خاتمه دوره مقدمات تاب آوری در بنیادکودک کرمانشاه

kermanshah

بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد کودک این دوره آموزشی به همت پرسنل زحمتکش بنیادکودک دفترِ کرمانشاه از آبان ماه آغاز و به صورت هفتگی برگزار و مورد استقبال چشمگیر خانواده‌های تحت حمایت قرار گرفت پیش از این نیز بنیادکودک در راستای توانمندسازی خانواده‌ها دوره‌های مشابهی را برگزار کرده بود. تدریس این دوره ۱۶ هفته ای را محمدرضا مقدسی بر عهده داشت در ادامه تصاویری مرتبط  را میبینید

ادامه‌ی خواندن

اعتبار یابی پرسشنامه تاب آوری در برابر خودکشی

خودکشی یکی از معضلات بهداشت روان است. شناسایی به موقع امکان خودکشی در پیشگیری از آن بسیار اهمیت دارد. هدف از پژوهش حاضر، اعتباریابی پرسشنامه تاب آوری در برابر خودکشی به عنوان یک ابزار شناسایی افراد در معرض خطر خودکشی بود.
روش: بدین منظور ۲۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز در سال ۹۳-۹۴ که از بین کل دانشجویان این دانشگاه به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند، در بررسی خصوصیات روان سنجی این پرسشنامه شرکت نمودند.

ابزار پژوهش پرسشنامه های تاب آوری در برابر خودکشی و افسردگی بک بود.

یافته: پایایی مقیاس از دو طریق بازآزمایی و آلفای کرونباخ بررسی گردید که به ترتیب ضرایب پایایی ۹۳/. و ۸۳/. به دست آمد. برای مطالعه روایی این پرسشنامه از ۴ روش استفاده شد. روایی سازه پرسشنامه تاب آوری در برابر خودکشی از طریق تعیین ضریب همبستگی بین این پرسشنامه با پرسشنامه افسردگی انجام شد که ضریب ۶۰/.-  به دست آمد (p< .001). تحلیل عامل اکتشافی به روش تحلیل مولفه های اصلی با چرخش واریماکس برای پرسشنامه تاب آوری در برابر خودکشی، سه عامل را به دست داد که به ترتیب ثبات هیجانی، عامل محافظ درونی و عامل محافظ بیرونی نام گرفت که در مجموع ۷۴/۷۲درصد از واریانس کل را تبیین نمود. همچنین نتیجه مطالعه حاضر نشان داد تمام گویه های پرسشنامه تاب آوری با نمره کل و تمام خرده مقیاس های این پرسشنامه با یکدیگر و با نمره کل همبستگی معناداری دارند. نتیجه گیری: بنابراین می توان گفت پرسشنامه تاب آوری، می تواند واجد شرایط لازم برای استفاده در دانشجویان باشد.

اعتباریابی پرسشنامه تاب آوری د ربرابر خود کشی

بررسی کیفی ارتباط بین معنویت / مذهب­ گرایی و تاب­ آوری بررسی کیفی ارتباط بین معنویت / مذهب­ گرایی و تاب­ آوری از دیدگاه گروهی از زنان ایرانی ساکن ملبورن

%هدف از پژوهش حاضر بررسی کیفی ارتباط بین معنویت / مذهب­ گرایی و تاب­ آوری از دیدگاه گروهی از زنان ایرانی ساکن ملبورن (استرالیا) است.

روش: پژوهش به روش کیفی و به شیوه اتنوگرافی یا قوم‌نگاری انجام شد. به این منظور جامعه­ ی هدف به مدت دو سال و نیم تحت مشاهده میدانی، مصاحبه­ عمیق نیمه ساختار یافته و گفتگوهای غیر رسمی قرار گرفت.

یافته­ ها: نتایج نشان داد که اکثر شرکت‌کنندگان تاب‌آوری بالایی نشان دادند و معنویت/مذهب‌گرایی یکی از عوامل بسیار مهم اثر گذار بر انطباق با شرایط موجود بود. تجربه­ تاب‌آوری و معنویت­گرایی همچنین منجر به احساس سلامت روانشناختی شده بود.

نتیجه­گیری: بر اساس یافته ­های به‌دست آمده معنویت/ مذهب­گرایی نه تنها می­تواند چارچوبی برای معنابخشیدن به رنج­ها و سازگار شدن با بحران­ها فراهم آورد، بلکه می­تواند سلامت روانشناختی فرد را نیز ارتقا بخشد.

 

بررسی کیفی ارتباط بین معنویت / مذهب­گرایی و تاب­ آوری از دیدگاه گروهی از زنان ایرانی ساکن ملبورن (استرالیا)

iran-woman-resiliency

اداره کل بهزیستی استان سمنان کارگاه تاب آوری برگزار کرد

معاونت اجتماعی اداره کل بهزیستی استان سمنان برای روانشناسان ، مددکاران ، مشاوران و کلیه مسئولین مراکر شبه خانواده کارگاه آموزشی تاب آوری برگزار کرد.
این دوره آموزشی در تالار اجتماعات هتل جهانگردی شاهرود با حضور کارشناسان و مسئولین این حوزه در روزهای ۱۲و ۱۳ اسفند ماه برگزار گردید.
مقدمه ای بر مطالعات تاب آوری ، فرزند پروری و تاب آوری در خانواده ، آسیب پذیری و تاب آوری کودکان و عوامل و منابع موثردر آن از جمله مفاهیم مورد تاکید در این دوره بودند که توسط محمدرضا مقدسی تدریس گردید .

resilience workshop in shahroud