تأثیر الگوی سازگاری‌روی بر تاب‌آوری مادران کودکان شیمی درمانی شهرستان گرگان

ابتلا کودک به سرطان ممکن است خانواده خصوصاً مادر با چالش‌های زیادی روبرو شود و در مواجهه با آن دچار ضربه و شوک شوند. سازگاری مادران با بیماری می‌تواند به کاهش مشکلات کمک کند. یکی از الگوهای کاربردی در پرستاری الگوی سازگاری روی است. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر الگوی سازگاری روی بر تاب‌آوری مادران کودکان شیمی درمانی انجام شد.
روش کار: این مطالعه از نوع نیمه‌تجربی می‌باشد که بر روی ۳۶ نفر از مادران کودکان شیمی‌درمانی مراجعه‌کننده به بخش انکولوژی بیمارستان طالقانی در سال ۱۳۹۶ انجام شده است. نمونه‌گیری به صورت تصادفی ساده در دو گروه آزمون و کنترل انجام شد. گروه آزمون برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی روی را در ۷ جلسه در طول چهار هفته دریافت نمودند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه دموگرافیک و “مقیاس تاب‌آوری کونوردیویدسون” (Connor- Davidson Resilience Scale) جمع‌آوری و در نرم‌افزار SPSS V.18 وارد، سپس با استفاده از آزمون‌های آماری تی مستقل، تی‌زوجی و آزمون کواریانس در سطح معنی‌داری ۰۵/۰ > P تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: آزمون تی‌زوج بین دو گروه آزمون قبل و بعد از مداخله اختلاف معنی‌داری نشان داد ولی این آزمون در گروه کنترل اختلاف معنی‌داری را نشان نداد. ولی آزمون تی‌مستقل بین قبل و بعد از مداخله در گروه کنترل اختلاف معنی‌داری را نشان نداد ولی در گروه آزمون اختلاف معنی‌داری را نشان داد (۰۱/۰ > P).
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که الگوی سازگاری روی موجب افزایش تاب‌آوری مادران می‌شود. لذا پیشنهاد می‌شود که مطالعات بعدی پیگیری‌های بلندمدتی را انجام دهند. ارزیابی پیگیرانه بلندمدت می‌توانند در درک آثار طولانی مدت این درمان بر روی مادران و کودکان بیمار کمک کنند.

برای دریافت روی متن آبی رنگ کلیک کنید 

تأثیر الگوی سازگاری‌روی بر تاب‌آوری مادران کودکان شیمی درمانی شهرستان گرگان

مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر تاب‌آوری زنان در سقط جنین مکرر

یکی از مشکلات زنان با سقط جنین‌های مکرر، کاهش آستانه تحمل و کاهش تاب آوری در برابر مشکلات روانشناختی می‌باشد. برای افزایش تاب آوری این افراد روش‌های درمانی مختلفی وجود دارد که از جمله این روش‌ها درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان مبتنی بر ذهن آگاهی می‌باشد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی و مقایسه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب‌آوری زنان با سقط جنین مکرر انجام شد.
روش کار: روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه است. جامعه آماری شامل کلیه زنان دچار سقط جنین شهرستان مراغه در نه ماه اول سال ۱۳۹۶ بودند. نمونه مورد مطالعه شامل ۴۵ نفر از زنان با سقط جنین مکرر بود که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل جایگزین شدند. از آزمون تاب-آوری کانور ـ دیویدسون (۲۰۰۱) برای جمع آوری داده‌ها استفاده شد. داده‌ها از طریق تحلیل کوواریانس تک متغیره و با استفاده از نرم‌افزار SPSS22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که درمان مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش تاب‌آوری زنان در سقط جنین مکرر تأثیر دارد. درمان مبتنی بر ذهن آگاهی اثربخشی بیشتری از درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد دارد (۰۰۱/۰ > P).
نتیجه گیری: بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان گفت که ذهن آگاهی به افراد کمک می‌کند تا موقعیت‌هایی را که باعث اضطراب و استرس می‌شود شناسایی کنند، شناخت بهتری نسبت به خود پیدا کنند، نقاط ضعف و قوت خود را بشناسند و سپس راهبردهای مقابله‌ای برای مواجهه با این موقعیت‌ها را بیاموزند. تعهد و پذیرش، باعث می‌شود بیمار در حالی که به سوی اهداف ارزشمند خود در حال حرکت است، با تجربیاتش به‌طور کامل و بدون مقاومت ارتباط برقرار کند و آن‌ها را بدون قضاوت در مورد درستی یا نادرستی-شان، در هنگام ظهور بپذیرد.

مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر تاب‌آوری زنان در سقط جنین مکرر

اثربخشي شناختي درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر تاب آوري همسران بيماران اسكيزوفرن

همسران افراد مبتلا به اسکیزوفرن تحت فشارهای روانی زیادی از جانب بیماری همسر خود قرار دارند؛ از این رو در این مطالعه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آوری همسربیماران اسکیزوفرن پرداختیم.

روش بررسی: مطالعه حاضر به صورت نیمه تجربی بود که۴۰ نفر از همسران بیماران اسکیزوفرنی (۲۰ نفر در گروه آزمایش و ۲۰ نفر در گروه کنترل) که مردان آنها در مراکز توانبخشی بیماران روانی نگهداری می شدند به صورت در دسترس وارد مطالعه شدند. در گروه آزمایش از پروتکل درمان گروهی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی جهت انجام مداخله استفاده شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسن بود. داده ها با نرم افزار SPSSv16 و آزمون تحلیل کواریانس تحلیل شدند.

یافته ها: یافته ها نشان داد که در مرحله ی پس آزمون میانگین نمرات تاب آوری همسران گروه آزمایش (۷۱/۴±۹۵/۷۷) به مراتب بیشتر از میانگین این متغیر در همسران گروه کنترل (۸۱/۵±۷۵/۷۱) بوده است. تفاوت معناداری را بین میانگن نمرات پس آزمون تاب آوری همسران بیماران اسکیزوفرن گروه آزمایش و کنترل وجود دارد (۰۵/۰ >p).

نتیجه گیری: آموزش راهبردهای شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آوری همسران بیماران اسکیزوفرن تأثیر داشت. از این رو می توان از این روش در مداخلات مرتبط با بهداشت روان خانواده های بیماران روانی مزمن همچون اسکیزوفرنی، بهره جست.

اثربخشي شناختي درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر تاب آوري همسران بيماران اسكيزوفرن

تاب آوری اجتماعی برای مدرسان آموزش خانواده

کارگاه  تاب آوری اجتماعی  بمنظور توان افزایی مدرسان آموزش خانواده انجمن اولیاء و مربیان استان خوزستان با حضور مدیر کل آموزش و پرورش در تالار تدبیراداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان برگزار شد .

تاب آوری اجتماعی چیست ؟ محمدرضامقدسی ایران پاک

در خانه سازمانهای مردم نهاد استان خوزستان برگزارشد

به همت انجمن روزنه امید جوان و مجموعه تخصصی روان پویا شامگاه چهارشنبه ۲۸ آذرماه نشستی صمیمانه با اعضای سازمانهای مردم نهاد خوزستان برگزار شد .

رابطة ادراک ازسبک های والدینی با تاب آوری: نقش واسطه ای عاملیت انسانی

باهدف شناسايي نقش ميانجي عامليت انساني بين ادراك نوجوانان از سبكهاي والديني (پدر و مادر) و تاب آوري ، ۵۱۶ دانش آموز (۲۷۳ دختر و ۲۴۳ پسر) سال دوم و سوم دبيرستانهاي شهر تهران به روش نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي انتخاب شدند. نمونه موردبررسي به پرسشنامه اي متشكل از ارزيابي عامليت (سه خرده مقياس «هدفمندي» ، «آينده انديشي» و «خودكارآمدي») ، پرسشنامه ادراك از سبكهاي والديني و مقياس تاب آوري پاسخ دادند. در اين پژوهش از روش مدل يابي معادلات ساختاري براي تجزيه و تحليل داده ها استفاده شد. نتايج نشان دادند كه عامليت، ميانجي ادراك نوجوانان از سبك هاي والديني (پدر و مادر) و تاب آوري است و هر دو مدل (ادراك از سبك والديني پدر و ادراك از سبك والديني مادر) ۶۳ درصد واريانس تاب آوري را پيش بيني ميكنند. ادراك از سبك والديني پدر ۳۷ درصد واريانس عامليت و ادراك از سبك والديني مادر ۳۱ درصد از واريانس عامليت را تبيين ميكند. لذا زماني كه سبكهاي والديني پدر و مادر همسو با يكديگر، و در راستاي ارضاء نيازهاي بنيادين روانشناختي (ارتباط، شايستگي و حمايت از خودمختاري) نوجوانان باشد، عامليت و درنتيجه تاب آوري در آنان افزايش مي يابد.

رابطة ادراک ازسبک های والدینی با تاب آوری نقش واسطه ای عاملیت انسانی

نقش واسطه ای تاب آوری در ارتباط اضطراب مرگ و سلامت عمومی نوجوانان مهاجر عراقی متأثر از جنگ با داعش

پژوهش حاضر باهدف شناسايي نقش واسطه اي تاب آوري در رابطه ميان اضطراب مرگ و سلامت عمومي صورت پذيرفت. روش پژوهش توصيفي و در چارچوب طرح همبستگي تحليل مسير بود. جامعه موردمطالعه شامل كليه نوجوانان عراقي (۱۸-۱۶) ساكن در كمپ آوارگان جنگ با داعش (كمپ ديبگه ، واقع در اربيل عراق) در سال ۱۳۹۶ بود (۵۲۰=N). نمونه موردمطالعه ۲۱۹ نفر از نوجوانان (۱۶-۱۸) بودند كه به روش نمونه گيري تصادفي ساده برگزيده شدند و به مقياس اضطراب مرگ (تمپلر، ۱۹۷۰) ، پرسشنامه سلامت عمومي (۲۸-GHQ) (گلدبرگ وهيلر، ۱۹۷۹) و مقياس تاب آوري كانر و ديويدسون (۱۹۷۹ – ۱۹۹۱) ، پاسخ گفتند. داده ها در طرح همبستگي تحليل مسير پردازش گرديد. يافته ها معناداري رابطه معكوس اضطراب مرگ و تاب آوري را تائيد نموده و نشانگر برازش مطلوب نقش واسطه اي تاب آوري در الگوي ارتباطي ميان اضطراب مرگ و سلامت عمومي آنها بود. با توجه به يافته ها ميتوان به واسطه تاب آوري اضطراب مرگ نوجوانان متاثر از جنگ را كاهش داده و در بهبود سلامت عمومي آنان اقدام نمود.

نقش واسطه ای تاب آوری در ارتباط اضطراب مرگ و سلامت عمومی نوجوانان مهاجر عراقی متأثر از جنگ با داعش

اثر بخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر تابآوري و رضايت زناشويي همسران جانبازان مرد

هدف از پژوهش حاضر بررسي اثر بخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر تابآوري و رضايت زناشويي همسران جانبازان مرد شهرستان نجفآباد در سال ۱۳۹۴ بود. اين پژوهش از نوع نيمه تجربي با طرح پيش آزمون و پس آزمون با گروه كنترل بود. به منظور اجراي پژوهش ۳۰ نفر از همسران جانبازان مرد بالاي ۲۵ درصد و به روش نمونه گيري هدفمند انتخاب و به طور كاملا تصادفي در دو گروه كنترل و آزمايش گمارش شدند. بر روي هر دو گروه، پرسشنامه تاب آوري كونور و ديويدسون (۱۹۷۹) و رضايت زناشويي اسلامي (۱۳۸۸) اجرا گرديد. گروه آزمايشي طي ۱۰ جلسه به مدت ۹۰ دقيقه مورد مداخله قرار گرفتند و گروه كنترل در ليست انتظار قرار گرفتند. پس از اتمام جلسات در گروه آزمايش، پس آزمون در دو گروه اجرا شد. نتايج تحليل مانكوا نشان داد كه درمان مبتني بر پذيرش و تعهد قابليت افزايش تاب آوري (p<0/05) و رضايت زناشويي (p<0/05) همسران جانبازان مرد را داشت. همچنين نتايج بيانگر تفاوت معنادار دو گروه در ابعاد ارتباط كلامي، حل تعارض، مديريت مالي و اوقات فراغت بود، و در ساير زيرمقياس ها تفاوت معناداري مشاهده نشد. با توجه به نتايج ميتوان استنباط نمود كه از درمان مبتني بر پذيرش و تعهد به منظور افزايش تاب آوري و رضايت زناشويي همسران جانبازان مرد مي توان استفاده نمود.

اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر تاب آوري و رضايت زناشويي همسران جانبازان مرد

 

ساخت جوامع تاب‌آور با فعالیت‌ داوطلبانه

ساخت جوامع تاب‌آور با فعالیت‌های داوطلبانه

پنجم دسامبرمراسمی تحت عنوان “روز جهانی داوطلب برگزار میگردد.برپایی این مراسم بر اساس قطعنامه سازمان ملل در سال ۱۹۸۵ صورت میگیرد  که پس از آن همه ساله دولت با همکاری جامعه مدنی دربرپایی این مراسم بین المللی برنامه هایی اجرا می نمایند که هدف اصلی آن ترویح و تسهیل فعالیت های داوطلبانه است .خانه تاب آوری ، مرجع و رسانه فارسی زبان تاب آوری این روز ومناسبت جهانی را گرامی میدارد .

ترغیب و تسهیل وگرامیداشت فعالیت های داوطلبانه بخصوص در زمینه فقر، توانمندسازی زنان ، ایدز و محیط زیست ، بهداشت وآموزش همیشه مد نظر و از موضوعات مورد علاقه جمعیت داوطلبان فعال در زمینه توسعه اقتصادی /اجتماعی بوده است