کارگاه آموزشی تاب آوری

کارگاه آموزشی تاب آوری با تاکیدات تخصصی در عملیات برای کارشناسان مسئول دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور برگزارشد .

بررسي رابطه جنس و نقش جنسيتي با ميزان تاب آوري

این پژوهش با هدف بررسی رابطة جنس و نقش جنسیّتی با میزان تاب آوری دانش آموزان سال اول دبیرستان های شهرستان سقز انجام شد. روش پژوهش همبستگی بود. جامعة آماری کلیة دانش آموزان سال اول دبیرستان های شهرستان سقز بودند که در سال تحصیلی ۸۹-۸۸، حدوداً از ۴۰۷۵ نفر، نمونة آماری پژوهش ۲۰۰ نفر (۱۰۰ نفر دختر و ۱۰۰ پسر) به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامة نقش جنسیّتی «بم» و مقیاس تاب آوری «کونور و دیویدسون» استفاده شد. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها آمار توصیفی و آمار استنباطی از قبیل میانگین، انحراف معیار، تحلیل واریانس دو طرفه به کار برده شد. نتایج نشان می دهد که فرضیة مربوط به رابطة جنسیّت و تاب آوری رد شد، تفاوت در نقش جنسیّتی موجب تفاوت در میزان تاب آوری می شود، در واقع آندروژن بودن، بدون توجه به جنسیّت بر تاب آوری مؤثر است. همچنین یافته ها نشان دادند که فرضیة سوم مبنی بر تعامل جنس و نقش جنسیّتی در میزان تاب آوری رد شد.

رابطه جنس و نقش جنسيتي با ميزان تاب آوري

 

رابطه سطوح تاب آوری، بهزیستی روان‌شناختی و رضایت زناشویی در زوجین نابارور تحت درمان لقاح خارج رحمی

مقدمه و هدف: مشکل ناباروری در دنیای امروز به عنوان یک نگرانی اجتماعی درآمده و با معضلات روانشناختی و اجتماعی متعددی همراه است. هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه سطوح تاب‌آوری و بهزیستی روانشناختی با رضایت زناشویی در زوجین ناباروری تحت درمان لقاح رحمی بود.

روش: روش مطالعه توصیفی-همبستگی و در سال ۹۴-۱۳۹۳ تعداد ۶۰ زوج نابارور به کلینیک ناباروری رویش شهر کرج مراجعه کردند. از این تعداد از طریق نمونه‌گیری هدفمند ۴۵ زوج (۹۰ زن و شوهر) ۲۵ تا ۴۴ سال انتخاب شدند. ابزارهای این مطالعه، پرسشنامه تاب‌آوری Connor-Davidson’s پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ۱۹۸۹ و پرسشنامه رضایت زناشویی Hudson’s بود. داده‌ها با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شد.یافته‌ها: یافته‌های مطالعه نشان داد که رابطه تاب‌آوری (۱۹۶/۰=β، ۰۱۶/۰=P) و بهزیستی روانشناختی با رضایت زناشویی زوجین نابارور (۲۹۱/۰=β، ۰۰۲/۰=P) مثبت و معنادار است و تاب‌آوری و بهزیستی روانشناختی مشترکاً می‌توانند ۴۷ درصد واریانس رضایت زناشویی آنها را تبیین کنند (۰۰۱/۰P<).

نتیجه‌گیری: مطالعه نشان داد تاب‌آوری با بهزیستی روانشناختی و رضایت زناشویی در زنان نابارور رابطه دارد. از این رو می‌توان با اتخاذ تدابیری منجمله آموزش برای ارتقا سازه شخصیتی تاب‌آوری، وضعیت سلامت روان زوجین نابارور را بهبود بخشید و زمینه و بستر تداوم روابط خانوادگی آنها را فراهم کرد

رابطه سطوح تاب آوری، بهزیستی روان‌شناختی و رضایت زناشویی در زوجین نابارور تحت درمان لقاح خارج رحمی

مقایسه سبک های اسناد، تجارب معنوی و تاب آوری زنان مبتلا به سرطان سینه با زنان سالم

سرطان سینه شایع‌ترین و پرتلفات‌ترین سرطان بوده و از نقطه‌نظر عاطفی و روانی بیش از سایر سرطان‌ها زنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. لذا هدف پژوهش حاضرمقایسه سبکهای اسناد، تجارب معنوی و تاب‌آوری زنان مبتلا به سرطان سینه با زنانسالم میباشد.
روش: پژوهش حاضراز نوع علّی – مقایسه‌ای ا‌ست که بر روی کلیه زنان مبتلا به سرطان سینه ( ۵۰ نفر )
و زنان سالم (۵۰ نفر ) مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی تهران  ۱۳۹۲انجام شده است. روش نمونه‌گیری از نوع در دسترس بوده و دو گروه از نظر مشخصات دموگرافیک، همگن شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سبکهای اسنادی، مقیاس تجارب معنوی روزانه و مقیاس تاب‌آوری کانر و دیویدسون استفاده شد. داده های پژوهش با آزمونهای تحلیل واریانس چند متغیره و t مستقل تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین سبکهای اسنادی و مؤلفه‌های آن در رویدادهای خوشایند و ناخوشایند زنان مبتلا به سرطان سینه با زنان سالم تفاوتوجود دارد (P)، همچنین تجارب معنوی و تاب‌آوری زنان مبتلا به سرطان پستان با زنان سالم تفاوت معناداری دارد (P).
نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش می‌توان دریافت که سبکهای اسناد، تجارب معنوی و تاب آوری به عنوان سه عامل موثر بر روی بیماران مبتلا به سرطان پستان به حساب می‌آید. از این رو به نظر می‌رسد برگزاری دوره های آموزشی از قبیل روان‌درمانی حمایتی و مثبت‌نگر، درمان مبتنی بر شناخت درمانی و رفتار درمانی، برای زنان مبتلا به سرطان سینه به مدیران و مسئولان درمانی پیشنهاد می گردد

مقایسه سبک های اسناد، تجارب معنوی و تاب آوری زنان مبتلا به سرطان سینه با زنان سالم

 

ارتباط تاب آوري با تعهد حرفه اي در پرستاران بخش هاي ويژه

پرستاران بخش هاي ويژه با عوامل تنش زاي فراواني روبرو هستند. يكي از مهم ترين توانايي هاي انسان كه در شرايط سخت و فشارهاي رواني، باعث سازگاري موثر با عوامل تنش زا شده تاب آوري مي باشد. اين ويژگي در پرستاران مي تواند به بهبود ميزان تعهد حرفه اي آنان كمك كند. بنابراين اين مطالعه با هدف ارتباط تاب آوري با تعهد حرفه اي در پرستاران بخش هاي ويژه انجام شد.
روش پژوهش: در اين مطالعه توصيفي – تحليلي ۲۰۰ نفر از پرستاران شاغل در بخش هاي ويژه بيمارستان هاي آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي بيرجند در سطح استان خراسان جنوبي به روش سرشماري در سال ۱۳۹۷ وارد مطالعه شدند. جهت جمع آوري داده ها از پرسشنامه تاب آوري (CD-RISC) و پرسشنامه تعهد حرفه اي NPCS)) استفاده شد. از آمار توصيفي و استنباطي (من ويتني و كروسكال واليس) جهت تجزيه و تحليل داده ها در SPSS نسخه ۱۶ استفاده شد.

يافته ها :اكثر پرستاران ميزان تعهد حرفه اي را زياد (۷۶ درصد) و ميزان تاب آوري را متوسط (۷۰ درصد) گزارش كردند. هم چنين بين تاب آوري و تعهد حرفه اي ارتباط مثبت و معني داري مشاهده شد (r=0/22و۰/۰۰۱=p).

نتيجه گيري: با توجه به ارتباط مثبت و معني دار بين تاب آوري و تعهد حرفه اي، آموزش راهكارهاي تقويت تاب آوري در برنامه آموزشي پرستاران و هم چنين دانشجويان پرستاري توصيه مي شود. تا بدين طريق بتوان ميزان تعهد حرفه اي در ميان آنان را افزايش داد؛ در نتيجه بتوان يكي از بزرگترين چالش هاي حرفه پرستاري كه كمبود نيروي پرستار مي باشد را بهبود بخشيم.

ارتباط تاب آوري با تعهد حرفه اي در پرستاران بخش هاي ويژه

ساخـتار عاملي فرم کوتاه مقياس تاب آوري(۱۴-R)

پژوهـش حاضر با هدف بررسي روايي، پايايي و ساخـتار عاملي فرم کوتاه مقياس تاب آوري در دانش آموزان دبيرستاني ايران صورت گرفت. شرکتکنندگان شامل ۴۶۳دانش آموز دختر و پسر دبيرستاني ساکن بابلسر بودکه به روش نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي انتخاب و فرم کوتاه مقياس تاب آوري را تکميل نمودند. دادهه اي گردآوري شده با استفاده از نرم افزار SPSSو AMOSتحليل گرديدند. براي بررسي روايي مقياس از تحليل عاملي اکتشافي و تأييدي استفاده شد. نتايج تحليل عاملي، بيانگر وجود سه مؤلفه مديريت خود، معناداري زندگي و اعتماد به نفس بود. براي بررسي پايايي مقياس از روشهاي آلفاي کرونباخ و بازآزمايي استفاده شد. پايايي مقياس و خرده مقياسها توسط دو روش آلفاي کرونباخ در دامنه ۱۵/۰تا ۸۷/۰و بازآزمايي در دامنه ۱۵/۰تا ۸۱/۰، مورد تأئيد قرار گرفت. در مجموع، نتايج نشان دادکه مقياس استفاده شده داراي برازش خوبي بوده و ميتوان از آن در پژوهشهاي مرتبط با جامعه دانش آموزي ايران استفاده کرد.

ساخـتار عاملي فرم کوتاه مقياس تاب آوري

نقش خودکارآمدی و تاب‌آوری در کیفیت زندگی پرستاران

روا‌نشناسی مثبت نگر، در کنار ترمیم آسیب‌ها، به سمت بهینه ساختن کیفیت زندگی گام بر می‌دارد. کیفیت زندگی پرستاران بسیار مهم است سطح بالایی از استرس کاری پرستاران می تواند بر کیفیت زندگی آنها و درنتیجه کیفیت و کمیت مراقبت از بیمار تأثیر بگذارد. هدف از این پژوهش بررسی نقش خودکارآمدی و تاب‌آوری در کیفیت زندگی پرستاران بود. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی -همبستگی بود. جامعه آماری پرستاران شاغل در تهران در سال ۱۳۹۶ -۱۳۹۵ بود. نمونه از ۲۰۰ نفر که به روش نمونه‌گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند، تشکیل شد. آزمودنی‌ها پرسشنامه‌های کیفیت زندگی سازمان بهداشت جها‌‌نی، خودکارآمدی شرر و پرسشنامه تاب‌آوری کانر و دیویدسون را تکمیل کردند. یافته‌ها: خودکارآمدی به صورت معنی‌داری، به مقدار ۰/۲۶۶ کیفیت زندگی پرستاران بیمارستان‌های تهران را افزایش می‌دهد. همچنین سهم متغیر تاب‌آوری به صورت معنی‌داری (۰/۳۸۵) در پیش‌بینی کیفیت زندگی پرستاران در این شهر می‌باشد. خودکارآمدی و تاب‌آوری نیز با هم می‌توانند ۳۳/۶% از واریانس کیفیت زندگی پرستاران را تبیین کنند. نتیجه‌گیری:‌ آموزش مهارت‌های تاب‌آوری و افزایش توانمندی‌های روانشناختی به‌خصوص خودکارآمدی، روش‌های مؤثری برای بهبود کیفیت زندگی پرستاران می‌باشد.

نقش خودکارآمدی و تاب‌آوری در کیفیت زندگی پرستاران

پيش بيني همدلي ادراك شده بر اساس طرح واره هاي هيجاني و تاب آوري در مادران داراي فرزند كم توان جسمي حركتي

 كم تواني به عنوان آسيبي كه يك يا بيش از يكي از فعاليت هاي عمده زندگي فرد را محدود مي كند، موجب پريشاني رواني و افسردگي در اين افراد مي شود. اين امر براي خانواده ها نيز مشكلاتي را به همراه دارد؛ به طوري كه خانواده هاي داراي كودك كم توان از نظر اجتماعي منزوي هستند و سلامت رواني و خلقيات آن ها در سطح پاييني قرار دارد. در اين ميان مادران داراي فرزند كم توان به دليل اينكه وقت بيشتري را با كودك صرف مي كنند، سازش يافتگي و سلامت جسمي و رواني آن ها بيشتر در معرض تهديد قرار مي گيرد و بيشتر بر حسب مسائل هيجاني و روابط خانوادگي و خارج از خانواده واكنش نشان مي دهند. بر همين مبنا پژوهش حاضر با هدف پيش بيني همدلي ادراك شده بر اساس طرح واره هاي هيجاني و تاب آوري در مادران داراي فرزند كم توان انجام گرفت.
روش بررسي پژوهش حاضر از نوع توصيفي بود و به روش همبستگي انجام شد. جامعه آماري پژوهش شامل تمام مادران داراي فرزند كم توان جسمي حركتي در سال تحصيلي ۹۵-۱۳۹۴ در سطح شهر تهران بودند كه به روش نمونه گيري هدفمند، ۱۲۰ نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند؛ به اين ترتيب كه از مناطق چندگانه شهر تهران، مناطق دو و چهار و شانزده انتخاب شدند و با مراجعه به آموزشگاه هاي معلولان جسمي حركتي، پرسش نامه هاي مدنظر به دانش آموزان داده شد. براي ارزيابي مهارت هاي ارتباطي، كيفيت روابط انساني و تبحر و مهارت پزشكي از پرسش نامه ادراك بيمار از همدلي پزشك جفرسون استفاده شد. همچنين به منظور اندازه گيري قدرت مقابله با فشار و تنش از مقياس تاب آوري كانر و ديويدسون و براي تعيين باورها و نگرش ها نسبت به هيجان در افراد از مقياس طرح واره هاي هيجاني ليهي استفاده شد كه در سال ۲۰۰۲ ليهي آن را بر مبناي مدل طرح واره هيجاني خود براي سنجش ۱۴ بُعد طرح واره تدوين كرده بود.
يافته ها براي تحليل يافته ها با توجه به برقراري شرط برابري واريانس ها با آزمون لون (P?0.05) و طبيعي بودن توزيع داده ها با آزمون شاپيروويلك (P?0.05) از آزمون هاي چندمتغيره استفاده شد. با توجه به اينكه تحقيق از نوع رابطه اي و پيش بيني بود، از آزمون همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه به روش Enter با استفاده از نسخه ۲۳ نيز استفاده شد. نتايج حاصل از همبستگي پيرسون نشان داد در مادران داراي فرزند كم توان جسمي حركتي، طرح واره هاي هيجاني اعتباريابي، ارزش هاي برتر، دوام و اتفاق نظر با همدلي ادراك شده رابطه مثبت و معني داري دارند (P<0.001). همچنين در اين مادران، تاب آوري با همدلي ادراك شده رابطه مثبت و معني داري دارد (P<0.02). نتايج تحليل رگرسيون براي پيش بيني همدلي ادراك شده بر اساس تاب آوري و طرح واره هاي هيجاني نشان داد واريانس مشترك طرح واره هاي هيجاني و تاب آوري با همدلي ادراك شده ۴۶.۰ است كه اين نتيجه به معناي آن است طرح واره هاي هيجاني و تاب آوري با هم ۴۶.۰ از پيش بيني همدلي ادراك شده را بين مادران داراي فرزند كم توان پيش بيني مي كنند. تحليل رگرسيون به روش enter بيانگر اين بود كه طرح واره هاي هيجاني اعتباريابي و داشتن ارزش هاي برتر و همچنين متغير تاب آوري ضرايب تاثير معني داري براي پيش بيني همدلي ادراك شده در مادران داراي فرزند معلول دارند. ديگر طرح واره هاي هيجاني ضريب تاثير معني داري براي پيش بيني همدلي ادراك شده در مادران داراي فرزند معلول ندارند.
نتيجه گيري با توجه به يافته هاي پژوهش مي توان نتيجه گرفت تاب آوري بالا و داشتن طرح واره هاي هيجاني مثبت مانند داشتن ارزش هاي برتر و اعتباريابي، پيش بيني كننده همدلي ادراك شده در مادران داراي فرزند كم توان هستند؛ بدين معني كه هر چه مادران داراي فرزند كم توان در برخورد با شرايطي كه در آن قرار گرفته اند تاب آوري بيشتري داشته باشند و چنين موقعيتي را به صورت مثبتي ارزيابي و تفسير كنند، قادرند به طور موثرتري با محيط پيرامون خود ارتباط برقرار كنند. در همين راستا همدلي ادراك شده يكي از عواملي است كه تاثير بسزايي در رشد روابط بين شخصي دارد و بيانگر سلامت رواني شخص است و مي توان با متغيرهاي تاب آوري و طرح واره هاي هيجاني آن را پيش بيني كرد. به اين ترتيب مداخلات درماني نيز با توجه به اين دو متغير براي آن صورت پذيرد

پيش بيني همدلي ادراك شده بر اساس طرح واره هاي هيجاني و تاب آوري در مادران داراي فرزند كم توان جسمي حركتي

اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر خودکارآمدی اجتماعی و تاب آوری در بیماران وابسته به شیشه شهر دزفول

آثار و نتایج زیانبار و مخرب فردی، اجتماعی و فرهنگی وابستگی و اعتیاد به شیشه سبب شده است تا کادر درمانی جامعه برای پیشگیری، ترک و جلوگیری از عود مصرف این ماده مخدر اقدام کنند. هدف این پژوهش اثربخشی آموزش ذهن ­آگاهی بر خودکارآمدی اجتماعی و تاب­ آوری در بیماران وابسته به شیشه شهر دزفول می­باشد.
روش کار: مطالعه حاضر یک تحقیق نیمه ­تجربی با طرح پیش ­آزمون – پس ­آزمون با گروه کنترل می­باشد. جامعه آماری شامل کلیه مردان وابسته به شیشه شهر دزفول بود. نمونـه پـژوهش شامل ۳۴ آزمـودنی بـود که به صورت تصادفی ساده از بین افرادی که در تابستان ۹۶ به کمپ ترک اعتیاد تحت نظر بهزیستی شهرستان دزفول مراجعـه کرده بودند، انتخاب شدند و به گونه­ی تصادفی ساده در دو گروه آزمایشی و کنترل (هر گروه ۱۷ نفر) گمارده شدند. گروه آزمایش ۱۰ جلسه ۹۰ دقیقه­ ای آموزش ذهن­ آگاهی دریافت کردند و گروه کنترل مداخله ­ای دریافت نکردند. گروه­ها پرسشنامه خودکارآمدی اجتماعی گادیانو و هربرت و مقیاس تاب ­آوری کانر و دیویدسون را به عنوان پیش­ آزمون و پس­ آزمون تکمیل کردند. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS-21 و روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره  (MANCOVA)انجام شد.
یافته ها: یافته ها نشان داد در مرحله پس­ آزمون بین میانگین خودکارآمدی اجتماعی و تاب­ آوری گروه­های آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود داشت. به عبارت دیگر آموزش ذهن­ آگاهی باعث افزایش خودکارآمدی اجتماعی و تاب­ آوری در بیماران وابسته به شیشه شهر دزفول شد (۰/۰۰۱P<).
نتیجه گیری: ارائه آموزش ذهن­ آگاهی بیماران را به نقاط ضعف و قوت خود و کاستن از ضعف­ های خود آگاه می­کند. لذا با توجه به تأثیر آموزش ذهن­ آگاهی بر افزایش خودکارآمدی اجتماعی و تاب­ آوری در بیماران وابسته به شیشه توصیه می ­شود مشاوران، درمانگران و روانشناسان بالینی از روش مذکور برای افزایش خودکارآمدی اجتماعی و تاب­ آوری در این افراد استفاده کنند.

اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر خودکارآمدی اجتماعی و تاب آوری در بیماران وابسته به شیشه شهر دزفول

تاب آوری بیماران سخت درمان

توانایی و دارایی های روانشناختی در مواجهه با بیماریهای سخت درمان کاهش پیدا میکند همین طور اتمسفر اجتماعی و فضای خانوادگی تحت تاثیر قرار میگیرد  به همت سازمان مردم نهاد افق سلامت کرمانشاه فرصتی پدید آمد تا با همراهی پزشکان و بیماران مبتلا به سرطان پستان و خانواده های ایشان  (تحت عنوان جمعیت در حال تاسیس ققنوس ) از طریق کنار هم بودن؛ در توسعه تاب آوری و بهبود فضای درمان موثر باشیم

پرسشنامه استاندارد تاب آوری خانواده

پرسشنامه استاندارد تاب آوری خانواده (سیکبی، ۲۰۰۵)

این مقیاس یک ابزار استاندارد (fras) مقیاس اندازه گیری تاب آوری خانواده برای اندازه گیری تاب آوری خانواده است که به وسیله­ سیکبی (۲۰۰۵) بر اساس نظریه سیستمی تاب آوری خانواده والش (۲۰۰۳) ساخته شده است. این ابزار یک مقیاس ۴ درجه ای لیکرتی محسوب می­ شود که شامل درجات ۱: کاملاً مخالفم تا ۴: کاملاً موافقم می ­شود. مقیاس اندازه گیری تاب آوری خانواده مشتمل ۶۶ آیتم با طیف لیکرت می ­باشد که به بررسی، میزان تاب آوری خانواده در ۳  بعد :۱- ارتباط خانواده وحل مسئله، ۲-منبع مذهبی/ اجتماعی، ۳-پذیرش مشکل می پردازد.

پرسشنامه تاب آوری خانواده ( سکیبی، ۲۰۰۵)

تاب آوری مراقبین خانوادگی مبتلایان به اختلالات روانی شهر تهران

تاب آوری ظرفیت بازگشتن از دشواری پایدار و ادامه دار و توانایی در ترمیم خویشتن است. که علیرغم قرار گرفتن در معرض تنش های شدید،منجر به موفقیت انسان در برابر حوادث و اتفاقات می شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاب آوری مراقبین خانوادگی بیماران مبتلا به اختلالات روانی انجام شد.
روش کار: پژوهش حاضر، از نوع توصیفی -تحلیلی است. در این مطالعه حجم نمونه ۲۲۰ نفر محاسبه گردید. ابزار گرد آوری اطلاعات در این پژوهش فرم مشخصات فردی و پرسشنامه استاندارد تاب آوری کانر و دیویدسون بود. اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار ۱۶SPSS و آزمون های آماری همبستگی اسپیرمن، آزمون t و ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها:در این مطالعه . میانگین تاب آوری مراقبین مبتلا به اختلالات روانی ۹۳/۶۹ با انحراف معیار ۳۸/۱۶ بوده است. همچنین مطابق یافته ها در مجموع ۸/۸۶ درصد مراقبین بیماران تاب آوری بالای ۵۱ را داشتند. بین تاب آوری مراقبین با مشخصات دموگرافیک(سن، جنس، وضعیت اقتصادی-اجتماعی و تحصیلات) ارتباط آماری معناداری وجود نداشت.
نتیجه گیری: یافته های این مطالعه به پرستاران و سایر ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی کمک می کند که از مدل تاب آوری و یا مدل های مشابه برای ارتقاء سطح سلامت، افزایش ظرفیت بازگشتن از دشواری پایدار و ادامه دار و توانایی در ترمیم خویشتن، افزایش عملکرد اجتماعی، اقتصادی و رفاهی و ارتقاء سطح تحمل مراقبین وبرای مراقبت و آموزش با خانواده های بیماران مبتلا به اختلالات روانی استفاده کنند.

تاب آوری مراقبین خانوادگی مبتلایان به اختلالات روانی شهر تهران

اثربخشی مداخله معنوی بر تاب آوری فردی و اجتماعی زنان قربانی خشونت خانگی

مطالعات گذشته نشان داده است که خشونت ارتباط زیادى با تاب­ آوری در افراد دارد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مداخله معنوی بر تاب آوری فردی و اجتماعی زنان قربانی خشونت خانگی بود.
روش: مطالعه حاضر یک تحقیق نیمه آزمایشی با طرح پیش­آزمون و پس­آزمون بود که بر روی زنان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی شهر شیراز در سال ۱۳۹۵ انجام شد. نمونه پژوهش شامل ۴۰ نفر از زنان قربانی خشونت خانگی بود که به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند (هر گروه ۲۰ نفر). ابزار جمع­آوری اطلاعات، پرسشنامه­ تاب­آوری فرایبورگ و همکاران (RSA) بود. مداخله آموزشی در ۸ جلسه ۹۰ دقیقه­ ای با روش بحث گروهی و توزیع جزوه آموزشی برگزار شد. ۱۵ روز بعد از مداخله آموزشی، پس­آزمون برگزار گردید و داده­ ها به روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که آموزش مداخله­ ی معنوی باعث افزایش معنادار میانگین نمرات تاب ­آوری زنان گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شده است. میانگین مؤلفه­ های تاب ­آوری فردی و اجتماعی نیز بطور معنادار افزایش یافتند.
نتیجه‌گیری: آموزش باورهای مذهبی از طریق مداخله معنوی می تواند تاب­آوری فردی و اجتماعی زنان خشونت دیده را بهبود بخشد و برای آنان توصیه می شود.

برای دریافت متن کامل مقاله روی متن آبی کلیک کنید

اثربخشی مداخله معنوی بر تاب آوری فردی و اجتماعی زنان قربانی خشونت خانگی

کتاب تاب آوری کودکان و نوجوانان

دلیل رنج بسیاری از کودکان این بوده است که والدین و متخصصین انرژی و زمان خود را صرف اصلاح نقایص آنها می کردند و به تقویت توانمندیهای ایشان توجهی نداشتند. کانون تمرکز والدین، درمانگران و مربیان بر اصلاح مشکلات کودکان قابل درک است. اما حقیقت این است که ما به عنوان متخصص به تازگی به این سوگیری پی برده ایم. اکنون برای رسیدن به بالاترین هدف درمان، که همان بهبود آینده همه کودکان می باشد، بهترین راه این است که نقاط قوت آنها را شناسایی کنیم و ویژگی های تاب آوری را در آنها پرورش دهیم. که در کتاب حاضر به این امر مهم پرداخته می شود. امیدواریم این کتاب بتواند تغییری اساسی در روان شنا سی کاربردی ایجاد کند و ایده ها و نظریات جدید و راه های دقیق تری برای درک مشکلات کودکان و کمک به آنها در اختیار خوانندگان قرار دهد.
اگرچه فناوری با سرعت بالایی در حال پیشرفت است اما ما قویاً معتقدیم که آینده نه در دستان فناوری بلکه در دستان کودکانی قرار دارد
که به کمک والدین، معلمان، مربیان، و سایر بزرگسالان نیاز دارند که از ویژگیهای بالقوه و توانمندی تاب آوری بهره مند باشند و به آنها نیز در پرورش یک زندگی رضایت بخش کمک کنند.این کتاب توسط انتشارات فهم و در ۵۴۴ صفحه منتشر ودر اختیار علاقه مندان قرار گرفته است .