رابطه بین تاب آوری و نارسایی هیجانی با دلزدگی زناشویی معلمان شاغل در مدارس

پژوهش حاضر بررسی رابطه بین تاب آوری و نارسایی هیجانی با دلزدگی زناشویی معلمان شاغل در مدارس شهرستان میاندوآب پرداخته است. روش تحقیق توصیفی، از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر را معلمان شاغل (متاهل) شهرستان میاندوآب تشکیل شده است.

از طریق جدول مورگان ۲۲۰ نفر از طریق نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای استفاده شده است. برای جمع آوری اطلاعات از مقیاس دلزدگی زناشویی(CBM) پانیز، تاب آوری کانر- دیویدسون(cd-risc) ، پرسشنامه نارسایی هیجانی تورنتو استفاده شده است. پایایی دلزدگی زناشویی برابر با (۹۳/۰)، تاب آوری(۸۷/۰)، نارسایی هیجانی(۸۱/۰) می باشد برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه در نرم افزار spss21 استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داد که بین تاب آوری(۰٫۴۶۵)، نارسایی هیجانی(۰٫۳۰۳)، با دلزدگی زناشویی معلمان شاغل رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. نتایج رگرسیون چند گانه نشان داد که متغیرهای تاب آوری و نارسایی هیجانی در پیش بینی دلزدگی زناشویی معلمان شاغل نقش دارند.

رابطه بین تاب آوری و نارسایی هیجانی با دلزدگی زناشویی معلمان شاغل در مدارس

نقش واسطه اي حرمت خود و عواطف مثبت و منفي در رابطه بين تاب آوري و بهزيستي روان شناختي

هدف پژوهش حاضر تعيين رابطه تاب آوري و بهزيستي روان شناختي با توجه به نقش واسطه گري حرمت خود و عواطف مثبت و منفي بود. ۳۸۷ دانش آموز دوره دوم متوسطه مدارس شهر خرم آباد مقياس تاب آوري (کانر و ديويدسون، ۲۰۰۳)، مقياس حرمت خود (روزنبرگ، ۱۹۶۵)، مقياس عواطف مثبت و منفي (واتسون، کلارک و تليجن، ۱۹۸۸) و مقياس بهزيستي روان شناختي (ريف، ۱۹۸۹) را تکميل کردند. نتايج تحليل مسير نشان دادند تاب آوري اثر مستقيم بر بهزيستي روان شناختي دارد. همچنين تاب آوري به طور غيرمستقيم و از طريق عاطفه مثبت و حرمت خود، منجر به افزايش بهزيستي روان شناختي شده است. براين اساس مي توان گفت عاطفه مثبت و حرمت خود، نقش واسطه اي در رابطه بين تاب آوري با بهزيستي روان شناختي ايفا مي کنند. اين يافته ها بر توسعه ويژگي تاب آوري در ارتقاي عاطفه مثبت و حرمت خود در جهت افزايش بهزيستي روان شناختي دانش آموزان تاکيد مي کند

نقش واسطه اي حرمت خود و عواطف مثبت و منفي در رابطه بين تاب آوري و بهزيستي روان شناختي

 

کارگاه تاب آوری در اصفهان برگزارشد

به همت اداره آموزش و پرورش ناحیه دو اصفهان  و باهمراهی  انجمن ازدواج و خانواده کشوردوره آموزش تاب آوری   بمدت  ۱۶ ساعت و در روزهای ۲۵ و ۲۶ و در تالار اجتماعات اداره مذکور با حضور مشاوران و روانشناسان برگزار گردید.

 

کارگاه تاب آوری

 

🔆🔆کارگاه سه روزه ی تاب آوری روانشناختی 🔆🔆

با همراهی انجمن ازدواج و خانواده کشور ، مرکز روانشناسی سلامت  ودفترمهرورجاوند کارگاه سه روزه تاب آوری از۲۱ لغایت ۲۳ تیرماه در تهران با تاکید بر تحکیم مبانی خانواده و چرخه تاب آوری برگزارشد.