رابطۀ جوّ مدرسه و تاب‌‌آوری تحصیلی: نقش واسطه‌‌ای سرزندگی تحصیلی

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطۀ بین جوّ مدرسه و تاب‌‌آوری تحصیلی با واسطه‌‌گری سرزندگی تحصیلی در بین دانش‌‌آموزان است. بدین منظور در یک طرح پژوهشی توصیفی-‌‌همبستگی، از بین دانش‌‌آموزان ‌‌متوسطۀ دوم، ۲۸۷ نفر (۱۸۷ دختر و ۱۰۰ پسر) با استفاده از روش نمونه‌‌گیری تصادفی خوشه‌‌ای چند‌‌مرحله‌‌ای انتخاب شدند. داده‌‌ها با استفاده از پرسشنامه‌‌های جوّ مدرسه (علیخانی و مهرمحمدی، ۱۳۸۳)، سرزندگی تحصیلی (دهقانی‌‌زاده و حسین‌‌چاری، ۱۳۹۱) و تاب‌‌آوری تحصیلی (مارتین و مارش، ۲۰۰۹) گردآوری شد. اطلاعات گردآوری‌‌شده توسط روش تحلیل مسیر با استفاده از نرم‌‌افزار AMOS تحلیل شد. نتایج نشان داد که مدل مفهومی پیشنهادی مورد تأیید قرار گرفت. بررسی مسیر‌‌های مستقیم ارتباط متغیّر‌‌های مورد بررسی نیز نشان داد که مسیر مستقیم متغیّر نشاط (۱۴/۰=β) و نفوذ (۱۹/۰=β) به‌‌صورت مثبت و متغیّر عدم‌‌مشارکت (۲۰/۰- =β) به‌‌صورت منفی با تاب‌‌آوری تحصیلی معنی‌‌دار است. همچنین ارتباط معنی‌‌داری بین سرزندگی تحصیلی (۴۳/۰=β) و تاب‌‌آوری تحصیلی وجود دارد. به‌‌منظور بررسی معنی‌‌داری مسیر‌‌های غیر‌‌مستقیم از روش بوت استراپ استفاده شد و نتایج نشان داد که سرزندگی تحصیلی رابطۀ نشاط و عدم‌‌مشارکت با تاب‌‌آوری تحصیلی را میانجی‌‌گری می‌‌کند؛ ولی بین   فاصله‌‌گیری و نفوذ با تاب‌‌آوری تحصیلی میانجی‌‌گری معناداری به عمل نمی‌‌آورد.

یافته‌‌های حاصل از پژوهش حاضر می‌‌تواند مورد استفادۀ روان‌‌شناسان تربیتی، معلمان و سایر متخصصان مرتبط قرار گرفته و در‌‌جهت افزایش تاب‌‌آوری تحصیلی نقش داشته باشد.

رابطه جو مدرسه و تاب آوري تحصيلي نقش واسطه اي سرزندگي تحصيلی

 

تاب آوری خانواده

در جلسه تیرماه انجمن ازدواج و خانواده کشور، روند تشکیل کمیته تخصصی ( تاب آوری خانواده ) مورد تصویب قرار گرفت. مقرر شد این کمیته پس از معرفی و تعیین نفرات  متخصص و واجد الشرایط ، در زمینه های پژوهشی ، تربیت مربی ، آموزش های فراگیر همکاری های ویژه داشته باشند  بررسی اقدامات انجام شده در زمینه تهیه متون ودرس گفتارهای تخصصی ( تاب آوری خانواده )از سایر مواردی بود که در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت .

در این نشست دکترسعیده هادی { رییس هیت مدیره و مدیر عامل انجمن ازدواج و خانواده کشور )حضور داشتند.

 

تأسیس مراکز تاب آوری در دستور کار قرار بگیرد

درمجله اینترنتی مددکاران اجتماعی منتشر شد :

نظر به تهدیدات و مخاطرات متنوع و متعدد محیطی، اقتصادی و اجتماعی شایسته است از مراکز تخصصی تحت عنوان تاب آوری برخوردار باشیم، فعالان عرصه سلامت و پیشگیری، کنشگران اجتماعی و تشکلهای مردم نهاد میتوانند نسبت به راه اندازی و تأسیس مراکزی با محتوی و عنوان تاب آوری اقدام نمایند.

تنش ها و تهدیدات اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و قایلیت تأثیر و تأثر اینها در کنار یکدیگر فرصت تعلل و مسامحه را نخواهد داد. روشن و واضح پیشنهاد تأسیس مراکز تاب آوری است. ضرورت دارد تمامی بخشهای در معرض مخاطره و تهدید از استراتژی های تاب آوری برخوردار باشند، مأموریت این مراکز معرفی، آموزش و همچنین تعیین مسیر و تدوین استراتژی برای توسعه تاب آوری خواهد بود.

این مطلب را محمدرضا مقدسی (مدیر و موسس خانه تاب آوری) به خبرنگار مجله اینترنتی مددکاران اجتماعی گفت و افزود: قطعاً جامعه مددکاران اجتماعی در آموزش و توسعه و ترویج تاب آوری میتوانند نقشی بسیار درخشان و پراهمیت ایفا کند.

اقدام، درمان و بهبودیِ جمعی را با یکدیگر و در کنار همدیگر تجربه کردن، راه تغییر، رشد و توسعه اجتماعی و همچنین مقابله با آسیب ها و مخاطرات را به همراهی و همنوردی طی کردن از مولفه ها و دامنه های نظری و عملی خاصی برخوردار است که منحصراً در حوزه کسوت و تخصص مددکاران اجتماعی است.

اقدام، بهبودی و درمان جمعی را در کنار سایر توانایی ها، تخصص مددکاران اجتماعی میدانیم.

امید و انتظار می رود که تأسیس مراکز تاب آوری بتواند در توسعه و ارتقای سلامت اجتماعی و همچنین پیشگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی کارساز و نقش آفرین باشد، چرا که تاب آوری میتواند به افراد، همسران و خانواده ها، مدیران و سازمانها کمک کند.

محمدرضا مقدسی هم چنین اضافه کرد: در خاتمه مایل هستم از طریق آن رسانه محترم (مجله اینترنتی مددکاران اجتماعی) به اطلاع علاقه مندان به تأسیس مراکز تاب آوری رسانده شود که درصورت هرگونه اقدام در این خصوص، از تمام ظرفیت، توانایی و تجربه ما در سازمان غیردولتی و مردم نهاد تاب آوری قطعاً برخوردار خواهند بود.

 

برنامه های سه ماهه دوم سال ۹۷ مرکز تاب آوری اعلام شد

مرکز تاب آوری با همکاری کانون فرهنگی اجتماعی بانوان کرمانشاه در سه ماهه دوم سال جاری برنامه های خود را اعلام کرد.
  شرکت در این جلسات رایگان است اما نظر به محدودیت درپذیرش و پذیرایی ضروری است علاقه مندان برای ثبت نام و رزرو  نام و نام خانوادگی و هم چنین نام جلسه مورد نظر خود را به شماره ۰۹۹۱۲۰۴۴۵۴۹ پیامک فرمایند.

   

بررسی تاثیر سرمایه روانشناختی بر عجین شدن با شغل

هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر سرمایه روانشناختی بر عجین شدن با شغل در بانک تجارت است. این تحقیق از حیث هدف کاربردی و از حیث روش نیز یک تحقیق توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل ۳۵۸۷ نفر از کلیه مدیران ارشد،کارشناسان مسئول و کارشناسان شاغل در بانک تجارت شهر تهران می‌باشند. جهت محاسبه حجم نمونه آماری از فرمول کوکران استفاده شد و بر این اساس حجم نمونه آماری ۳۴۷ نفر برآورد گردید. این تعداد نمونه به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده است. ابزار گردآوری اطلاعات در تحقیق پیش‌رو، پرسش‌نامه سرمایه روانشناختی لوتانز و پرسش‌نامه عجین شدن با شغل توماس لاداهل و کجنر می‌باشد. داده‌های تحقیق پس از جمع‌آوری، با استفاده از نرم‌افزار SPSS و با استفاده از آزمون‌های تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بین خوش‌بینی، خود کارآمدی، امیدواری و تاب‌آوری و عجین شدن با شغل رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

تاثیر سرمایه روانشناختی بر عجین شدن با شغل