پیش بینی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به فشار خون بالا بر اساس تاب آوری و حمایت اجتماعی

تغيير در سبك زندگي، عوارض دارويي و بيماري روي كيفيت زندگي بيماران مبتلا به فشار خون بالا تاثير سوئي مي گذارد. پژوهش كنوني با هدف پيش بيني نمره كيفيت زندگي بيماران مبتلا به فشار خون بر اساس تاب آوري و حمايت اجتماعي انجام شد.
روش كار: در اين پژوهش توصيفي همبستگي ۱۲۰ بيمار مبتلا به فشار خون بالا در سال ۱۳۹۵ به صورت در دسترس انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها از برگه اطلاعات جمعيت شناختي و پرسشنامه هاي كيفيت زندگي SF-12، حمايت اجتماعي زيمت و تاب آوري بيماران قلبي استفاده شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار PASW و به كمك آزمون هاي آمار توصيفي، همبستگي پيرسون و رگرسيون چند متغيره گام به گام استفاده شد. سطح معني داري كمتر از ۰۵/۰ در نظر گرفته شد.
يافته ها: ۱۲۰ بيمار مبتلا به فشار خون (۴۷ مرد و ۷۳ زن) با ميانگين سني ۱۱/۱۴ ± ۶/۵۱ سال در اين مطالعه شركت داشتند. نتايج اين مطالعه نشان داد كه بين كيفيت زندگي با توان افزايي معقولانه (۵۰۶/۰ = r)، خودمديريتي (۴۷۱/۰ = r) و تبعيت از درمان (۱۹۴/۰ = r) همبستگي معني داري وجود داشت. نتايج رگرسيون گام به گام نشان داد كه توان افزايي معقولانه، خودمديريتي و تبعيت از درمان روي هم رفته قادر به تبيين ۵/۳۳ درصد از تغييرات كيفيت زندگي اين بيماران بودند.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشان داد كه توان افزايي معقولانه، خودمديريتي و تبعيت از درمان (سه بعد تاب آوري) پيش بيني كننده هاي كيفيت زندگي بيماران مبتلا به فشار خون بالا بودند. در مجموع بر اساس يافته هاي اين مطالعه با آموزش و ارتقاي تاب آوري مي توان كيفيت زندگي بيماران مبتلا به فشار خون بالا را غني تر نمود.

پیش بینی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به فشار خون بالا بر اساس تاب آوری و حمایت اجتماعی

شناسایی مؤلفه‌های معنویت اثرگذار بر تاب‌آوری در افراد کارآفرین

هدف محققان در این پژوهش، شناسایی مؤلفه‌های معنویت اثرگذار بر تاب‌آوری در افراد کارآفرین بوده است. روش: پژوهش حاضر به لحاظ نوع، کیفی به شیوۀ توصیفی و از نظر رویکرد، استقرایی است. جامعۀ آماری پژوهش، شامل کارآفرینان شهر قم بود و نمونۀ پژوهش به روش نمونه‌گیری هدفمند از بین آنان انتخاب شد. برای جمع‌آوری داده‌های کیفی، از ابزار مصاحبه و برای تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه، از تکنیک تحلیل مضمون استفاده شده است. یافته‌ها: سؤال اصلی پژوهش با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون بررسی و ۱۱ مضمون اصلی به عنوان مؤلفه‌های معنویت اثرگذار بر تاب‌آوری در افراد کارآفرین شناسایی شد. نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که ۱۱ مؤلفۀ اثرگذار بر تاب‌آوری در افراد کارآفرین به ترتیب عبارتند از: ارزش‌مداری، خودآگاهی، فرزانگی، هدف متعالی، رضایتمندی فردی، توکل و توسل، اخلاق‌مداری، فعالیت های داوطلبانه، آخرت‌گرایی، امیدواری و سعۀ صدر.

شناسایی مؤلفه‌های معنویت اثرگذار بر تاب‌آوری در افراد کارآفرین

اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی بر معنادرمانی بر امید به زندگی و تاب آوری زنان مطلقه

طلاق از جمله عوامل گسیختگی و از هم‌پاشیدگی کانون خانواده است که عواقب بسیاری را برای افراد جامعه داشته و می‌تواند منشأ بسیاری از آسیب‌های اجتماعی باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر معنادرمانی بر افزایش امید به زندگی و تاب‌آوری زنان دارای مطلقه شهر قم انجام پذیرفت.
روش کار: روش پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون پس آزمون و کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان مطلقه شهر قم بوده و نمونه پژوهش نیز در برگیرنده ۳۰ نفر از زنان مطلقه در دو گروه آزمایش (۱۵ نفر) و گواه (۱۵ نفر) بود. روش انجام کار بدین صورت بود که پس از انتخاب آزمودنی‌ها به روش هدفمند، ۳۰ نفر از زنان مطلقه دارای معیارهای ورود، به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی و گواه قرار گرفتند. سپس گروه درمانی مبتنی بر معنادرمانی بر روی گروه آزمایش طی ۸ جلسه ۹۰ دقیقه‌ای و دو بار در هفته اجرا گردیده و داده‌ها در دو بازه زمانی پیش و پس از اجرای مداخله گردآوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از روش آماری توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس) استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد که گروه درمانی مبتنی بر معنادرمانی بر افزایش امید به زندگی و تاب‌آوری زنان مطلقه تأثیر گذار بوده و به لحاظ آماری معنی‌دار است (۰۵/۰ > P). بدین معنی که نمرات امید به زندگی و تاب آوری زنان مطلقه به دنبال ارائه گروه درمانی افزایش داشته است.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه بیانگر آن است که معنادرمانی گروهی می‌تواند در کاهش مشکلات و فشارهای روانی زنان مطلقه و به دنبال آن سبب افزایش امید به زندگی و تاب‌آوری آنان مورد استفاده قرار گیرد؛ لذا متخصصین حوزه سلامت می‌توانند با استفاده از معنادرمانی، تاب‌آوری و امید به زندگی افراد مطلقه را ارتقاء بخشند.

اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی بر معنادرمانی بر امید به زندگی و تاب آوری زنان مطلقه

تاب آوري ملي: مروري بر ادبيات تحقيق

با افزایش بلایای طبیعی و انسانی و پیامدهای گسترده‌ی آنها، نیاز به تاب‌آورتر شدن جوامع و دولت‌ها بیش از پیش احساس می‌شود. این امر موجب شده است که تاب‌آوری، به عنوان بزرگ‌ترین چالش ملی در عصر حاضر قلمداد گردد. پیامدهای مخرب تحریم‌های بین المللی اخیر بر اقتصاد ایران نشان دهنده تاب‌آوری پایین اقتصاد ملی در مواجهه با شوک‌های خارجی است. از این رو حکومت ایران، بیش از سایر کشورها با چالش‌ها و بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دست و پنجه نرم کرده و در آینده نیز با آنها روبه‌رو خواهد بود. در میان موضوعات تاب‌آوری، تاب‌آوری ملی کمتر مورد پژوهش قرار گرفته است. این مقاله با هدف بررسی مبانی نظری و ادبیات تحقیق موجود در مورد تاب‌آوری ملی تدوین شده است.

در این مقاله، ابتدا واژه‌کاوی و تبارشناسی تاب‌آوری مورد بررسی قرار گرفته است، سپس به نوع‌شناسی تاب‌آوری در سطوح فردی، سازمانی، اجتماعی و ملی و هم‌چنین برخی از شاخص‌های اندازه‌گیری تاب‌آوری ملی پرداخته شده است. نهایتاً، خلاءها و شکاف‌های موجود در ادبیات تحقیق مورد اشاره قرار گرفته است.

تاب آوري ملي: مروري بر ادبيات تحقيق

تاب آوری ساری

 

به همت اداره آموزش و پرورش ناحیه دو ساری  دوره آموزشی  تاب آوری در محل سالن اجتماعات این اداره  ویژه مشاوران و روانشناسان برگزار گردید

هم چنین عصر روز ششم اسفند  با حضور علاقه مندان و مدعوین و مسئولین محلی سمیناری  با موضوعیت ( تاب آوری ) برگزار شد .این مراسم  به همت اداره کل امور اجتماعی استانداری مازندران ، اداره کل آموزش و پرورش استان و  به میزبانی جمعیت هلال احمر و با مدیریت اجرایی سازمان مردم نهاد  خورشید زندگی طبرستان برگزار گردید .

تاب آوری بیرجند

دوره آموزشی “تاب آوری” ویژه مددکاران اجتماعی و روانشناسان شاغل در مراکز امور آسیب دیدگان اجتماعی استان خراسان جنوبی در سالن کنفرانس مدیریت شهرستان بیرجند برگزار گردید. این دوره به همت دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی تحت نظارت معاونت امور اجتماعی اداره کل بهزیستی استان خراسان جنوبی برگزار شد.

تاب آوری جامعه محلی

۲۴و۲۵ بهمن ماه   به همت اداره کل امور اجتماعی استانداری و خانه سازمانهای مردم نهاد استان کرمانشاه  این دوره آموزشی با مشارکت اعضای سازمانهای مردم نهاد برگزار شد .

 

سنجش رضایت زناشویی بر اساس تاب‌آوری و تمایزیافتگی خود

هدف: احساس رضایت از ازدواج و رابطة زناشویی نقش مهمی را در میزان کارکردهای بهنجار خانواده ایفا می­کند. از عوامل مهمی که در سال­های اخیر به آن توجه شده است و بر زندگی زناشویی زوجین تأثیر به سزایی دارد، تاب‌آوری و تمایزیافتگی خود است. هدف پژوهش حاضر پیش ­بینی رضایت زناشویی بر اساس تاب آوری و تمایزیافتگی خود در زنان متأهل بود.
روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش شامل تمام زنان مراجعه­ کننده به مراکز مشاوره سروش، سجاد، زعیم و ترنم زندگی در شهر تهران در پاییز سال ۱۳۹۴ بودند. با استفاده از روش نمونه ­برداری تصادفی ۲۰۰ نفر از این زنان که ملاک­های ورود به پژوهش را داشتند، انتخاب شدند و به پرسش­نامه رضایت زناشویی آسوده، خلیلی و لواسانی (۱۳۸۹)، پرسش­نامه تمایز یافتگی خود اِسکورن و اِسمیت (۲۰۰۳) و مقیاس تاب‌آوری کانر- دیویدسون (۲۰۰۳) پاسخ دادند. داده­ها با استفاده از روش رگرسیون چندمتغیری تحلیل شد.
یافته ­ها: نتایج تحلیلی نشان داد تاب‌آوری (۰۵/۰>P، ۳۲۰/۰=β) و تمایز‌یافتگی خود (۰۵/۰>P، ۰۹۲/۰=β) پیش­بینی کننده رضایت زناشویی هستند.
استنتاج: تاب ­آوری و تمایزیافتگی خود از جمله عوامل فردی هستند که می­توانند رضایت زناشویی در زنان را تحت تأثیر قرار دهند. از این رو ممکن است زنان به واسطه این متغیرها سلامت جسمانی و روانی پایین­تری را نیز تجربه کنند و ممکن است تفاوت­های جنسیتی در این زمینه را تبیین کنند؛ اگرچه پژوهش­های بیشتری در این زمینه لازم است.

سنجش رضایت زناشویی بر اساس تاب‌آوری و تمایزیافتگی خود