مزایای تاب آوری

نویسندگان کتاب : ریچارد اس سیترین؛ آلان ویس
مترجمان : محمد رضا مقدسی؛ عفت حیدری
قیمت کتاب: ۲۵۰۰۰ تومان
انتشارات ورجاوند

تاب آوری این حقیقت را می پذیرد که نمی توانیم مانع از رخ دادن شداید و چالش ها شویم؛ اما می توانیم استراتژی هایی را توسعه دهیم که به وسیله آنها از چالش ها و شداید درس هم بگیریم و قربانی آنها نشویم.
کتاب مزایای تاب آوری ایده های خود را از علوم نروسایکولوژی؛ آموزش، هنر، ورزش و تفکر مثبت گرفته و آنها را به شکل استراتژی های موثر برای افراد و سازمانهایی در می آورد که با چالش های موجود در محل کار خود دست و پنجه نرم می کنند. کتاب مزایای تاب آوری به شما نشان می دهد که چطور می توانید بهتر با چالش ها کنار بیایید و آنها را پشت سر بگذارید و نهایتاً استراتژی هایی را بیاموزید تا شما را برای موفقیت آماده کنند.

 

رابطه بین فاجعه سازی ، اضطراب درد و راهبردهای مقابله ای دربیماران سرطانی

درد ناشی از سرطان ۵۰ تا ۹۰% بیماران مبتلا به سرطان را تحت تاثیر قرارمی دهد و اضطراب ناشی از این دردها و درمان های سرطان باعث افزایش نیاز های حمایتی بیماران می گردد درنتیجه راهبردهای مقابله ای اتخاذ شده بیماران در انطباق و سازگاری آن ها نقش بسزائی دارد. هدف از این مطالعه تعیین رابطه فاجعه سازی درد، اضطراب درد، حمایت اجتماعی و راهبردهای مقابله ای درد، دربیماران مبتلا به سرطان می باشد. روش‌ها: دراین مطالعه توصیفی – تحلیلی از نوع همبستگی، تعداد ۱۱۰ بیمارمبتلا به سرطان مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی ۵ آذر گرگان در سال ۱۳۹۲ به صورت نمونه گیری دسترس، در مطالعه شرکت داده شدند. پرسشنامه فاجعه سازی درد،اضطراب درد، حمایت اجتماعی و راهبردهای مقابله ای درد مورد استفاده قرار گرفت . اطلاعات جمع آوری شده با نرم افزار آماریSPSS v.16 آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح معناداری مطالعه (۰۵/۰P<) درنظر گرفته شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که میانگین و انحراف معیار فاجعه سازی درد (۸/۸±۹/۲۳)، اضطراب درد (۴/۱۸±۷/۳۵)، راهبرد مقابله ای (۸/۳۸±۹/۱۰۷)، حمایت اجتماعی در بیماران (۸/۱۵±۱/۱۵۱) بود. با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون بین فاجعه سازی درد (۴۶/۰- , R=00/0P=)، اضطراب درد (۴۷/۰- , R=00/0P=)، راهبرد مقابله ای (۳۰/۰- , R=00/0P=) با حمایت اجتماعی ارتباط معنی دار آماری دیده شد.

نتیجه گیری: نتایج نشان داد که بین متغیرهای فاجعه سازی درد، حمایت اجتماعی، اضطراب درد و راهبردهای مقابله در بیماران سرطانی رابطه معناداری وجود دارد. لذا تدوین یک برنامه جامع مراقبتی دربیماران مبتلا به سرطان با تقویت راهبردهای مقابله ای ،توسعه و افزایش حمایت اجتماعی در جهت کاهش سطح اضطراب و فاجعه سازی درداین بیماران پیشنهاد می گردد.

رابطه بین فاجعه سازی ، اضطراب درد و راهبردهای مقابله ای دربیماران سرطانی

تاب آوری کودکان

معرفی کتاب تاب آوری کودکان، راهکارهای توسعه از طریق ادبیات

مولف: ماری همفری

تصویرگران: تائیا مورلی و مگان مونتاگ کش
مترجمان: عفت حیدری، محمدرضا مقدسی، بهناز کازرونی زند

به راستی تاب آوری به چه معناست؟ تاب آوری یک فرایند پویاست که شامل سازگاری مثبت در شرایط ناگوار می باشد. هنگامی که تاب آوری را به عنوان یک پدیده یا فرایند در نظر بگیریم به این معناست که اثرات محافظتی به گونه ای متفاوت (از شرایطی به شرایط دیگر) و به طور موقت (در کل یک موقعیت و در طول عمر فرد) متفاوت خواهد بود. همچنین فرایند در نظر گرفتن تاب آوری (در مقابل صفت شخصیتی) سبب می شود تا بتوانیم برای ایجاد یا پرورش آن اقداماتی به عمل آوریم. آموزش تاب آوری گامی در جهت جنبش پرورش شخصیت است. راهکارهای متفاوتی برای برای ارتقاء تاب آوری در کودکان وجود دارد که یکی از آنها را می توان ادبیات کودکان نام برد. کتاب حاضر نیز مجموعه داستان هایی را به منظور پرورش تاب آوری در کودکان گرد آورده است. دو بخش اول کتاب شامل نمونه داستان ها برای کودکان سنین مختلف و بخش سوم را برنامه ای تحت عنوان المپیک چالش خواندن تشکیل می دهد. این کتاب شامل ۲۰ درس با استفاده از دو کتاب مصور و دو رمان متوسط برای هر یک از پنج مهارت مقابله ای است.
در این کتاب نقاط قوت شخصی (مهارت های مقابله ای) مرتبط با تاب آوری از طریق بسیاری از نمونه شخصیت ها و کارهای آنها در طیف گسترده ای از داستان های کودکان نشان داده شده است. کودکان می توانند با شخصیت هر داستان همانندسازی کنند و او را به عنوان الگوی نقش قرار دهند. نقاط قوت شخصی شامل:
۱) کار کردن بر روی یک استعداد
۲) پیدا کردن یک قهرمان
۳) درون نگری
۴) نجات خود
۵) کمک به دیگران
در هر یک از داستان ها کودکان باید بررسی کنند که شخصیت اصلی داستان از کدام یک از این ویژگی ها استفاده کرده است.
هم چنین، هر داستان شامل “جعبه ابزاری از مهارت های تاب آوری است”. این جعبه شامل سه بخش (او چه می داند، چه دارد و چکاری از دستش بر می آید) می باشد که برای هر کدام از این سه به تفکیک، کودک باید ویژگی ها و واکنش خود را ذکر کند. این جعبه ابزار به عنوان یک نظم دهنده و سازمان دهنده برای تحلیل نقاط قوت و استراتژی های اصلی شخصیت عمل می کند.

 

تاب آوری اجتماعی کردستان

کارگاه چهارروزه تاب آوری اجتماعی به همت امور بانوان و خانواده استانداری کردستان با مشارکت اعضای سازمانهای مردم نهاد برگزار گردید 

جادوی رایج

کتاب جادوی رایج از جمله آثارشاخص دکتر ماستن است که در سال ۲۰۱۴ منتشرشده است. وبزودی  توسط انتشارات ورجاوند با ترجمه محمدرضامقدسی ، عفت حیدری و هما نیابتی منتشر ودر دسترس علاقه مندان خواهد گرفت .این کتاب برای تمامی متخصصین حوزه ی روانشناسی، روانپزشکی، مددکاری اجتماعی، آموزش، جامعه شناسی، پرستاری، و متخصصین اطفال، سلامت عمومی و هم چنین فعالان عرصه پیشگیری توصیه شده است .

تاب آوری از الزامات رشد است ودر زمانهای آشفتگی مفهومی ارزشمند،تاب آوری یک قدرت شگرف است ، یک رویکرد بینظیر در جامعه انسانی و یک جادوی ماندگار در عصر پر تنش و نادخ امروز . خانم دکتر پروفسور آن ماستن از پیشتازان و بزرگان تاب آوری دنیا پیشرفت مان را در دانش با این قرائت جدید هدایت می کند . تعامل تاثیرات عصب شناسی ، روانشناسی ، خانوادگی ، اجتماعی و فرهنگی در طول زمان باعث افزایش توانایی کودکان وبزرگسالان برای ادامه حیات و رشد به نحوی قوی در چالش ها می شود . خواندن این کتاب برای محققان ، دانش جویان ، متخصصان حوزه سلامت روان که در تلاش برای درک ترویج سازگاری مثبت در وضعیت آسیب زا و محیط های پر تنش هستند ، ضروری است .

رازهای تاب آوری

معرفی کتاب رازهای تاب آوری
نویسندگان: راسل تاکری و کلر کاردیک
مترجم : محمدرضا مقدسی

این کتاب مناسب نوجوانان است .

راسل تاکری مربی و مشاوری است که اغلب بر اساس نظریه ( کوچینگ) به توسعه کیفی و کمی زندگی افراد و سازمانها بوده اهتمام داشته است وحمایت ها و مداخلات وی عمدتا عمل بر اساس نیازهای مراجعان بوده است .
وی مبتکرالگوها, استراتژی ها و فرایندهایی است که در توسعه سازگاری و تاب آوری کاملا اثر بخش بوده است .
نویسنده دوم این کتاب کلر کاردیک نیزبعنوان مشاورو روانشناس بحران دارای سوابق مشابهی در توسعه سازمانی و زندگی شخصی مراجعین است .
در این کتاب راجع به معنای تاب آوری ، چگونگی و چرایی آن می خوانیم اینکه فرد تاب آور چه ویژگیهایی دارد؟
تفاوت تاب آوری افراد چگونه شناسایی و معرفی و توجیه خواهد شد؟
همچنین نویسندگان دراین کتاب از نمونه های واقعی قدرت تاب آوری در زندگی روزانه افراد داستانهایی آورده اند . امید میرود با خواندن این کتاب بتوانید سطح تاب آوری خود را محک زده وازمیزان آن مطلع شوید ودر نهایت برای توسعه تاب آوری خویشتن تلاش نمایید

این کتاب توسط انتشارات ورجاوند با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه در سال جاری منتشر و در اختیار علاقه مندان قرار دارد.

مرکز تاب آوری

مرکز تاب آوری به شماره ثبت ۱۲۷۳  اولین و تنها تشکل تخصصی حوزه تاب آوری است  مرکز تاب آوری سازمانی مردم نهاد و غیر دولتی است که برای ارتقای سلامت و توسعه تاب آوری فردی ، خانوادگی و اجتماعی در تلاش است .

مرکز تاب آوری به افراد ، خانواده ها ، مدیران و سازمانها در این خصوص کمک میکند این سازمان در اجرای پروژه های اجتماعی ، آموزشی و پژوهشی ، مداخلاتی و ترویجی فعالیت های مشابه دارد .ازهمکاری با شما درسازمانهای دولتی و غیر دولتی در حوزه آسیب های اجتماعی استقبال خواهیم کرد.

تاب آوری در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

تاب آوری در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران عنوان اولین پروژه خبریِ مجموعه رسانه های مددکاری اجتماعی ایرانیان در سال جاری خواهد بودبه گزارش مجله اینرنتی مددکاری اجتماعی ایران این پروژه خبری با تمرکز بر معرفی کُتب تاب آوری و کُتب انتشارات ورجاوند در سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، بزودی در سایتها و پایگاههای تحت مدیریت رسانه مددکاری اجتماعی ایرانیان، فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

 

 

مقياس كوتاه تاب آوري در ورزشكاران معلول و جانباز؛ ويژگي هاي روان سنجي نسخه فارسي

اهداف: تاب آوري، توانايي سازگاري مثبت فرد در پاسخ به موقعيت هاي مشكل آفرين زندگي است. با توجه به اهميت تاب آوري، ساخت ابزارهايي مناسب، براي سنجش و اندازه گيري آن مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر، بررسي ويژگي هاي روان سنجي مقياس فارسي نسخه كوتاه تاب آوري در ورزشكاران معلول و جانباز بود.
ابزار و روش ها: در اين پژوهش در سال ۱۳۹۴، ۱۶۸ نفر (۱۰۰ مرد و ۶۸ زن) از معلولان و جانبازان ورزشكار شهر تهران در سطوح مختلف مهارتي و در رشته هاي مختلف كه در يكي از مفاصل بدن (كمر، ران، زانو و غيره) دچار آسيب شده بودند، به طور تصادفي انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار پژوهش، مقياس فارسي نسخه كوتاه شده تاب آوري كانر- ديويدسون بود. به منظور بررسي روايي سازه مقياس فارسي نسخه كوتاه تاب آوري، از تحليل عاملي تاييدي مبتني بر مدل معادلات ساختاري، براي تعيين همساني دروني از ضريب آلفاي كرونباخ و براي تعيين پايايي زماني از ضريب همبستگي درون طبقه اي استفاده شد.
يافته ها: شاخص هاي برازندگي به دست آمده، نشان دهنده روايي سازه و برازندگي مطلوب مقياس فارسي نسخه كوتاه تاب آوري بود. همچنين همساني دروني با ضريب آلفاي كرونباخ برابر ۰٫۷۶ و پايايي زماني نيز با ضريب همبستگي درون طبقه اي ۰٫۷۶، از مقادير قابل قبولي برخوردار بودند.
نتيجه گيري: مقياس فارسي نسخه كوتاه تاب آوري از روايي و پايايي قابل قبولي در بين ورزشكاران معلول و جانباز برخوردار است.

مقياس كوتاه تاب آوري در ورزشكاران معلول و جانباز؛ ويژگي هاي روان سنجي نسخه فارسي

 

تاثير فعاليت بدني بر تاب آوري، بهزيستي ذهني و تعلق خاطر كاري كاركنان زن

زمينه و هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسي تاثير فعاليت بدني بر تاب آوري، بهزيستي ذهني و تعلق خاطر كاري كاركنان زن دانشگاه آزاد اسلامي بود.

مواد و روش ها: طرح اين پژوهش به صورت نيمه آزمايشي بود كه همراه با مراحل پيش آزمون، پس آزمون و گروه شاهد انجام گرفت. جامعه آماري مطالعه را كليه كاركنان زن دانشگاه آزاد اسلامي واحد پرند تهران تشكيل داد (۹۴ نفر) كه از ميان آن ها، ۷۲ نفر به صورت هدفمند به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش (۳۶ نفر) و شاهد (۳۶ نفر) قرار گرفتند. براي جمع آوري اطلاعات، از پرسش نامه هاي تاب آوري Connor و Davidson (Connor-Davidson Resilience Scale يا CD-RISC)، تعلق خاطر كاري Schaufeli و Bakker و بهزيستي ذهني Keyes و Magyar-Moe استفاده شد. داده هاي به دست آمده با استفاده از روش تحليل كواريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: تمرينات هوازي موجب افزايش معني دار تاب آوري، بهزيستي ذهني و تعلق خاطر كاري در شركت كنندگان شد (۰۵/۰ > P). بر اساس يافته ها، شاخص هاي بهداشت رواني به يك اندازه تحت تاثير تمرين قرار نمي گيرند. اندازه اثر در عامل تاب آوري، تعلق خاطر كاري و بهزيستي ذهني به ترتيب ۶۳/۰، ۴۹/۰ و ۰۹/۰ به دست آمد.
نتيجه گيري: توصيه مي گردد مديران جهت افزايش تاب آوري، بهزيستي ذهني و تعلق خاطر كاري كاركنان خود، فرصت هاي مناسبي را براي شركت كليه آن ها در برنامه هاي فعاليت بدني فراهم آورند تا بتوانند موثرتر از نيروهاي انساني خود در سازمان به صورت فعال و سالم بهره مند شوند.

تاثير فعاليت بدني بر تاب آوري، بهزيستي ذهني و تعلق خاطر كاري كاركنان زن

تعامل تيم مديريت ارشد با ابعاد تاب آوري آنان

امروزه سازمانها در محیطی سرشار از پیچیدگی، تغییر و ظهور رویدادهای غیر قابل پیشبینی فعالیت مینمایند؛ بطوریکه تحولات فناورانه در عرضه کالاها و خدمات، پایهریزی ساختارهای سازمانی جدید، روشهای جدید رقابت، فروش محصولات و خدمات با شیوههای منحصر بفرد، نشاندهنده اهمیت برنامه‌ریزی تیم مدیریت ارشد در یک سازمان، در راستای کسب موفقیت‌های روز‌افزون می‌باشد. لذا مشخصه‌ای که در این بین بیش از گذشته حائز اهمیت است، تاب‌آوری تیم مدیریت ارشد از دو بعد اعتقادات کا‌ر‌آمد و قابلیت تطبیق‌پذیری در برابر اتفافات گوناگون محیطی می‌باشد. لذا در این تحقیق تاثیر تعامل تیم مدیریت ارشد بر تاب‌آوری آنان در بین ۵۰۰ واحد فعال مستقر در شهرک صنعتی توس مشهد، به عنوان جامعه آماری، مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل نمونه آماری مشتمل بر ۱۸۵ سازمان و با استفاده از مدل معادلات ساختاری، نشان داد که مدل آزمون شده از برازش خوبی نسبت به داده‌ها برخوردار است و ضمن تایید تاثیر تعامل تیم مدیریت ارشد بر اعتقادات کارآمد تاب‌آوری و ظرفیت تطبیق‌پذیری تاب‌آوری، هم سو با مبانی نظری و مطالعات گذشته در این زمینه نیز می‌باشد.

تاثیر تعامل تیم مدیریت ارشد بر ابعاد تاب‌آوری آنان