معرفی چند نمونه کارتون و فیلم برای ایجاد تاب اوری در کودکان

شیوه های متعددی برای توسعه و ایجاد تاب اوری در کودکان وجود دارد. سینما و تلویزیون یکی از ابزارهای پرجاذبه که بسیار مورد توجه کودکان و نوجوانان است به همین منظورچند کارتون معرفی میگردد .

جیمی نوترون .پسر نابغه
مولان
توربو
زندگی جدید امپراتور
آنجلینا بالرینا دختران پاپ استار
استلونا
آقای پی بادی و شرمن
خاطرات پرنسس
بازی کامل
مورچه ای به نام زی( انتز)
انجمن ماجراجویان (انتقام جویان ) که تا به امروز سه شماره از آن در دسترس است .
مدرسه راک

 

 

 

اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر تاب آوری بر کیفیت رابطه والد – فرزندی و عملکرد خانواده در خانواده های مادر سرپرست

هدف این پژوهش تعیین اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر تاب آوری بر کیفیت رابطه والد ـ فرزندی و عملکرد خانواده است. این پژوهش به روش نیمه تجربی است و از طرح پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه گواه استفاده شده است. جامعه آماری دربرگیرنده ۳۸ خانواده مادر سرپرست تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی بودند که به مراکز مشاوره مناطق چهارگانه کمیته امداد امام خمینی شهر کرمانشاه در سال ۱۳۹۴ مراجعه کردند و پس از مصاحبه کیفی و ارزیابی به عنوان افراد مبتلا به مشکلات ارتباطی تشخیص داده شدند. نمونه پژوهش ۱۶ خانواده (مادر و دختر) بودند که به صورت تصادفی برگزیده و در دو گروه مشاره گروهی مبتنی بر تاب آوری و گواه، جایگزین شدند. مادران و دختران شان در ۱۱ جلسه مشاوره گروهی مبتنی بر تاب آوری، شرکت کردند. مشاوره گروهی مبتنی بر تاب آوری، کیفیت رابطه والد – فرزندی و عملکرد خانواده را افزایش داد. نتایج نشان دادند که با مشاوره گروهی مبتنی بر تاب آوری می توان رابطه والد – فرزندی و عملکرد خانواده را افزایش داد. بنابراین، این روش مشاوره برای کاهش آسیب های خانواده های مادرسرپرست می تواند به نحوه موثری توسط متخصصین به کارگرفته شود.

اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر تاب آوری بر کیفیت رابطه والد – فرزندی و عملکرد خانواده در خانواده های مادر

 

ارتباط بين مدل زيستي شخصيت كلونينجر و تاب آوري در بيماران مبتلا به سوء مصرف مواد

هدف از مطالعه اخیر بررسی ارتباط بین مدل زیستی شخصیت کلونینجر و تاب‌آوری در بیماران مبتلا به سوء‌مصرف مواد بود. مواد و روش‌ها: روش استفاده شده در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. این مطالعه روی افراد مبتلا به اعتیاد مراجعه کننده به مراکز اعتیاد شهر بناب در سال ۱۳۹۵ انجام شد. در میان این جمعیت، ۱۲۰ نفر با روش نمونه‌گیری در دسترس به‌عنوان شرکت‌کننده انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه سرشت و منش و میزان تاب‌آوری استفاده شد.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که تاب‌آوری همبستگی مثبت معنی‌داری با نوجویی، پشتکار، همکاری، خودراهبری و خودفرآوری دارد. علاوه بر این همبستگی منفی معنی‌داری بین آسیب پرهیزی و تاب‌آوری در افراد مبتلا به سوء‌مصرف مواد وجود داشت.

نتیجه‌گیری: داده‌ها نشان می‌دهد ابعاد شخصیتی کلونینجر می‌تواند تاب‌آوری را در میان افراد مبتلا به سوء‌مصرف مواد پیش‌بینی کند. ممکن است که پیامدهایی در درمان افراد مبتلا به سوء‌مصرف مواد وجود داشته باشد.

ارتباط بين مدل زيستي شخصيت كلونينجر و تاب آوري در بيماران مبتلا به سوء مصرف مواد

بررسي نقش واسطه گري تاب آوري در رابطه حمايت تحصيلي و سرزندگي تحصيلي در دانشجويان

زمينه و اهداف: هدف پژوهش حاضر بررسي نقش واسطه گري تاب آوري در رابطه ي حمايت هاي تحصيلي و سرزندگي تحصيلي در دانشجويان دانشگاه پيام نور بود.
روش بررسي: با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي، ۱۴۰ دانشجو انتخاب و پرسشنامه حمايت تحصيلي ، مقياس تاب آوري و پرسشنامه سرزندگي تحصيلي را كامل كردند.تمامي ابزار از روايي و پايايي مطلوب بهره مند بودند. داده ها از طريق تحليل مسير مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: يافته ها حاكي از اثر مستقيم حمايت تحصيلي اساتيد، والدين و همسالان بر تا ب آوري بود. همچنين اثر غير مستقيم حمايت تحصيلي اساتيد، والدين و همسالان بر سرزندگي تحصيلي از طريق تاب آوري نيز مورد تاييد واقع شد. بر اين اساس مي توان گفت تاب آوري قادر است رابطه ي انواع حمايت تحصيلي با سرزندگي تحصيلي را واسطه نمايد.
نتيجه گيري: يافته هاي به دست آمده بر نقش حمايت هاي تحصيلي در تاب آور ساختن دانشجويان جهت نيل به سرزندگي تحصيلي تاكيد مي كند. يافته هاي پژوهش با توجه به شواهد نظري و تجربي به بحث گذاشته شده و پيشنهادهايي بدين منظور ارائه گرديده است

بررسي نقش واسطه گري تاب آوري در رابطه حمايت تحصيلي و سرزندگي تحصيلي در دانشجويان

تاثير فعاليت بدني بر تاب آوري، بهزيستي ذهني و تعلق خاطر كاري كاركنان زن

زمينه و هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسي تاثير فعاليت بدني بر تاب آوري، بهزيستي ذهني و تعلق خاطر كاري كاركنان زن دانشگاه آزاد اسلامي بود.
مواد و روش ها: طرح اين پژوهش به صورت نيمه آزمايشي بود كه همراه با مراحل پيش آزمون، پس آزمون و گروه شاهد انجام گرفت. جامعه آماري مطالعه را كليه كاركنان زن دانشگاه آزاد اسلامي واحد پرند تهران تشكيل داد (۹۴ نفر) كه از ميان آن ها، ۷۲ نفر به صورت هدفمند به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش (۳۶ نفر) و شاهد (۳۶ نفر) قرار گرفتند. براي جمع آوري اطلاعات، از پرسش نامه هاي تاب آوري Connor و Davidson (Connor-Davidson Resilience Scale يا CD-RISC)، تعلق خاطر كاري Schaufeli و Bakker و بهزيستي ذهني Keyes و Magyar-Moe استفاده شد. داده هاي به دست آمده با استفاده از روش تحليل كواريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: تمرينات هوازي موجب افزايش معني دار تاب آوري، بهزيستي ذهني و تعلق خاطر كاري در شركت كنندگان شد (۰۵/۰ > P). بر اساس يافته ها، شاخص هاي بهداشت رواني به يك اندازه تحت تاثير تمرين قرار نمي گيرند. اندازه اثر در عامل تاب آوري، تعلق خاطر كاري و بهزيستي ذهني به ترتيب ۶۳/۰، ۴۹/۰ و ۰۹/۰ به دست آمد.
نتيجه گيري: توصيه مي گردد مديران جهت افزايش تاب آوري، بهزيستي ذهني و تعلق خاطر كاري كاركنان خود، فرصت هاي مناسبي را براي شركت كليه آن ها در برنامه هاي فعاليت بدني فراهم آورند تا بتوانند موثرتر از نيروهاي انساني خود در سازمان به صورت فعال و سالم بهره مند شوند.

تاثير فعاليت بدني بر تاب آوري، بهزيستي ذهني و تعلق خاطر كاري كاركنان زن