نشستی با نمایندگان کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی استان تهران

مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران؛ به نقل ار روابط عمومی کلینیکهای مددکاری اجتماعی استان تهران گزارش داد  در نشست صمیمانه کانون مراکز مددکاری اجتماعی استان تهران (کانون کلنیک های مددکاری اجتماعی استان تهران) با محمدرضا مقدسی موسس و مدیر« خانه تاب آوری»، پیرامون انتظارات جامعه امروز از مباحث تاب آوری و ضرورت آموزش آن به مددکاران اجتماعی به خصوص کلینیک های مددکاری اجتماعی بحث و هم اندیشی صورت گرفت.قابل به ذکر است این جلسه در کلینیک مددکاری اجتماعی آوای باران برگزار شد و فرصتی برای آشنایی و شناخت بیشتر با ادبیات، مفاهیم، مبانی آکادمیک، پیشنیه و پژوهش تاب آوری فراهم آورد که نقطه عطف آن تعامل و سازگاری اجتماعی با تأکید بر خردورزیِ انسانی است.
شایان ذکر است هدف از این نشست گسترش همکاری های فی مابین با کانون مراکز مددکاری استان تهران در آینده نزدیک می باشد.
کانون مراکز مددکاری اجتماعی استان تهران این ملاقات را بسیار مناسب ارزیابی کرد.

 

تاب آوری و آسیب پذیری کودکان بی خانمان

 

تاب آوری و آسیب پذیری در کودکان بی خانمان
نویسندگان: امی آرمون، ارین سی کاسی، آماندا جی ونزل، جولیانا کی ساپینزا
مترجم: محمدرضا مقدسی
نشر ورجاوند
چاپ اول: ۱۳۹۶
۵۲ ص ـ ۶۵۰۰ تومان
انتظار میرود درصد مشکلات روحی و اُفت درسی در گروه کودکان بی خانمان بیشتر باشد اما بسیاری از این کودکان که استرس و مشکلات ناشی از بی خانمانی را تجربه کرده اند در آینده به شکوفایی رسیده و پیشرفت میکنند. چگونه می توان این رشد و بالندگی را توجیه کرد؟ چرا برخی از کودکانی که با مشکلات مختلف و متعدد از جمله بی خانمانی دست و پنجه نرم می کنند مثل هم شاگردی های خود رشد میکنند؟ مفاهیم آسیب پذیری و تاب آوری به وضوح افکار ما در این موارد کمک میکند و منجر به درک بهتری از تأثیر بی خانمانی در رشد و بهزیستی کودکان میشود. این کتاب در واقع خلاصه ای از تحقیق انجام شده توسط امی آرمون و دیگران است که توسط انتشارات ورجاوند و با ترجمه محمدرضا مقدسی در ۵۲ صفحه منتشر و در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.

رابطه ي تاب آوري، اميدواري و هوش هيجاني با فرسودگي تحصيلي در دانشجويان

زندگي تحصيلي يكي از مهم ترين ابعاد زندگي اشخاص و جوامع است. موفقيت و رضايت از تحصيل نشان دهنده ي پيشرفت و هدفمند بودن آن جامعه مي باشد. در اين ميان يكي از عواملي كه به شكل منفي بر عملكرد تحصيلي فراگيران اثرگذار بوده و اخيراً مطالعاتي را در مدارس و دانشگاه ها به خود اختصاص داده است فرسودگي تحصيلي مي باشد. از اين رو، پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه ي بين اميدواري، تاب آوري و هوش هيجاني با فرسودگي تحصيلي در بين دانشجويان دانشگاه كاشان انجام گرفت. براي اين منظور، از بين كليه ي دانشكده هاي دانشگاه كاشان، سه دانشكده ي مهندسي، علوم پايه و علوم انساني به روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب شده و از بين اين سه دانشكده تعداد ۳۰۰ نفر به مقياس هاي اميدواري اسنايدر، تاب آوري كانرو و ديويد، هوش هيجاني شوت و مقياس فرسودگي تحصيلي برسو پاسخ دادند. نتايج رگرسيون چندگانه نشان داد كه متغيرهاي اميد، تاب آوري و هوش هيجاني پيش بيني كننده ي منفي فرسودگي تحصيلي مي باشند. علاوه بر اين، يافته ها حكايت از آن داشت كه اميد در مقايسه با هوش هيجاني و تاب آوري متغير پيش بيني كننده ي قوي تري است. بنابراين مي توان نتيجه گرفت، ارتقاي سطح اميد و تاب آوري و هم چنين آموزش دانشجويان و برنامه ريزي هاي دراز مدت جهت افزايش هوش هيجاني، در كاهش فرسودگي تحصيلي نقش تعيين كننده خواهد داشت.

رابطه ي تاب آوري، اميدواري و هوش هيجاني با فرسودگي تحصيلي در دانشجويان

 

مقايسه ي الگوي فعاليت سيستم هاي مغزي رفتاري، تاب آوري و شيوه هاي حل مساله در دختران فراري و بهنجار

پديده ي فرار دختران از خانه علل مختلفي دارد . هدف پژوهش حاضر، مقايسه ي سيستم هاي مغزي رفتاري، تاب آوري و توانايي حل مســاله در دختران فراري و بهنجار اســت.
روش: پژوهش حاضر يك پژوهش علي- مقايســه اي اســت و جامعه ي آماري آن را تمامــي دختران فراري مراكز اورژانس اجتماعي بهزيســتي استان گيلان تشــكيل مي دهند. از ميان اين دختران، ۴۰ نفر داوطلبانه با روش نمونه گيري در دســترس انتخاب شــدند. گروه بهنجار نيز ۴۰ نفر بودند كه از ميان دختران دبيرستاني و همچنين دختران مجامع عمومي شهر تالش به شيوه ي تصادفي انتخاب شده بودند. هر دو گروه به پرسش نامه هاي سيستم هاي مغزي- رفتاري كارور- وايت، تاب آوري كانر- ديويدسون و حل مساله ي اجتماعي تجديدنظرشده پاسخ دادند. داده ها با استفاده از روش تحليل واريانس چندمتغيري (MANOVA) آزمون t دو گروه مستقل تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: تجزيه و تحليل داده ها نشان داد كه فعاليت سيستم فعال ساز رفتاري دختران فراري شديدتر و سيستم بازداري رفتاري آنها ضعيف تر از گروه بهنجار اســت. همچنين دختران فراري بيشتر از دختران عادي از سبك جهت گيري منفي به حل مســاله ، سبك تكانشي/ بي احتياط و سبك اجتنابي استفاده مي كنند و كمتر از آنها از سبك هاي جهت گيري مثبت به حل مساله و حل مساله ي منطقي بهره مي برند. نمرات تاب آوري دختران فراري نيز كمتر از دختران عادي است.
نتيجه گيري: با شناسايي علل موثر بر فرار دختران، مي توان دختران در معرض خطر را شناسايي كرد و در سطح فردي و خانوادگي آموزش هاي لازم را به انان ارائه داد و به اين وسيله مانع فرار آنها از خانه و پيامدهاي فردي و اجتماعي آن شد

 

مقايسه ي الگوي فعاليت سيستم هاي مغزي رفتاري، تاب آوري و شيوه هاي حل مساله در دختران فراري و بهنجار

رابطه سرمايه روان شناختي (اميد، خوش بيني، تاب آوري و خودکارآمدي) با هدف هاي پيشرفت و عملکرد تحصيلي دانشجويان سال اول

پژوهش حاضر به منظور بررسي رابطه سرمايه روان شناختي (اميد، خوش بيني، تاب آوري و خودکارآمدي) با هدف هاي پيشرفت و عملکرد تحصيلي دانشجويان سال اول انجام گرفت. به همين منظور از بين دانشجويان سال اول کارشناسي دو دانشگاه آزاد اسلامي مسجد سليمان و اهواز ۵۲۰ نفر (۲۶۲ پسر و ۲۵۸ دختر) به شيوه تصادفي طبقه اي انتخاب شدند. براي گردآوري داده ها از مقياس اميدواري گرايشي بزرگسالان، آزمون جهت گيري زندگي (فرم تجديد نظر شده)، مقياس تاب آوري و مقياس خودکارآمدي تحصيلي که ۴ مولفه سرمايه روان شناختي را اندازه گيري مي کنند و جهت اندازه گيري اهداف پيشرفت از خرده مقياس هاي هدف هاي تبحرگرا، عملکرد گرا و عملکرد گريز از مجموعه الگوهاي يادگيري سازگار و خرده مقياس هدف تبحرگريز از مجموعه مقياس هاي هدف هاي پيشرفت اندرو و همکاران استفاده شد. عملکرد تحصيلي نيز با استفاده از ميانگين نمره هاي پاياني اندازه گيري شد. براي تحليل داده ها از تحليل عامل تاييدي، ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه استفاده شد. نتايج پژوهش نشان داد که سرمايه روان شناختي و ۴ مولفه آن با هدف هاي تبحرگرا، عملکردگرا و عملکرد تحصيلي رابطه مثبت معنادار و با هدف عملکرد گريز رابطه منفي معنادار دارند. همچنين، اهداف پيشرفت با عملکرد تحصيلي داراي رابطه معنادار هستند. به علاوه، ترکيب چهار متغير اميد، خوش بيني، تاب آوري و خودکارآمدي بهتر مي تواند جهت گيري هدف تبحر گرايي و عملکرد تحصيلي دانشجويان را پيش بيني کند

رابطه سرمايه روان شناختي (اميد، خوش بيني، تاب آوري و خودکارآمدي) با هدف هاي پيشرفت و عملکرد تحصيلي دانشجويان سال اول

رابطه حمایت‌های اجتماعی ادراک‌شده از سوی خانواده و تاب‌آوری روان‌شناختی با خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان

توجه به دیدگاه فراگیران در زمینه باورهای خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان و شناخت عوامل پیش­بین آن از جمله زمینه­ های ضروری برای انجام پژوهش می ­باشد. هدف پژوهش حاضر این بود که در تبیین باورهای خودکارآمدی تحصیلی حمایت ­های ادراک شده از سوی خانواده و تاب آوری روانشناختی کدامیک قدرت بیشتری دارند..

روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. نمونه­ای به حجم ۲۳۴ نفر از دانشجویان دانشگاه گیلان به روش تصادفی خوشه ­ای چندمرحله ­ای انتخاب شدند. به منظور جمع ­آوری داده­ها از پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان اون و فرامن، مقیاس تاب­آوری کونور و دیویدسون و پرسشنامه حمایت اجتماعی مقیاس خانواده استفاده شد. به منظود محاسبه داده ها از نرم­افزارSpss v18  استفاده شد.

یافته‌ها: نتایج همبستگی نشان داد که متغیرهای حمایت اجتماعی ادراک شده از خانواده و تاب­ آوری در سطح خطای (۰/۰۱>  P) با خودکارآمدی همبستگی مثبت و معنادار دارند. نتایج تحلیل رگرسیون گام ­به ­گام نشان داد که فقط در یک گام متغیر تاب­ آوری روانشناختی همبستگی بالا و معناداری با خودکارآمدی تحصیلی داشت و نهایتا متغیر تاب­آوری روانشناختی ۰/۳۰از واریانس خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان را به طور معنادار تبیین کرد.

نتیجه‌گیری: در پاسخ به­ سوال اصلی پژوهش می­توان اینگونه نتیجه گرفت، اگرچه متغیرهای حمایت اجتماعی ادراک شده از خانواده و تاب­آوری با متغیر خودکارآمدی تحصیلی ارتباط مثبت دارند؛ اما قدرت پیش­بینی کنندگی متغیر تاب ­آوری برای متغیر خودکارآمدی تحصیلی بیشتر می­باشد.

رابطه حمایت‌های اجتماعی ادراک‌شده از سوی خانواده و تاب‌آوری روان‌شناختی با خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان

مقایسه تاب آوری و کیفیت زندگی مادران کودکان بزهکار و مادران دارای کودکان سالم شهر زنجان

مادران کودکان بزهکار در بسیاری از موارد سلامت روانی از سایر مادران می‌توانند متفاوت باشند. هدف پژوهش حاضر تعیین مقایسه تاب آوری و کیفیت زندگی مادران کودکان بزهکار و مادران دارای کودکان سالم شهر زنجان در سال ۱۳۹۵ است.

روش کار: روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی-مقایسه ای بود. جامعه پژوهش شامل مادران کودکان بزهکار و عادی شهر زنجان در سال ۱۳۹۵ بود که از بین آن‌ها ۱۲۰ نفر (۶۰ نفرمادران کودکان بزهکار، ۶۰ نفر مادران کودکان سالم) به صورت نمونه گیری دردسترس و هدفمند از سظح شهر زنجان به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده‌ها شامل” مقیاس تاب آوری کانرودیویدسون” و فرم کوتاه بررسی سلامت ۳۶″ بود. در مطالعه حاضر پایایی ” فرم کوتاه بررسی سلامت ۳۶″ به روش آلفای کرونباخ ۸۳/۰ و باز آزمایی ابزار ۸۳/۰ ۰ بدست آمد. آلفای کرونباخ ” مقیاس تاب آوری کانرودیویدسون” ۸۹/۰ بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل از SPSS نسخه ۲۱ استفاده شد. متغیرهای کمی با استفاده از میانگین (انحراف معیار) و متغیرهای کیفی به صورت تعداد (درصد) گزارش شدند. به منظور مقایسه مادران از نظر ویژگی‌های حمعیت شناختی از آزمون خی-دو و تی مستقل استفاده شد. ضریب همبستگی پیرسون، برای بررسی ارتباط تاب آوری با کیفیت زندگی، و همچنین تحلیل رگرسیون به منظور بررسی اثر توام متغیرها بر روی تاب آوری و کیفیت زندگی استفاده شدند.

یافته‌ها: بین تاب آوری با کیفیت زندگی درگروه مادران بزهکار (۰۰۱/۰ = P) همچنین در بین مادران کودکان سالم نیز همبستکی معنی داری مشاهده شد (۰۰۱/۰ = P). کیفیت زندگی و تاب آوری در مادران با کودکان سالم بالاتر از مادران با کودکان بزهکار است.

نتیجه گیری: کیفیت زندگی با تاب آوری همبستگی مثبتی دارد و همچنین وضعیت کیفیت زندگی و تاب آوری مادران کودکان بزهکار نسبت به کودکان سالم پایین‌تر می‌باشد. پیشنهاد می‌شود برای افزایش کیفیت زندگی و تاب آوری در مادران دارای کودکان بزهکار آموزش‌هایی در مراکز بهداشتی اجرا شود.

مقایسه تاب آوری و کیفیت زندگی مادران کودکان بزهکار و مادران دارای کودکان سالم شهر زنجان

پیش بینی تاب آوری تحصیلی براساس ویژگی‌های شخصیتی بامیانجیگری هوش هیجانی

تاب آوری تحصیلی یکی از تاب آوری است که به حیطه پیشرفت تحصیلی در روانشناسی تربیتی مرتبط است. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی تاب آوری تحصیلی دانشجویان براساس ویژگی‌های شخصیتی با میانجیگری هوش هیجانی انجام گرفته است.

روش کار: پژوهش حاضر همبستگی ازطریق الگویابی معادلات ساختاری (Structural Equation Modeling) است که یک روش توصیفی-همبستگی است. جامعه پژوهشی حاضر شامل تمام دانشجویان دانشگاه زنجان می‌باشد که به روش نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای تعداد ۴۸۹ نفر انتخاب شدند برای اندازه گیری متغیرها از “سیاهه تاب آوری تحصیلی ساموئلز” (Samuels Academic Resilience Inventory) ” پرسشنامه‌های “هوش هیجانی شاته” (Schutte Emotional Intelligence) و “سیاهه شخصیتی نئو فرم کوتاه” (NEO Personality Inventory-Revised) استفاده شد روایی وپایایی این ابزارها درپژوهش های قبلی بررسی شده است. تحلیل داده‌ها با نرم افزارایموس ۷ انجام گردید.

یافته‌ها: نتایج نشان داد روان رنجور خویی بصورت منفی (۱۷۱/۰- = β، ۰۱/۰ > P) وظیفه شناسی بصورت مثبت (۴۱۱/۰- = β، ۰۱/۰ > P) تاب اوری تحصیلی را پیش بینی می‌کند. همچنین عامل گشودگی (۰۷۶/۰- = β، ۰۱/۰ > P) و توافق پذیری (۰۷۴/۰- = β، ۰۱/۰ > P) وبرونگرایی (۰۸۴/۰- = β، ۰۱/۰ > P) و همچنین وظیفه شناسی (۱۱۶/۰- = β، ۰۱/۰ > P) بطور غیرمستقیم وازطریق هوش هیجانی تاب آوری تحصیلی را میانجیگری می‌کنند. همچنین هوش هیجانی بطور مستقیم (۳۴۶/۰- = β، ۰۱/۰ > P) با تاب اوری تحصیلی دانشجویان همبسته بود.

نتیجه گیری: روان رنجورخویی و وظیفه شناسی و هوش هیجانی تاب اوری تحصیلی را پیش بینی می‌کنند. همچنین هوش هیجانی رابطه بین ویژگی‌های توافق پذیری، برونگرایی، گشودگی ووظیفه شناسی را با تاب اوری تحصیلی میانجیگری می‌کند. پیشنهاد می‌شود با آموزش وتقویت هوش هیجانی تاب آوری تحصیلی دانشجویان را بالا برد.

پیش بینی تاب آوری تحصیلی براساس ویژگی‌های شخصیتی بامیانجیگری هوش هیجانی

هم سنجي تراز تاب آوري و دين داري زنان شاغل در بيرون از خانه و زنان خانه دار

دگرگوني هاي زندگي زنان يكي از تحولات زندگي اجتماعي در روزگار نوين است. گرچه، اشتغال زنان در ميان اين تحولات به فرنود تاثيرات عيني آن در عرصه اجتماعي و فردي نقش ويژه اي دارد. هدف پژوهش حاضر بررسي و هم سنجي دين داري و تاب آوري خانواده در زنان شاغل و غير شاغل شهر كرج بود. روش انجام اين پژوهش پس رويدادي است. جامعه آماري اين پژوهش دربرگيرنده همه آموزگاران زن آموزشگاه هاي ابتدائي و زنان خانه دار ساكن شهر كرج در سال ۱۳۹۵ است. روش نمونه گيري به شيوه خوشه اي چندمرحله اي انجام شد. داده ها با به كارگيري سنجه تاب آوري كونر و ديويدسون (۲۰۰۳) و پرسشنامه دين داري گلاك و استارك (۱۹۶۵) گردآوري شدند. براي تجزيه وتحليل داده ها از آزمون T دو نمونه مستقل استفاده شد. يافته ها نشان داد ميان ميانگين هاي دو گروه زنان آموزگار و غير شاغل در دين داري (۰۹/۳T=؛ ۰۱/۰P<) و تاب آوري خانواده (۹۸/۱T=؛ ۰۵/۰P<) تفاوت معني داري وجود دارد؛ مي توان نتيجه گرفت دين داري و تاب آوري به افراد كمك مي كند كه با دشواري ها كنار آمده و بتوانند سلامت رواني خود را حفظ كنند و برآيند اينكه تنيدگي كمتري را در زندگي و روابط خود ادراك كنند.

هم سنجي تراز تاب آوري و دين داري زنان شاغل در بيرون از خانه و زنان خانه دار

بررسی رابطه‌ی تاب‌‌آوری و فرسودگی شغلی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه تاب‌آوری و فرسودگی شغلی در کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی شهر کرمانشاه انجام شد.
روش پژوهش: این پژوهش پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری تمام شامل کلیه کتابداران کتابخانه-های دانشگاه‌های دولتی شهر کرمانشاه که دارای مدرک دانشگاهی در حوزه تحصیلی علم‌اطلاعات و دانش‌شناسی هستند. جامعه پژوهش شامل ۴۳ کتابدار است. برای گرد‌آوری داده‌های پژوهش از پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش (۱۹۸۱) و مقیاس تاب‌آوری کونور و دیوید‌سون (۲۰۰۳) استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون صورت گرفت.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که تاب‌آوری و فرسودگی شغلی رابطه‌ی قوی دارند. تاب‌آوری در گروه زنان و مردان تفاوتی نداشت. همچنین تفاوت فرسودگی شغلی زنان و مردان نیز معنی‌دار نبود. از سوی دیگر نوع استخدام با میزان تاب‌آوری و نیز فرسودگی شغلی رابطه دارد. فرسودگی شغلی افرادی که به صورت قراردادی استخدام شده بودند بالاتر از افراد رسمی بود. با توجه به جدول تحلیل واریانس، بین هیچکدام از گروههای شغلی از نظر تاب‌آوری تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. جدول ماتریس همبستگی خرده مقیاس‌ها و نمره کل مقیاس‌های فرسودگی شغلی و تاب‌آوری در جامعه مورد مطالعه نشان داد، رابطه تاب‌آوری و فرسودگی شغلی ۹۲۶/۰ است و در سطح۰۱/۰ P< پذیرفته می‌شود.
ارزش/اصالت: پژوهش‌های صورت‌گرفته در حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی اغلب به بررسی ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و فرسودگی شغلی در میان کتابدران پرداخته است. پژوهش حاضر را می‌توان نخستین پژوهشی قلمداد کرد که علاوه بر فرسودگی شغلی، متغیر تاب‌‌آوری را نیز در بررسی میان کتابداران مدنظر قرار داده است.

بررسی رابطه تاب آوری و فرسودگی شغلی کتابداران

نقش تاب آوری در کاهش استرس شغلی و فرسودگی شغلی کارمندان طرح اقماری شرکت نفت فلات قاره ایران

عوامل بوجود آورنده فشار عصبی و تنش در کار تقریبا در زندگی همه افراد وجود دارد از جمله بیماریهای قلبی، فشار خون بالا، امراض گوارشی، اختلالات عصبی و روانی، عدم تعادل در برقراری ارتباطات سودمند، غیبت و جابجایی، افزایش ضایعات و تصادفات در کار مجموعه این عوامل باعث بوجود آمدن استرس شغلی و فرسودگی شغلی می شود.

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش تاب آوری در کاهش استرس شغلی و فرسودگی شغلی کارمندان طرح اقماری شرکت نفت فلات قاره ایران انجام شد.

روش: جامعه آماری پژوهش کلیه کارمندان طرح اقماری شرکت نفت فلات قاره ایران در منطقه جزیره خارگ بود که نمونه ای با حجم ۲۱۷ نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه ۲۵سوالی فرسودگی شغلی مسلش(۱۹۸۱) ، پرسشنامه ۲۵سوالی تاب آوری کانر و دیویدسون (۲۰۰۳) و پرسشنامه استرس شغلی اچ اس ای ۳۵ سوالی (۲۰۰۹) می باشد. به منظور تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج: نتایج نشان داد که تاب‌آوری با مولفه‌های خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و نمره کل فرسودگی شغلی در هر دو بعد فراوانی و شدت همبستگی منفی معنادار و با عملکرد شخصی همبستگی مثبت معنادار دارد. همچنین ، تاب‌آوری با مولفه‌های کنترل، حمایت همکار، حمایت مدیر، ارتباط، نقش، تغییر و نمره کل استرس شغلی همبستگی منفی معنادار دارد. بین زیر مقیاس‌های استرس شغلی نیز همبستگی بالایی وجود داشت.

نتیجه گیری: نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که تاب‌آوری ۲۴ درصد از واریانس فراوانی و شدت فرسودگی شغلی را پیش‌بینی می‌کند. همچنین تاب‌آوری ۱۸ درصد از واریانس استرس شغلی را پیش‌بینی کرد.

 

نقش تاب آوری در کاهش استرس شغلی و فرسودگی شغلی کارمندان طرح اقماری شرکت نفت فلات قاره ایران