مقایسه تجارب معنوی و تاب‌آوری در زنان مبتلا به سرطان پستان تحت پرتو درمانی و همتایان عادی

پژوهش حاضر، به منظور بررسی مقایسه‌ای تجارب معنوی و تاب‌آوری در زنان مبتلا به سرطان پستان تحت پرتو درمانی و همتایان عادی انجام شد.

مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع مقایسه‌ای پس‌رویدادی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه زنان مبتلا به سرطان پستان تحت پرتو ‌درمانی و همتایان عادی مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی از اردیبهشت تا اوایل مهر ۱۳۹۲ تشکیل دادند. نمونه پژوهش به روش در دسترس و به تعداد ۵۰ نفر از میان زنان مبتلا به سرطان پستان دارای سابقه جراحی و ماستکتومی انتخاب شدند که دوره شیمی درمانی را به اتمام رسانده و تحت پرتو درمانی بودند و در مقایسه با ۵۰ نفر از همتایان عادی قرار گرفتند که از نظر سن، تحصیلات، وضعیت تأهل با گروه مطالعه مشابه بودند. داده‌های پژوهش با استفاده از مقیاس تجارب معنوی روزانه و مقیاس تاب‌آوری Connor و Davidson جمع‌آوری گردیده و توسط نرم‌افزار SPSS و روش آماری تحلیل واریانس چند متغیره و t مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: بین تجارب معنوی زنان مبتلا به سرطان پستان با زنان سالم تفاوت معنی‌داری به لحاظ آماری وجود داشت (۰۵/۰ > P). تجارب معنوی زنان مبتلا به سرطان پستان بیشتر از زنان سالم بود. همچنین، بین تاب‌آوری زنان مبتلا به سرطان پستان با همتایان عادی تفاوت معنی‌داری وجود داشت (۰۵/۰ P <). تاب‌آوری زنان سالم بیشتر از زنان مبتلا به سرطان پستان بود.

نتیجه‌گیری: تجارب معنوی و تاب‌آوری در بیماران مبتلا به سرطان پستان و تحت پرتو درمانی تأثیرگذار بود. از این‌رو، به نظر می‌رسد که یافتن روش‌هایی برای افزایش تاب‌آوری و تجارب معنوی در بهبود و کنترل بیماری آنان ضروری است. پیشنهاد می‌شود که پژوهش‌های آینده، با الهام از نتایج این پژوهش در پی ارتقای قدرت تاب‌آوری زنان مبتلا به سرطان برآمده و به بررسی اثرات آن بر سلامت روان و کیفیت زندگی این گروه از بیماران اقدام نمایند.

مقایسه تجارب معنوی و تاب‌آوری در زنان مبتلا به سرطان پستان تحت پرتو درمانی و همتایان عادی

iran resiliency

نقش میانجی گری تاب آوری و توانمندسازی کارکنان در رابطه بین رهبری تحول آفرین و عملکرد نوآورانه

سازمان­های امروزی برای رویارویی با محیط پویای پیرامون خود، نیازمند انعطاف­پ ذیری، چابکی و عملکرد نوآورانه می­ باشند؛ به همین سبب بایستی سبک رهبری مناسب و تأثیرگذار بر عملکرد نوآورانه را پیش گیرند. این تحقیق، به بررسی تأثیر رهبری تحول­ آفرین بر عملکرد نوآورانه با توجه به نقش میانجی توانمندسازی و تاب­ آوری پرداخته است. جامعۀ آماری این تحقیق، کارکنان یک سازمان دولتی می ­باشد. نتایج حاصل بر پایۀ ۲۱۰ پرسشنامه گردآوری­ شده حاکی از آن است که، رهبری تحول­ آفرین بر عملکرد نوآورانه، توانمندسازی و تاب­ آوری اثر مستقیم و معنی ­داری دارد و همچنین تاب­ آوری بر توانمندسازی اثر مستقیم و معنی ­داری دارد. دیگر یافته­ های تحقیق نشان می­دهد که رهبری تحول آفرین بر عملکرد نوآورانه با نقش میانجی توانمندسازی و رهبری تحول­ آفرین بر توانمندسازی با نقش میانجی تاب­ آوری، و تاب­ آوری بر عملکرد نوآورانه با نقش میانجی توانمندسازی تأثیرگذار بوده است. همچنین تاب­ آوری و توانمندسازی بر عملکرد نوآورانه تأثیر مستقیم نداشته است و میانجی تاب ­آوری نتوانسته است نقش تسهیل­ گری را بین رهبری تحول ­آفرین و عملکرد نوآورانه ایفا کند. درنهایت، پیشنهادهای کاربردی حاصل از نتایج تحقیق، جهت ارتقای عملکرد نوآورانه در جامعه هدف، ارائه شد.

نقش میانجی گری تاب آوری و توانمندسازی کارکنان در رابطه بین رهبری تحول آفرین و عملکرد نوآورانه

پیش‌بینی دلزدگی زناشویی بر مبنای کارکرد خانواده، تاب­آوری فردی و باورهای معنوی | خانه تاب آوری

بررسی اثربخشی معنادرمانی به شیوه گروهی بر تاب آوری و احساس تنهایی دختران دانشجوی دارای نشانگان ضربه عشق

چکیده پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی معنادرمانی به شیوه گروهی بر تاب آوری و احساس تنهایی دختران دانشجوی دارای نشانگان ضربه عشق انجام شده است.طرح این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه پژوهشی در این تحقیق را کلیه دانشجویان دختر دانشگاه کردستان تشکیل داده اند که در سال تحصیلی ۱۳۹۳-۱۳۹۲ مشغول به تحصیل بوده اند. نمونه گیری با استفاده از روش نمونه گیری داوطلبانه بوده که در مجموع ۲۴ نفر از دانشجویان مراجعه کننده که نمرات بالایی را در پرسشنامه نشانگان ضربه عشق کسب کردند به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند (هر گروه ۱۲ نفر). سپس پرسشنامه های تاب آوری کانر-دیویدسون و احساس تنهایی توسط دو گروه تکمیل شد. گروه آزمایش به مدت ۱۰ جلسه تحت روش معنادرمانی گروهی قرارگرفت. پس از اتمام دوره درمانی هر دو گروه مجددا ً مورد آزمون فوق قرار گرفتند. نتایج، به کمک نرم افزار spss نسخه ۲۱ تجزیه و تحلیل شد.

روش آماری شامل آمار توصیفی (شامل میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره ها) و آمار استنباطی (آزمون تحلیل کوواریانس) بود.نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد که بین نمرات پس آزمون تاب آوری و احساس تنهایی دو گروه آزمایشی و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد(۰۵/۰P<). همچنین نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که بین نمرات پس آزمون نشانگان ضربه عشق بین دو گروه تفاوت معنادار وجود دارد.(۰۵/۰P<.)نتایج نشان داد که معنادرمانی به شیوه گروهی می تواند به عنوان درمان موثری در کاهش احساس تنهایی و نشانگان ضربه عشق دانشجویان به کار برده شود. این درمان در افزایش تاب آوری نیز سودمند است.

 اثربخشی معنادرمانی به شیوه گروهی بر تاب آوری و احساس تنهایی دختران دانشجوی دارای نشانگان ضربه عشق

 

marriage-05

 

شادکامی و ادراک الگوهای ارتباطی خانواده: نقش واسطه‌ای سرمایه روان‌شناختی

پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی شادکامی بر اساس الگوهای ارتباطی خانواده با واسطه سرمایه روان‌شناختی در دانشجویان انجام شد. دویست و هفتاد نفر (۱۲۳ پسر، ۱۴۷ دختر) از دانشجویان دانشگاه شیراز به روش نمونه‌برداری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند و به پرسشنامه الگوهای ارتباطی خانواده (فیتزپاتریک و ریچی، ۱۹۹۷)، پرسشنامه سرمایه روان‌شناختی (لوتانز و آولیو، ۲۰۰۷)، و پرسشنامه شادکامی آکسفورد (آرگیل، ۲۰۰۱) پاسخ دادند. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان مبتنی بر مراحل بارون و کنی (۱۹۸۶) نشان دادند جهت‌گیری گفت و شنود پیش‌بینی‌کننده مثبت شادکامی است. همچنین، جهت‌گیری گفت و شنود، ابعاد سرمایه روان‌شناختی یعنی خودکارآمدی، امیدواری، تاب‌آوری و خوش‌بینی را به طور مثبت پیش‌بینی‌ کرد اما جهت‌گیری همنوایی قادر به پیش‌بینی هیچ‌ یک از ابعاد سرمایه روان‌شناختی نبود. در نهایت، سرمایه روان‌شناختی در رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده و شادکامی نقش واسطه‌ای را ایفا کرد. در مجموع یافته‌ها نشان دادند ارتباط مطلوب در خانواده، زمینه‌های تعامل بیشتر را برای اعضا فراهم کرده و با رشد بسیاری از توانایی‌های فردی منجر به شادکامی می‌شود.

شادکامی و ادراک الگوی ارتباطی خانواده

marriage-05

پیش بینی شادکامی بر اساس ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده با واسطه گری تاب آوری در دانش آموزان

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه گری تاب آوری در رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده و شادکامی در دانش آموزان مقطع متوسطه بود. بدین منظور۱۸۶ دانش آموز دختر و پسر مقطع متوسطه شهر شیراز با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه الگوهای ارتباطی خانواده (کوئرنر و فیتزپاتریک، ۲۰۰۲)، مقیاس تاب آوری (کانر و دیویدسون، ۲۰۰۳) و پرسشنامه شادکامی آکسفورد (هیلز و آرجیل،۲۰۰۱)، استفاده شد. نتایج تحلیل های آماری نشان داد که بین ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده، تاب آوری و شادکامی رابطه معناداری وجود دارد، به این صورت که بین جهت-گیری گفت و شنود خانواده، تاب آوری و شادکامی رابطه مثبت و بین جهت گیری همنوایی خانواده، تاب آوری و شادکامی، رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین، بین تاب آوری و شادکامی نیز رابطه مثبت و معناداری وجود داشت. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که جهت گیری گفت و شنود خانواده، پیش بینی کننده مثبت و معنادار تاب آوری و شادکامی فرزندان و جهت گیری همنوایی خانواده، پیش بینی کننده منفی بوده است. همچنین، تاب آوری در رابطه بین جهت گیری گفت و شنود و شادکامی نقش متغیر واسطه ای سهمی و در رابطه بین جهت گیری همنوایی و شادکامی، نقش واسطه ای کامل را ایفا می‌کند.

واسطه گری تاب آوری در رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده و شادکامی

تاب آوری resilience

بررسی رابطه ادراک از محیط یادگیری کلاس با تاب آوری تحصیلی

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ادراک از محیط کلاس با تاب آوری تحصیلی در دانش آموزان راهنمایی منطقه دو شهر تربت حیدریه بوده است. تعداد۲۵۰ پسر دوره راهنمایی تحصیلی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، انتخاب و در پژوهش شرکت کرده اند. ابزارهای جمع آوری داده دو پرسشنامه استاندارد؛ ادراک از کلاس جنتری، گابل و ریزا و پرسشنامه ی تجدید نظر شده تاب آوری تحصیلی مارتین و مارش بوده است. داده‌‌های حاصل به کمک آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تحلیل شده است. نتایج نشان داد؛ بین ادراک از محیط کلاس و تاب آوری تحصیلی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. ابعاد ادراک از کلاس؛ چالش، لذت و انتخاب (۰/۵۶) از میزان تاب آوری تحصیلی دانش آموزان راهنمایی را تبیین و پیش بینی می‌کند بنایراین توصیه می‌شود که برای بالابردن میزان تحمل و تاب آوری دانش آموزان در برابر مشکلات تحصیلی، معلمان و دبیران مترصد بهبود ادراک دانش آموزان از کلاس به عنوان عاملی مرتبط، باشند.

ادراک از محیط و تاب آوری تحصیلی

iran resiliency site

راهنمای عملی آموزش تاب‌آوری در خانواده

هدف از رویکرد تاب‌آوری خانواده، شناسایی و تقویت فرایندهای تعاملی کلیدی است که به خانواده‌ها این توانایی را می‌دهد تا در برابر چالش‌های اخلال‌گر زندگی مقاومت کرده و به حالت طبیعی خود بازگردند. کتاب حاضر با آموزش مهارت‌های تاب‌آوری و نشان دادن راهنمایی‌ها و راهکارهایی برای پرورش این مهارت‌ها در زوجین می‌تواند به عنوان یک راهنمای عملی برای بهره‌گرفتن از بهترین روابط خانوادگی باشد.

این کتاب در تیراژ ۵۰۰ نسخه در چاپ اول توسط انتشارات معاصر  بتعدا صفحات ۲۴۸ بقلم دکتر محمد حاتمی و فروغ رمضانی منتشر و در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است 

 

کارگاه تاب آوری شبه خانواده استان گیلان

  شبه خانواده معاونت اجتماعی اداره کل بهزیستی گیلان کارگاه آموزشی تاب آوری برگزار کرد .

 این دوره آموزشی بمدت چهار روز ازتاریخ ۲۴ لغایت ۲۸ بهمن ماه جاری درهتل زیبای مارلیک  رشت برگزار گردید.

در این دوره تمامی مربیان ، مددکاران ،روانشناسان و مسئولین و مدیران مراکز شبه خانواده در بخشهای دولتی وغیردولتی استان گیلان حضور داشتند.

resilience rasht گزارش وپوشش خبری این کارگاه آموزشی توسط پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران انجام شد.

resilience rasht1 tabavary

نان هندرسون ( Nan henderson )

nan henderson

خانم نان هندرسون استاد مددکاری اجتماعی واز نام آوران تاب آوری دنیا و چهره ای شناخته شده دراین حوزه به شمار می آید .
وی در سال ۱۹۹۶ به همراه بونی برنارد( موسسه تاب آوری در عمل) را با تمرکز به تقویت و ترویج تاب آوری روانشناختی تاسیس کرد. موسسه تاب آوری در عمل مطالعه و تحقیق و پژوهش در تاب آوری را موضوع کار خود میداند .

خانم هندرسون حداقل در ۲۵ کشور دنیا برای تدریس و آموزش تاب آوری دعوت شده است .آثار خانم نان هندرسون در نقاط مختلف دنیا مورد توجه بوده و برخی از آثار ایشان حداقل به زبانهای فرانسوی ، روسی و اسپانیایی نیزترجمه شده است . هم چنین کارگاههای آموزش تاب آوری توسط خانم هندرسون حداقل در ۴۵ ایالت امریکا برگزار گردیده واین روند کماکان ادامه دارد .
ازخانم هندرسون مقالات متعدد و ۵ کتاب تخصصی در زمینه تاب آوری منتشر شده است . وی هم چنین در مدرسه ملی مددکاران اجتماعی و نیروی هوایی ارتش ایالات متحده امریکا و چندین موسسه پیشگیری و ارتقائ سلامت و مراکز دانشگاهی مشغول تدریس تاب آوری است .
خانم نان هندرسون بعنوان متخصص تاب آوری و استاد مددکاری اجتماعی درسرتاسر دنیا شناخته شده است.

home of resiliency

برگزاری کارگاه تاب آوری در مرکز تحقیقات بیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

resilience iran kermanshahاعضا هیئت علمی و پژوهشگران مرکز تحقیقات بیولوزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در کارگاه تاب آوری شرکت کردند .این کارگاه درمرکز زنده یاد دکتر حمید راهی با تدریس محمدرضا مقدسی وتوجه ویژه به موج چهارم مطالعات تاب آوری برگزار گردید.

توضیح اینکه موج چهارم تاب آوری به مفاهیم اپی ژنتیک ، نرو بیولوژی و نرو فیزیولوژی تاکید ویژه دارد.

 

انتشارات ورجاوند ، ساکن خانه تاب آوری شد

 نشر ورجاوند تمایل و همراهی خود را برای انتشار آثار مولفین و مترجمین درحوزه تاب آوری اعلام کرد، مدیرعامل ورجاوند ضرورت و اهمیت موضوع را  یاد آور واز عزم این انتشارات برای نشر و ترویج آثار حوزه تاب آوری خبرداد.
اساتید ، پژوهشگران ، مولفین ومترجمین در عرصه تاب آوری میتوانند مستقیما با تلفن های ارایه شده تماس حاصل فرمایند.
آدرس وبسایت انتشارات ورجاوند درذیل آمده است.

www.vnco.ir

 

resilience varjavand

کارگاه تاب آوری در کلینیک مددکاری بامداد برگزار شد .

در روزهای ۱۵ و ۱۶ ماه جاری کلینیک بامداد با  برگزاری کافه مقاله و کارگاه یکروزه تاب آوری میزبان

علاقه مندان به تاب آوری بود.

در این جلسات علاوه بر علاقه مندان و دانشجویان ، مددکاران و مربیان بنیاد همدلان کودک و نوجوان حضور داشتند.

resilience teh bamdadresilience iran 111

رشد تاب آوری( رویکرد شناختی -رفتاری)

1کتاب رشد تاب آوری ( رویکرد شناختی -رفتاری) با ترجمه آقای حسن صادقی  و خانمها  مریم شهری ، محدثه موذنی ، سارا عابدی و آزاده حق شناس توسط انتشارات نگرش روز چاپ و روانه بازارگرید .  پیشگفتار این کتاب درذیل آورده شده است .

پیشگفتار مترجم:

افراد چگونه می­توانند در مقابل درد، تراژدی، غم و اندوه حوادث زندگی دشوار مقاومت کنند؟ چه اتفاقی می­افتد که یک رویداد مشابه برای دو نفر اتفاق می­افتد، یکی می­تواند از پس آن بربیاید اما دیگری نابود می­شود؟ توانایی برگشت به عقب و حرکت به جلو بعد از یک شکست، اشاره به میزان تاب­ آوری افراد دارد که چطور با یادگیری و به­ کارگیری اصول تاب­ آوری بتوان در مواجهه با دشواری­ها عمل کرد. تاب­ آوری به طور بالقوه در همه افراد وجود دارد. تمرکز بر عوامل تاب ­آوری اغلب به معنای تمرکز بر نقاط قوت به جای نقاط ضعف می­باشد که کمک می­کند افراد بتوانند مشکلات را پیش­ بینی و به ­طور مناسب با آن مقابله کنند. تاب ­آوری در پیشگیری از بروز مشکلات روان­شناختی مانند افسردگی در سطح گسترده نقش مهمی دارد. کتاب حاضر یک نمای کلی و راهنمای ساختمان تاب­ آوری از دیدگاه مبتنی بر شواهد ارائه می­دهد.در این کتاب ننین و پروفسور درایدن یک تعریف بسیار دقیق از تاب­ آوری بیان کرده ­اند که عبارت از «شامل مجموعه­ای از پاسخ­های شناختی، رفتاری و هیجانی انعطاف­ پذیر به سختی­های حاد یا مزمن است که می­تواند غیر معمول و یا پیش پا افتاده باشد». این پاسخ قابل یادگیری و درک توسط همه می­باشد. تاب­ آوری یک کیفیت و ویژگی نادر نیست که به صورت انتخابی به افراد داده شده باشد. در حالی که بسیاری از عوامل بر رشد آن تأثیرگذار هستند، یکی از مهم­ترین عناصر دخیل در آن، نگرش افراد در مقابله با سختی­ها است. بنابراین نگرش (به معنی) قلب تاب ­آوری می­باشد. این کتاب در نوع خود جذاب و آسان برای خواندن می­باشد که آموزشی، آکادمیک و از نظر پژوهشی غنی و حاصل تجربه بالینی می­باشد و در کل به سبک سری کتاب­های «خود-کمک کننده» نوشته شده است. اپیکتت می­گوید «افراد بیشتر از آنکه توسط اتفاقات و رویدادها دگرگون شوند، با قضاوت خود در مورد آنها دچار دگرگونی می­شوند». که ننین آن را «پایه و اساس چشم­ انداز تاب­ آوری» می­نامد. این نگرش اساس «مدل شناختی» مدرن از اختلالات هیجانی می­باشد. بنابراین افراد با قضاوت­ها و نیات (رفتارها و نگرش) صحیح می­توانند خود را کنترل و در مواجهه با رویدادها و اتفاقات بیرونی مقاوم و ایمن باشد. در این کتاب آموزش و به­ کارگیری این رویکرد آورده شده است.مترجمین کتاب حاضر امیدوارند مطالعه این کتاب برای مخاطبین گرانقدر که دانشجویان رشته روان­شناسی و مددکاری و متخصصین در حوزه مشاوره و درمانگری می­باشد، مفید واقع شود.