تاب آوری در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

مایه مسرّت و شادمانی است که مقارن با روز جهانی روانشناس، همگام با توجهات روز افزون بین المللی به مقوله (تاب آوری) و همزمان با برگزاری سی اُمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، به همراه نویسندگان، مترجمین و پژوهشگران این حوزه و به بهانه رونمایی از چند جلد کتاب از مجموعه تاب آوری انتشارات ورجاوند و در سالن (کتاب نما) میزبان شما دانش پژوهان و علاقه مندان باشیم.
مایه افتخار و مباهات است که پوشش رسانه ای این برنامه بصورت زنده و مستقیم توسط پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران انجام خواهد گرفت.
امید می رود این برنامه که با هماهنگی خانه تاب آوری، انتشارات ورجاوند و وبسایت مددکاران اجتماعی ایرانیان و رسانه های تحت تصدی این پایگاه صورت خواهد پذیرفت، گامی در جهت معرفی و توسعه تاب آوری در کشور عزیزمان باشد.
در خاتمه لازم است ضمن تبریک مجدد روز جهانی روانشناس، از تمامی مددکاران اجتماعی، روانشناسان، مشاوران و علاقه مندان به علوم اجتماعی و رفتاری که در این راه فرصت همراهی و هم آموزی ایجاد می کنند تقدیر و تشکر بعمل آید.

محمدرضا مقدسی؛ مدیر و موسس خانه تاب آوری

رابطه كيفيت زندگي، معنويت و تاب آوري با افكار خودكشي دانشجويان

خودکشی یکی از معضلات بهداشت روانی در دانشجویان است که در دهه­های اخیر روند رو به افزایشی داشته است. با توجه به این امر می توان با شناخت عوامل موثر و پیش­بین در افکار خودکشی دانشجویان در فهم جنبه­های مثبت و رفتارهای سازگارانه آنان کمک کرد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه کیفیت زندگی، معنویت و تاب­آوری با افکار خودکشی در دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی رازی کرمانشاه انجام گرفت.

روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه ­ی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه  بود، که نمونه­ای به حجم  ۲۰۰ دانشجو به روش نمونه­گیری خوشه­ای چند­مرحله ­ای از میان آنها انتخاب شد. برای جمع­آوری داده­ها از مقیاس افکار خودکشی بک، کیفیت زندگی، مقیاس تاب آوری، و تجربیات معنوی غباری استفاده شد. برای تحلیل داده­ها از شاخص های آماری، میانگین، انحراف استاندارد، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون همزمان استفاده شد.

یافته ­های پژوهش: نتایج نشان داد که بین کیفیت زندگی و تاب­آوری و معنویت با افکار خودکشی رابطه منفی و معنا داری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای پیش­بین توان
پیش­بینی افکار خودکشی را دارند.

نتیجه­ گیری: بنابراین می توان نتیجه گرفت که شناخت مسائل و مشکلات روان شناختی در فهم خودکشی و افکار مربوط به آنها نقش مهمی ایفا می کنند.

رابطه كيفيت زندگي ، معنويت و تاب آوري با افكار خودكشي در دانشجويان

تاثیر آموزش مهارت‏های زندگی بر تاب آوری و سازگاری نوجوانان با معلولیت جسمی

علولیت عبارت است از ناتوانی در انجام تمام یا قسمتی از فعالیت‏های زندگی فردی یا اجتماعی که به علت وجود نقصی مادرزادی یا عارضه‏ای در قوای جسمانی و روانی اتفاق می‏افتد. تأثیری که معلولیت بر وضعیت اجتماعی/  روانی فرد بر جای می‏گذارد غیر قابل انکار است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر آموزش مهارت‏های زندگی بر سازگاری و تاب آوری نوجوانان با معلولیت جسمی بود.

روش: روش این پژوهش نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه کنترل و آزمایش بود. جامعه آماری این تحقیق کلیه نوجوانان با معلولیت جسمی شهرستان شیروان در سال ۱۳۹۴ می­باشد. نمونه آماری این تحقیق شامل ۳۰ نفر از نوجوانان  با معلولیت بود که با روش نمونه‏گیری در دسترس انتخاب شدند، سپس به طور تصادفی ۱۵ نفر در گروه آزمایش و ۱۵ نفر در گروه کنترل جایگزین گردیدند. ابتدا هر دو گروه مورد پیش آزمون قرار گرفتند و سپس گروه آزمایش آموزش های مرتبط به مهارت‏های زندگی را طی ۹ جلسه ۱/۵ ساعته دریافت کرد. در پایان دوره آموزشی، هر دو گروه مجددا مورد پس‌آزمون قرار گرفتند.

یافته‏ ها: نتایج نشان داد آموزش مهارت‏های زندگی بر میانگین نمرات سازگاری و تاب آوری نوجوانان با معلولیت جسمی در پس آزمون تاثیرگذار است (۰/۰۵P<).

نتیجه‏ گیری: یادگیری مهارت‏های زندگی می‏تواند نقش تاثیرگذاری در موفقیت و سازگاری در زندگی داشته باشد. کودکان با معلولیت ممکن است نتوانند بسیاری از این مهارت‏ها را بدون آموزش بیاموزند، بنابراین لازم است تا این مهارت‏ها را به صورت مستقیم به آن‏ها آموزش دهیم تا از آن طریق بتوانند بر چالش‏های زندگی غلبه کرده و موفقیت بیشتری به دست آورند.

تاثیر آموزش مهارت‏های ندگی بر تاب آوری و سازگاری نوجوانان با معلولیت جسمی

 

درمانگري مبتني بر تاب آوري

كتاب درمانگري مبتني بر تاب آوري  با تاليف دكتر عباسعلي الهياري ،دكتر م‍ژگان نيكنام ، الهه شاه نظري ، مريم نظري روانه بازار شد .

اين كتاب در ۲۶۰ صفحه و توسط انتشارات راز نهان منتشر شده است.

استمرار و پایداری پیشرفت انسانی: کاهش آسیب پذیری ها و ایجاد تاب آوری

كتاب استمرار و پایداری پیشرفت انسانی: کاهش آسیب پذیری ها و ایجاد تاب آوری (گزارش توسعه انسانی سال ۲۰۱۴)

توسط سيد جعفر جمالي ترجمه و به همت موسسه تدبير اقتصاد در ۳۶۲ صفحه و با تيراژ ۱۵۰۰ نسخه منتشر شده است اين كتاب  به بررسي مقوله آسيب‌پذيري و عوامل سيستماتيک ايجادکننده آن از بعد توسعه انساني پرداخته و راهکارهايي را براي تقويت تاب‌آوري جوامع با تأکيد بر اقشار و گروه‌هاي آسيب‌پذير ارائه کرده است. مطالعه اين اثر باعث گسترش شناخت افراد در ارتباط با دو مقوله آسيب‌پذيري و تاب‌آوري از ديدگاه توسعه انساني مي‌شود.

مقایسه تاب آوری، احساس تنهایی و خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان مدارس شبانه روزی و عادی مقطع دوم متوسطه شهرستان بانه

در این پژوهش از روش نمونه­گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شده است، به این صورت که از میان مدارس مقطع دوم متوسطه شبانه روزی و عادی شهرستان بانه دو مدرسه (یکی شبانه روزی و دیگری عادی) به صورت تصادفی انتخاب و در آن دو مدرسه نیز ۲۰۰ نفر (هر مدرسه  ۱۰۰ نفر) به روش تصادفی انتخاب شدند.برای گردآوری داده­ها از مقیاسهای تاب آوری (کانر و دیویدسون، ۲۰۰۳)، احساس تنهایی UCLA (راسل، پپلاو و کاترونا، ۱۹۸۰)، خودکارآمدی تحصیلی (مک­ایلروی و بانتینگ، ۲۰۰۲) بهره­گیری شده است. در بخش آمار توصیفی این پژوهش از شاخصهایی مانند میانگین و انحراف استاندارد استفاده شده است. همچنین در بخش آمار استنباطی، برای مقایسه دو گروه (دانش آموزان شبانه روزی و عادی) از نظر تاب آوری، احساس تنهایی و خودکارآمدی تحصیلی، آزمونt مستقل به کار رفته است. نتایج آزمون t مستقل نشان داده است که ۱) دانش آموزان مدارس عادی تاب آوری بالاتری نسبت به دانش­آموزان مدارس شبانه روزی دارند ۲) دانش آموزان مدارس عادی احساس تنهایی کمتری نسبت به دانش آموزان مدارس شبانه روزی دارند ۳) دانش آموزان مدارس عادی خودکارآمدی تحصیلی بیشتری نسبت به دانش آموزان مدارس شبانه روزی دارند.

تاب آوری، احساس تنهایی و خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان مدارس شبانه روزی و عادی

آموزش تاب آوری به کودکان طیف اوتیسم

یکی از ویژگی‌های شاخص و عمده‌ی  اوتیسم علاقه به انجام رفتارهای تکراری قابل پیش‌بینی است. اکثر افرادی که در طیف اوتیسم قرار می‌گیرند به‌طور غیرمعمول زندگی‌های تکراری دارند. آنها هر روز یک نوع غذا را در یک زمان می‌خورند. هر شب در یک زمان مشخص به تخت خواب می‌روند. در تابستان و زمستان لباس‌های یکسانی را می‌پوشند. بارها و بارها به یک روش در فعالیت‌های مشابه شرکت می‌کنند. کارهای تکراری اضطراب را که می‌تواند یک مشکل جدی برای افراد در این طیف باشد کاهش دهد. ادامه‌ی خواندن