر بخشی بهتر ميتوانند همزمان از درمانهای مکمل و همراه بهره بگيرند اين ميتواند شامل : دارو درمانی ، شناخت و رفتاردرمانی و يادگيری مهارتهای زندگی باشد. ادامه‌ی خواندن

مدرسه تاب آور

مشارکت اجتماعی از طریق تعدد وتنوع ذخایر رفتاری موجب توسعه و تقویت ” تاب آوری ” است.
مشارکت و حمایت های اجتماعی هم چنین میتواند به اصلاح طرحواره های رفتاری کمک کند.
این مهم در مدارس تاب آور به بهترین شکل انجام میگیرد.
کودکان و نوجوانان بخش عمده ای از زندگی خود را در مدرسه میگذارنند و این فرصت و ظرفیتی بی نظیر برای توسعه و تقویت تاب آوری است .
مدارس کانون آموزش رفتارهای سلامت محور هستند و این به نوبه خود میتواند به توفیقات تحصیلی دانش آموزان کمک کرده و یا در موارد خاص از افت تحصیلی ایشان جلوگیری کند.چرا که تاب آوری با موفقیت تحصیلی رابطه مثبت دارند(اسکلیزو همکاران ،۲۰۰۶).
توجه به تقویت و توسعه تاب آوری روانشناختی در مدارس میتواندآسیب پذیری اجتماعی را نیزبه نحو چشمگیری کاهش داده و امکان دستیابی به سطوح بالاتری از سلامت اجتماعی و بهزیستی روانشناختی را فراهم سازد.
ضمن اینکه در همین مدارس است که با مددکاری و یا مداخله می توان نارسایی ها خانوادگی و صدمات و آسیب های روانی و اختلالات رفتاری را پایش ، درمان و یا از بروز انواع آسیب ها متعدد دیگر جلوگیری کرد.
از سوی دیگر پایین آمدن سن آسیب ها و صدمات اجتماعی اهمیت توجه به تاب آوری جمعیت دانش آموزی را متذکر میگردد. آموزش و توفیقات تحصیلی با افزایش ذخایر شناختی موجب ارتقاء سلامت هستند.
همچنین علاوه بر مساله ” ذخایر شناختی ” پژوهشها نشان میدهد وجود حتی یک مربی ، معلم و مددکار صمیمی و حامی میتواند مانع جدایی دانش آموزان از مدرسه و ترک تحصیل خواهد بود.
از طرفی مبتنی بر شواهد دانش آموزان درس مربیان و معلمانی راکه بیشتر دوست می دارند بهتر انجام میدهند و نکته جالب توجه دیگر این است که چنانچه دانش آموزی در مدرسه احساس درک و حمایت اجتماعی کند وضعیت تحصیلی بهتری را تجربه و ارایه خواهد کرد.
در مجموع اهمیت انتظارات و توقعات تحصیلی در توسعه و تقویت تاب آوری به اثبات رسیده است(جانسون و هاوراد،۱۹۹۸).
با این مقدمه کوتاه میتوان به چند مولفه اصلی در مدارس تاب آور توجه داد:

-تاکید موکد بر موفقیت و ادامه تحصیل و وجلو گیری از خروج و ترک تحصیل بچه ها از مدرسه.
-نظارت دقیق بر عملکرد دانش آموزان ، والدین و مربیان ومعلمان و کارکنان مدارس ( ماستن ، ۱۹۹۸).
-فراهم سازی مشارکت های معنادار و همه جانبه در مدارس (راتر،۱۹۷۹).
علاوه بر این مدارس میتوانند با آموزش خود مراقبتی دربسیاری از آسیبهای اجتماعی نقش پیشگیرانه شایسته ای را ایفا کنند اساسا میتوان گفت مدارس کانون یادگیری و اصل و اساس سلامتی و مشارکت اجتماعی هستند . راه سعادت و سلامت از مدارس میگذرد.
در خاتمه به این اشاره میگردد که بهزیستی روانشناختی بسیار معمولی تر ازآن است که تصور میکنیم و براحتی در دسترس است . با این حال بچه ها به دوز پایینی از خطرات و چالشها نیازمند هستند که انتظار میرود کما فی السابق مدارس با توجه روز افزون به تقویت و توسعه ” تاب آوری”
بسترساز و حامی این مهم باشند.
ضروری به نظر میاید با توجه به مقتضیات زمانی و به منظور کاهش آسیب پذیری و افزایش تاب آوری ، ترویج و درک حمایت های اجتماعی توجه بیشتری را از آن خود سازد ، جرا که همگان واقف هستند سازه های اجتماعی قطره هایی هستند که دریا میشوند. و فی الواقع اجتماعی کردن هر مساله و مشکلی موجب تقویت راه حل آن موضوع خواهد بود.

محمدرضا مقدسی

 

منبع : وبسایت رسمی مددکاران اجتماعی ایران

 

کارگاه تاب آوری اردبیل

اردوی حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان مرکز اردبیل

اردوی یک روزه با شرکت دین پژوهان مرکز اردبیل در مورخه ۳ شهریور ماه در محل اردوگاه انصار الحسین (ع) سپاه در شهرستان سرعین برگزار گردید .

این اردو راس ساعت ۸ صبح با حرکت از مقابل مسجد دانشگاه محقق اردبیلی به مقصد اردوگاه آغاز شد و در محل همایشات اردوگاه با تلاوتی چند از کلام الله مجید و زمزمه سرود جمهوری اسلامی ایران و پخش کلیپ شروع شد و سپس مدیر مرکز اردبیل به خوش آمد گویی به حضار پرداختند و بعد از ایشان ، استاد مدعو جناب آقای محمد رضا مقدسی در موضوع تاب آوری ( تعامل مثبت و سازنده در شرایط نامساعد و آسیب زا ) که طی سه جلسه آموزشی و کارگاهی در صبح و عصر برگزار نمودند و در اثناء جلسات مسابقه ای با موضوع ویژگیهای خانواده موفق برگزار گردید و در پایان اردو دین پژوهان از آبگرم سرعین استفاده نمودند و در ساعت ۱۹:۳۰ شب اردو به اتمام رسید.

تاب آوری اردبیل 1 تاب آوری اردبیل 11 تاب آوری اردبیل

تاب آوری چیست؟

تاب آوری (چالشی در تعريف ، گستره ای در معنا)
تاب آوری فاقد تعريف جامعی است بهرحال از معانی مرتبط با انجام کاری در شرايط سخت و عموما بهتر از آنچه که انتظار ميرود تشکيل شده است.
اين معنا خودبخود به مهارتها وفرايندهای معمول و مقابله ای با چالش ها و ناملايمات اشاره داده و همگی را در برداشته و شامل خواهد بود.آنچه که بديهی است در هر دو زمينه علمی و عملی و در هردو بستر مفهومی و عملياتی تاب آوری نظارت دارد به ظرفيت و گنجايش تعامل و سازگاری و سازندگی با سختی های روزگار ، بنابراين با دوشرط اساسی برای خلق مفهوم وساخت تعريف تاب آوری مواجه خواهيم بود که عبارتند از :resilience
۱- تهديد ، شرايط سخت ويا تروما
۲-سازگاری و سازندگی
اکنون ميتوان مدعی بود و در واقع ناگفته پيداست که آنچه مورد توجه و بحث است چيزی فراتراز روانشناسی رشد است و بالندگی معمول حوزه عملياتی ومفهومی تاب آوری نيست و در واقع آنجا که سازگاری و سازندگی درشرايط اسيب زا و پر تنش اتفاق می افتد ميدان بحث و عرصه تاب آوری است. ادامه‌ی خواندن

تاب‌آوری در افراد نخبه و عادی

تاب‌آوری از حوزه‌های نوظهور روان‌شناسی می‌باشد و در دو دهه‌ اخیر جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است. با توجه به اهمیت این سازه روان‌شناختی و عدم بررسی آن در جامعه مهمی مانند نخبگان که نقش اساسی را در علم و تکنولوژی یک کشور ایفا می‌کنند، این پژوهش با هدف مطالعه تفاوت تاب‌آوری در دو گروه نخبگان و افراد عادی شکل گرفت.

مواد و روش‌ها: در پژوهش حاضر نمونه‌ای مشتمل بر ۱۶۹ نفر از نخبگان استان فارس و ۱۶۹ نفر از افراد عادی انتخاب و توسط مقیاس تاب‌آوری Connor و Davidson مورد ارزیابی قرار گرفتند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS نسخه ۱۶ و آزمون آماری t استفاده شد. یافته‌ها: تاب‌آوری در نخبگان با ۱۶/۴ = t در سطح معنی‌داری ۰۰۱/۰ > P به طور معنی‌داری از افراد عادی بالاتر بود.

 استنتاج: بالا بودن سطح تاب‌آوری در نخبگان را می‌توان به قدرت خلاقیت، حل مسأله، خودکارامدی، برنامه‌ریزی و هوش شناختی بالاتر آنان مرتبط دانست.

تاب آوری نخبگان و افراد عادی 

 

اثربخشی آموزش شیوه‌های مقابله با استرس بر تاب‌آوری، اضطراب، افسردگی و استرس بیماران مبتلا به ضایعه نخاعی

افسردگی، اضطراب و استرس یکی از مشکلات عمده در زندگی روزمره افراد مبتلا به ضایعه نخاعی محسوب می‌شود. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی آموزش شیوه‌های مقابله با استرس و تأثیر آن بر میزان تاب‌آوری، اضطراب، افسردگی و استرس در این دسته از بیماران است.

روش کار: این مطالعه یک تحقیق نیمه آزمایشی بر ۳۲ بیمار (۱۶ زن و ۱۶ مرد) مبتلا به ضایعه نخاعی ناشی از تصادف با وسیله نقلیه در محدوده سنی ۲۳ تا ۳۶ سال با آسیب از نوع پاراپلژی در استان تهران است که از زمان وقوع ضایعه نخاعی آن‌ها بیش از ۵ سال نگذشته است. بیماران به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و گروه کنترل تقسیم شدند. بعد از تکمیل پرسش‌نامه‌های تاب‌آوری دیویدسون و پرسش‌نامه اضطراب، افسردگی و استرس DASS-21، شیوه‌های مقابله با استرس در هشت جلسه ۹۰ دقیقه‌ای به گروه آزمایش آموزش داده شد. بعد از این آموزش، دوباره پرسش‌نامه‌ها توسط هر دو گروه تکمیل شد. آزمون آماری مورد استفاده تحلیل کوواریانس بود.

یافته‌ها: نتایج نشان داد آموزش شیوه‌های مقابله با استرس موجب افزایش معنادار میزان تاب آوری (۰۴۸/۰P)، کاهش معنادار میزان افسردگی (۰۴۶/۰P) و استرس (۰۲۲/۰P) در بیماران مبتلا به ضایعه نخاعی می‌شود، ولی باعث کاهش معنادار میزان اضطراب آنان نمی‌شود (۴۷۳/۰P).

نتیجه‌گیری: آموزش شیوه‌های مقابله با استرس در کاهش میزان افسردگی، استرس و افزایش تاب‌آوری بیماران مبتلا به ضایعه نخاعی نقش به سزایی دارد.

اثربخشی آموزش شیوه‌های مقابله با استرس

بر تاب‌آوری، اضطراب، افسردگی و استرس بیماران مبتلا به ضایعه نخاعی

نقش اعتماد در روابط بین فردی و تاب آوری خانواده در رضایت زناشویی زوج های شاغل

این پژوهش با هدف بررسی رابطه اعتماد در روابط بین فردی و تاب آوری خانواده با رضایت زناشویی اجرا شد.

پژوهش حاضر توصیفی، از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه زوج هایی که یکی از آنها در شهرداری شهر تهران شاغل بوده و حداقل یک سال از ازدواج آنها گذشته است. که از میان آنها ۳۸۱ زن و مرد به شیوه نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب و با پرسشنامه های رضایت زناشویی انریچ، پرسشنامه اعتماد در روابط بین فردی و مقیاس تاب آوری خانواده مورد آزمون قرار گرفتند. داده ها از طریق آمار توصیفی (شاخص های گرایش به مرکز و شاخص های پراکندگی) و آمار استنباطی (رگرسیون چند گانه) و از طریق نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد که اعتماد در روابط بین فردی و تاب آوری خانواده با رضایت زناشویی همبستگی مثبت و معناداری دارند (۰۱/۰p <). سازه های حل تعارض و رضایت زناشویی می توانند تغییرات مربوط به تاب آوری خانواده را در سطح آلفای ۰۱/۰ پیش بینی کنند. و این دو متغیر به ترتیب ۴۷۸/۰ و ۳۸۴/۰ درصد از تغییرات تاب آوری خانواده را تبیین می کنند. و سازه های ارتباطات و رضایت زناشویی می توانند تغییرات مربوط به اعتماد در روابط بین فردی را در سطح آلفای ۰۱/۰ پیش بینی کنند. و این دو متغیر به ترتیب ۳۲۹/۰ و ۴۵۳/۰ درصد از تغییرات اعتماد در روابط بین فردی را تبیین می کنند. نتایج پژوهش اهمیت اعتماد در روابط بین فردی و تاب آوری خانواده بر رضایت مندی زناشویی را آشکار ساخت.

نقش اعتماد در روابط بین فردی و تاب آوری خانواده در رضایت زناشویی زوج های شاغل

 

فراخوان تاب آوری

تاب آوری

خانه تاب آوری آمادگی خود را جهت درج و انتشار آثار یا اخبار کلیه فعالیتهای مرتبط به تاب آوری اعلام مینماید

ما دراین خانه پذیرای تمامی پیشکسوتان ، اساتید ، مولفین و مترجمین عزیز، علاقه مندان و فعالان حوزه های مختلف علوم رفتاری ، روانشناختی و علوم اجتماعی که بصورت ویژه در زمینه تاب آوری فعال یا صاحب اثر هستند خواهیم بود

تاب آوری و اضطراب اجتماعی مدیران مؤسسات قرآنی عضو اتحادیه تشکل های قرآنی کشور

هدف پژوهش حاضر، نقش ،تاب آوری و اضطراب اجتماعی در مدیران است. بدین منظور از ۸۳ مدیر مؤسسه قرآنی بصورت تصادفی ساده انتخاب و در پژوهش شرکت کردند. برای سنجش مدیران از مقیاس تابآوری ) CD-RISC ( و اضطراب اجتماعی (SPIN) و برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است.

یافته: با توجه به یافته های پژوهش، ضریب همبستگی مثبت و با شدت متوسط) ۳٫۵۵۶ ( بین دو متغیر، تاب آوری و فوبیایاجتماعی وجود دارد. با توجه به اینکه میزان معناداری) sig ( بدست آمده ۳٫۳۸۳ است پس فرضیه تایید می شود. همچنین بین متغیرهای فوبیای اجتماعی، سن و تحصیلات با میزان معناداری) sig ( بدست آمده ۳٫۳٫۱ و ۳٫۵۶۲ ؛ نتیجه فرضیه سوم رد میشود. همچنین در فرضیه چهارم، در بین مؤلفه های اضطراب اجتماعی، متغیر مؤلفه ناراحتی فیزیولوژیک دارای بیشترین اهمیت است و سهم بیشتری در تبیین متغیر وابسته دارد و پس از آن مولفه ترس و اجتناب توان تبیین واریانس را داشته است.

تاب آوری و اضطراب اجتماعی مدیران مؤسسات قرآنی عضو اتحادیه تشکل های قرآنی کشور

مقیاس کوتاه تاب‏آوری در ورزشکاران معلول و جانباز؛ ویژگی‎های روان‌سنجی نسخه فارسی

تاب‌آوری، توانایی سازگاری مثبت فرد در پاسخ به موقعیت‌های مشکل‌آفرین زندگی است. با توجه به اهمیت تاب‌آوری، ساخت ابزارهایی مناسب، برای سنجش و اندازه‌گیری آن مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس فارسی نسخه کوتاه تاب‏آوری در ورزشکاران معلول و جانباز بود

ابزار و روش‌ها: در این پژوهش در سال ۱۳۹۴، ۱۶۸ نفر (۱۰۰ مرد و ۶۸ زن) از معلولان و جانبازان ورزشکار شهر تهران در سطوح مختلف مهارتی و در رشته­های مختلف که در یکی از مفاصل بدن (کمر، ران، زانو و غیره) دچار آسیب شده بودند، به‌طور تصادفی انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار پژوهش، مقیاس فارسی نسخه کوتاه‌شده تاب‌آوری کانر- دیویدسون بود. به‌منظور بررسی روایی سازه مقیاس فارسی نسخه کوتاه تاب‏آوری، از تحلیل عاملی تاییدی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری، برای تعیین همسانی درونی از ضریب آلفای کرونباخ و برای تعیین پایایی زمانی از ضریب همبستگی درون‌طبقه­ای استفاده شد.

یافته‌ها: شاخص‌های برازندگی به‌دست‌آمده، نشان‌دهنده روایی سازه و برازندگی مطلوب مقیاس فارسی نسخه کوتاه تاب‏آوری بود. همچنین همسانی درونی با ضریب آلفای کرونباخ برابر ۷۶/۰ و پایایی زمانی نیز با ضریب همبستگی درون‌طبقه‌ای ۷۶/۰، از مقادیر قابل قبولی برخوردار بودند.

نتیجه‌گیری: مقیاس فارسی نسخه کوتاه تاب‌آوری از روایی و پایایی قابل قبولی در بین ورزشکاران معلول و جانباز برخوردار است.

مقياس كوتاه تاب آوري در ورزشكاران معلول و جانباز؛ ويژگي هاي روان سنجي نسخه فارسي

resiliency iran 3

بررسي رابطه بين باور به سقف شيشه اي و موفقيت ذهني کارکنان زن در شهرداري شيراز

هدف اصلي اين تحقيق، بررسي رابطه بين باور به سقف شيشه اي و موفقيت ذهني کارکنان زن در شهرداري شيراز است. روش اين تحقيق، از منظر هدف از نوع تحقيقات کاربردي است و طرح تحقيق به صورت توصيفي- همبستگي به شيوه پيمايشي است، جامعه آماري اين پژوهش کليه کارکنان زن در شهرداري شيراز با تعداد ۶۰۰ نفر کارمند مي باشد که جهت برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد، که ۲۲۹ نفر مناسب اين تحقيق بودند. از نرم افزار Spss استفاده گرديد که ابتدا مشخصات توصيفي متغيرهاي تحقيق نظير درصد فراواني کمينه- بيشينه بدست آمد. پس از ارائه ماتريس همبستگي از روش رگرسيون چندمتغيره جهت تعيين سهم متغيرهاي پيش بين در متغيير ملاک استفاده گرديد.
کليدي ترين نتايج اين پژوهش اين است که: بين باور به سقف شيشه اي زنان و موفقيت ذهني و هم چنين ابعاد آن ارتباط منفي و معناداري وجود دارد. همچنين بين بعد تاب آوري از سقف شيشه اي و موفقيت ذهني و ابعاد آن ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد و بين بعد انکار کردن سقف شيشه اي و موفقيت ذهني و ابعاد آن رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. بين بعد کناره گيري سقف شيشه اي و موفقيت ذهني و ابعاد آن رابطه منفي و معناداري وجود دارد و بعد پذيرش با موفقيت ذهني و ابعاد آن شامل رضايت شغلي رابطه منفي و معني داري وجود دارد. همچنين بعد تاب آوري از سقف شيشه اي بيشترين نقش را در تبيين موفقيت ذهني دارد.

سقف شیشه ای و تاب آوری

resiliency woman

بررسی سلامت عمومی، تاب‌آوری و مکانیسم‌های دفاعی در افراد مبتلا به سردرد میگرنی

میگرن یک بیماری مغز و اعصاب است که از نظر اتیولوژی چندین عامل در شروع و یا تشدید آن تأثیر می‌گذارد. یکی از عوامل مؤثر بر این بیماری عوامل روان‌شناختی همچون مکانیزم‌های دفاعی، تاب‌آوری و سلامت عمومی می‌باشد، در این تحقیق به بررسی رابطه بین سلامت عمومی، تاب‌آوری و مکانیسم‌های دفاعی و همچنین پیش‌بینی سلامت عمومی افراد مبتلا به میگرن که دارای تاب‌آوری بالایی بوده و از مکانیسم‌های دفاعی رشد یافته استفاده می‌نمایند، پرداخته می‌شود. مواد و روش‌ها: در این تحقیق ۵۰ نفر از زنان مبتلا به سردرد میگرنی شهرستان بوشهر با استفاده از پرسشنامه‌ی سبک‌های دفاعی، تاب‎آوری و سلامت عمومی و از طریق آزمون آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون در نرم‌افزار SPSS ویرایش ۱۷ مورد مطالعه قرار گرفتند.

یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد که افراد مبتلا به سردرد میگرنی بیشتر از مکانیسم دفاعی رشد نایافته و روان آزرده استفاده می‌کنند و بین وخامت سلامت عمومی با تاب‌آوری و همچنین با مکانیسم دفاعی رشد یافته رابطه منفی معنادار (۰۰۳/۰=p) و بین این وخامت با مکانیسم‌های دفاعی رشد نایافته (۰۴۱/۰=p) و مکانیسم‌های دفاعی روان آزرده (۰۴۰/۰=p) رابطه مثبت معناداری وجود دارد. از طرف دیگر بین تاب‌‎آوری با مکانیسم‌های دفاعی روان آزرده (۰۴/۰=p) و تاب‌آوری با مکانیسم‌های رشد نایافته (۰۰۹/۰=p) رابطه منفی و بین تاب‌آوری با مکانیسم‌های دفاعی رشد یافته رابطه مثبت معناداری (۰۰۳/۰=p) وجود دارد. همچنین هر اندازه فرد بیشتر از مکانیزم‌های دفاعی رشد یافته استفاده کند از میزان وخامت سلامت عمومی او نیز کاسته خواهد شد، اما این رابطه با حضور متغیر تاب‌آوری قوی‌تر خواهد شد.

نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد که افراد میگرنی‌ای که از مکانیسم‌های دفاعی رشد یافته استفاده می‌کنند در شرایط تاب‌آوری بالا از سلامت عمومی مطلوب‌تری (وخامت کمتر در سلامت عمومی) برخوردار خواهند شد.

سلامت عمومی، تاب‌آوری و مکانیسم‌های دفاعی در افراد مبتلا به سردرد میگرنی

مقایسه میانگین نمرات افسردگی،کیفیت خواب و تاب آوری در مبتلایان به سردردهای میگرنی و تنشی با افراد عادی

سردرد یکی از شایع ترین شکایات انسان است که علل متفاوتی دارد و نوع تنشی و میگرنی آن بسیار شایع است و افسردگی، مشکلات خواب و تا ب آوری کم در بیماران مبتلا به سردردهای میگرنی و تنشی بیشتر است. هدف این مطالعه، مقایسه میانگین نمرات افسردگی، کیفیت خواب و تا ب آوری مبتلایان به سردردهای میگرنی و تنشی با افراد عادی بود.

مواد و رو شها: این پژوهش یک مطالعه تحلیلی- مورد شاهدی است. نمونه پژوهش عبارت از ۴۴ بیمار مبتلا به سردرد تنشی و ۴۲ بیمار مبت ال به سردرد میگرن بود که از بین بیماران دارای تشخیص سردرد مراجعه کننده به کلینی کهای سردرد درمانگا ههای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز انتخاب شدند و ۴۳ آزمودنی بهنجار که با توجه به متغیرهای سن، جنسیت و تحصیلات با دو گروه دیگر همتا شدند. برای گردآوری داد ه ها از پرسشنامه های افسردگی بک، کیفیت خواب پیتسبورگ و تا بآوری کانر و دیویسون استفاده شد. داده ها با روش تحلیل واریانس چند متغیره تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها: بین میانگین نمرات افسردگی، کیفیت خواب و تا بآوری در بیماران مبتلا به سردرد میگرنی و تنشی با افراد عادی تفاوت معن یداری ۱۲ در بیماران دارای سردرد میگرنی بالاتر از دو گروه دیگر /۳۳±۳/ ۱۸ و کیفیت خواب ۳۰ /۸۰±۲/ میانگین افسردگی ۴۱ .)P>0/ وجود داشت ) ۰۱ ۳۵ در بیماران دارای سردرد میگرنی پا یی نتر از بیماران دارای سردرد تنشی و افراد بهنجار است. /۸۰±۳/ است. همچنین میانگین متغیر تا بآوری ۰۴ نتیج هگیری: با توجه ب هوجود ارتباط معن یدار بین سردردهای مزمن با افسردگی، اخت اللات خواب و تا بآوری پا یین، در تشخیص، پی شآگهی و درمان سردردهای مزمن، بایستی ارزیابی جنب ههای روانی همراه سردرد مورد نظر قرار گیرد.

افسردگی کیفیت خواب و تاب آوری مبتلایان به میگرن

A man sleeping

A man sleeping